구글 검색

검색어: korrelvormig (네덜란드어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

네덜란드어

체코어

정보

네덜란드어

Wit kristallijn of korrelvormig poeder

체코어

Bílý krystalický nebo zrnitý prášek

마지막 업데이트: 2014-11-16
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

In een chloraalhydraatoplossing lijkt poedervormig agar transparanter dan in water, min of meer korrelvormig, gestrieerd, hoekig en bevat het soms diatomeeënschelpen.

체코어

V roztoku chloralhydrátu se agar jeví průhlednější než ve vodě a více či méně zrnitý, příčně pruhovaný, ostrohranný a v některých případech obsahuje shluky křemeliny.

마지막 업데이트: 2014-11-16
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

PTFE in korrelvorm uit Rusland en China, met inbegrip van de soorten waarvan er een tekort zou zijn, kan derhalve — zij het tegen hogere prijzen — verder de Europese Unie binnenkomen.

체코어

Proto PTFE ve formě částic, včetně typů výrobků, o nichž se tvrdilo, že jich bude nedostatek, může z dotčených zemí nadále vstupovat na trh Společenství, třebaže na vyšších cenových úrovních.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Zoals vermeld in overweging 147 van de voorlopige verordening zijn de gevolgen van antidumpingrechten voor bepaalde verwerkende bedrijven verwaarloosbaar omdat PTFE in korrelvorm slechts een klein deel van hun totale kosten uitmaakt.

체코어

Je rovněž třeba poznamenat, že jak je uvedeno ve 147. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, dopad antidumpingových cel na určité uživatele je zanedbatelný s ohledem na skutečnost, že PTFE ve formě částic představuje spíše nízký podíl jejich celkových nákladů.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Daarom kan geen rechtstreekse vergelijking worden gemaakt van het aantal arbeidsplaatsen bij bedrijven die PTFE in korrelvorm vervaardigen en bij bedrijven die dit product verwerken.

체코어

Přímé srovnání mezi počtem pracovních míst ve výrobním odvětví PTFE ve formě částic a odběratelském výrobním odvětví proto není vhodné.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Dat betekent dat de klagende EU-producenten 4355 ton PTFE in korrelvorm extra zouden kunnen verkopen, hetgeen neerkomt op 85 % van de totale invoer uit de betrokken landen.

체코어

Z toho vyplývá, že výrobci podávající žádost budou schopni prodat dalších 4355 tun obdobného výrobku, což je 85 % celkového dovozu z dotčených zemí.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Er werd ook aangevoerd dat de EU-bedrijven die PTFE in korrelvorm verwerken veel meer werknemers tellen dan de producenten van dit product en dat deze arbeidsplaatsen door de instelling van de antidumpingmaatregelen in gevaar zouden komen.

체코어

Bylo rovněž namítáno, že zpracovatelské odvětví zaměstnává mnohem více lidí než výrobci PTFE ve formě částic ve Společenství a že by tato pracovní místa v případě uložení antidumpingových opatření byla ohrožena.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Bovendien waren de lage winsten van de bedrijfstak van de Gemeenschap bij de verkoop van PTFE in korrelvorm het gevolg van de invoer met dumping en waarvan dus een sterke prijsdruk uitging.

체코어

Nízká ziskovost prodeje PTFE ve formě částic výrobního odvětví Společenství byla navíc způsobena dumpingovým dovozem, který se uskutečňoval za značně nižší ceny, než jsou ceny výrobního odvětví Společenství, a způsoboval tak velký cenový tlak.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Het argument dat de bedrijfstak van de Gemeenschap van deze overcapaciteit geen gebruik zou maken om PTFE in korrelvorm te produceren omdat de verkoop van dit product te weinig winstgevend zou zijn, moet worden afgewezen.

체코어

Argument, že by výrobní odvětví Společenství tuto volnou kapacitu nevyužilo k výrobě PTFE ve formě částic z důvodu nízkého ziskového rozpětí prodeje tohoto výrobku, musel být odmítnut.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Er wordt ook op gewezen dat de productie van PTFE in korrelvorm veeleer kapitaalintensief is, terwijl de productie van halffabrikaten en eindproducten arbeidsintensiever is.

체코어

Rovněž je třeba poznamenat, že výroba PTFE ve formě částic je náročnější spíše z hlediska kapitálu, zatímco výroba polotvarů nebo hotových výrobků spíše z hlediska pracovní síly.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Zij voerden met name aan dat de markt voor PTFE in korrelvorm krimpende is en dat de productiekosten stijgen, waardoor de EU-producenten in afwezigheid van dumping geen winst van 9,3 % hadden kunnen maken.

체코어

Zejména bylo namítáno, že je třeba vzít v úvahu fakt, že trh PTFE ve formě částic se zmenšuje, výrobní náklady se zvyšují, a výrobní odvětví Společenství by při neexistenci dumpingového dovozu proto nebylo schopno dosáhnout zisku 9,3 %.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Eén van deze bedrijven bewerkte PTFE in korrelvorm en een deel van die productie concurreerde rechtstreeks met de producten van de EU-producenten; de andere verwerkende bedrijven vervaardigden halffabrikaten en eindproducten uit PTFE in korrelvorm.

체코어

Jeden z nich přepracovával PTFE ve formě částic a částí své výroby přímo konkuroval výrobcům ve Společenství na trhu PTFE ve formě částic, zatímco ostatní uživatelé byly zpracovateli vyrábějícími polotovary a hotové výrobky za použití PTFE ve formě částic přímo ve svém výrobním postupu.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Om deze bewering te staven heeft bovenvermelde importeur testresultaten voorgelegd waaruit bleek dat er kwaliteitsverschillen waren tussen PTFE in korrelvorm dat wordt vervaardigd door de bedrijfstak van de Gemeenschap en nabehandeld PTFE in korrelvorm dat uit Rusland was ingevoerd.

체코어

Za účelem odůvodnění tohoto tvrzení předložil výše uvedený dovozce informace o výsledcích zkoušek, které údajně ukázaly kvalitativní rozdíly mezi granulovaným PTFE vyráběným výrobci Společenství a následně upraveným granulovaným PTFE dováženým z Ruska.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Deze neerwaartse ontwikkeling van de prijzen zou ook het gevolg zijn van het feit dat de markt voor PTFE in korrelvorm aan het inkrimpen is, met andere woorden dat de vraag en het verbruik dalen.

체코어

Tato klesající cenová tendence byla způsobena rovněž tím, že trh s PTFE ve formě částic se zmenšuje, tj. poptávka a spotřeba klesají.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Bijgevolg kan de markt voor PTFE in korrelvorm niet beschouwd worden als een krimpende markt.

체코어

Trh s PTFE ve formě částic tedy nelze považovat za zmenšující se trh.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Het onderzoek had betrekking op verschillende soorten verwerkende bedrijven uit verschillende industriële sectoren die PTFE in korrelvorm hetzij rechtstreeks, hetzij in de vorm van halffabrikaten gebruiken, waarvan sommige aanzienlijke en andere slechts geringe hoeveelheden uit de betrokken landen invoerden.

체코어

Šetření rovněž zahrnovalo odlišné typy uživatelů, tj. reprezentující odlišná výrobní odvětví, využívající PTFE ve formě částic přímo nebo v polotovarech, kteří z dotčených zemí dováželi buď velká, anebo naopak velmi omezená množství.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Volgens gegevens afkomstig van medewerkende verwerkende bedrijven bedroeg de invoer van deze soorten PTFE in korrelvorm uit Rusland slechts 1,4 % van de totale invoer van dat product uit dat land.

체코어

Na základě informací dostupných od spolupracujících uživatelů představoval dovoz PTFE ve formě částic takovéto vyšší kvality z Ruska pouze 1,4 % celkového dovozu z této země.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Voorts werd vastgesteld dat alle andere ingevoerde soorten PTFE in korrelvorm nabehandeling behoefden bestaande uit verhitting en verdere vermaling.

체코어

Dále bylo zjištěno, že všechny ostatní dovážené druhy PTFE ve formě částic vyžadovaly následnou úpravu, která sestávala hlavně z ohřevu a dalšího mletí.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Bepaalde soorten PTFE in korrelvorm afkomstig van de Russische producenten/exporteurs bleken inderdaad aan hogere kwaliteitsnormen te voldoen en konden dus zonder enige nabehandeling worden gebruikt.

체코어

Bylo zjištěno, že určité typy PTFE ve formě částic vyráběného ruskými vyvážejícími výrobci dosahovaly skutečně vyšších kvalitativních standardů, a mohly tak být používány bez jakéhokoliv dalšího zpracování.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Zelfs binnen deze partij voldeed al het PTFE in korrelvorm aan de norm, niettegenstaande verschillen in de technische specificaties.

체코어

I v rámci této šarže splňoval veškerý zkoumaný PTFE ve formě částic specifikace požadované ke splnění normy, navzdory odchylkám ve svých technických parametrech.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인