구글 검색

검색어: försäkringsgarantierna (스웨덴어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

스웨덴어

영어

정보

스웨덴어

Den utvidgning som gjorts när det gäller direktivets tillämpningsområde jämfört med kommissionens ursprungliga förslag, riskerar enligt min bedömning att göra såväl den rättsliga ramen som de medföljande försäkringsgarantierna osäkra. Detta gör i sin tur att det blir svårt att tillämpa en idé som skulle kunna vara till nytta för det europeiska samhället i stort .

영어

Extending the directive 's scope beyond that of the Commission 's original proposal would, as I see it, be likely to jeopardise the certainty of the legal framework proposed and the resulting insurance guarantees, thus making it difficult to enforce a principle useful to European society in general.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 4
품질:

스웨덴어

Med hänsyn till att Förenta staternas regering beslutat att förlänga sin försäkringsgaranti med 60 dagar har kommissionen meddelat sin avsikt att fortsätta att bevilja det stöd som medlemsstaterna anmäler, på samma villkor som de gällande och för samma period som den som planeras av Förenta staterna.

영어

In view of the decision by the Government of the United States to extend its risk-cover guarantee for a further sixty days, the Commission announced its intention of continuing to authorise the aid notified to it by Member States on the existing terms and for the same period as that envisaged by the United States.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Likväl kommer Europeiska kommissionen att noggrant övervaka situationen för de försäkringsgarantier som tillämpas i olika tredjeländer, i synnerhet i Japan och Förenta staterna, vilka skulle kunna ge dessa länders luftfartsindustri stora konkurrensfördelar jämfört med de europeiska konkurrenterna.

영어

Nevertheless, the European Commission will monitor carefully the situation of insurance guarantees in place in various third countries, notably in Japan and the United States, which could give a strong competitive advantage to these countries'airline industry over their European competitors.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Efter Förenta staternas nya förlängning av sin offentliga försäkringsgaranti för terrorism- och krigsrisker till förmån för flygbolagen, inklusive möjligheten att förlänga den ytterligare två månader, har kommissionen tillämpat ett liknande tillvägagångssätt.

영어

Following a further extension by the United States of the public cover of risks for airlines in connection with war and terrorism, including the possibility of a further two-month extension, the Commission had followed a parallel approach.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Kommissionen har dessutom inlett ett offentligt samråd om möjligheterna att förbättra skyddet för försäkringstagare, däribland möjligheten att införa försäkringsgarantier i alla medlemsstater.

영어

Furthermore, the Commission has launched a public consultation on options to improve protection for insurance policy holders, including the possibility of setting up Insurance Guarantee Schemes in all Member States.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

I kölvattnet efter terroristattackerna den 11 september 2001, som föranledde försäkringsbranschen att se över sin riskexponering och med kort varsel upphäva praktiskt taget allt skydd mot krig och terrorism, fick medlemsstaterna tillåtelse att erbjuda en ytterligare försäkringsgaranti eller att själva överta risken.

영어

In the wake of the 11 September 2001 terrorist attacks, which prompted the insurance industry to review its risk exposure and withdraw practically all war and terrorism cover at short notice, Member States were authorised to offer an additional insurance guarantee or to assume the risk directly themselves.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Under senare år har, delvis på företagsvärldens initiativ (företrädare för den inre sjöfarten och försäkringsbolag), internationella konventioner utvecklats i avsikt att uppnå enhetliga bestämmelser för varutransporterna i Europa som syftar till att säkerställa rättssäkerhet och försäkringsgarantier.

영어

In the past years, partly on the initiative of industry (IWT and insurance), conventions have been drafted which aim to lay down uniform rules for goods transport in Europe with a view to legal certainty and availability of insurance.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Eftersom läget på det kommersiella flygförsäkringsområdet sannolikt håller på att återgå till det normala kommer medlemsstaternas försäkringsgarantier inte att förlängas.

영어

Since there are indications for a return to an acceptable commercial aviation insurance situation, the Member States airline insurance guarantees will not be prolonged.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

bedrägerier vid transitering och i tullsammanhang i allmänhet (risken för små och medelstora företag vad gäller försäkringsgarantier för transiteringen, nödvändigheten av ett ökat tull­samarbete och subsidiaritetens inverkan på tullpolitiken),

영어

fraud in transit and in customs in general (the risk for SMEs as regards transit insurance guarantees, the necessary strengthening of customs co-operation, and subsidiarity in customs policy);

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Vitbok om system för försäkringsgarantier

영어

White Paper on Insurance Guarantee Schemes

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

För att säkerställa att tjänsten utförs korrekt och kontinuerligt måste varje enskilt trafikföretag (eller ledande trafikföretag) som godtar den allmänna trafikplikten ställa en säkerhet avseende fullgörandet som skall uppgå till minst femton miljoner euro och som skall säkerställas genom bankgaranti för att aktiveras för minst fem miljoner euro vid första begäran därom och genom en försäkringsgaranti för resterande belopp.

영어

Each single carrier (or leading carrier) which accepts the public service obligations must provide a performance security for the purpose of guaranteeing the correct execution and continuation of the service. This security must amount to at least EUR 15 million and be guaranteed by a bank surety to be activated upon the first request for at least EUR 5 million and by an insurance surety for the remaining amount.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Om vissa garantiformer (se punkt 1.2) omfattar en risköverföring till garantigivaren och om de inte har en eller flera av de särskilda egenskaper som avses i punkt 1.3, t.ex. försäkringsgarantier, måste varje fall undersökas separat, vid behov med tillämpning av relevanta avsnitt och metoder i detta kapitel.

영어

Where certain forms of guarantee (see point 1.2) involve a transfer of risk to the guarantor and where they do not display one or more of the specific features referred to in point 1.3, for instance insurance guarantees, a case-by-case analysis will have to be made for which, as far as is necessary, the applicable sections or methodologies described in this Chapter will be applied.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

Synpunkter från parterna beträffande förmånliga statliga lån, annan finansiering och försäkringsgarantier

영어

Comments of parties concerning preferential policy loans, other financing, guarantees in insurance

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

스웨덴어

försäkringsgaranti

영어

insurance bond

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 5
품질:

추천인: IATE

스웨덴어

försäkringsgaranti

영어

insurance guarantee scheme

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 3
품질:

추천인: IATE

스웨덴어

Säkerheten skall utfärdas till förmån för ENAC, som skall använda den för att garantera fullgörandet av den allmänna trafikplikten i händelse av omotiverade indragningar, och den skall utgöras till 50 % av en bankgaranti som skall infrias vid anfordran och till 50 % av en försäkringsgaranti.

영어

The security shall be payable to ENAC, which will use it to ensure the continuation of the services concerned in the event of unjustified abandonment, and shall consist of a first request bank surety (50 %) and an insurance surety (for the remaining 50 %).

마지막 업데이트: 2014-11-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스웨덴어

Säkerheten skall utfärdas till förmån för ENAC, som skall använda den för att garantera fullgörandet av den allmänna trafikplikten i händelse av omotiverade indragningar, och den skall utgöras till 50 % av en bankgaranti som skall infrias på anfordran och till 50 % av en försäkringsgaranti.

영어

The security is payable to ENAC, which will use it to ensure the continuation of the services concerned in the event of unjustified abandonment, and consists of a first request bank surety (50 %) and an insurance surety (for the remaining 50 %),

마지막 업데이트: 2014-11-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스웨덴어

I meddelandet underströk kommissionen att om situationen med otillräckligt försäkringsskydd fortbestårkan medlemsstaterna besluta om fortsatta kompletterande försäkringsgarantier eller direkt ta på sigriskerna själva.

영어

It stated in that document that if the situation of inadequate insurance cover were to drag on, the Member States could decide to continue to offer an additional insurance guarantee or to assume the risk directlythemselves.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스웨덴어

Syftet med de tre bilagorna till rapporten är att visa: - de gängse försäkringsgarantierna på området, vissa fall av bedrägeri och förluster som beror på dålig förvaltning av systemet som belysande exempel, - statistik som visar att antalet fall mångfaldigas.

영어

* the usual insurance guarantees in this area; * some instances of fraud and loss resulting from maladministration of the system, by way of illustration; * statistics showing that the incidence of fraud is increasing.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스웨덴어

I meddelandetunderströk kommissionen att om situationenmed otillräckligt försäkringsskydd fortbestårkan medlemsstaterna besluta om fortsatta kompletterande försäkringsgarantier eller direkt tapå sig riskerna själva.

영어

515.These new guidelines do not in any wayaffect the possibility of granting State aid or thelegal obligations under specific Council regulations to compensate farmers for losses wheretheir animals are actually found to be infected by BSE or comparable diseases.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인