구글 검색

검색어: vosotros (스페인어 - 몰디브어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

스페인어

몰디브어

정보

스페인어

viéndolo vosotros,

몰디브어

އަދި އެހިނދު، ތިޔަބައިމީހުން ބަލަބަލައި ތިބެމުއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

Vosotros y lo que servís,

몰디브어

ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުންވަނީ، ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަންކުރާ ތަކެއްޗާ އެކުގައެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

Luego, vosotros, extraviados, desmentidores,

몰디브어

ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އިސްވެދިޔަ މީހުންނާއި، ފަހުން އަންނާނޭ މީހުންނީ، އެނގިގެންވާ ދުވަހެއްގެ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވަގުތަކަށް އެއްކުރައްވާނޭ ބަޔަކުކަން ކަށަވަރެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

quién de vosotros es el tentado.

몰디브어

މޮޔަވެފައިވަނީ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ކާކުކަން ފަހެ، ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެތެވެ. އަދި އެއުރެންނަށްވެސް ފެންނާނެތެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

vosotros y vuestros lejanos antepasados?

몰디브어

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނާއި، ތިޔަބައިމީހުންގެ އިސްވެދިޔަ ކާބަފައިން އަޅުކަންކުރި ތަކެއްޗާމެދު ތިޔަބައިމީހުން ވިސްނައި ބެލީމުހެއްޔެވެ؟

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

Di: «¡Sí, y vosotros os humillaréis!»

몰디브어

ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! އާނއެކެވެ! ތިޔަބައިމީހުން ނިކަމެތިވެގެންވާ حال ގައެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

Yo no sirvo lo que vosotros servís,

몰디브어

ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަންކުރާ ތަކެއްޗަކަށް، ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޅުކަމެއް ނުކުރައްވަމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

Y vosotros no servís lo que yo sirvo.

몰디브어

އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޅުކަންކުރައްވާ حق ވަންތަ اللَّه އަށް އަޅުކަންކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައިވެސް ތިޔަބައިމީހުން ނުވަމުއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

Yo no sirvo lo que vosotros habéis servido

몰디브어

އަދި ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަންކުޅަ ތަކެއްޗަށް އަޅުކަންކުރާ މީހަކު ކަމުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުވަމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

Nos ocuparemos detenidamente de vosotros, dos cargas.

몰디브어

އޭ ޖިންނީންނާއި، އިންސީންނާ ދެބާވަތުގެ މީހުންނޭވެ! ތިޔަ ދެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ނިކަންހުރެ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ حكم ކުރައްވާ ހުށީމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

y ninguno de vosotros habría podido impedirlo.

몰디브어

ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކަށްވެސް އެކަލޭގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެ عذاب ން ދުރެއްނުކުރެވޭނެތެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

Di: «¡Esperad! Yo espero con vosotros».

몰디브어

ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުން ބަލަބަލައިތިބޭށެވެ! ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންކަލޭގެފާނުވެސް ތިޔަބައިމީހުންނާއެކު ބަލަބަލައިތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

Ya sabemos, sí, que hay entre vosotros desmentidores.

몰디브어

އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ދޮގުކުރާ ބަޔަކުވާކަން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía».

몰디브어

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ دين އެވެ. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ دين އެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

¿Para vosotros los varones y para Él las hembras?

몰디브어

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފިރިހެންދަރިންވެފައި، އެކަލާނގެއަށް އަންހެންދަރިން ވަނީ ހެއްޔެވެ؟

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

¡Temo por vosotros el castigo de un día terrible!»

몰디브어

ހަމަކަށަވަރުން، ބޮޑުވެގެންވާ ދުވަހެއްގެ عذاب އަށް ތިޔަބައިމީހުންނާމެދު ތިމަންކަލޭގެފާނު ބިރުފުޅުގަނެތެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

para aquéllos de vosotros que quieran adelantarse o rezagarse.

몰디브어

ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ބޭނުން މީހަކަށް ކުރިއެރުންވެއެވެ. ނުވަތަ ފަސްޖެހުންވެއެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

y en vosotros mismos también. ¿Es que no veis?

몰디브어

އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ نفس ތަކުގައިވެސްމެއެވެ. ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ވިސްނައި ނުބަލަނީ ހެއްޔެވެ؟

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

Si obedecéis a un mortal como vosotros, estáis perdidos.

몰디브어

އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުން ކަހަލަ آدم ގެދަރިޔަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ، އެހިނދު ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުންނީ، ގެއްލެނިވެގެންވާ ބަޔެއްކަން ކަށަވަރެވެ.

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

스페인어

¿La sembráis vosotros o somos Nosotros los sembradores?

몰디브어

އެތަކެތި ބިމުން ފަޅުވަނީ، ތިޔަބައިމީހުންހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެތަކެތި ބިމުން ފަޅުއްވާ ފަރާތަކީ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހެއްޔެވެ؟

마지막 업데이트: 2014-07-03
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인