Demander à Google

Vous avez cherché: αpiοτελεσµατικότητά (Grec - Letton)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Grec

Letton

Infos

Grec

Στο ίδιο piλαίσιο εξετάζουµε τις piολιτικές και την αpiοτελεσµατικότητά τους.

Letton

Sniegtajā informācijā tiek aptvertas arī politikas un to efektivitāte.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Ως εκ τούτου, δεν υpiάρχουν στοιχεία για την αpiοδοτικότητα και την αpiοτελεσµατικότητά τους.

Letton

vērtes skalas (Vācija, Nīderlande, Polija un Portugāle) un EMCDDA veicina sadarbību šajā jomā.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

(193) Βλέpiε διάγραµµα NSP-3 στο δελτίο στατιστικών στοιχείων 2006.(194) Βλέpiε την ετήσια έκθεση για το 2005 για µια σύνοψη των αpiοδείξεων της αpiοτελεσµατικότητας των piρογραµµάτων ανταλλαγής βελόνων και συρίγγων

Letton

(193) Skatīt attēlu NSP-3 2006. gada statistikas biļetenā.(194) Skatīt 2005. gada ziņojumu, kur ir sniegts īss kopsavilkums par faktiem, kas pierāda adatu un šļirču programmu efektivitāti (68. lpp.).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

149) και στρατηγικές για τα ναρκωτικά piροβλέpiουν συνολική(τοµεακή αξιολόγηση, σε ορισµένες piεριpiτώσεις δεαξιολόγηση της αpiοτελεσµατικότητας (εθνική έκθεση

Letton

Francijā, Īrijā un Portugālē valstu narkomānijasapkarošanas stratēģijas paredz vispārējunovērtēšanu(149)un novērtēšanu pa nozarēm, dažos gadījumos efektivitātesnovērtēšanu (Īrijas valsts ziņojums).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

8 Η Eurojust είναι ένα νέο όργανο της Ευρωpiαϊκής Ένωσης, το οpiοίο ιδρύθηκε το 2002 µε σκοpiό να ενισχύσει την αpiοτελεσµατικότητα των εργασιών των κρατών µελών για την καταpiολέµηση σοβαρών µορφών διασυνοριακού και οργανωµένου εγκλήµατος.

Letton

8 Eurojust ir jauna Eiropas Savienības struktūra, kas izveidota 2002. gadā, lai dalībvalstīs palielinātu kompetento iestāžu darbības efektivitāti nopietnos pārrobežu un organizētās noziedzības jautājumos.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

EURµέχρι το 2011 για καθαρά εθνικές ενέργειες. Θα είναι αpiαραίτητη µια piρόσθετη piροσpiά-θεια για να διασφαλιστεί η ανάληψη και η αφοµοίωση των τεχνολογιών αυτών σε piανευ-ρωpiαϊκές υpiηρεσίες piρος το κοινό ώστε να βελτιωθεί η αpiοτελεσµατικότητά τους και ηδιαλειτουργικότητά τους.

Letton

Papildu pūles būs vajadzīgas, lai nodroinātu o tehnoloģiju apguvi unpieņemanu Eiropas līmeņa sabiedriskajos pakalpojumos to efektivitātes, spēkā esamības unsavstarpējas izmantojamības sekmēanai.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Ένα σηµαντικό θέµα piου piροκύpiτει αpiό τις λίγες διαθέσιµες αξιολογήσεις των ευρωpiαϊκών σχεδίων εpiικεντρωµένης piρόληψης της κάνναβης (FRED, Way-Out, Sports for Immigrants και άλλα· βλέpiε ανωτέρω τον ιστοχώρο EDDRA στη διεύθυνση http://eddra.emcdda.europa.eu) είναι η αpiοτελεσµατικότητα των τεχνικών piου χρησιµοpiοιούνται στα piρογράµµατα συνολικής κοινωνικής εpiιρροής.

Letton

No nedaudzajiem pieejamajiem Eiropas selektīvās kaņepju profilakses projektu novērtējumiem (FRED, Way-Out [“Izeja”], Sports for Immigrants and others [“Sports imigrantiem un pārējiem”]; skatīt iepriekš un EDDRA tīmekļa vietnē http://eddra.emcdda.europa.eu) pamazām izriet svarīgs atzinums par visaptverošu sociālās ietekmes metožu efektivitāti.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Αpiοδείξεις της αpiοτελεσµατικότητας τωνpiρογραµµάτων ανταλλαγής βελόνων και συρίγγων

Letton

Kaut gan šobrīd nav pieejamavakcīna pret C hepatītu, B hepatītu var efektīvi novērstarvakcināciju (142).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Αpiοτελεσµατικότητα και αpiοδοτικότητα

Letton

Valsts narkomānijas apkarošanas stratēģija, 2000. līdz 2008. gads

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Αpiοτελεσµατικότητα: Αpiοτελέσµατα piου µpiορούν να εpiιτευχθούν µόνο µέσω της δράσης σε εpiίpiεδο ΕΕ

Letton

Efektivitāte: rezultāti var tikt sasniegti, tikai darbojoties ES līmenī

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Ανάλυση κόστους-αpiοτελεσµατικότητας

Letton

Novērtēšanas līdzeklis, ko izmanto, spriežot par efektivitāti

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Ας σηµειωθεί εpiίσης ότι µια ακόµη σχετική αλλαγή θα ήταν η ένταξη του ΕΤΑ στον κοινοτικόpiροϋpiολογισµό ώστε να αυξηθεί η συνεκτικότητα και η αpiοτελεσµατικότητα της αναpiτυξια-κής piολιτικής της Ένωσης.

Letton

—īs saistības nevar neievērot. Nevaram arī nepievērst uzmanību neatliekamai vajadzībai atvēlētzināmu finanu atbalsta daļu nolūkā stiprināt konkurētspēju izaugsmei un nodarbinātībai, nolūkā attīstīt pilsonības, brīvības, droības un taisnīguma telpu vai tam, lai panāktu, ka ES ir pasaules līmenī nozīmīgs partneris.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Αυτή η δέσµευση και η αpiοτελεσµατικότητα είναι αpiόρροια µιας συνεχούς διαδικασίας διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.Μεταξύ του 2001 και του 2005, οι όγκοι της ενίσχυσης piου έχει δεσµευθεί αυξήθηκαν κατά 44% και οι piληρωµές κατά 50%, ενώη εφαρµογή του piρογράµµατος γίνεται σήµερα σε 3,3 έτη κατά µέσον όρο, σε σύγκριση µε τα 5 έτη piαλαιότερα.

Letton

Šī apņemšanāsun efektivitāte ir notiekošā strukturālāsreformasprocesa rezultāts. No 2001. gada līdz2005. gadamsaistībāsiekļautā atbalsta apjomi palielinājāspar 44% un maksājumi – par 50%, turpretim programmu īstenošanai nepieciešamais laiks tagad ir samazinājiesno 5 gadiem līdzvidēji 3,3 gadiem.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Αυτό έχει ως αpiοτέλεσµα την ανεpiαρκή piαροχή ουσιαστικώνυpiηρεσιών και piαράλληλα την αpiώλεια piόρων και το µη συντονισµό piροσpiαθειών piουpiαρεµpiοδίζουν την αpiοτελεσµατικότητα της δράσης.

Letton

Tas viss izraisa nepietiekamu nodroinājumu ar būtiskiem pakalpojumiem, kā arī līdzekļu izķieanu un nekoordinētus centienus, mazinot darbību efektivitāti;

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Για κάθε τύpiο piαρέµβασης piαρέχονται piαραδείγµατα αpiό διάφορες χώρες και εξετάζονται ερευνητικά αpiοτελέσµατα piρος εpiίρρωση ή µη της αpiοτελεσµατικότητάς τους.

Letton

Katrs iejaukšanās pasākumu veids ir ilustrēts ar piemēriem no dažādām valstīm, aplūkojot arī pētniecības rezultātus, kas pamato attiecīgo pasākumu efektivitāti, vai, gluži pretēji, neefektivitāti.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Εάν η αρµόδια εpiιτροpiή καταλήξει στο συµpiέρασµα ότι αpiοδεικνύονται εpiαρκώς η piοιότητα, η ασφάλεια και η αpiοτελεσµατικότητα του φαρµακευτικού piροϊόντος, εκδίδει θετική γνωµοδότηση, η οpiοία διαβιβάζεται στην Ευρωpiαϊκή Εpiιτροpiή piροκειµένου να µετατραpiεί σε άδεια της ενιαίας αγοράς µε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωpiαϊκή Ένωση.

Letton

Ja attiecīgā Komiteja secina, ka medicīniskā produkta kvalitāte, drošība un efektivitāte ir pietiekoši pierādīta, tā izdod pozitīvu novērtējumu, kurš tiek nosūtīts Komisijai, kur tas tiek pārveidots vienā tirgus autorizācijā, kura ir derīga visā Eiropas Savienībā.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Είναι σηµαντικό οι δηµόσιε µεταφορέ να καταστούν piροσιτέ, να βελτιωθεί η αpiοτελεσµατικότητα και η λειτουργία του και να συνδεθούν οι διάφοροι τρόpiοι µεταφορά µεταξύ του.

Letton

Ir svarīgi, lai sabiedriskais transports būtu pieejamāks; ir jāuzlabo transporta efektivitāte un darbība, kā arī jāsavieno dažādi transporta veidi.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Η Eurojust piροωθεί και βελτιώνει το συντονισµό των ερευνών και των διώξεων· piαρέχει εpiίσης υpiοστήριξη στα κράτη µέλη, ώστε να ενισχύεται η αpiοτελεσµατικότητα των ερευνών και των διώξεών τους.

Letton

Eurojust veicina un uzlabo ar izmeklēšanu un kriminālvajāšanu saistīto jautājumu koordinēšanu un atbalsta arī dalībvalstis, lai izmeklēšanas un kriminālvajāšanas, kas tiek veiktas šajās valstīs, padarītu efektīvākas.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Η OLAF, η Ευρωpiαϊκή Υpiηρεσία Καταpiολέµησης της Αpiάτης, διαδρα-µατίζει piρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το εγχεί-ρηµα και, συνεpiώς, ο εpiίτροpiος στοχεύει στην ενίσχυση της αpiοτελεσµατικότητάς της.

Letton

Galvenā nozīme šajos centienos ir OLAF — Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam —, tādēļ komisārs ir paredzējis uzlabot tā darbības efektivitāti.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Grec

Η piλήρης υλοpiοίηση της piροσέγγισηςαυτής, piου piαρουσιάζεται συνοpiτικά στο piαράρτηµα 1, piροσφέρει δυνατότητες βελτίωσηςτων εpiιδόσεων και της αpiοτελεσµατικότητας, καθώς εpiίσης και µια συνεpiέστερη piροσέγγι-ση για την εpiιτυχή εκτέλεση καθηκόντων εκτελεστικής φύσης.

Letton

Pirmajā pielikumā apkopotaisīs pieejas īstenojums pilnā mērā piedāvā priekrocības, kas nodroinātu labāku saistību izpildi un lielāku efektivitāti, kā arī saskaņotāku pieeju nolūkā sekmīgi sasniegt izpildes mērķus.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK