구글 검색

검색어: elkészüléséhez (헝가리어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

헝가리어

영어

정보

헝가리어

Cannes-i filmfesztivál válogatásába pedig tizenegy olyan film került be, amely elkészüléséhez és/vagy forgalmazásához a MEDIA programtól kapott támogatást:

영어

the 60th Cannes Festival has included in its selection 11 films that received support from the MEDIA Programme for their development and/or distribution:

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

(NL) Elnök úr, Tajani biztos úr! A tengeri biztonsági csomag elkészüléséhez vezető út rögös volt, de az eredmény igen jó.

영어

(NL) Mr President, Commissioner Tajani, the course of the maritime safety package has been turbulent, but the outcome is pretty good.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 2
품질:

헝가리어

Elkészülését követően a mai határozat betekinthető változatát a következő helyen hozzuk nyilvánosságra:

영어

Once available a non-confidential of today's decision will be published on:

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A jelenlegi rendszerben nincs lehetőség átmeneti intézkedésekre, és a Bizottságnak meg kell várnia a teljes kockázatértékelési jelentés elkészülését ahhoz, hogy javaslatot tehessen egy anyag korlátozására.

영어

Under the current system, no temporary measures are possible and the Commission needs to wait for a full risk assessment report to be completed before making a proposal to restrict a substance.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

„nem teljes jármű”: olyan jármű, amelynek az elkészüléshez még legalább egy további gyártási fázison kell keresztülmennie ahhoz, hogy ezen rendelet vonatkozó műszaki követelményeinek megfeleljen;

영어

"incomplete vehicle" means any vehicle which must undergo at least one further stage of completion in order to meet the relevant technical requirements of this Regulation;

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

헝가리어

A keretszabályozás folytonosságának biztosítása céljából minden hatályos JPE-kötelezettségnek hatályban kell maradnia egy megfelelő piaci felülvizsgálat elkészüléséig.

영어

To ensure continuity of the regulatory framework, all existing SMP obligations must remain in force until an appropriate market review is completed.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

„nem teljes jármű”: olyan jármű, amelynek az elkészüléshez még legalább egy további gyártási fázison kell keresztülmennie ahhoz, hogy e rendelet vonatkozó műszaki követelményeinek megfeleljen;

영어

‘incomplete vehicle’ means any vehicle which must undergo at least one further stage of completion in order to meet the relevant technical requirements of this Regulation;

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A Gaz de France azt is vállalta, hogy három év alatt egy gázkibocsátási programot valósít meg Franciaország déli részén, hogy lehetővé tegye a verseny fejlődését, anélkül hogy meg kellene várni a tervezett új infrastruktúra 2007 közepére esedékes elkészülését, amely megkönnyíti a konkurens gáz e területre való bejutását.

영어

Gaz de France also undertook to implement a gas release programme over three years in the south of France, in order to allow the development of competition without waiting for the completion in mid-2007 of planned new infrastructure facilitating the access of competing gas to this area.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A mellékletben lévő táblázatok felsorolása azonban módosult, hogy igazodjon a különböző követelményekhez és különösen ahhoz, hogy a hatálybalépési vagy az elkészülési időpontjaik eltérnek.

영어

The listing of tables in the annex however has been adapted to take into account the different requirements and also in particular the differences in their date of entry into force or completion.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A mellékletet ezért ideiglenesen módosítani kell a részletes tudományos kockázatértékelés elkészüléséig, fenntartva az emberi és az állati egészség, illetve a környezet védelmének magas szintjét.

영어

The Annex should therefore be amended on a provisional basis, pending the detailed scientific risk assessments, maintaining a high level of protection for public and animal health and the environment.

마지막 업데이트: 2017-03-20
사용 빈도: 2
품질:

추천인: EU_acquis

헝가리어

Ez a módosítás az engedélyezési eljáráson belül szorosabb határidőt szab az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal véleményének elkészülésére, felismerve azt, hogy az eljárásnak tiszteletben kell tartania mind az arányosság elve betartását, mind a fogyasztó

영어

This amendment sets tighter timelines for the EFSA opinion in the Authorisation process, in recognition of the fact that the process needs to fit the need for proportionality as well as protection of consumers.

마지막 업데이트: 2016-12-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv [4] keretében a monokrotofosz közösségi értékelésének elkészüléséig ideiglenes választ adtak az említett peszticid készítményekre vonatkozóan a 2001/852/EK határozattal [5] módosított, az egyes veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2455/92/EGK tanácsi rendelet alapján az egyes vegyi anyagokra vonatkozó közösségi behozatali határozatok elfogadásáról szóló, 2000. október 16-i 2000/657/EK bizottsági határozatban [6].

영어

Pending a Community evaluation of monocrotophos within the framework of Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market(3), as last amended by Regulation (EC) No 806/2003(4), an interim response concerning those pesticide formulations was given in Commission Decision 2000/657/EC of 16 October 2000 adopting Community import decisions for certain chemicals pursuant to Council Regulation (EEC) No 2455/92 concerning the export and import of certain dangerous chemicals(5), as amended by Decision 2001/852/EC(6).

