Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di turvallisuusarviointijärjeste... da Finlandese a Italiano

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Italiano

Informazioni

Finlandese

Aromien kattavan turvallisuusarviointijärjestelmän aikaansaamisella, toksikologisen riskin aiheuttavien aineiden enimmäismäärien mukauttamisella viimeisimpiin tieteellisiin lausuntoihin sekä kyseisen aineiden valvonnan mahdollistamisella elintarvikkeissa, joiden osalta riski on suurin, voidaan odottaa olevan myönteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia.

Italiano

Un efficace sistema di valutazione della sicurezza degli aromi, l'adeguamento al parere scientifico più recente dei tenori massimi delle sostanze che presentano un rischio tossicologico e la possibilità di controlli delle sostanze negli alimenti che presentano il livello di rischio più elevato dovrebbero avere effetti positivi per la salute pubblica.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

Mietinnössä aivan oikein vaaditaan, että on annettava etu sija EU:n toimille, jotka takaavat sen, että ajoneuvojen valmistajat kiinnittävät huomiota erityisesti turvallisuuteen ja kuluttajat voivat käyttää apunaan turvallisuusarviointijärjestelmää ajoneuvoa ostaessaan.

Italiano

Infine, dati i costi che la società sopporta in materia di sa­nità pubblica, l'investimento di 14 milioni di ecu gioverà sicuramente al benessere della popolazione, ma, nel tempo, consentirà anche di diminuire i mezzi finanziari destinati alla spesa sociale.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

Mietinnössä aivan oikein vaaditaan, että on annettava etusija EU: n toimille, jotka takaavat sen, että ajoneuvojen valmistajat kiinnittävät huomiota erityisesti turvallisuuteen ja kuluttajat voivat käyttää apunaan turvallisuusarviointijärjestelmää ajoneuvoa ostaessaan.

Italiano

La relazione chiede un' azione prioritaria dell' Unione europea volta ad accertare presso tutti i produttori che i veicoli siano realizzati mettendo al primo posto la sicurezza e a fornire ai consumatori un sistema di valutazione della sicurezza da tenere a mente al momento dell' acquisto di un veicolo.

Ultimo aggiornamento 2012-03-21
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(Vaikutusten arviointi Eri vaihtoehtojen vaikutusten odotetaan kohdistuvan taloudellisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin. Ympäristövaikutuksia ei odoteta olevan. 1. Ei toteuteta mitään toimia 1.1 Taloudelliset vaikutukset Taloudellinen tilanne vaikeutuu seuraavista syistä: Uuden teknologian kehittämiselle ei ole kannustimia.. Selkeät säännökset, joissa otetaan huomioon uusin tieteellinen ja tekninen kehitys, ovat tarpeen, jotta vältetään kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan esteet. Euroopan teollisuus voi menettää johtavan asemansa maailmanmarkkinoilla. 1.2 Sosiaaliset vaikutukset Kuluttajien terveyden suojelu on puutteellista seuraavista syistä: Toksikologisen riskin aiheuttavien aineiden enimmäismäärät eivät ole viimeisimpien tieteellisten lausuntojen mukaiset. Elintarvikkeiden ja juomien sisältämien toksikologisen riskin aiheuttavien aineiden enimmäismäärät eivät yleisesti mahdollista riskiperusteista valvontaa. Kuluttajien vaatimus merkintöjen parantamisesta ei toteudu. 2. Toteutetaan lainsäädännön ulkopuolisia toimia 2.1 Taloudelliset vaikutukset Aromeja koskevaa lainsäädäntöä on voimassa. Suuntaviivoilla ei voida ohittaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Sellainen voisi johtaa teollisuuden kannalta ristiriitaiseen ja sekavaan tilanteeseen, joka voisi vaikuttaa kielteisesti talouteen. 2.2 Sosiaaliset vaikutukset Suuntaviivat voisivat olla ristiriidassa voimassa olevien lakien kanssa, eivätkä ne siten ole tehokkain tapa suojella kuluttajien terveyttä. Epäselvä oikeudellinen tilanne voi vähentää kuluttajien luottamusta aromien käyttöä kohtaan. 3. Puretaan aromeja koskevaa sääntelyä 3.1 Taloudelliset vaikutukset Sääntelyn purkaminen voisi johtaa siihen, että kukin jäsenvaltio laatii omat täytäntöönpanosääntönsä. Riskit voidaan kokea eri maissa eri tavoin, joten tämä aiheuttaisi sisämarkkinoiden toiminnan heikkenemistä. 3.2 Sosiaaliset vaikutukset Erot jäsenvaltioiden suhtautumisessa aineiden turvallisuuteen johtaisivat kuluttajien kannalta epäselvään tilanteeseen, kun suojan taso vaihtelisi, sekä luottamuksen vähenemiseen joissakin jäsenvaltioissa ja sisämarkkinoilla. 4. Muutetaan neuvoston direktiiviä 88/388/ETY 4.1 Taloudelliset vaikutukset Tarvittavien muutosten sisällyttäminen varsinaiseen direktiiviin olisi talouden kannalta edullista, kuten 5 kohdassa todetaan. Liitteisiin I ja II ja muihin säännöksiin tehtävät, kansanterveyteen ja kauppaan liittyvät muutokset olisi joka tapauksessa tehtävä yhteispäätösmenettelyn mukaisesti. Tarvitaan kuitenkin entistä tehokkaampi lupamenettely, jotta voitaisiin hallita luetteloa noin 2 600 aromiaineesta, joita on sallittua käyttää elintarvikkeissa. Muutoksia olisi tehtävä paljon, ja seurauksena voisi olla epäselvä lainsäädäntö. 4.2 Sosiaaliset vaikutukset Aromien kattavan turvallisuusarviointijärjestelmän aikaansaamisella, toksikologisen riskin aiheuttavien aineiden enimmäismäärien mukauttamisella viimeisimpiin tieteellisiin lausuntoihin sekä kyseisen aineiden valvonnan mahdollistamisella elintarvikkeissa, joiden osalta riski on suurin, voidaan odottaa olevan myönteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia. 5. Esitetään ehdotus uudeksi asetukseksi 5.1 Taloudelliset vaikutukset 5.1.1 Vaikutukset yrityksiin kohdistuviin hallinnollisiin vaatimuksiin Luontaisenkaltaisten ja keinotekoisten aromiaineiden (jotka molemmat ovat kemiallisesti syntesoituja) välisen erottelun poistaminen vähentää hallinnollisia vaatimuksia jäsenvaltioiden säännösten yhdenmukaistumisen ansiosta. Aromien pakkausmerkintöihin liittyvien muutosehdotusten noudattaminen edellyttää lisätyötä. Tämä on kuitenkin väliaikaista ja poistuu, kun pakkausmerkinnät on saatu uusien vaatimusten mukaisiksi. Työn määrä ei myöskään ole suuri verrattuna saavutettavaan avoimuuden paranemiseen ja kuluttajien myönteiseen suhtautumiseen. Työmäärän ja kustannusten pitämiseksi kurissa ehdotetaan siirtymäaikaa uusiin pakkausmerkintävaatimuksiin sopeutumista varten. 5.1.2 Vaikutukset innovaatiotoimintaan ja tutkimukseen Aromien käyttöä ja niihin liittyvää hyväksymismenettelyä koskevissa säännöksissä selvitetään, milloin aromin turvallisuus on arvioitava. Eräitä aromeja ei tarvitse arvioida. Tämän ansiosta teollisuus voi arvioida uusien aromien kehityskustannukset entistä tarkemmin. Lisäksi ehdotuksessa määritellään millaisille valmisteille voidaan hyväksyä merkintä ”luontainen”. Tämä on tärkeää uusien luontaisten aromien kehittämisen ja valmistuksen kannalta. Luokan ”muu aromi” käyttöönotto edistää innovointitoimintaa ja tutkimusta. Jos uusia aromityyppejä kehitetään, ne voidaan hyväksyä, kunhan niiden turvallisuus on arvioitu. 5.1.3 Vaikutukset kotitalouksiin Kuluttaja saa entistä paremmat tiedot elintarvikkeeseen sisältyvien aromien ominaisuuksista. Ehdotetulla asetuksella ei ennakoida olevan vaikutusta elintarvikkeiden hintoihin. 5.1.4 Vaikutukset kolmansiin maihin ja kansainvälisiin suhteisiin Ehdotetun asetuksen ansiosta aromeja koskeva lainsäädäntö yhdenmukaistuu, EU:n alueelle saadaan yhtenäiset markkinat ja ennustettavuus paranee maahantuojien kannalta. Aromeja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisen ansiosta Euroopan unioni on entistä paremmassa asemassa neuvoteltaessa aromien sisällyttämisestä Codex Alimentarius -järjestelmään. Euroopan yhteisö pystyy säilyttämään johtavan asemansa aromien tuottajana ja kehittäjänä. 5.1.5 Vaikutukset kansallisten viranomaisten kannalta Jäsenvaltioiden suorittaman valvonnan teho paranee, kun keskitytään elintarvikkeisiin, jotka vaikuttavat eniten toksikologisen riskin aiheuttavien aineiden saantiin. Kansallista lainsäädäntöä on muutettava niissä maissa, joissa on elintarvikeluokkia, joihin saa lisätä vain luontaisia tai luontaisenkaltaisia aromeja. Tämä yksinkertaistaminen johtaa kuitenkin hallinnollisten rasitteiden vähenemiseen. Jäsenvaltiot ovat huolestuneita siitä, että liitteessä II lueteltujen aineiden ja käyttörajoitusten piiriin kuuluvien aineiden saannin seurantaan tarvitaan lisäresursseja. Tämä on kuitenkin välttämätöntä sen varmistamiseksi, että sääntely on tehokasta kuluttajien terveyden suojelun kannalta. Jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet tietoja tarvittavien resurssien määrästä. Aromien saannin seurannan vaikutuksia voidaan merkittävästi vähentää yhdistämällä tämä seuranta lisäaineiden saannin seurantaan, jota vaaditaan jo nykyisessä EU-lainsäädännössä. 5.2 Sosiaaliset vaikutukset Aromien kattavalla turvallisuusarvioinnilla yhteisön tasolla on myönteinen vaikutus kansanterveyteen. Toksikologisen riskin aiheuttavien aineiden valvonnassa keskitytään suurimman riskin aiheuttaviin elintarvikkeisiin, minkä ansiosta kuluttajien terveyden suojelu tehostuu. Saannin seurannan tuloksia voidaan käyttää lainsäädännön mukauttamiseen, jos käy ilmi, että saanti aiheuttaa turvallisuusriskin. -

Italiano

-Valutazione dell'impattoLe incidenze prevedibili delle diverse opzioni riguardano gli aspetti economici e sociali. Non dovrebbero aversi ripercussioni sul piano ambientale.1. Nessuna azione1.1 Impatto economico Effetti negativi sulla situazione economica: non saranno incoraggiati nuovi sviluppi tecnologici. Sono necessarie disposizioni chiare che tengono conto dei recenti sviluppi scientifici e tecnologici in modo da evitare ostacoli agli scambi commerciali con i paesi terzi. L’industria europea rischia di perdere la sua posizione predominante sul mercato mondiale.1.2 Impatto sociale La salute dei consumatori non è tutelata a sufficienza perché: i tenori massimi delle sostanze che presentano un rischio tossicologico non tengono conto dei recenti pareri scientifici; i tenori massimi delle sostanze che presentano un rischio tossicologico negli alimenti e nelle bevande non consentono un controllo basato sul rischio; la richiesta dei consumatori di un’etichettatura più informativa non è soddisfatta. 2. Azione non legislativa2.1 Impatto economico Esiste attualmente una normativa sugli aromi su cui non possono prevalere linee guida, perché ne deriverebbe una situazione contraddittoria e confusa per l’industria, con un conseguente impatto economico negativo.2.2 Impatto sociale Le linee guida potrebbero essere in contraddizione con la normativa esistente e quindi non costituirebbero il modo migliore per tutelare la salute dei consumatori. Una situazione giuridica poco chiara avrebbe come conseguenza una perdita di fiducia del consumatore nei confronti dell’impiego degli aromi.3. Deregolamentazione3.1 Impatto economico La deregolamentazione potrebbe avere per effetto una situazione in cui ciascuno Stato membro adotti proprie norme di attuazione. Poiché la percezione dei rischi può variare da uno Stato membro all’altro, si correrebbe il rischio di un funzionamento inefficace del mercato interno. 3.2 Impatto sociale I diversi approcci di ciascuno Stato membro nella valutazione della sicurezza comporterebbero una situazione confusa per i consumatori, con diversi livelli di tutela e una perdita di fiducia in taluni Stati membri e nel mercato interno.4. Modifica della direttiva 88/388/CEE del Consiglio4.1 Impatto economico L’introduzione delle modifiche necessarie nell’attuale direttiva avrebbe un impatto positivo come viene illustrato al punto 5. Le modifiche degli allegati I e II e le altre disposizioni necessarie per la tutela della salute pubblica e del commercio dovrebbero comunque essere introdotte mediante codecisione. Tuttavia, è necessaria una procedura di autorizzazione più efficiente per la gestione di un elenco positivo contenente circa 2600 sostanze aromatizzanti destinate a essere impiegate nei o sui prodotti alimentari. Dato il numero di modifiche necessarie, la normativa modificata risulterebbe poco chiara.4.2 Impatto sociale Un efficace sistema di valutazione della sicurezza degli aromi, l'adeguamento al parere scientifico più recente dei tenori massimi delle sostanze che presentano un rischio tossicologico e la possibilità di controlli delle sostanze negli alimenti che presentano il livello di rischio più elevato dovrebbero avere effetti positivi per la salute pubblica. 5. Proposta di un nuovo regolamento 5.1 Impatto economico5.1.1 Impatto sugli obblighi amministrativi per le imprese La soppressione della distinzione tra sostanze aromatizzanti “identiche alle naturali” e artificiali, entrambe prodotte per sintesi chimica, avrà per effetto una riduzione degli obblighi amministrativi grazie all'armonizzazione delle disposizioni in tutti gli Stati membri. L’onere aggiuntivo richiesto per conformarsi alle modifiche proposte per l’etichettatura degli aromi sarà solo temporaneo, ossia durerà fino a quando tutte le etichette saranno state rese conformi alle nuove prescrizioni. Inoltre, l’impegno richiesto è limitato in rapporto alla maggiore trasparenza acquisita e al giudizio positivo del consumatore. Al fine di limitare gli oneri ed i costi si propone un periodo transitorio per l’adeguamento alle nuove prescrizioni in materia di etichettatura. 5.1.2 Impatto sull’innovazione e sulla ricerca Le disposizioni specifiche per l’uso e l’autorizzazione degli aromi precisano quando occorre valutare la sicurezza degli aromi. Taluni aromi sono per definizione esenti da valutazione. Ciò consentirà all’industria di stimare con maggiore precisione i costi di sviluppo di nuovi aromi. La proposta specifica inoltre quali tipi di preparazione possono usufruire della definizione “naturale” nell’etichettatura. Questo rappresenta un fatto importante per l’ulteriore sviluppo e la produzione di nuovi aromi naturali. L’introduzione della categoria “altri aromi” è considerata positiva per l'innovazione e la ricerca. Le nuove categorie di aromi sviluppate potranno essere autorizzate a condizione di aver superato una valutazione della sicurezza. 5.1.3 Impatto sulle famiglie Il consumatore sarà meglio informato sulla natura degli aromi presenti negli alimenti. Non si prevede che il regolamento proposto abbia un impatto sul prezzo degli alimenti.5.1.4 Impatto sui paesi terzi e sulle relazioni internazionali Questa proposta armonizzerà ulteriormente la normativa sugli aromi e creerà un mercato uniforme nell’UE e accrescerà la prevedibilità per gli importatori. L’armonizzazione della normativa sugli aromi conferirà all’Unione europea una posizione migliore nei negoziati con paesi terzi riguardanti l’introduzione degli aromi nel sistema del Codex Alimentarius. La Comunità europea sarà in grado di mantenere il suo primato nel settore della produzione e dello sviluppo degli aromi.5.1.5 Impatto sulle autorità pubbliche I controlli da parte degli Stati membri saranno più efficaci in quanto saranno mirati ai prodotti alimentari che contribuiscono maggiormente all'assunzione di sostanze che presentano un rischio tossicologico. In alcuni paesi occorrerà modificare le norme secondo cui solo aromi naturali o identici ai naturali possono essere aggiunti a talune categorie di prodotti alimentari. Questa semplificazione comporterà tuttavia una riduzione degli oneri amministrativi. Gli Stati membri temono che occorreranno risorse supplementari per il monitoraggio del consumo delle sostanze di cui all’allegato II e delle sostanze soggette a restrizioni d’uso. Tuttavia questo punto è indispensabile per garantire che il regolamento tuteli efficacemente la salute dei consumatori. Gli Stati membri non hanno fornito informazioni sulle risorse necessarie. L’impatto del monitoraggio specifico del consumo di aromi può essere ridotto significativamente organizzando tale monitoraggio insieme a quello relativo al consumo di additivi, già prescritto dalla legislazione UE. 5.2 Impatto sociale È prevedibile che un sistema efficace di valutazione della sicurezza degli aromi a livello comunitario abbia effetti positivi per la salute pubblica. Il controllo dei tenori massimi delle sostanze che presentano un rischio tossicologico sarà incentrato sugli alimenti con il maggior rischio, quindi sarà più efficace la tutela della salute dei consumatori. I risultati del monitoraggio del consumo potranno essere utilizzati per adattare la legislazione se si ritiene che il livello di assunzione sia rischioso. -

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

Voidaan olettaa, että ehdotetulla kattavalla elintarvike-entsyymien turvallisuusarviointijärjestelmällä tulee olemaan myönteisiä vaikutuksia kansanterveyteen ja kuluttajien luottamukseen.

Italiano

È prevedibile che il sistema globale di valutazione della sicurezza degli enzimi alimentari che stato proposto avrà effetti positivi sulla sanità pubblica e sulla fiducia dei consumatori.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

Voidaan olettaa, että ehdotetulla kattavalla elintarvike-entsyymien turvallisuusarviointijärjestelmällä tulee olemaan myönteisiä vaikutuksia kansanterveyteen ja kuluttajien luottamukseen.

Italiano

È prevedibile che il sistema proposto di valutazione della sicurezza degli enzimi alimentari avrà effetti positivi sulla sanità pubblica e sulla fiducia dei consumatori.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK