Hai cercato la traduzione di gang da Inglese a Gallese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Inglese

Gallese

Informazioni

Inglese

drug-related violent crime is frequently gang related and involves drive-by shootings

Gallese

mae trosedd dreisiol sy'n gysylltiedig â chyffuriau'n ymwneud yn aml â gangiau ac yn golygu saethu wrth yrru heibio

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

jane davidson : i speak as the third member of the gang of four who contributed towards the national childcare strategy and also as somebody who gave evidence to the childcare select committee

Gallese

jane davidson : yr wyf yn siarad fel y trydydd aelod o'r gang o bedwar a gyfrannodd at y strategaeth gofal plant genedlaethol a hefyd fel un a roddodd dystiolaeth ar ofal plant i'r pwyllgor dethol

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

although that is not the whole picture , because such operations target organised drug gangs rather than the more low-level , amateurish drug supply chains on which we need better action , community support officers are an incredibly important part of tackling those chains

Gallese

er nad hwnnw yw'r darlun cyfan , gan fod gweithrediadau o'r fath yn targedu gangiau cyffuriau trefnedig yn hytrach na chadwynau cyflenwi cyffuriau is ac amaturaidd y mae arnom angen gwell gweithredu yn eu cylch , mae rôl bwysig dros ben i heddweision cymorth cymunedol wrth ddelio â'r cadwynau hynny

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

curfews are specific whereas dispersal orders are designed to control gangs

Gallese

mae cyrffyw yn beth penodol tra dyfeisiwyd gorchmynion gwasgaru i reoli gangiau

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

i am not only concerned with illegal meat imports and the health risks that they pose , but also with the criminal gangs linked to the production of illegal meat in britain

Gallese

yr wyf yn pryderu , nid yn unig am fewnforio cig yn anghyfreithlon a'r risgiau i iechyd a ddaw yn ei sgîl , ond hefyd am y gangiau o droseddwyr sy'n gysylltiedig â chynhyrchu cig anghyfreithlon ym mhrydain

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

in terms of organised crime , operation tarian is trying to prevent big-time organised drug gangs bringing cocaine or other substances into wales , and we are dealing with the other high priority area of anti-social behaviour by youths , who are doing such things as discouraging pensioners , or making it unpleasant for pensioners , who want to shop for teabags at 7 .30 p .m

Gallese

yng nghyd-destun troseddu trefnedig , mae ymgyrch tarian yn ceisio rhwystro gangiau cyffuriau mawr trefnedig rhag dod â chocên neu sylweddau eraill i gymru , ac yr ydym ni'n delio â'r maes arall y rhoddir blaenoriaeth uchel iddo , sef ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc , a welir , er enghraifft , yn gwangalonni neu'n peri annifyrrwch i bensiynwyr sydd am brynu bagiau te am 7 .30 p .m

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

individuals who have gone through the appeals system and failed , and are therefore in this country illegally -- often trafficked in by criminal gangs -- are depriving us of the ability to win public support for those who are entitled to be here , and who have successfully gone through the legal process

Gallese

mae unigolion sydd wedi bod drwy'r system apeliadau ac wedi methu , ac felly sydd yn y wlad hon yn anghyfreithlon -- yn aml wedi eu cludo i mewn i'r wlad am arian gan grwpiau o droseddwyr -- yn ein hamddifadu o'r gallu i ennill cefnogaeth y cyhoedd i'r rheini y mae ganddynt hawl i fod yma , ac sydd wedi mynd drwy'r broses gyfreithiol yn llwyddiannus

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

mark isherwood : despite the presence of a gang of labour councillors outside the chamber -- [ assembly members : ` that is not the question . ']

Gallese

mark isherwood : er gwaethaf presenoldeb grŵp o gynghorwyr y blaid lafur y tu allan i'r siambr -- [ aelodau'r cynulliad : ` nid dyna'r cwestiwn ']

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

money is being pumped into those forces to deal with huge crime waves and big-time drug-dealing gangs in some of england's big cities

Gallese

mae arian yn cael ei bwmpio i'r heddluoedd hynny er mwyn delio â'r tonnau enfawr o droseddu a'r gangiau gwerthu cyffuriau mawr yn rhai o ddinasoedd mawr lloegr

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

neither are examples of curfews , but of the power of dispersal , where the police tell gangs of youths , who turn up in the same place every night , such as st cybi's churchyard in holyhead and in a square in rhymney

Gallese

nid enghreifftiau o gyrffyw yw'r naill na'r llall , ond o'r pwer i wasgaru , lle y mae'r heddlu'n dweud wrth gangiau o bobl ifanc , sy'n dod i'r un fan bob nos , fel mynwent eglwys cybi yng nghaergybi a'r sgwâr yn rhymni

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

operation tarian is designed to prevent the arrival in wales of organised drug gangs and related threats , such as drive-by-shootings and so on , which people have unfortunately experienced in avon , somerset , birmingham and london

Gallese

dyfeisiwyd ymgyrch tarian i atal gangiau cyffuriau trefnedig rhag dod i gymru , ynghyd â'r peryglon a ddeuai yn eu sgîl , fel saethu wrth yrru heibio ac yn y blaen , a brofwyd , gwaetha'r modd , yn avon , gwlad yr haf , birmingham a llundain

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

operation tarian was established to try to prevent the type of drive-by shootings and gang-related turf war episodes that have occurred in birmingham , bristol and liverpool and to ensure that they do not cross the border into wales

Gallese

sefydlwyd ymgyrch tarian i geisio atal o math o saethu wrth yrru heibio a digwyddiadau o ryfela tiriogaethol sy'n gysylltiedig â gangiau a fu yn birmingham , bryste a lerpwl ac i sicrhau nad ydynt yn croesi'r ffin i gymru

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

people now find themselves the target , perhaps more so than before , of what they see as big city gangs , which are deterred by cctv from conducting criminal activity in the big cities , and which therefore travel along the a55 or elsewhere to rob sub-post offices

Gallese

bellach mae pobl , efallai yn fwy nag erioed o'r blaen , yn canfod eu bod yn darged i'r hyn a welant fel gangiau o'r dinasoedd mawr a gaiff eu hatal rhag troseddu mewn dinasoedd mawr gan gamerâu cctv , ac sydd felly yn teithio ar hyd yr a55 neu fannau eraill i ladrata is-swyddfeydd post

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

that is largely due to the availability of high-visibility mobile phones that can be snatched by bigger teenagers from smaller teenagers , or by gangs of teenagers from individuals who find it difficult to resist

Gallese

mae hynny'n bennaf oherwydd argaeledd ffonau symudol amlwg y gellir eu dwyn oddi ar blant yn eu harddegau gan blant eraill yn eu harddegau sydd yn fwy o gorff na hwy , neu gan grwpiau o bobl ifanc yn eu harddegau oddi ar unigolion sydd yn ei chael yn anodd ymladd yn ôl

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

the extra cash that was delivered by the barnett formula following gordon brown's spending spree , which was designed to bribe the british people into forgetting that the labour government at westminster has acted like a gang of unprincipled charlatans

Gallese

mae'r arian ychwanegol a ddaeth yn sgîl fformwla barnett yn dilyn sbri wario gordon brown , y bwriadwyd iddi lwgrwobrwyo pobl prydain i anghofio bod y llywodraeth lafur yn san steffan wedi gweithredu fel criw o dwyllwyr diegwyddor

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

the first minister : i am not aware of any failure to use dispersal orders because the gangs of youths are too numerous or because the potential to enforce them is too limited

Gallese

y prif weinidog : ni wn am unrhyw fethiant i ddefnyddio gorchmynion gwasgaru am fod y gangiau o bobl ifanc yn rhy niferus neu am fod y cyfle i'w gorfodi'n rhy gyfyngedig

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

the increased budget for tackling drug and alcohol abuse shows clearly where the labour government's priorities lie -- working with the home office and the police to combat drugs gangs , while at the same time providing detoxification services to addicts to break their addiction

Gallese

mae'r cynnydd yn y gyllideb ar gyfer mynd i'r afael â chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol yn dangos yn glir lle mae blaenoriaethau'r llywodraeth lafur -- gweithio gyda'r swyddfa gartref a'r heddlu i frwydro yn erbyn gangiau sy'n gwerthu cyffuriau , ac ar yr un pryd ddarparu gwasanaethau dadwenwyno i'r rhai sy'n gaeth i gyffuriau

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

therefore , the community support officer agenda , targeting low-to-medium level drug gangs , and operation tarian , targeting heavy-duty organised drug gangs , form a pincer movement , which as far as i am aware , is regarded as a successful innovation

Gallese

gan hynny , mae agenda'r heddweision cymorth cymunedol , sy'n targedu gangiau cyffuriau is a chanolig , ac ymgyrch tarian , sy'n targedu gangiau cyffuriau trefnedig caled , yn symudiad gefail a ystyrir , hyd y gwn , yn fenter lwyddiannus

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Inglese

we also accept that it is part of modern technology and one in a range of tools that can be used to track stolen vehicles , keep suspects under surveillance , break up gangs of youths on the rampage who might otherwise be using alleys , gullies , back-lanes and so forth , where the police cannot track them if those areas have not been alley-gated

Gallese

yr ydym hefyd yn derbyn ei fod yn agwedd ar dechnoleg fodern ac yn un o blith amryw o ddulliau y gellir eu defnyddio i ddilyn cerbydau sydd wedi'u dwyn , i gadw golwg ar rai sydd dan amheuaeth , i wasgaru criwiau o bobl ifanc sy'n creu terfysg a allai fel arall ddefnyddio strydoedd cefn , cwteri , lonydd cefn ac yn y blaen , lle na all yr heddlu eu dilyn os na roddwyd gatiau ar draws y ffyrdd cefn hynny

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK