Demander à Google

Vous avez cherché: licencijuojamas (Lituanien - Hongrois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Lituanien

Hongrois

Infos

Lituanien

Technologiniai susivienijimai yra apibrėžiami kaip susitarimai, pagal kuriuos dvi arba daugiau šalių sudaro technologijų paketą, kuris licencijuojamas ne tik susivienijimo nariams, bet ir trečiosioms šalims.

Hongrois

A technológiai egyesüléseket olyan megállapodásként határozzák meg, amelyekkel két vagy több fél összeállít egy technológiacsomagot, amire nemcsak az egyesülés alkotóinak, hanem harmadik személyeknek is licenciát adnak.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Susitarimai, pagal kuriuos šalys sudaro technologijos paketą, kuris vėliau licencijuojamas trečiosioms šalims, reiškia technologinį susivienijimą, aptariamą 4 dalyje.

Hongrois

Technológiai egyesülések az olyan megállapodások, amelyekben a felek egy technológiacsomagot állítanak össze, amire harmadik személyeknek adnak licenciát, amivel az alábbi 4. szakasz foglalkozik.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Taip pat ir tais atvejais, kai susivienijimo nariai susideda iš skirtingiems interesams atstovaujančių asmenų, labiau tikėtina, kad licencijavimo, įskaitant autorinius honorarus, sąlygos bus atviros bei nediskriminuojančios ir licencijuojamos technologijos vertę atspindės labiau nei tuo atveju, kai susivienijimą kontroliuoja licencijos išdavėjo atstovai.

Hongrois

Hasonlóképpen, ha az egyesülés megfelelő szerveit különböző érdekeket képviselő személyek alkotják, valószínűbb, hogy a licencia feltételei, a jogdíjakat is beleértve, nyitottak és megkülönböztetésmentesek lesznek, és tükrözik a licencia tárgyát képező technológia értékét, mintha az egyesülést az engedélyező képviselője ellenőrzi.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Paprastai reikalaujama, kad technologijos, kuriomis grindžiamas standartas, būtų licencijuojamos trečiosioms šalims vienodomis, pagrįstomis ir nediskriminuojančiomis sąlygomis.

Hongrois

Rendszerint követelmény lesz az, hogy az ilyen szabványt alátámasztó technológiák vonatkozásában harmadik személyeknek méltányos, ésszerű és megkülönböztetésmentes alapon adjanak licenciát.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Kai esamas technologijas kontroliuoja nedidelis licencijų išdavėjų, kurie licencijų gavėjams nustato išimtinio atsakomojo suteikimo prievolę, skaičius, neigiamo poveikio konkurencijai rizika yra didesnė nei tuo atveju, kai yra tam tikras skaičius technologijų, iš kurių tik kelios yra licencijuojamos pagal išimtinio atsakomojo suteikimo sąlygas.

Hongrois

Amikor a rendelkezésre álló technológiákat korlátozott számú engedélyező ellenőrzi, akik az engedélyesekre kizárólagos viszontlicencia-adási kötelezettséget rónak, a versenyellenes hatások kockázata nagyobb, mint amikor számos technológia létezik, és azoknak csak némelyikére adnak licenciát kizárólagos viszontlicencia-adás kikötésével.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Net ir tais atvejais, kai licencijos išdavėjas nėra faktinis arba potencialus tiekėjas produkto rinkoje, o licencijos gavėjas nėra faktinis arba potencialus konkurentas technologijos rinkoje, atliekant analizę, yra svarbu tai, ar licencijos gavėjas turi konkuruojančių technologijų, kurios nėra licencijuojamos.

Hongrois

Még ha az engedélyező nem is tényleges vagy lehetséges szállító a termékpiacon, és az engedélyes nem tényleges vagy lehetséges versenytárs a technológiai piacon, jelentőséggel bír annak elemzése, hogy az engedélyesnek tulajdonában áll-e olyan versengő technológia, amelyre nem ad licenciát.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Gali būti, kad abipusiame susitarime numatytas vienam iš licencijų gavėjų taikomas produkcijos apribojimas rodo, kad vienos iš šalių licencijuojamos technologijos vertė yra didesnė ir gali padėti paskatinti konkurencijai palankų licencijavimą.

Hongrois

Kölcsönös megállapodásban az engedélyesek egyikére rótt kibocsátási korlátozás valószínűleg tükrözi a felek egyike által licenciába vett technológia magasabb értékét, és szolgálhatja a versenytámogató licencia előmozdítását.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Asimetrinis paskirties apribojimas, nustatytas abipusiame susitarime, reiškia, kad abiem šalims leidžiama naudoti atitinkamas jų licencijuojamas technologijas tik skirtingai (-oms) paskirčiai (-ims).

Hongrois

Egy kölcsönös licenciamegállapodásban kikötött aszimmetrikus felhasználásiterület-korlátozás magában foglalja azt is, hogy mindkét félnek csak eltérő felhasználási területen megengedett a licencia tárgyát képező technológia felhasználása.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Kalbant apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį (know-how), bendroji išimtis taikoma tol, kol licencijuojama gamybinė, prekybinė ar mokslinė patirtis (know-how) išlieka slapta, išskyrus tuos atvejus, kai gamybinė, prekybinė ar mokslinė patirtis (know-how) dėl licencijos gavėjo veiksmų tampa viešai žinoma, – šiuo atveju išimtis taikoma susitarimo galiojimo laikotarpiu (žr. TTBER 2 straipsnį).

Hongrois

A know-how esetében a csoportmentesítés mindaddig érvényes, ameddig a licencia tárgyát képező know-how titokban marad, kivéve, ha a know-how közismertté válása az engedélyes cselekményének eredménye, amely esetben a mentesítés a megállapodás időtartama alatt érvényben marad (vö. a TTBER 2. cikkével).

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Kalbant apie technologijų rinkas, vienas iš taikomų būdų yra apskaičiuoti rinkos dalį pagal kiekvienai technologijai tenkančią visų licencijavimo pajamų iš autorinių honorarų dalį, kuri atspindi technologijos dalį rinkoje, kurioje licencijuojamos konkuruojančios technologijos. Tačiau toks būdas dėl informacijos apie autorinius honorarus trūkumo ir panašiai dažnai gali būti įmanomas tik teoriškai, bet ne praktiškai.

Hongrois

A technológiapiacok esetében a folytatás egyik módja a piaci részesedéseknek a jogdíjakból származó licenciabevételeken belül minden egyes technológia részesedése alapján történő kiszámítása, ami a versengő technológiák licenciába adásának piacán az adott technológia részesedését képviseli. Azonban ez gyakran a folytatásnak pusztán elméleti, de nem gyakorlati útja, a jogdíjakra stb. vonatkozó egyértelmű információk hiánya miatt.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Taikant šį metodą, atsižvelgiama į bendrą pardavimą atitinkamoje produkto rinkoje, nepaisant to, ar produktas pagamintas pagal licencijuojamą technologiją.

Hongrois

E megközelítés alapján számításba veszik az érintett termékpiac valamennyi eladását, függetlenül attól, hogy a termék tartalmazza-e a licencia tárgyát képező technológiát.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

TTBER taikomas visais atvejais, kai technologija yra licencijuojama prekėms gaminti ir paslaugoms teikti.

Hongrois

A TTBER irányadó minden olyan esetre, ha a technológia licenciába adása termékek és szolgáltatások előállításának céljára történik.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Technologijų licencijavimas taip pat gali pareikalauti, kad licencijų gavėjai darytų dideles neatsiperkančias investicijas į licencijuojamą technologiją ir gamybos išteklius, kurie yra reikalingi šiai technologijai eksploatuoti.

Hongrois

A technológialicencia azt is igényelheti az engedélyestől, hogy jelentős leírandó beruházást eszközöljön a licencia tárgyát képező technológiába és az annak hasznosításához szükséges termelőeszközökbe.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Nuostatos, reglamentuojančios licencijuojamos veiklos sąlygas ir įsipareigojimus teikti informaciją, turėtų būti kiek įmanoma vienodos ūkio subjektams, vykdantiems pekybą vidaus rinkoje ir prekybą tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių.

Hongrois

A Közösségen belüli kereskedelemmel, valamint a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelemmel foglalkozó gazdasági szereplőkre vonatkozó engedélyezési feltételeket és értesítési kötelezettségeket szabályozó rendelkezéseknek a lehető legnagyobb mértékig azonosaknak kell lenniük.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Kiekvienas Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis deda visas pastangas, kad panaudotų turimus rezultatus arba kad tuos rezultatus panaudotų kitas teisės subjektas, visų pirma perduodamas ir licencijuodamas rezultatus pagal 44 straipsnį.

