Demander à Google

Vous avez cherché: mõnel (Estonien - Tamoul)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Tamoul

Infos

Estonien

Klõpsa mõnel väljal

Tamoul

ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் சொடுக்கவும்.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Uuestijagamiseks tee mõnel kaardil topeltklõps.

Tamoul

மீண்டும் பறிமாற ஏதாவது ஒரு சீட்டை இரு முறை சொடுக்கவும்.

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Klõpsa mõnel muul kaardil ja proovi leida sobiv paariline

Tamoul

மற்றொரு அட்டை க்ளிக் செய்து ஒன்றாக உள்ளதா என்றுப் பார்க்கவும்

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Funktsioon DAYNAME () tagastab nädalapäeva nime (1.. 7). Mõnel maal on nädala esimene päev esmaspäev, mõnel aga pühapäev.

Tamoul

இந்த DAYNAME () செயல்பாடு வாரத்தின்( 1.. 7) நாட்களின் பெயரை தரும். சில நாடுகளில் வாரத்தின் முதல் நாள் திங்கள், மற்ற சில நாடுகளில் வாரத்தின் முதல் நாள் ஞாயிறு.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Failide seosed See moodul võimaldab sul valida, millised rakendused on seotud millise failitüübiga. Mõnikord räägitakse failitüüpidest ka kui MIME tüüpidest (MIME - "Multipurpose Internet Mail Extensions"). Failide seosed koosnevad järgnevatest elementidest: Reegel faili MIME tüübi määramiseks. Näiteks faili muster *. png, mis tähendab 'kõik failid, mille nimi lõpeb stringiga. png', on seotud MIME tüübiga "image/ png". Lühike MIME tüübi kirjeldus (näiteks MIME tüübi "image/ png" kirjeldus on lihtsalt 'PNG pilt'). Ikoon, mida kasutatakse antud MIME tüübiga faili näitamisel, nii et sul on võimalik failitüüp määrata lihtsalt ikoonile peale vaadates (vähemalt nende failide puhul, mida sa tihedamini kasutad). Rakenduste nimekiri, mida kasutatakse antud MIME tüübiga failide avamisel. Kui rakendusi on rohkem kui üks, on nad vastavalt prioriteedile järjestatud. Sa võid olla üllatunud, et mõnel failitüübil polegi mustrit. Sel juhul on KDE võimeline tuvastama faili MIME tüüpi otse, analüüsides selle faili sisu.

Tamoul

File Associations This module allows you to choose which applications are associated with a given type of file. File types are also referred to as MIME types (MIME is an acronym which stands for "Multipurpose Internet Mail Extensions"). A file association consists of the following: Rules for determining the MIME- type of a file, for example the filename pattern *. png, which means 'all files with names that end in. png', is associated with the MIME type "image/ png"; A short description of the MIME- type, for example the description of the MIME type "image/ png" is simply 'PNG image'; An icon to be used for displaying files of the given MIME- type, so that you can easily identify the type of file in a file manager or file- selection dialog (at least for the types you use often); A list of the applications which can be used to open files of the given MIME- type -- if more than one application can be used then the list is ordered by priority. You may be surprised to find that some MIME types have no associated filename patterns; in these cases, KDE is able to determine the MIME- type by directly examining the contents of the file.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

Kui selle valiku välja lülitad, ei kasutata enam veaparandust, mis võiks olla kasulik vigastatud CD- plaatide lugemisel. Veaparandus võib aga mõnel juhul probleeme põhjustada, nii et tekib vajadus see siit välja lülitada.

Tamoul

நீங்கள் இந்த விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுத்தால், இரண்டாவதாவது பழுதடைந்த குறுந்தகடின் பயன்பாட்டின் பிழையான இணைப்பிற்கு உதவும். அவ்வப்போது, இந்த எதிர்கால பிரச்சனையுள்ளது, அதனால் இதை செயல் நீக்கலாம்.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Loe kõigepealt toimingu "'Hello' kirjutamine" kommentaari.\\ Nagu toiming "'Hello' kirjutamine", simuleerib see klaviatuurilt sisestamist ehk konkreetsemalt: vajutades Ctrl+Alt+B, saadetakse XMMS- ile B (XMMS- is tähendab B hüppamist järgmisele laulule). Märkekast 'Saadetakse määratud aknasse' on märgitud, määratud on aken, mille klass sisaldab 'XMMS_ Player', millega tagatakse, et sisend saadetakse alati just sellesse aknasse. Sel moel saab XMMS- i juhtida isegi siis, kui see asub näiteks mõnel teisel virtuaalsel töölaual.\\ (Anna käsk 'xprop', klõpsa XMMS- i aknal ja otsi lõiku WM_ CLASS, kust leiad 'XMMS_ Player'.) Name

Tamoul

Read the comment on action "Type 'Hello'" first.\\ Just like the "Type 'Hello'" action, this one simulates a keyboard input, specifically, after pressing Ctrl+Alt+B, it sends B to XMMS (B in XMMS jumps to the next song). The 'Send to specific window' checkbox is checked and a window with its class containing 'XMMS_ Player' is specified; this will make the input always be sent to this window. This way, you can control XMMS even if it' s e. g. on a different virtual desktop.\\ (Run 'xprop' and click on the XMMS window and search for WM_ CLASS to see 'XMMS_ Player'). Name

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

Selle sisselülitamisel püüab KDE alati hoida valmis ühe eellaaditud Konquerori protsessi, avades vajaduse korral uue protsessi taustal, kui kõik muud on suletud, ja kiirendades nii vajaduse korral akende avamist. Hoiatus: Mõnel juhul võib see siiski oodatud jõudluse kasvu hoopis vähendada.

Tamoul

இயன்றால், KDE கான்குயரை நிகழ்விற்கு முன்னரே மேலேற்றி விட்டு தயார் நிலையில் கொள்ளும்; பின்புலத்தில் புதிய நிகழ்வுகள் இல்லையெனில் மேலேற்றிக் கொள்ளும், ஆகையால் சாளரங்கள் மிக துரிதமாக திறந்துக் கொள்ளும். எச்சரிக்கை: சில சந்தர்பங்களில், இவைகள் முன் உள்ள செயல்திறனைக் குறைக்கின்றன.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Sellel ribal on parajasti avatud kaardid. Mõnel sakil klõpsates saab vastava kaardi aktiveerida. Kaartide vahel saab liikuda ka kiirklahvidega. Sakil olev tekst kajastab kaardi sisu. Kui see on saki suuruse tõttu kärbitud, vii hiirekursor saki kohale ja näed täielikku tiitlit.

Tamoul

தற்சமயம் திறக்கப்பட்டுள்ள த்த்துக்களின் பட்டியல்களை இப்பட்டி கொண்டுள்ளது. செயற்படுத்த தத்தின் மீது சொடுக்கவும். இத்தத்துக்களினூடே பயனிக்க தாங்கள் விசைப்பலகை சுருக்கு வழிகளையும் பயன்படுத்தலாம். தத்தில் உள்ள உரை அதில் திறக்கப்பட்டுள்ள இணைய தளத்தின் தலைப்பாகும், தத்திற்கு ஏற்றவாறு தலைப்பு சிறிதாக்கப்பட்டிருந்தால், எலியத்தினை அதன் மீது இடுவதால் முழு தலைப்பினையும் காணலாம்.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

Valida tasuks selline, mis sobib kokku süsteemis kasutatava kodeeringuga. Mõnel juhul võib sõnaraamat toetada enam kui üht kodeeringut. Sõnaraamat võib näiteks tunnistada rõhumärgiga tähti, kui valitud on ISO- 8859- 1, kuid samas tunnistada meilistiilis märgikombinatsioone (näiteks 'a aktsendiga a tähistusena), kui valitud on US- ASCII. Lähemalt uuri seda oma sõnaraamatu abifailidest.

Tamoul

தாங்கள் பயன்படுத்தும் எழுத்து வகைக்கு ஒத்தவொன்றை தாங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும். சில சந்தர்ப்பங்களில், அகராதிகள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எழுத்துருவாக்கங்களை ஆதரிக்கலாம். உதாரணத்திற்கு ISO- 8859- 1 தேர்வு செய்யப்படும் போது நடைக்கேற்ற எழுத்துக்களை அகராதியானது ஏற்கலாம், ஆனால் US- ASCII தேர்வுசெய்யப்படும் போது மின்னஞ்சலுக்கான வி்த விசைக்கூட்டுகளையும் (உதாரa க்கு பதிலாக ணம் 'a < / literஏற்சலாம்ecமேற்தகொண்டு விவரமறிய தங்களதுு அகராதியின் வழங்கலை அணுகவும்ation.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK