구글 검색

검색어: perturbadores (스페인어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

스페인어

그리스어

정보

스페인어

movimientos perturbadores

그리스어

παρασιτικές κινήσεις

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스페인어

movimientos perturbadores de capitales

그리스어

διαταρακτικές κινήσεις κεφαλαίων

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스페인어

El ambiente acondicionados de tal modo que se eviten reflejos perturbadores.

그리스어

• τον κλιματισμό χώρου,

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스페인어

Si los veinte últimos años han sido perturbadores, los veinte próximos serán probablemente más inquietantes.

그리스어

Τα τελευταία είκοσι χρόνια piροξένησαν αναστάτωση· τα είκοσι εpiό#ενα θα είναι ίσω ακό#η piιο ταραχώδη.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스페인어

importancia de la coordinación y la comunicación con la tripulación de vuelo, y el manejo de pasajeros díscolos o perturbadores,

그리스어

σημασία του συντονισμού και της επικοινωνίας με το πλήρωμα πτήσης, αντιμετώπιση απείθαρχων επιβατών, καθώς και επιβατών που προκαλούν αναστάτωση·

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스페인어

- Artefactos Se debe obtener una imagen de rayos X de la parrilla a 50 kV sin que aparezcan artefactos perturbadores visibles.

그리스어

- Σφάλματα Η ακτινογραφία του πλέγματος πρέπει να γίνεται στα 50 kV.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스페인어

Para semejante esfuerzo duradero es conveniente contar con intensidades adecuadas de iluminación y buenos contrastes visuales, evitando deslumbramien­tos perturbadores y propiciando

그리스어

Για τις υπό συζήτηση θέσεις ερ­γασίας με ΣΟΠΣ ισχύουν φυσικά οι τι­μές της δεύτερης κατηγορίας δηλ. των 55 dB(A).

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스페인어

Al limitar los efectos de la deroga ción, la Institución sólo pretendió excluir cualquier posibilidad de engendrar elementos perturbadores para el mercado.

그리스어

Περιορίζοντας τα αποτελέσματα της κα­ταργήσεως, το θεσμικό αυτό όργανο θέλησε μόνο να αποκλείσει κάθε πιθανότητα παραγωγής αποτελεσμάτων που διαταράσ­σουν την αγορά.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스페인어

La política anticártel ha tenido siempre por objeto ilegalizar a îos perturbadores de la competencia, concretamente determinados acuerdos entre empresas.

그리스어

Το ενδιαφέρον μου για τη νομική ασφά­λεια με φέρνει στο τρίτο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스페인어

Souchet taure diferencias importantes en cuanto al régimen de un sector costero a otro, podría causar efectos profunda mente perturbadores.

그리스어

ριφερειακού τους χαρακτήρα.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스페인어

Los únicos factores imprevisibles y perturbadores del mercado fueron el desencadenamiento de la alarma social y la reacción de los consumidores ante la contaminación que se había producido en otro país.

그리스어

Ο μόνος απρόβλεπτος παράγοντας που δημιούργησε διαταραχή στην αγορά ήταν η εξάπλωση της ανησυχίας μεταξύ των καταναλωτών και η αντίδρασή τους σε μια μόλυνση που είχε εμφανιστεί αλλού.

마지막 업데이트: 2014-10-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스페인어

Los avances en la integración europea tienen paradójicamente como consecuencia el refuerzo de los efectos perturbadores del buen funcionamiento del mercado común vinculados a ciertas conductas de los estados.

그리스어

Οι πρόοδοι της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης έχουν παραδόξως ως συνέπεια την ενίσχυση των παραγόντων που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία της κοινής αγοράς και οι οποίοι απορρέουν από ορισμένες πρακτικές του κράτους.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

스페인어

-la evaluación de los efectos previsibles y, en particular, cualquier efecto patógeno y/o ecológicamente perturbadores.

그리스어

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ο γνωστοποιών αποσύρει

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

스페인어

Los factores perturbadores del mercado interior, y en particular los ocasionados por las actividades delictivas, no se pueden solucionar mediante la intervención aislada de ninguna instancia.

그리스어

Ωστόσο, παρά τις προθέσεις που περιλαμβάνονται στο Λευκό Βιβλίο του Ντελόρ, στην πράξη δεν βλέπουμε να μετατοπίζο­νται οι φορολογικές επιβαρύνσεις από την εργασία σε άλλους συντελεστές, αλλά να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

스페인어

¿Está al coniente la Comisión de ese absurdo proyecto, que tendría efectos perturbadores e intolerables para cualquier ciudad y para cualquier zona urbana?

그리스어

Όπως και ο κύριος βουλευτής, έτσι και η Επιτροπή πληροφορήθηκε μέσω του τύπου για το σχέδιο κατασκευής πύργου ύψους ενός χιλιομέτρου στη θέση του Μπερλεμόν.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

스페인어

És sabido que a los déficit de infraestructuras de transporte en la Unión Europea hay que sumar otros elementos perturbadores como la falta de conexión y de operabilidad entre las diferentes redes nacionales existentes o en desarrollo.

그리스어

81, σχετικά με την έκύεση του κ. Πίτσικ.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

스페인어

— la evaluación de los efectos previsibles y, en particular, cualquier efecto patógeno y/o ecológicamente perturbadores. dores.

그리스어

— η εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων, ιδίως δε οποιωνδήποτε παθογενετικών επιπτώσεων ή/και επιπτώ­σεων που ενδέχεται να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

스페인어

Los compuestos de nonilfenol, por ejemplo, son peligrosos para los organismos acuáticos y provocan efectos endocrinos perturbadores. Se utilizan en pesticidas, biocidas y envases alimentarios.

그리스어

Περιορισμοί κυκλοφορίας στην αγορά και χρήση εννεϋλοφαινόλης

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

스페인어

Comisión ha tomado en consideración en su decisión los efectos perturbadores originados por las ayudas ad hoc en el sector de las máquinas-herramienta, donde impera una estrecha competencia entre los productores comunitarios.

그리스어

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η Επιτροπή απεφάνθη OUTO στοιχείο ενίσχυσης που εμπε­ριέχεται στις εν λόγω προκαταβολές είναι ασυμβίβαστο με την κοινή αγορά.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

스페인어

Es de observar que el ruido interior suele molestar más que el exterior, tal como muestra el gráfico en la página 11 de factores perturbadores, tipos de ruido y fuentes de ruido en el trabajo de oficina.

그리스어

• την θερμική ακτινοβολία που προέρ­χεται από τις διάφορες συσκευές,

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인