마지막 업데이트: 2016-11-18
사용 빈도: 4
품질:

추천인: Translated.com

헝가리어

A jelentéstervezet másodszor azon európai szereplőkre összpontosít, akik munkája a nemzeti bírókkal kapcsolatos. Az európai igazságügyi képzési hálózat főtitkára szeptember 10-én előadást tartott a Jogi Bizottság előtt és válaszolt a képviselők kérdéseire. Az előadó 2007. október 18-án tényfeltáró látogatást tett a Bíróságon, ahol több bíróval és főtanácsnokkal találkozott, és elsődlegesen a nemzeti bírók által az előzetes döntéshozatali eljárást illetően játszott szereppel foglalkoztak. Végül képviseltette magát a Bizottság által 2008. február 4-én az igazságügyi képzésről szervezett szakértői találkozón, amelyen az európai igazságügyi képzési hálózat, az Európai Jogi Akadémia, az Európai Közigazgatási Intézet és mások részéről hangzottak el előadások. E jelentéstervezet elkészülése egybeesik azzal, hogy a Parlament fokozott figyelmet szentel a Tanáccsal együtt elfogadott jogszabályok többek között a nemzeti bírók által történő eredményes alkalmazásának.

영어

Secondly, the draft report focuses on the European actors whose work relates to national judges. On 10 September, the Secretary General of the European Judicial Training Network made a presentation to the Legal Affairs Committee and responded to Members’ questions. On 18 October 2007, your Rapporteur made a fact-finding visit to the Court of Justice to meet several judges and Advocates General, focusing primarily on the role of national judges in the context of the preliminary ruling procedure. Finally, she was represented at an experts meeting on judicial training organised by the Commission on 4 February 2008 which included presentations by the European Judicial Training Network, the Academy of European Law, the European Institute of Public Administration and others. This draft report also comes at a time when Parliament is giving increased attention to the effective application, inter alia by national judges, of the laws which it adopts with the Council.

마지막 업데이트: 2016-11-04
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

A meghallgatások rendezői, Deedee Bradley, Coreen Mayrs, és Barbara Miller a pilot elkészülésében való közreműködésükért jelöltjei voltak az Artios-díjnak.

영어

Casting directors Deedee Bradley, Coreen Mayrs, and Barbara Miller were nominated for an Artios Award for their work on the pilot.

마지막 업데이트: 2016-03-03
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

„nem teljes jármű” olyan jármű, amelynek az elkészüléshez még legalább egy további gyártási szakaszon kell keresztülmennie ahhoz, hogy e rendelet vonatkozó műszaki követelményeinek megfeleljen;

영어

‘incomplete vehicle’ means any vehicle which must undergo at least one further stage of completion in order to meet the relevant technical requirements of this Regulation;

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 2
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Az előirányzat célja emellett az igazgatási ismeretek fejlesztésének, valamint a nem kormányzati szervezetekkel és a szociális partnerekkel való együttműködésnek a támogatása a következő programozási időszakra való elkészüléssel összefüggésben.

영어

This appropriation is also intended to support administrative learning and cooperation with non-governmental organisations and social partners in the context of the preparation of the next programming period.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Ezzel a bonyolult módszerrel szemben az Egyesült Királyság hatóságai és a BT egy helyettesítő kiigazítási módszerben ál lapodtak meg, amely a BT piaci részesedésének a vagyonértékelési jegyzék elkészülését megelőző évi piaci részesedéséhez viszonyított alakulásán alapul, és amely az OFCOM által közzétett adatokat használja fel.

영어

In preference to this complex method, the UK authorities and BT agreed on a proxy method of adjustment, based on the evolution of BT ' s market share in comparison with its market share in the year preceding the commencement of the rating list, and using data published by OFCOM.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

amelyeket az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv céljára készítettek, az elkészülésüket követő három hónapon belül.

영어

undertaken for the purposes of the first river basin management plan within three months of their completion.

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 4
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

az ingatlantulajdon elkészülése határidejének ésszerű becslése;

영어

a reasonable estimate of the deadline for completion of the immovable property;

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 3
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

A tagállamok az UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv keretében vállalt kötelezettségek értelmében a tényleges haladás értékelésének érdekében és hogy a Közösség éves jelentésének elkészülését lehetővé tegye, minden év (X-edik év) január 15-ig meghatározzák és megküldik a Bizottság részére:

영어

Member States shall, for the assessment of actual progress and to enable the preparation of annual reports by the Community, in accordance with obligations under the UNFCCC and the Kyoto Protocol, determine and report to the Commission by 15 January each year (year X):

마지막 업데이트: 2014-11-21
사용 빈도: 2
품질:

추천인: EP_report

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인