구글 검색

검색어: turvallisuustoimissa (핀란드어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

핀란드어

그리스어

정보

핀란드어

2.7 kannattaa sitä, että laitoksen hyväksyntä voidaan peruuttaa yhteisön tasolla, jos direktiivin säännöksiä ei noudateta tai jos laitoksen toiminta turvallisuustoimissa ja saastumisen ehkäisemisessä on epätyydyttävää. Näin menettelyjä voidaan yhdenmukaistaa yhteisön sisällä.

그리스어

2.7 συμφωνεί να λαμβάνεται σε κοινοτικό επίπεδο η απόφαση για την ανάκληση της αναγνώρισης ενός οργανισμού ο οποίος δεν τηρεί τις διατάξεις που ορίζει η οδηγία ή του οποίου οι επιδόσεις από άποψη ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης παύουν να είναι ικανοποιητικές, προκειμένου να καταστεί η εν λόγω διαδικασία ομοιογενής εντός της Κοινότητας-

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

CAMA vastasi 7 päivänä marraskuuta 2013 päivätyllä kirjeellä, jossa esitettiin hieman yksityiskohtaista tietoa onnettomuuden vuoksi toteutetuista turvallisuustoimista.

그리스어

Στην επιστολή της 7ης Νοεμβρίου 2013, η CAMA απάντησε λεπτομερώς για τα μέτρα ασφάλειας που έλαβε μετά το δυστύχημα.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Komissio on pyytänyt CAAP:n ja Cebu Pacificin edustajat tekniseen kokoukseen, jossa käsitellään tarkemmin näitä turvallisuustoimia ja muita onnettomuuden kannalta merkityksellisiä tekijöitä.

그리스어

Η Επιτροπή έχει καλέσει εκπροσώπους της CAAP και της Cebu Pacific σε τεχνική συνεδρίαση για να συζητηθούν αναλυτικότερα τα μέτρα ασφάλειας και άλλοι σχετικοί παράγοντες σε σχέση με το ατύχημα.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Lentoturvallisuuskomitean kesäkuisen kokouksen jälkeen Filippiinien siviili-ilmailuviranomainen (CAAP) ja lentoliikenteen harjoittaja Cebu Pacific ovat toimittaneet eräitä asiakirjoja, jotta komissio saisi selkeämmän kuvan turvallisuustoimista, joita Cebu Pacific ja CAAP ovat toteuttaneet onnettomuuden vuoksi.

그리스어

Μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών (ASC) τον Ιούνιο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας των Φιλιππίνων (CAAP) και ο αερομεταφορέας Cebu Pacific έχουν υποβάλει ορισμένα έγγραφα προκειμένου να καταστεί δυνατό στην Επιτροπή να σχηματίσει μια σαφέστερη εικόνα των μέτρων ασφάλειας της Cebu Pacific και της CAAP σε σχέση με το ατύχημα.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Maanteihin liittyviin varusteisiin voi kuulua erityisesti varusteita, joita käytetään liikenteenohjauksessa, tiedotuksessa, reittiopastuksessa, käyttäjämaksujen kantamisessa, turvallisuustoimissa, kielteisten ympäristövaikutusten vähentämisessä, vaihtoehtoista käyttövoimaa hyödyntävien ajoneuvojen tankkaamisessa ja lataamisessa sekä kaupallisten ajoneuvojen turvallisilla pysäköintialueilla.

그리스어

Ο σχετικός οδικός εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, εξοπλισμό διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενημέρωσης και οδικής καθοδήγησης, είσπραξης διοδίων από τους χρήστες, ασφάλειας, άμβλυνσης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ανεφοδιασμού ή επαναφόρτισης οχημάτων με εναλλακτικούς κινητήρες, και ασφαλείς χώρους στάθμευσης για τα επαγγελματικά οχήματα.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Lisäksi juuri ennen tunnuksella ST-AKW rekisteröidylle Boeing 707-ilma-alukselle tapahtunutta ihmishenkiä vaatinutta onnettomuutta todettiin SCAA:n lokakuussa 2009 tekemässä Azza Air Transport -yhtiötä koskevassa tarkastuksessa, että kyseinen lentoliikenteen harjoittaja ei ollut toteuttanut tärkeitä turvallisuustoimia koulutuksen alalla, joka oli yksi ICAOn tarkastuksessa todetuista merkittävistä puutteista.

그리스어

Επιπροσθέτως, λίγο χρονικό διάστημα πριν από το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Boeing 707, με σήμα νηολόγησης ST-AKW, κατά τον έλεγχο που διενήργησε η SCAA στην Azza Air Transport τον Οκτώβριο του 2009, διαπιστώθηκε ότι ο αερομεταφορέας δεν είχε θέσει σε εφαρμογή σημαντικά μέτρα ασφαλείας όσον αφορά την εκπαίδευση, μια διαπίστωση μείζονος σημασίας του ελέγχου της ΔΟΠΑ.

마지막 업데이트: 2014-11-12
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että toimivaltaisella viranomaisella on oikeudellinen toimivalta ja riittävät resurssit toteuttaa tehokkaita, oikeasuhteisia ja avoimia täytäntöönpanotoimia, mukaan lukien tarvittaessa lakkauttaa toiminta tapauksissa, joissa toiminnanharjoittajien ja omistajien toteuttamat turvallisuustoimet ja ympäristönsuojelu eivät ole tyydyttäviä.

그리스어

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή έχει την κατά νόμον εξουσιοδότηση και διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνει αποτελεσματική, αναλογική και διαφανή δράση επιβολής, συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση της παύσης λειτουργίας σε περιπτώσεις μη ικανοποιητικής απόδοσης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης και των ιδιοκτητών.

마지막 업데이트: 2014-11-07
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Bianco (PPE). - (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, uskon komissaari van den Broekin tehneen oikein tunnustaessaan, ettei kurdiongelmaa voida pitää ainoas taan poliisi- tai turvallisuustoimilla hallittavana asiana, joka voitaisiin hoitaa vain maahantuloa hillitsemällä, koska kyseessä on mitä poliittisin kysymys, joka on rat kaistava juuriaan myöten.

그리스어

ρεύμα - και τότε το θέμα των Κούρδων από το Ιράκ ήταν επίκαιρο - ενώ όπως γνωρίζετε το Συμβούλιο καταρτίζει αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο δράσης στους κόλπους του οποίου συνδυάζονται πτυχές που αφο­ ρούν τον Τρίτο και το Δεύτερο Πυλώνα. Σε σχέση με αυτό η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει τον συμ­ πληρωματικό χαρακτήρα των πρωτοβουλιών της

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Dublin Institute of Technology -yliopistossa Irlannissa ylioppilaskunta osallistuu turvallisuustoimiin osallistavassa lähestymistavassa, jolla varmistetaan, että yliopisto täyttää TTT-velvoitteensa, ja edistetään TTT-kulttuuria.

그리스어

%ιερεύνησηεταιρικώνσχέσεων:συνεργασίαεταξύ piανεpiιστηίων, ερευνητικών ινστιτούτων, αρχών αρόδιων για την εpiαγγελατική ασφάλεια, ασφαλιστικών εταιρειών και βιοηχανία.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Euroopan parlamentin omat turvallisuustoimet

그리스어

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τρομοκρατίας

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Hyviä esimerkkejä ovat kuljetus-, varastointi-, siivous-, korjaus-, ylläpito- ja turvallisuustoimet.

그리스어

Τυπικά παραδείγματχχ είνχχι οι όρχχστηριότητες μεταφοράς, αποθήκευσης, καθαρισμού, επιδιόρθωσης, Χ7υντήρηχ7ης κχχι ασφάλισης.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Ihannetapauksessa sakkotulot olisi ohjattava takaisin tieliikenteen turvallisuustoimiin, ja säännöllisen palautteen avulla olisi osoitettava suurelle yleisölle lainvalvonnan myönteiset vaikutukset turvalliseen liikennekäyttäytymiseen.

그리스어

Ιδανικά, το εισόδη±α piου piροέρχεται αpiό τα piρόστι±α θα piρέpiει να εpiενδύεται σε δραστηριότητε™ piου αφορούν την οδική ασφάλεια, ενώ η ανατροφοδότηση των piληροφοριών σε τακτά χρονικά διαστή±ατα θα piρέpiει να καταδεικνύει τι™ θετικέ™ συνέpiειε™ τη™ αστυνό±ευση™ όσον αφορά την ασφαλή κυκλοφοριακή συ±piεριφορά στο ευρύτερο κοινό.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Jos sitoutuminen ja rahoitus ovat kunnossa, tieliikenteen turvallisuusvisio ohjaa tieliikenteen turvallisuustoimia ja muodostaa perustan tieliikenteen turvallisuussuunnitelmille ja -ohjelmille.

그리스어

Εάν υpiάρξει δέσ±ευση και χρη±ατοδότηση, το όρα±α για την οδική ασφάλεια κατευθύνει τι™ κατάλληλε™ ενέρ-γειε™ και αpiοτελεί τη βάση για τα σχέδια και τα piρογρά±±ατα τη™ οδική™ ασφάλεια™.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että veturinkuljettajat ja turvallisuustoimista vastuussa oleva henkilökunta hallitsee ajo-osuuttaan varten riittävän hyvin tiedonvälityksessä tarvittavat koodit, sanastot ja kielet.

그리스어

Συζητήσεις επί περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 50 του Κανονισμού)

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Korkeamman tason standardeja noudattavia yrityksiä koskevat bonukset tultaisiin maksamaan kolmella ; tasolla. Yleinen perusbonus annettaisiin yrityksille, kun ne ovat parantaneet työterveys­ ja turvallisuustoimiaan ilman työnantajan erityisanomusta.

그리스어

Αριθμός Καταλόγου : SY-90-95-841-EN-C. ■ έκθεση του με θέμα τρόπους βελτιώσεως της υγιεινής και της ασφαλείας στην εργασία.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Koska olen kotoisin Pohjois-Irlannista, olen erittäin tietoinen kansainvälisen terrorismin verkostosta ja terroristien kyvystä, ohittaa rajanylitystarkastukset ja kiertää kaikki turvallisuustoimet, mitä jäsenvaltiot ja Euroopan unioni sitten yrittävätkin määrätä.

그리스어

Προερχόμενος από τη Βόρεια Ιρλανδία, γνωρίζω πο­λύ καλά τις ικανότητες των διεθνών δικτύων τρομο­κρατίας και των τρομοκρατών να παρακάμπτουν και να εξουδετερώνουν τους διασυνοριακούς ελέγχους και να αποφεύγουν την οποιαδήποτε ασφάλεια προ­σπαθούν να επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Myös Euroopan kansalaisuuden osalta neuvostossa kokoontuneiden unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat saivat aikaan sopimuksen, joka koskee päätöstä kaikkien unionin jäsenvaltioiden diplomaattisten edustustojen tai konsulaattien antamien väliaikaisten matkustusasiakirjojen myöntämisehdoista ja turvallisuustoimista kolmannen valtion alueella, jotta helpotettaisiin sellaisen unionin kan salaisen paluumatkaa, jonka valtiolla ei ole omaa edustustoa kyseisessä valtiossa, silloin kun hän on menettänyt henkilöpaperinsa kolmannessa valtiossa. tiossa.

그리스어

Στα πλαίσια της υλοποίησης της αρχής της επικου­ρικότητας όπως διατυπώνεται στη Συνθήκη, τη δρά­ση της Ένωσης εξακολουθούν να διέπουν οι κατευ­θυντήριες αρχές που θεσπίστηκαν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του Μπέρμιγχαμ και του Εδιμβούργου.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Neuvostossa saavutetussa poliittisessa sopimuksessa alkuperäiseen tekstiin tuli joitakin parannuksia, koska ko mission päätöksen ja turvallisuustoimien logiikan perusteella pyyhittiin pois mahdollisuus yksityisiin kanteisiin.

그리스어

Αυτό της εθνικής κρατικής εξουσίας και αυτό των «θι­γόμενων ιδιωτών».

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Näissä kahdessa erityisohjelmassa keskitytään YTK:n toimivaltuuksien uudelleenjakoon sellaisilla aloilla kuten ympäristö tai kuluttajien suo jelu ja YTK:n ydinvoimaan liittyvien turvallisuustoimien uudelleenmäärittelyyn.

그리스어

Πρόκειται για τομείς στους οποίους εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα επωφεληθούμε, αν δεν εξασφαλίσουμε ότι συμβαδίζουμε με αυτή την τεχνολογία.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Puheenjohtajamaa on keskustellut asiasta Turkin hallituksen kanssa, joka suhtautuu ongelmaan vakavasti ja on tiukentanut turvallisuustoimia satamissa.

그리스어

Ιδιαιτέρως όσον αφορά τα προγράμματα MEDA, το Κοινοβούλιο γνωρίζει πόση σημασία αποδίδουμε στη στενή συνεργασία.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인