구글 검색

검색어: rinnakkaistuonnin (핀란드어 - 스웨덴어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

핀란드어

스웨덴어

정보

핀란드어

Yhdistyneen tuotteiden rinnakkaistuonnin kuningaskuntaan.

스웨덴어

—Ensamåterförsäljaravtal—Parallellimport"

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

핀란드어

EY:n perustamissopimuksen 28 artikla Lääkkeiden rinnakkaistuonnin rajoitukset Italia

스웨덴어

Artikel 28 i EG-fördraget Hinder mot import av kosmetiska produkter tillverkade i Österrike Tyskland

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 28 artikla Torjunta-aineiden rinnakkaistuonnin määräaika Yhdistynyt kuningaskunta

스웨덴어

Artikel 33 i Euratomfördraget och direktiv 96/29/EG (EGTL 159,29.6.1996) Skydd mot joniserande strålning Portugal

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Kirjojen kiinteät hinnat ja niihin liittyvä rajoitus rinnakkaistuonnin mahdollisuuksien hyödyntämisessä vähentävät kilpailua.

스웨덴어

Det fasta bokpriset som instrument och de med detta sammanhängande begränsade möjligheterna till parallell import är något som minskar konkurrensen.

마지막 업데이트: 2012-03-21
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Tällaisia teknisiä suojatoimenpiteitä ei kuitenkaan saisi käyttää väärin markkinoiden suojaamiseksi ja rinnakkaistuonnin rajoittamiseksi.

스웨덴어

De tekniska skyddsåtgärderna bör dock inte missbrukas i syfte att skydda marknader eller motarbeta parallellimport.

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

BASF ja Accinauto olivat niiden käsityksen mukaan sopineet estävänsä Glasurittuotteiden rinnakkaistuonnin Yhdistyneen kuningaskuntaan.

스웨덴어

BASF och Accinauto hade nämligen enligt klagandena ingått en överenskommelse för att förhindra parallellimport av Glasuritprodukter till Förenade kungariket.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Alalla ollaan kovasti huolissaan siitä, että väärennetyt tuotteet saattavat sekoittua rinnakkaistuonnin tuotteisiin.

스웨덴어

Det finns en stor oro inom industrin för att förfalskade produkter skulle kunna blandas med parallellimporterade produkter .

마지막 업데이트: 2012-03-21
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

On kannettu huolta siitä, että kuluttajilta evätään mahdollisuus ostaa rinnakkaistuonnin avulla merkkituotteita halvempaan hintaan.

스웨덴어

Man har pekat på oron för att konsumenterna berövas rätten att, tack vare parallellimporten, köpa märkesvaror till lägre priser .

마지막 업데이트: 2012-03-21
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kesällä 1998 antama tuomio estää mm. merkkivaatteiden rinnakkaistuonnin Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista.

스웨덴어

En dom i EG-domstolen i sommaren 1998 hindrar bl.a. parallellimport av märkeskläder från länder utanför EES-området .

마지막 업데이트: 2012-03-21
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Komissio pelkäsi, että tukkukauppiaiden poistamisesta seuraisi rinnakkaistuonnin väheneminen alalla, mikä voisi johtaa kuluttajien maksamien jälleenmyyntihintojen nousuun.

스웨덴어

Kommissionen fruktade nämligen att avskaffandet av grossisterna skulle kunna medföra en minskning av parallellimporten, vilket skulle kunna medföra ökningar av försäljningspriserna i konsumentledet.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Asetus mahdollistaisi rinnakkaistuonnin ja sallisi patentoitujen lääkkeiden geneettisen tuotannon hallituksen voittoa tavoittelemattomaan ja ei-kaupalliseen käyttöön.

스웨덴어

Enligt denna lag tillåts parallellimport, och även genetisk tillverkning av patenterade mediciner för användning av staten i icke-vinstdrivande syfte .

마지막 업데이트: 2012-03-21
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Komissio on kieltänyt yritysten sellaisen toi minnan, jonka tarkoituksena on rinnakkaistuonnin estäminen ja joka estää kuluttajia hyötymästä jäsenvaltioiden välisistä hintaeroista.

스웨덴어

Jag vill också understryka att avregleringspolitiken tar full hänsyn till den offentliga verksamheten och syftar till att förbättra dess effektivitet och att samtidigt bibehålla kvalitén på de all männa tjänsterna till för konsumenterna rimliga priser.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Komissio on kieltänyt yritysten sellaisen toiminnan, jonka tarkoituksena on rinnakkaistuonnin estäminen ja joka estää kuluttajia hyötymästä jäsenvaltioiden välisistä hintaeroista.

