검색어: shipping details in the invoice (영어 - 아르메니아어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

아르메니아어

정보

영어

sex in the bonnets

아르메니아어

سكس بنات صغار

마지막 업데이트: 2019-10-18
사용 빈도: 2
품질:

추천인: 익명

영어

non whitelist char in the uri

아르메니아어

Անթույլատրելի նիշ uri տողում

마지막 업데이트: 2014-08-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

the woman is in the room.

아르메니아어

Կինը սենյակի մեջ է:

마지막 업데이트: 2014-02-01
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

and the famine was sore in the land.

아르메니아어

Սովը աւելի ու աւելի էր սաստկանում երկրում:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

have eyes in the back of one's head

아르메니아어

aplenomegalta

마지막 업데이트: 2016-10-10
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

display incoming events in the status area

아르메니아어

Ցուցադրել առաջիկա իրադարձությունը կարգավիճակի տարածքում

마지막 업데이트: 2014-08-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

i was in the 1990s when i was in the 1

아르메니아어

የኔ ፍቅር እወዲሃለወ

마지막 업데이트: 2023-06-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

search and display any hit in the assistant window

아르메니아어

oգնական պատուհանում որոնել և ցույց տալ ցանկացած համընկնում

마지막 업데이트: 2014-08-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

mr. wang usually has a nap in the meeting room.

아르메니아어

Պարոն Վանգը սովորաբար ննջում է խորհրդակցական սենյակում:

마지막 업데이트: 2014-02-01
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

and abraham sojourned in the philistines' land many days.

아르메니아어

Աբրահամը Փղշտացւոց երկրում պանդուխտ մնաց երկար ժամանակ:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

burj khalifa is currently the tallest skyscraper in the world.

아르메니아어

,,Բուրջ-խալիֆը,, ներկայումս համարվում է աշխարհի ամենաբարձր երկնաքերը:

마지막 업데이트: 2014-02-01
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

and god went up from him in the place where he talked with him.

아르메니아어

Եւ Աստուած վերացաւ նրանից, այն վայրից, որտեղ խօսել էր նրա հետ,

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

and in the house his disciples asked him again of the same matter.

아르메니아어

Եւ աշակերտները տան մէջ դարձեալ նոյնը հարցրին նրան:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

there are birds singing in the cage, aren't there?

아르메니아어

Այնտեղ թռչունները երգում են վանդակնում, այդպես չէ?

마지막 업데이트: 2014-02-01
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

all these were joined together in the vale of siddim, which is the salt sea.

아르메니아어

Սրանք բոլորը հաւաքուեցին Աղի ձորում, որ Աղի ծովն է:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

and all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath,

아르메니아어

Երբ այս լսեցին, ժողովարանում բոլորը լցուեցին բարկութեամբ.

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

display incoming events in the status area. if false, present them to the user immediately.

아르메니아어

Ցուցադրել առաջիկա իրադարձությունը կարգավիճակի տարածքում։ Եթե հաստատ չէ, անմիջապես ներկայացնել դրանք օգտվողին։

마지막 업데이트: 2014-08-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

"in the dark night my heart is wounded, and weeping is desperately destroyed in my house.

아르메니아어

Եվ անպատմելի ցավով է լցված Այդ երգը անանց հուսահատության.—

마지막 업데이트: 2023-09-25
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

(who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)

아르메니아어

(որը քաղաքում պատահած մի խռովութեան եւ սպանութեան համար բանտարկուել էր):

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

영어

and er, judah's firstborn, was wicked in the sight of the lord; and the lord slew him.

아르메니아어

Յուդայի անդրանիկ որդի Էրը հաճելի չթուաց Տիրոջը, եւ Աստուած առաւ նրա հոգին:

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
7,786,683,027 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인