Hongrois

Minden olyan résztvevő, amely uniós finanszírozásban részesült, köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a tulajdonában lévő eredményeket hasznosítsa vagy – különösen az eredmények átruházásával vagy azok használati jogának átadásával, a 44. cikkel összhangban – más jogalannyal hasznosíttassa.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

Aviacijos produktai, dalys ir prietaisai, su komerciniu oro susisiekimu susiję naudotojai, taip pat pilotai, jų mokyme ir medicininėse apžiūrose dalyvaujantys asmenys, organizacijos ir šiam tikslui skirti produktai turėtų būti sertifikuojami arba licencijuojami po to, kai buvo nustatyta, kad jie atitinka esminius reikalavimus, kuriuos Bendrija turi nustatyti atsižvelgiant į Čikagos konvencijoje pateiktus standartus ir rekomenduojamą praktiką.

Hongrois

Repüléstechnikai termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek, kereskedelmi légi közlekedésben részt vevő üzemben tartóknak, pilótáknak és személyeknek, illetve azok képzésébe és orvosi vizsgálataiba bevont személyeknek, termékeknek és szervezeteknek bizonyítvánnyal vagy szakszolgálati engedéllyel kell rendelkezniük, amennyiben megállapítást nyer, hogy a Közösség által a Chicagói Egyezményben megállapított előírásokkal és ajánlott gyakorlattal összhangban meghatározott alapvető követelményeknek megfelelnek.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

planuodamos, licencijuodamos ir įgyvendindamos 3 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytas veiklos rūšis bei priemones, kompetentingos institucijos atsižvelgia į su vandeniui pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojų ir įveda prevencijos priemones bei nurodo elgesio taisykles, taikytinas įgyvendinant avarijos likvidavimo priemones.

Hongrois

a 3. cikk (2) bekezdésében és a 16. cikk (2) bekezdésében felsorolt tevékenységek és intézkedések tervezése, engedélyezése és végrehajtása során az illetékes hatóságok vegyék számba a vízre nézve veszélyes anyagokat érintő balesetek kockázatát, írjanak elő megelőző intézkedéseket, és rendeljenek el magatartási szabályokat a balesetek utáni intézkedésekre.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

(g) planuodamos, licencijuodamos ir įgyvendindamos 3 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytas veiklos rūšis bei priemones, kompetentingos institucijos atsižvelgia į su vandeniui pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojų ir įveda prevencijos priemones bei nurodo elgesio taisykles, taikytinas įgyvendinant avarijos likvidavimo priemones.

Hongrois

g) a 3. cikk (2) bekezdésében és a 16. cikk (2) bekezdésében felsorolt tevékenységek és intézkedések tervezése, engedélyezése és végrehajtása során az illetékes hatóságok vegyék számba a vízre nézve veszélyes anyagokat érintő balesetek kockázatát, írjanak elő megelőző intézkedéseket, és rendeljenek el magatartási szabályokat a balesetek utáni intézkedésekre.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

kadangi būtina užtikrinti, kad į šios direktyvos oficialų I priedo 1 kategorijos medžiagų sąrašą įtrauktų medžiagų gamyba arba naudojimas būtų licencijuojamas; kadangi tiekti šias medžiagas taip pat turi būti leidžiama tik tada, kai asmenys, kuriems šios medžiagos bus tiekiamos, turi specialiai išduotus bendruosius arba individualius leidimus gauti tokias medžiagas, jas turėti arba tvarkyti;

Hongrois

mivel biztosítani kell, hogy az irányelv I. mellékletének 1. kategóriájában szereplő jegyzékben szereplő anyagok előállítása vagy felhasználása tevékenységi engedélyhez legyen kötve; mivel ezeknek az anyagoknak a szállítása, ezenfelül csak akkor engedélyezhető, ha azok a személyek, akiknek szállítják azokat, általános vagy egyedi engedéllyel rendelkeznek ezeknek az anyagoknak a beszerzésére, birtoklására vagy kezelésére;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Lituanien

4. Kol bus nutraukti 3 dalyje minimi dumblo šalinimo būdai, valstybės narės užtikrina, kad bendras toksiškų, patvarių ar biologiškai besikaupiančių medžiagų kiekis dumble, išleistame į paviršinius vandenis, būtų licencijuojamas dumblo šalinimo tikslams ir vis labiau mažinamas.

Hongrois

(4) A 3. bekezdésben említett elhelyezési módozatok végleges megszűntetéséig a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a felszíni vizekbe elhelyezett iszapban lévő mérgező, nem lebomló vagy biológiailag felhalmozódó anyagok teljes mennyiségének elhelyezése engedélyektől függjön, és fokozatosan csökkenjen.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK