Demander à Google

Vous avez cherché: täytäntöönpanoelimestä (Finnois - Slovène)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Slovène

Infos

Finnois

Kunkin valtion komiteassa oleva edustaja nimetään mahdollisuuksien mukaan 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kansallisesta täytäntöönpanoelimestä.

Slovène

Predstavnika vsake države članice v Odboru po možnosti imenuje nacionalno izvajalsko telo iz člena 6(1).

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

4. On suotavaa, että jäsenvaltion edustaja komiteassa nimitetään 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kansallisesta täytäntöönpanoelimestä.

Slovène

4. Predstavniki držav članic v odboru so po možnosti predstavniki nacionalnega izvajalskega telesa, kot je opredeljeno v členu 6(1).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Tuensaajille aiheutuneiden kustannusten tukikelpoisuussääntöjä sovelletaan soveltuvin osin täytäntöönpanoelimille aiheutuneisiin kustannuksiin.

Slovène

Pravila o upravičenosti stroškov upravičencev se smiselno uporabljajo za stroške izvajalskih organov.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Tukikelpoisiin kustannuksiin voidaan sisällyttää kansallisen täytäntöönpanoelimen henkilöstö- ja hallintokustannuksia.

Slovène

Kot upravičene stroške je mogoče uveljavljati tudi sredstva, namenjena za osebje nacionalnih izvajalskih teles in njihovo upravljanje.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Valitessaan toimia kansalliset täytäntöönpanoelimet voivat vapaasti päättää, vaativatko ne yksittäisen toimen toteuttavaa organisaatiota osallistumaan toimen rahoitukseen, samoin kuin vaadittavan rahoituksen tason.

Slovène

Pri izbiranju ukrepov bodo lahko nacionalna izvajalska telesa prosto odločala, ali naj se zahteva sofinanciranje iz organizacij, pristojnih za izvajanje posameznih ukrepov, ali ne in na kateri ravni.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Tehtäviään suorittaessaan ja erityisesti kansallista ohjelmaa laatiessaan ja aina tarvittaessa teemavuoden täytäntöönpanon kuluessa kansallisen täytäntöönpanoelimen on kuultava tarkoin useita asiaankuuluvia sidosryhmiä ja toimittava yhteistyössä niiden kanssa; näihin kuuluvat kansalaisyhteiskunnan järjestöt, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä kokevien etuja edustavat järjestöt, työmarkkinaosapuolet sekä alue- ja paikallisviranomaiset.

Slovène

Nacionalno izvajalsko telo se za izvajanje svojih nalog, zlasti pri oblikovanju nacionalnih programov in po potrebi med izvajanjem evropskega leta, tesno posvetuje in sodeluje s številnimi zainteresiranimi stranmi, vključno z organizacijami civilne družbe in organizacijami, ki se borijo za ali zastopajo interese ljudi, ki se srečujejo z revščino in socialno izključenostjo, socialnimi partnerji ter regionalnimi in lokalnimi organi.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

III Täytäntöönpanoelimen kulut:

Slovène

Stroški subjekta, ki mu je bila zaupana izvedba projekta:

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Täytäntöönpanoelimen henkilöstön suoraan täytäntöönpanoon liittyvät matkat.

Slovène

Potni stroški osebja subjekta, ki mu je bila zaupana izvedba projekta, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Kansallinen Europass-keskus toimii kansallisen tason täytäntöönpanoelimenä asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti.

Slovène

NCE deluje kot izvedbeni organ na nacionalni ravni v skladu s členoma 54(2)(c) in (3) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

HALLINTO- JA TÄYTÄNTÖÖNPANOELIMET

Slovène

NOSILCI UPRAVLJANJA IN IZVAJANJA

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Kun on kyse toimista, jotka panee täytäntöön uskottu elin, kuten jäsenvaltio tai sen virasto tai Euroopan investointipankki tai kansainvälinen järjestö tai sen virasto, tukikelpoisia ovat myös kaikki luonnolliset ja oikeushenkilöt, jotka ovat kyseisen uskotun elimen sääntöjen, sellaisina kuin ne on määritelty yhteisrahoitus- tai täytäntöönpanoelimen kanssa tehdyissä sopimuksissa, mukaan tukikelpoisia.

Slovène

Kadar se ukrepi izvajajo prek pooblaščenih organov, ki so države članice ali njihove agencije, prek EIB ali mednarodnih organizacij ali njihovih agencij, so prav tako upravičene fizične in pravne osebe, ki so upravičene v skladu s pravili tega pooblaščenega organa, kot so opredeljeni v sporazumih, sklenjenih z organom za sofinanciranje ali izvedbenim organom.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Viranomaisten on varmistettava, että institutionaalisia valmiuksia toteuttaa nykyisiä ja tulevia ohjelmia parannetaan ja että hallinnointiviranomaisilla ja täytäntöönpanoelimillä on käytettävissään asianmukaiset henkilöstöresurssit.

Slovène

Organi zagotovijo, da je izboljšana institucionalna usposobljenost za izvajanje sedanjih in prihodnjih programov ter da so na voljo ustrezni človeški viri organov za upravljanje in izvajalska telesa.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Laajemman lähestymistavan Japani-sopimuksen täytäntöönpanoelimenä yhteisyritys ottaa hoitaakseen laajemman lähestymistavan toimien toteuttamiseen liittyvät Euratomin velvollisuudet.

Slovène

Kot izvajalska agencija v okviru Sporazuma o širšem pristopu z Japonsko skupno podjetje izvaja obveznosti Euratoma za izvajanje dejavnosti širšega pristopa.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Laajemman lähestymistavan Japani-sopimuksen mukaan Euratomin olisi toteutettava tällaiset laajemman lähestymistavan toimet siten, että täytäntöönpanoelimenä toimii Euratomin oma hallinnointivirasto.

Slovène

Sporazum o širšem pristopu z Japonsko predvideva, da mora Euratom te dejavnosti širšega pristopa izvajati preko notranje agencije Euratoma kot izvajalske agencije.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Jos matkustajalta evätään pääsy lennolle, lento peruutetaan tai se viivästyyhuomattavasti tai matkatavarat hukkuvat, matkustajalla voi olla oikeus korvaukseen EU-lainsäädännön mukaisesti ja hän voi esittää valituksen asianomaiselle täytäntöönpanoelimelle.

Slovène

Če vam ne dovolijo vkrcanja, je vaš let odpovedan ali ima veliko zamudo oziroma je vaša prtljaga izgubljena, ste morda po zakonodaji EU upravičeni do odškodninein se lahko pritožite pristojnemu organu.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Julkisoikeudellisen elimen käsitteen perusteella voidaan olettaa, että osapuolten kirjeenvaihdon kielestä sovittiin kaikkien valtion elinten osalta, ja niihin kuuluvat myös tuomioistuimet eivätkä ainoastaan täytäntöönpanoelimet. 39

Slovène

Zaradi pojma javne ustanove je mogoče domnevati, da je bil jezik dopisovanja strank dogovorjen z vsemi državnimi organi, h katerim spadajo tudi sodi�ča, in ne samo organi uprave. 39

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Lainsäädäntöelimen työn tulisi olla hyvin pitkälti avointa, mikä ei tavallisesti koske kollektiivisen täytäntöönpanoelimen työtä.

Slovène

Svet je predvsem zelo zapleten pogajalski ustroj, ki sprejema odločitve.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

On tunnettua, että vaikka tiettyjen valtioiden oikeusjärjestyksissä tunnustetaan lainsäätäjän mahdollisuus puuttua täytäntöönpanovallan käyttöön, on muissa valtioissa päinvastoin annettu täytäntöönpanoelimille oma yksinomainen ja suojattu toimivaltansa ja lainsäätäjälle puolestaan omansa.

Slovène

Znano je, da je v nekaterih nacionalnih pravnih redih priznana možnost poseganja zakonodajalca na izvr�ilno področje, medtem ko je v drugih, nasprotno, izvr�ilni oblasti podeljena izključna in varovana pristojnost, tako kot so lahko tudi z zakonom urejena samo določena področja.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Tarkastuskäynnitsuuntautuivatkomissionlähetys-töihinja kansallisiin täytäntöönpanoelimiin sekä seurannasta vastaaviin yksiköihin12.

Slovène

Ti pregledi so vključevali obiske delegacij Evropske komisije, nacionalnih organovizvajanjain enot zaspremljanje12.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Yhteisöjen tuomioistuin palautti lisäksi mieleen, että jos katsottaisiin, että yhteisön lainsäädännön yhdenmukaisuuden varmistaminen WTO:n sääntöjen kanssa kuuluu suoraan yhteisöjen tuomioistuimille, yhteisön lainsäädäntö- tai täytäntöönpanoelimiltä vietäisiin liikkumavaraa, joka on yhteisön kauppakumppaneiden vastaavilla elimillä.

Slovène

Poleg tega je Sodi�če tudi opozorilo, da bi priznanje, da naloga zagotavljanja skladnosti prava Skupnosti s pravili STO pripada neposredno sodi�ču Skupnosti, prikraj�alo zakonodajne in izvr�ilne organe Skupnosti za manevrski prostor, ki ga imajo podobni organi trgovinskih partnerjev Skupnosti.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK