Demander à Google

Vous avez cherché: vistettiin (Finnois - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Suédois

Infos

Finnois

(Käsittelyjärjestys vah vistettiin. )

Suédois

Wijsenbeek (ELDR). - (NL) Fru ordförande!

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

(9) vuoden 1999 työllisyyden suuntaviivoissa säilytetään neljän pääaiheen rakenne: parannetaan työllistyvyyttä, kehitetään yrittäjyyttä, edistetään yritysten ja niiden työntekijöiden sopeutumiskykyä sekä vah vistetaan miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia, sia,

Suédois

(9) I riktlinjerna för sysselsättningen under är 1999 bevaras uppdelningen på fyra pelare: att förbättra anställbarheten, att utveckla företagarandan, att upp muntra företagens och arbetstagarnas anpassningsförmåga samt att stärka jämställdhetspolitiken.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

2) Varainhoitovuoden 1995 talousarvion, sellaisena kuin se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, vaikutukset säilytetään siihen päivämäärään asti, jona talousarvio lopullisesti vahvistetaan. vistetaan.

Suédois

2) Verkningarna av budgeten för år 1995, så som denna har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall bestå till den dag då denna budget blivit slutgiltigt antagen.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

3.Yleissäännöt ja -periaatteet, joiden mukaisestijäsenvaltiot valvovat unionin täytäntöönpanosäädöksiä, vah- vistetaan etukäteen eurooppalailla.

Suédois

Europeiskacentralbanken skall anta europeiska förordningar och europeiska beslut när detta medges i konstitutionen.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Aihe: vah vistetaan alv:n yleisen verokannan tasoksi 15 prosenttia ajanjaksolle, joka alkaa 1. tammikuuta 1999 ja päättyy 31. joulukuuta 2000.

Suédois

Ärende: Att lägga fast tröskeln för grundskattesatsen för mervärdesskatten till 15 % från den 1 januari 1999 till den 31 december 2000.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Aihe: vah vistetaan vuodeksi 1999 uudet suurimmat sallitut saaliit, joilla rajoitetaan Pohjanmeren piikkihaija pohjankatkarapukantojen saaliita liiallisen kalastuksen estämiseksi, jaetaan jäsenvaltioiden kesken yhteisön mustakitaturskan kiintiöt alueilla V b (EY:n alue), VI ja VIII a, b, d, jotta kalastusta voidaan paremmin valvoa, ja muutetaan yhteisön osuutta suurimmista sallituista saaliista, joita sovelletaan Itämeren kilohailiin alueella III b, c, d (yhteisön vedet), ja jaetaan tämä osuus jäsenvalti oiden kesken.

Suédois

Den före slagna förordningen avser med gemenskapsrätten införliva de rekommendationer, som antogs av CCAMLR vid dess årsmöte i november 1998, och som innehåller fångstinskränkningar, som skall iakttas för vissa arter, förbud mot direktfiske av vissa arter, och minskning av oavsiktlig sjöfågelsdöd under fiske med långrev.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Euroopan parlamentin ja neuvoston 6 päivänä helmikuuta 2003 antamassa direktiivissä 2003/10/EY7vah-vistetaan työntekijöiden melun aiheuttamille riskeille altistumiseen liittyvät terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Suédois

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG7 som antogs den 6 februari 2003 innehåller minimibestämmelser om hälsa och säkerhet för arbetstagare som utsätts för risker i arbetet på grund av buller, och det är resultatet av överväganden som gjorts i samband med analyser av

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Euroopan parlamentti teki KTT:hen 25. huhtikuuta tarkistuksia (5), joiden tarkoituksena oli supistaa budjetoitua ylijäämää. Neuvosto kuitenkin palautti ylijäämän entiselleen 21. toukokuuta (6), ja KTT vah- vistettiin virallisesti ilman parlamentin tarkistuksia 30. toukokuuta.

Suédois

Utkastet ändrades den 25 april (1) av Europaparlamentet som minskade det bokförda saldot, återupprättades av rådet den 21 maj (2), varefter Europaparlamentet slutligen antog tilläggsoch ändringsbudgeten utan flera ändringar den 30 maj (3).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Hyväksytyissä teksteissä tuodaan jälleen esiin Euroopan neuvoston kunnioittamat perusarvot ja sen eritysasema sekä vah vistetaan jäsenvaltioiden pyrkimykset noudattaa teksteihin sisältyviä sitoumuksia ja velvoitteita.

Suédois

Av dessa texter, som bekräftar Europa­rådets grundläggande värderingar och dess specifika roll, framgår att medlemsstaterna avser att fullgöra sina åtaganden och skyl­digheter.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Komission olisilujitettavalähestymistapaansa vuoropuheluun. Tästäsyystä, komission olisi: a) määritettäväkunkinsuorantalousarviotuen ohjelman kohdallavuoropuheluakoskevastrategia,jossavah-vistetaan komission vuoropuhelun osallistumisen tavoit-teet,sisältöja menettelytavat b) varmistettava, ettälähetystöllä on käytettävissätarvit-tavaasiantuntijuus,jottasevoi osallistuavuoropuhe-luun vaikuttavalla tavalla suoran talousarviotuen ohjel-mantavoitteiden ensisijaisilla kohdealoilla c) raportoitava ulkoisille sidosryhmille käydystä vuoropuhelusta ja saavutetuista tuloksista.

Suédois

Kommission börsetillattstärka dialogen ochisamband därmed a) förvarje programförallmänt budgetstödfastställaen dialogstrategi som anger målen,innehållet och de närmare villkoren för kommissionens deltagande idialogen, b) garanteraattdennödvändigaexpertkunskapenfinns tillgänglig,såatt delegationen påettändamålsenligt sättkan deltaidialogenom de prioriteradeområden som målenför programmetförallmänt budgetstödär inriktade på, c) rapporteratill externaintressenter om den dialogsom harförts ochresultatet av den.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kun otetaan huomioon direktiivin 95/47/EY sisêltû, kyseistê kansallista sêênnûstê ei tuomioistui-men mukaan voida kuitenkaan katsoa, siltê osin kuin siinê sêê-detêên hallinnollisesta ennakkolupajêrjestelmêstê › jollaisesta direktiivissê 95/47/EY ei itse asiassa sêêdetê › sêênnûkseksi, jol-la jêsenvaltio noudattaa sitovia yhteisûn sêêdûksiê, joilla vah-vistetaan tekniset eritelmêt.

Suédois

Mot bakgrund av innehìllet i direktiv 95/47 ansìg dom-stolen att de nationella bestêmmelserna i frìga i den mìn som ett system fûr administrativa fûrhandstillstìnd dêrigenom upp-rêttas, vilket de facto inte tillhandahìlls genom direktiv 95/47/EG, inte anses utgûra bestêmmelser genom vilka medlemssta-ten rêttar sig efter en bindande gemenskapsrêttsakt som leder till att tekniska speci«kationerantas.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Monti vistetaan tietyt periaatteet ja vähimmäisvaatimukset mutta jäsenvaltioiden tehtäväksi jätetään niiden toteuttaminen, jotta ne vastaavat paremmin eri maiden perinteitä ja rakenteita, ja sama koskee myös itsenäiseen sääntelyyn liittyviä määräyksiä.

Suédois

Monti stiftningen på ett sätt som stämmer överens med varje enskilt lands traditioner och förhållanden, inklusive de regler som utformats som en frivillig uppförandekod.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Se on erottamaton osa eu-rooppalaisten standardointielinten tyûjêrjestystê, ja sitê vah-vistetaan direktiivillê 98/34/EY.

Suédois

I sìdana fall anvênds det fûrfarande som êr tillêmpligt pì tek-niska fûreskrifter och som beskrivs i nêsta kapitel.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tuomioistuin katsoo erityisesti, että yrityskeskittymä, jolla sen osapuoUUe ja keskittymän ulkopuoliselle yritykselle luodaan määräävä asema tai vah vistetaan tällaista asemaa, voi osoittautua perustamissopimuksessa edellytettyyn vääristymättömän kilpailun järjestelmään soveltumattomaksi.

Suédois

Domstolen konstaterade särskilt att koncentrationer som skapar eller förstärker berörda parters dominerande ställning, tillsammans med en enhet som står utanför koncentrationen, kan visa sig oförenlig med den ordning som enligt fördraget skall säkerställa att konkurrensen inte snedvrids.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tämä periaate vah vistetaan sopimuksessa ja toimielimet tulevat yhteispäätösmenettelyä käyttäen huolehtiman sen täytäntöönpanosta.

Suédois

Förutom förberedelsen av "Amsterdam" krävde många andra interna och externa uppgifter vår uppmärksamhet, som ordförandeskapet gärna tog hand om.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

Viite: neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68 — EYVL L 257, 19.10.1968 vistetaan ainoastaan jäsenvaltioiden mahdollisuus evätä toisten jäsenvaltioiden kansalaisilta pääsy tiettyihin julkishalUnnon palvelussuhteisnn.

Suédois

Referens: Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 — EGT L 257, 19.10.1968

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Vuoden2010talousarvioesityksessävah-vistetaan kehitysohjelman käynnistysvai-heessatarvittavatlisämäärärahat.

Suédois

Meddelandenaomuttagningsprov harförenklats ochrationaliserats och ska hädanefterfinnastillgängliga på 23språk.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Vuoden2010talousarvioesityksessävah-vistetaan kehitysohjelman käynnistysvai-heessatarvittavatlisämäärärahat. Nämä kustannuksetsekäodotettavissaolevat hyödyt tarkennetaan heti kun uuden mal-linperusteellaaiheutuvatkustannukset tiedetään yksityiskohtaisestisenjälkeen, kun arviointikeskuksiaja uuttatestisisäl-töäkoskevan meneilläänolevantarjous-kilpailunperusteellaontehtyhankinta-sopimukset.

Suédois

Iförslagettillbudgetför2010anges hurstoraextraanslagsomkrävsunder initialskedet.Dessakostnaderochde förväntadevinsternakommerattkunna anges mer exaktsåsnart mani detalj vet kostnadenför olika resurser som kommer attanvändasidennya modellenefter tilldelningenavkontraktidepågående upphandlingarna om bedömningscentrum och provens nyainnehåll.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Yhteisön politiikkaa vah vistetaan tuntuvasti elinympäristön, kansanterveyden ja kuluttajan suojelun suhteen.

Suédois

Den gemensamma politiken förstärks ordentligt för livsmiljö, folkhälsa, konsumentskydd.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Yksityiskohtaisen ja perusteellisen tar¬ kastuksen kohteeksi valitut alueet sisäl¬ lytetään tilintarkastustuomioistuimen vuosittaiseen työohjelmaan, joka vah¬ vistetaan etukäteen seuraavaa vuotta varten eri sektoreiden laatiman moni¬ vuotisen työohjelman pohjalta.

Suédois

De förvaltningsområden som framför allt skall underkastas en ingående och noggrann analys tas upp i det årliga arbetsprogrammet som

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK