구글 검색

검색어: oholibama (독일어 - 아르메니아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

독일어

아르메니아어

정보

독일어

der Fürst Oholibama, der Fürst Ela, der Fürst Pinon,

아르메니아어

ցեղապետ Ոլիբամասա, ցեղապետ Հեղա, ցեղապետ Փենոն,

마지막 업데이트: 2012-05-04
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Die Kinder aber Anas waren: Dison und Oholibama, das ist die Tochter Anas.

아르메니아어

Անայի որդիներն են՝ Դեսոնը եւ Ոլիբաման՝ Անայի դուստրը:

마지막 업데이트: 2012-05-04
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Oholibama gebar Jehus, Jaelam und Korah. Das sind Esaus Kinder, die ihm geboren sind im Lande Kanaan.

아르메니아어

Ոլիբաման ծնեց Յէուսին, Եգղոմին ու Կորխին: Սրանք Եսաւի այն որդիներն են, որ նա ունեցաւ Քանանացիների երկրում:

마지막 업데이트: 2012-05-04
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Esau nahm Weiber von den Töchtern Kanaans: Ada, die Tochter Elons, des Hethiters, und Oholibama, die Tochter des Ana, die Enkelin des Zibeons, des Heviters,

아르메니아어

Եսաւը կին առաւ քանանացիների դուստրերից Ադդային՝ քետացի Ելոնի դստերը, Ոլիբամային՝ խեւացի Սեբեգոնի որդի Անայի դստերը,

마지막 업데이트: 2012-05-04
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Die Kinder aber von Oholibama, Esaus Weib, der Tochter des Ana, der Enkelin Zibeons, sind diese, die sie dem Esau gebar: Jehus, Jaelam und Korah.

아르메니아어

Ոլիբամայի՝ Սեբեգոնի որդի Անայի դստեր եւ Եսաւի կնոջ որդիներն են Յէուսը, Եգղոմն ու Կորխը:

마지막 업데이트: 2012-05-04
사용 빈도: 1
품질:

독일어

Das sind die Kinder Oholibamas, Esaus Weibes: der Fürst Jehus, der Fürst Jaelam, der Fürst Korah. Das sind die Fürsten von Oholibama, der Tochter des Ana, Esaus Weib.

아르메니아어

Եսաւի կին Ոլիբամայի որդիներն են՝ ցեղապետ Յէուսը, ցեղապետ Եգղոմը, ցեղապետ Կորխը: Սրանք Եսաւի կին՝ Անայի դուստր Ոլիբամայից ծնուած ցեղապետերն են:

마지막 업데이트: 2012-05-04
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인