구글 검색

검색어: agen (체코어 - 덴마크어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

체코어

덴마크어

정보

체코어

Agen

덴마크어

Agen

마지막 업데이트: 2013-09-17
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

체코어

Skupina tří hodnotitelů pocházejících z jiných agen-

덴마크어

Et hold på tre evaluatorer fra andre agenturer

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

třída typ ratingů , pro který se chce ratingová agen ­ tura registrovat ;" Odůvodnění -- viz odstavec 14 stanoviska

덴마크어

kreditvurderingsklassetype , ( for ) hvilken kreditvurderingsbu ­ reauet ansøger om at blive registreret «

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

체코어

Adresa: -BP N° 102 — Agropôle — F-47000 Agen -

덴마크어

Adresse: -BP N° 102 — Agropôle — F-47000 Agen -

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

S cílem řešit tento problém by měla být pomocí vytvoření pobídek k užívání více ratingů posí ­ lena hospodářská soutěž mezi ratingovými agen ­ turami, a tudíž posílenía transparentnosti a kvalitya procesu vydávání ratingů.

덴마크어

For at løse dette problem bør konkur ­ rencen mellem kreditvurderingsbureauer styrkes ved at fremme brug af flere kreditvurderinger og dermed forbedre gennemsigtigheden og kvaliteten af vurderingsprocessen.

마지막 업데이트: 2012-03-19
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

체코어

Důvodem externalizace na výkonné agen-turyje potřeba zvýšení efektivnosti a lepší výkonnosti při provádění programů Společenství asoučasně zachování úkolů politiky vrámci Komise a zajištění sledování činnosti agentur.

덴마크어

Baggrunden for eksternaliseringen tilfor-valtningsorganer er behovetfor effektivitetsgevinster og bedre resultater ved gennemførelsen af fællesskabsprogrammerne, samtidig med at Kommissionen fortsat varetager politikopgaverne og overvågningen af forvaltningsorganernes drift.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

JECFA Monograph „Phosphoric acid“, http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-312.pdf

덴마크어

JECFA-monografien »Phosphoric acid«, http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-312.pdf

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Monografie 4 (2007) o karotenech (Řasy), (Monograph 4 (2007) on CAROTENES (Algae)), dostupné na adrese http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf

덴마크어

Monograph 4 (2007) om carotener (alger) er tilgængelig på adressen http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Agnes Reeves Taylor (také známa jako Agnes Reeves-Taylor).

덴마크어

Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor).

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

(7) Butafosfan, eucalyptus globulus, furosemid, echinacea, cypřišová silice (cupressi aetheroleum), crataegus, cefalonium, pupavový kořen (carlinae radix), cardiospermum halicacabum, turnera diffusa, calendula officinalis, euphrasia officinalis, boldovníkový list (boldo folium), bellis perennis, artemisia abrotanum, arnicae radix, arnika horská (arnica montana) květ arniky, celá rostlina arniky (arnicae flos, arnicae planta tota), aloe barbadoské, kapské, jejich standardizovaný suchý extrakt, přípravky z něj, allium cepa, ailanthus altissima, agnus castus, aesculus hippocastanum, camphora, lobaria pulmonaria, syzygium cumini, solidagovirgaurea, silybum marianum, serenoa repens, prunus laurocerasus, okoubaka aubrevillei, jmelí bílé (viscum album), kostivalový kořen (symphyti radix), lidokain, hamamelis virginiana, lachnanthes tinctoria, hypericum perforatum a ginkgo biloba a harpagophytum procumbens a levandulová silice (lavandulae aetheroleum) a ginseng musí být zařazeny do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90.

덴마크어

(7) Butafosfan, Eucalyptus globulus, Furosemide, Echinacea, Cupressi aetheroleum, Crataegus, Cefalonium, Carlinae radix, Cardiospermum halicacabum, Turnera diffusa, Calendula officinalis, Euphrasia officinalis, Boldo folium, Bellis perennis, Artemisia abrotanum, Arnicae radix, Arnica montana (Arnicae flos and Arnicae planta tota), Aloer, Barbados aloe, sydafrikansk aloe, standardiserede tørekstrakter af disse, præparater heraf, Allium cepa, Ailanthus altissima, Agnus Castus, Aesculus hippocastanum, Camphora, Lobaria pulmonaria, Syzygium cumini, Solidago virgaurea, Silybum marianum, Serenoa repens, Prunus laucerasus, Okoubaka aubrevillei, Viscum album, Symphyti radix, Lidocain, Hamamelis virginiana, Lachnanthes tinctoria, Hypericum perforatum, Ginkgo biloba og Harpagophytum procumbens og Lavandulae aetheroleum og Ginseng bør medtages i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90;

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 3
품질:

추천인: 익명

체코어

Adresa: _BAR_ "Agropole" B.P. 102, Lasserre — F- 47 000 AGEN _BAR_

덴마크어

Adresse: _BAR_ "Agropole" B.P. 102, Lasserre — 47 000 AGEN _BAR_

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

체코어

Adresa: _BAR_ BP N° 102 — Agropôle — F-47000 Agen _BAR_

덴마크어

Adresse: _BAR_ BP N° 102 — Agropôle — F-47000 Agen _BAR_

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Agnes

덴마크어

Agnes

마지막 업데이트: 2014-08-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

> zlepšit kapacitu provozu na řece, a to naplněním rozhodnutí Dunajské komise ve věci hloubky plavební dráhy, což by umožnilo nepřerušovanou plavbu (prioritu by mělo odstranění dosavadních zúžení mezi Straubingem a Vilshofenem a mezi Vídní a rakousko-slovenskou hranicí), > investovat do dunajských přístavů s perspektivou založení multimodálních center distribuce nákladů, což by bylo v souladu s Evropskou dohodou o vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (Dohoda AGN), která byla uzavřena v roce 1996 v Ženevě Ekonomickou komisí OSN pro Evropu (UNECE), > vytvořit službu poskytující informace o Dunaji v elektronické podobě, protože takový systém by výrazně posílil bezpečnost těch, kteří řeku používají, ať již jde o průmysl nebo aktivity ve volném čase, > financovat projekty, které by díky intermodalitě pomohly integrovat vnitrozemskou plavbu do celého dopravního řetězce, > zjednodušit podle návrhů Dunajské komise celní odbavení, > harmonizovat regulační systémy Dunaje a Rýna. Více se můžete dozvědět na adrese www.argedonau.at

덴마크어

> at forbedre sejlforholdene under anvendelsen af Kommissionens beslutninger for Donau vedrørende sejlrendens dybde og derved opnå en uhindret gennemfart (fjernelse af eksisterende flaskehalse mellem Straubing og Vilshofen og mellem Wien og den østrigsk-slovakiske grænse gives høj prioritet) > at investere i havnene langs Donau for at oprette multimodale platforme til fragtdistribution i henhold til den europæiske aftale om store indre vandveje af international vigtighed, som blev vedtaget i Genève i 1996 under FN’s Økonomiske Udvalg for Europa (UN-ECE) > at oprette en telematikbaseret fl odinformationsser-vice; et sådant system ville indebære en væsentlig forbedring af sikkerheden for flodens brugere, uanset om de er transportører eller sejlsportsfolk > at finansiere projekter, der fremmer integrationen af sejlads på indre vandveje i hele transportkæden gennem en række intermodale knudepunkter > at lette toldformaliteterne i henhold til de bestemmelser, som Donau-udvalget har foreslået > at harmonisere lovrammerne for Donau og Rhinen. Nærmere oplysninger: http://www.argedonau.at

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

체코어

Agentury: V návaznosti na výsledky auditu provedeného Účetním dvorem nyní některé agen-turyzvažujívytvořeníukazatelů„důsledku“ a „dopadu“jako doplňku kjiž existujícím uka-zatelům.Vtétosouvislostiuvítajíjakoukoliv podporu zestrany Evropské komise.

덴마크어

Agenturer: Efter Rettens revision overvejer enrækkeagenturernuatanvendeindikato-rerfor»udfald«og»effekt«somsupplement til dem, der allerede anvendes. I den forbindelse påskønner de altid støtte fra Europa-Kommissionen.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Agne i Remigijus si život v Norsku užívají: „Je to nádherná země s přátelskými lidmi – vůbec jsme neměli žádný problém si tam zvyknout!

덴마크어

Både Agne og Remigijus synes godt om tilværelsen i Norge: » Det er et smukt land med venlige mennesker — vi har overhovedet ikke haft nogen problemer med at falde til!

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Iniciativy na podporu odvクtvovï politiky s cólem podnクcovat vyu™óvènó informaイnóch a komunikaイ-nóch technologió v MSP: Strategie elektronickïho podnikènó doporuイila, aby stètnó rozvojovï agen-tury propagovaly podporu rozvoje informaイnóch a komunikaイnóch technologió a elektronickïho obchodu jako™to souイèst celkovïho pヨóstupu k rozvoji podnikènó, spóþe ne™ aby k elektronickïmu podnikènó pヨistupovaly jako ke vzdèlenクjþó a rozdólnï aktivitク.

덴마크어

Initiativer til stłtte for en sektoriel politiktilgang, der skal fremme SMV'ernes anvendelse af IKT: I e-business-strategien blev det anbefalet, at de statslige udviklingsagenturer skulle fremme ud-viklingsstłtte til IKT og e-business som en del af en overordnet tilgang til virksomhedsudvikling frem for at beskºftige sig med e-business som en mere -ern og sºrskilt aktivitet.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Po dokončení studia se absolventi Agne a Remigijus z litevského města Klajpeda rozhodli získat pracovní zkušenosti v nějaké zemi, která by jim umožnila zlepšit si jazykové znalosti a vydělat slušný plat.

덴마크어

Agne og Remigijus fra Klaipeda i Litauen var ved at gøre deres studier færdige og satte sig for, at de gerne ville have noget joberfaring i et land, hvor de kunne forbedre deres sprogkundskaber og tjene en god løn.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Po krátké době začalo pro Agne a Remigijuse nové dobrodružství, které je zavedlo do Norska. Tam začali pracovat pro externí úklidovou firmu v lyžařském středisku v Hemsedalu, přibližně 230 kilometrů od Osla.

덴마크어

Kort tid efter indledte Agne og Remigijus et nyt eventyr i Norge og begyndte at arbejde for et rengøringsselskab på skisportsstedet Hemsedal, ca. 230 kilometer fra Oslo.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

체코어

Při hledání na internetu našla Agne síť EURES a rozhodla se, že se obrátí na její místní poradkyni Margaritu Mankuteovou.

덴마크어

Mens de søgte på internettet, faldt Agne over Eures og besluttede at sætte sig i forbindelse med den lokale Euresvejleder, Margarita Mankute.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: 익명

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인