구글 검색

검색어: turustamisetappidel (에스토니아어 - 핀란드어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

에스토니아어

핀란드어

정보

에스토니아어

kolme kuu jooksul kontrollimenetlustest, mis on võetud kõnealuse või eri turustamisetappidel;

핀란드어

kolmen kuukauden kuluessa menettely kyseisen voin kaupan pitämisen eri vaiheissa toteutettavia tarkastuksia varten;

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

에스토니아어

a) kolme kuu jooksul kontrollimenetlustest, mis on võetud kõnealuse või eri turustamisetappidel;

핀란드어

a) kolmen kuukauden kuluessa menettely kyseisen voin kaupan pitämisen eri vaiheissa toteutettavia tarkastuksia varten;

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

kõigil tootmis- ja turustamisetappidel kasutatavate tootekvaliteedi parandamise meetodite ja vahendite arendamine;

핀란드어

menetelmien ja keinojen kehittäminen tuotteiden laadun parantamiseksi kaikissa tuotannon ja kaupan pitämisen vaiheissa;

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

Tuleks võtta meetmeid otsetarbimiseks mõeldud kontsentreeritud või ja teiste võisortide eristamise tagamiseks kõigil turustamisetappidel.

핀란드어

Olisi toteutettava toimia, joilla voidaan kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa varmistaa suoraan kulutukseen tarkoitetun voiöljyn erottaminen muista voilaaduista.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

kõigil tootmisetappidel ja vajaduse korral töötlemis- ja turustamisetappidel kasutatavate tootekvaliteedi parandamise meetodite ja vahendite arendamine;

핀란드어

menetelmien ja keinojen kehittäminen tuotteiden laadun parantamiseksi kaikissa tuotannon ja tarvittaessa jalostuksen ja kaupan pitämisen vaiheissa;

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

kõigil tootmis- ja turustamisetappidel ning veinisektori puhul ka veinivalmistamisetappidel kasutatavate tootekvaliteedi parandamise meetodite ja vahendite arendamine;

핀란드어

sellaisten menetelmien ja keinojen kehittäminen, joilla parannetaan tuotteiden laatua kaikissa tuotannon ja kaupan pitämisen vaiheissa ja viinialalla myös kaikissa viiniyttämisen vaiheissa;

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

Tekstiiltooteid võib turustada ühenduse piires enne nende tööstuslikku töötlemist, selle jooksul või mis tahes turustamisetappidel üksnes juhul, kui need tooted vastavad käesolevale direktiivile.

핀란드어

Tekstiilituotteita saa yhteisössä saattaa markkinoille joko ennen niiden jalostusta tai niiden teollisen valmistuksen aikana taikka niiden jakeluun liittyvien toimenpiteiden aikana ainoastaan, jos ne ovat tämän direktiivin mukaisia.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

Tekstiiltooteid võib turustada ühenduse piires kas enne nende tööstuslikku töötlemist, selle jooksul või mis tahes turustamisetappidel üksnes juhul, kui need tooted vastavad käesoleva direktiivi sätetele:

핀란드어

Tekstiilituotteita saa yhteisössä saattaa markkinoille joko ennen niiden jalostusta tai niiden teollisen valmistuksen aikana taikka niiden jakeluun liittyvien toimenpiteiden aikana ainoastaan, jos ne ovat tämän direktiivin säännösten mukaisia.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

a) kolme kuu jooksul kontrollimenetlustest, mis on vastu võetud kõnealuse või eri turustamisetappidel, ja artikli 2 lõike 3 punkti a kohaselt võetud meetmetest;

핀란드어

a) kolmen kuukauden määräajassa kyseisen voin markkinoinnin eri vaiheissa tehtyjen tarkastusten yksityiskohtaiset säännöt sekä 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti suoritetut toimenpiteet,

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

a) kolme kuu jooksul kontrollimenetlustest, mis on võetud kõnealuse või eri turustamisetappidel, ja artikli 2 lõike 3 punkti a kohaselt võetud meetmetest;

핀란드어

a)kolmen kuukauden kuluessa kyseisen voin markkinoinnin eri vaiheissa tehtyjen tarkastusten yksityiskohtaiset säännöt sekä 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti suoritetut toimenpiteet,

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

Ta leiab, et vastavalt määruse nr 178/2002 artiklile 18 peab toit olema jälgitav kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel.

핀란드어

Tämä jäsenvaltio väittää, että asetuksen N:o 178/2002 18 artiklan mukaisesti kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että elintarvikkeet on mahdollista jäljittää.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

"1. Turustamisetappidel, mis ei ole jaemüügietapid, lisatakse toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalidele ja -toodetele kirjalik deklaratsioon, mis:

핀란드어

%quot%1. Muissa kaupan vaiheissa kuin vähittäismyynnissä muovisiin tarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu saatettaviksi kosketukseen elintarvikkeen kanssa, on liitettävä kirjallinen vakuutus, joka

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

에스토니아어

vii) töötavad välja meetmeid ja leiavad vahendeid, mis parandaksid toote kvaliteeti kõikidel tootmis-, veinivalmistamis-ja turustamisetappidel;

핀란드어

vii) sellaisten menetelmien ja keinojen kehittäminen, joilla parannetaan tuotteiden laatua kaikissa tuotannon, viiniyttämisen ja kaupan pitämisen vaiheissa;

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

1. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad võtavad tarvitusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks käesoleva direktiiviga kehtestatud standardite järgimise kõikidel köögiviljade paljundus-ja istutusmaterjali tootmis-ja turustamisetappidel.

핀란드어

1 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toimittajat toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset täyttyvät vihannesten lisäys-ja taimiaineiston tuotannon ja kaupan pitämisen kaikissa vaiheissa.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

1. Turustamisetappidel, mis ei ole jaemüügietapid, tuleb toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilest materjalidele ja esemetele lisada direktiivi 89/109/EMÜ artikli 6 lõike 5 kohane kirjalik teatis.

핀란드어

1 Kaupan pitämisen eri vaiheissa, lukuun ottamatta vähittäiskauppaa, regeneroidusta selluloosasta valmistettuihin, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin tarvikkeisiin on liitettävä kirjallinen vakuutus direktiivin 89/109/ETY 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

Turustamisetappidel, mis ei ole jaemüügietapid, tuleb BADGE ja selle derivaatide sisaldusega materjalidele ja toodetele lisada kirjalik teatis määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 16 kohaselt.

핀란드어

Muissa kaupan vaiheissa kuin vähittäismyynnissä BADGE:a ja sen johdannaisia sisältäviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin on liitettävä asetuksen (EY) N:o 1935/2004 16 artiklassa tarkoitettu kirjallinen vaatimustenmukaisuusilmoitus.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

ühenduses turustatavate sortide paljususe ja erinevate turustamisviiside tõttu tuleks valmimata roheliste banaanide suhtes kehtestada miinimumnõuded, ilma et see piiraks hilisemat standardite väljatöötamist muudel turustamisetappidel kohaldamiseks; viigibanaanide omaduste ja turustamisviiside tõttu ei kohaldata nende suhtes ühenduse standardeid;

핀란드어

yhteisössä kaupan pidettävien lajikkeiden ja kaupan pitämiseen liittyvien käytäntöjen moninaisuuden vuoksi olisi vahvistettava vähimmäisvaatimukset vihreiden kypsyttämättömien banaanien osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toiseen kaupan pitämisen vaiheeseen sovellettavien vaatimusten myöhempää vahvistamista; viikunabanaanit eivät kuulu yhteisön vaatimusten soveltamisalaan ominaispiirteidensä ja tavan, jolla niitä pidetään kaupan, vuoksi,

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

Selleks et võtta arvesse tarbijate ootusi ning parandada teatavate põllumajandustoodete tootmise ja turustamisega seotud majandustingimusi ning kvaliteeti ja selleks et kohaneda pidevalt muutuvate turutingimustega, rahuldada tarbijate nõudmisi ning võtta arvesse asjaomaste rahvusvaheliste standardite arengusuundi ja vältida takistuste tekitamist tootearendusel, peaks komisjonil olema õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte sektori- või tootepõhiste turustamisstandardite kehtestamise kohta kõigil turustamisetappidel ning samuti selliste standardite kohaldamisel tehtavate erandite kohta.

핀란드어

Kuluttajien odotusten ottamiseksi huomioon, tiettyjen maataloustuotteiden tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvien taloudellisten edellytysten ja niiden laadun parantamiseksi, jatkuvasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin, kehittyvään kuluttajakysyntään ja alan kansainvälisten normien kehitykseen mukautumiseksi sekä tuoteinnovoinnin jarruttamisen välttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan ala- tai tuotekohtaiset kaupan pitämisen vaatimukset kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa sekä tällaisiin vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset ja vapautukset.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) [5] artiklile 17 peavad toidu- ja söödakäitlejad enda juhitava ettevõtte kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel tagama toidu ja sööda vastavuse nende tegevust reguleerivatele toidualaste õigusnormide nõuetele ning kontrollima kõnealuste nõuete täitmist.

핀란드어

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 [5] 17 artiklan mukaan kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvike- ja rehualan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

마지막 업데이트: 2014-11-07
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

에스토니아어

Liikmesriigid jõustavad määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 17 lõike 2 kohaselt toidualased õigusnormid ning jälgivad ja kontrollivad, et toidu- ja söödakäitlejad täidaksid toidualaste õigusnormide asjakohaseid nõudeid kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel.

핀란드어

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on pantava elintarvikelainsäädäntö täytäntöön sekä seurattava ja valvottava, että kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivat elintarvike- ja rehualan toimijat noudattavat elintarvikelainsäädännön vaatimuksia.

마지막 업데이트: 2014-11-07
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인