스웨덴어

Kommissionen har mot denna bakgrund vidtagit åtgärder mot avtal och metoder bland företagen som har till syñe att förhindra parallellimport och som hindrar konsumenterna från att dra fördel av de prisskillnader som finns mellan medlemsstaterna.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Tässä on koko rinnakkaistuonnin tai muiden sellaisten toimenpiteiden ongelma, joiden avulla näiden maiden on saatava lääkkeitä mahdollisimman edulliseen hintaan.

스웨덴어

Häri ligger hela problematiken med eventuella parallellimporter eller andra åtgärder som bör göra det möjligt för dessa länder att få tillgång till läkemedel till rimliga priser , så låga som möjligt.

마지막 업데이트: 2012-03-21
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Riidanalaisessa päätöksessä esitetyistä asiakirjoista ei niistäkään ilmene, että kantaja olisi pyrkinyt pääsemään jonkinlaiseen sopimukseen tukkuliikkeiden kanssa rinnakkaistuonnin rajoittamiseen tähtäävän politiikkansa toteuttamisesta.

스웨덴어

Det framgår även av fast rättspraxis att det är fråga om avtal i den mening som avses i artikel 85.1 i fördraget så snart de aktuella företagen har gett uttryck för sin gemensamma vilja att agera på marknaden på ett bestämt sätt (se domstolens dom av den 15 juli 1970 i mål 41/69, ACF Chemiefarma mot kommissionen, av den 29 oktober 1980 i de förenade målen 209/78­215/78 och 218^78, Van Landewyck m.fl mot kommissionen, och av förstainstansrättens dom av den 17 december 1991 i mål T­7/89, Hercules Chemicals mot kommissionen.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti uudelleen asettavansa etusijalle tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen ja hylkäsi rinnakkaistuonnin kiellon, koska kansalliset hintavalvontatoimenpiteet vääristävät kilpailua.

스웨덴어

När Bayer upptäckte att en grossist exporterade, minskade företaget leveranserna successivt ytterligare som straff.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Lisäksi parlamentti pa­hoittelee sitä, ettei kertomuksessa viitata kertaa­kaan lääketeollisuuden kaltaiseen avainalaan, mutta kannustaa komissiota torjumaan edelleen rinnakkaistuonnin rajoittamispyrkimyksiä aloilla,

스웨덴어

Parlamentet beklagar att ett så viktigt område som läkemedelssektorn inte omnämns i rapporten, men uppmuntrar kom missionen att gå vidare i sina ansträngningar att hindra försök att begränsa parallellimport i sekto

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Näitä ovat muun muassa urheilualan tuotteiden rinnakkaistuonnin estäminen ja sponsorointisopimukset, jos niillä suljetaan markkinoiden ulkopuolelle muu! toimittajat ilman objektiivisia perusteita.

스웨덴어

De kan i synnerhet gälla begränsningar av parallellimport av sportartiklar eller sponsoravtal som avskärmar en marknad genom att andra leverantörer utesluts utan objektiva skäl.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Näin ollen komissio on virheellisesti katsonut, että tukkuliikkeiden tosiasiallinen toiminta todistaa oikeudellisesti riittävällä tavalla niiden suostuneen kantajan politiikkaan, jolla se pyrki estämään rinnakkaistuonnin.

스웨덴어

Sökanden har emellertid bestritt att den föreskrivit ett exportförbud. Sökanden har i detta hänseende påstått att den aldrig har diskuterat, och än mindre ingått ett avtal, med grossisterna för att förhindra dem att exportera eller begränsa deras export av levererade kvantiteter.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

핀란드어

Toisen näistä hyväksytyistä pyynnöistä esitti kaksitoista riippumatonta moottoripyörien maahantuojaa. Ne syyttivät tiettyjä virallisia maahantuojia ja näiden ammattiliittoa määräävän aseman väärinkäytöstä vaatimustenmukaisuustodistusten myöntämisen osalta sekä rinnakkaistuonnin estämisestä.

스웨덴어

Den första av dessa framlades av tolv oberoende importörer av motorcyklar mot vissa officiella importörer och deras branschorganisation, för missbruk av dominerande ställning i samband med utfärdandet av intyg om överensstämmelse och motarbetande av parallellimport.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인