검색어: richtstuhl (독일어 - 아르메니아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

독일어

아르메니아어

정보

독일어

da pilatus das wort hörte, führte er jesum heraus und setzte sich auf den richtstuhl an der stätte, die da heißt hochpflaster, auf hebräisch aber gabbatha.

아르메니아어

Իսկ երբ Պիղատոսը այս խօսքերը լսեց, Յիսուսին դուրս բերեց, նստեց բեմի վրայ, այն տեղը, որ Քարայատակ էր կոչւում, իսկ եբրայերէն՝ Կապպաթա:

마지막 업데이트: 2012-05-04
사용 빈도: 1
품질:

독일어

und da er auf dem richtstuhl saß, schickte sein weib zu ihm und ließ ihm sagen: habe du nichts zu schaffen mit diesem gerechten; ich habe heute viel erlitten im traum seinetwegen.

아르메니아어

Եւ մինչ նա ատեան էր նստում, իր կինը նրան լուր ուղարկեց ու ասաց. «Քո եւ այդ արդարի միջեւ ոչինչ չկայ, որովհետեւ այսօր երազումս նրա պատճառով գլխովս շատ բաներ անցան»:

마지막 업데이트: 2012-05-04
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
7,761,840,400 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인