Vraag Google

Je was op zoek naar: luftfartssikkerhedsnormer (Deens - Lets)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Lets

Info

Deens

Artikel 12 Sikkerhedsprogram for enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer

Lets

12. pants Tiesību subjekta, kas piemēro aviācijas drošības standartus, drošības programma

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Hver enhed, der anvender luftfartssikkerhedsnormer, udarbejder, gennemfører og ajourfører et sikkerhedsprogram.

Lets

Katrs tiesību subjekts, kas piemēro aviācijas drošības standartus, izveido, piemēro un uztur drošības programmu.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Kommissionens inspektioner i lufthavne og hos operatører og enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer, sker uanmeldt.

Lets

Komisija bez iepriekšēja brīdinājuma pārbauda lidostas, ekspluatantus un tos tiesību subjektus, kas piemēro aviācijas drošības standartus.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Sikkerhedsprogrammer for enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer, skal på forlangende forelægges for den nationale myndighed.

Lets

Tiesību subjekta, kas piemēro aviācijas drošības standartus, drošības programmu pēc pieprasījuma iesniedz valsts iestādei.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Kommissionens inspektioner i lufthavne, hos operatører og hos enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer, sker uanmeldt.

Lets

Komisijas veiktas lidostu, operatoru un citu tiesību subjektu, kas piemēro aviācijas drošības standartus, pārbaudes ir bez iepriekšēja brīdinājuma.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Kommissionens inspektioner skal omfatte medlemsstaternes kompetente myndigheder og udvalgte lufthavne, operatører og enheder, som anvender luftfartssikkerhedsnormer.

Lets

Komisijas pārbaudēm jāaptver dalībvalstu pilnvarotās iestādes un izvēlētas lidostas, ekspluatanti un tiesību subjekti, kas piemēro aviācijas drošības standartus.

Laatste Update: 2014-11-11
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Sikkerhedsprogrammer for enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer, forelægges på forlangende for den kompetente myndighed, der om nødvendigt kan træffe yderligere foranstaltninger.

Lets

Tiesību subjekta, kas piemēro aviācijas drošības standartus, drošības programmu pēc lūguma iesniedz pilnvarotajai iestādei, kas vajadzības gadījumā var veikt turpmākas darbības.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

»security-beskyttet område«: den del af airside, hvor der — ud over den begrænsede adgang — også anvendes andre luftfartssikkerhedsnormer

Lets

“ierobežotas iekļuves drošības zona” ir lidostas kontrolējamās teritorijas daļa, kurā līdztekus iekļuves ierobežošanai piemēro citus aviācijas drošības standartus;

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Programmet skal ligeledes indebære, at alle lufthavne, operatører og andre enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer, inden for den pågældende medlemsstats område kontrolleres regelmæssigt af den nationale myndighed eller under dennes tilsyn.

Lets

Tajā arī paredzēts, ka valsts iestāde regulāri pārrauga vai uzrauga visas lidostas, operatorus un citus tiesību subjektus, kas ir atbildīgi par drošības standartu piemērošanu un atrodas attiecīgajā dalībvalstī.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Enhver enhed, der i henhold til et nationalt sikkerhedsprogram for civil luftfart, som omhandlet i artikel 10, anvender luftfartssikkerhedsnormer, udarbejder, gennemfører og ajourfører et sikkerhedsprogram.

Lets

Visi tiesību subjekti, kam saskaņā ar 10. pantā minēto valstu civilās aviācijas drošības programmu ir jāpiemēro aviācijas drošības standarti, izstrādā, piemēro un uztur drošības programmu.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Det bør endvidere ikke være nødvendigt igen at screene passagerer og/eller deres bagage, der ankommer med fly fra tredjelande, hvis luftfartssikkerhedsnormer svarer til de normer, der er fastsat i denne forordning.

Lets

Turklāt pasažierus vai viņu bagāžu, kas ierodas ar lidojumiem no trešām valstīm, kurām ir aviācijas drošības standarti, līdzvērtīgi tiem, kas paredzēti šajā regulā, nevajadzētu vēlreiz pārbaudīt.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Endvidere bør alle, der driver en lufthavn, luftfartsselskaber og enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer, indføre og ajourføre et sikkerhedsprogram, så de overholder såvel den nye lovgivning som ethvert gældende nationalt sikkerhedsprogram for civil luftfart.

Lets

Turklāt katram lidostas operatoram, gaisa pārvadātājam un tiesību subjektam, kas piemēro aviācijas drošības standartus, jāizveido, jāpiemēro un jāuztur drošības programma, lai izpildītu gan jaunā tiesību akta prasības, gan piemērojamās valsts civilās aviācijas drošības programmas prasības.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Medlemsstaternes ansvarlige myndigheder underrettes straks, hvis Kommissionen har oplysninger om, at der er truffet foranstaltninger, herunder kompenserede foranstaltninger, der bekræfter, at tredjelandets luftfartssikkerhedsnormer igen kan betragtes som svarende til EU’s.«

Lets

Dalībvalstu pilnvarotās iestādes nekavējoties tiek informētas, ja Komisijai ir informācija par darbībām, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apliecina, ka attiecīgo trešās valsts piemēroto drošības standartu līdzvērtīgums ir atjaunots.”;

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 [2] anerkender Kommissionen tredjelandes luftfartssikkerhedsnormer som tilsvarende, forudsat at kriterierne i nævnte forordning er overholdt.

Lets

Saskaņā ar Komisijas 2009. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 300/2008 pielikumā [2], Komisija atzīst trešo valstu aviācijas drošības standartu līdzvērtīgumu ar nosacījumu, ka ir izpildīti minētajā regulā izklāstītie kritēriji.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Kommissionen foretager i samarbejde med den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat inspektioner — herunder inspektioner i lufthavne, hos operatører og enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer — for at overvåge medlemsstaternes anvendelse af bestemmelserne i denne forordning og om nødvendigt fremsætte henstillinger for at øge luftfartssikkerheden.

Lets

Komisija sadarbībā ar attiecīgās dalībvalsts pilnvaroto iestādi veic pārbaudes, arī lidostu, ekspluatantu un to tiesību subjektu pārbaudes, kuri piemēro aviācijas drošības standartus, lai pārraudzītu, kā dalībvalstis piemēro šo regulu, un vajadzības gadījumā nāktu klajā ar ieteikumiem, kā uzlabot aviācijas drošību.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Programmet skal ligeledes indebære, at alle lufthavne, operatører og enheder, der har ansvaret for gennemførelsen af luftfartssikkerhedsnormer, og som er etableret på den pågældende medlemsstats område, kontrolleres regelmæssigt og direkte af den kompetente myndighed eller under dennes tilsyn.

Lets

Tajā arī paredzēts, ka pilnvarotā iestāde regulāri pārrauga – tieši vai veicot virsuzraudzību – visas lidostas, ekspluatantus un tiesību subjektus, kas ir atbildīgi par aviācijas drošības standartu īstenošanu un atrodas attiecīgajā dalībvalstī.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Endvidere bør alle, der driver en lufthavn, luftfartsselskaber og enheder, der gennemfører luftfartssikkerhedsnormer, udarbejde, anvende og ajourføre et sikkerhedsprogram, så de overholder såvel denne forordning som ethvert gældende nationalt sikkerhedsprogram for civil luftfart.

Lets

Turklāt katram lidostas ekspluatantam, gaisa pārvadātājam un tiesību subjektam, piemērojot aviācijas drošības standartus, būtu jāizstrādā, jāpiemēro un jāuztur drošības programma, lai ievērotu gan šo regulu, gan arī piemērojamo attiecīgās valsts civilās aviācijas drošības programmu.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

alle enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer og driver virksomhed fra lokaler i eller uden for lufthavnsområdet og leverer varer og/eller tjenesteydelser til eller gennem de i litra a) omhandlede lufthavne.

Lets

visi tiesību subjekti, kas piemēro aviācijas drošības standartus un lidostu teritorijās vai ārpus tām nodrošina preču piegādi un/vai pakalpojumus a) apakšpunktā minētajām lidostām vai izmantojot tādas lidostas.

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Kommissionen foretager i samarbejde med den nationale myndighed inspektioner - herunder inspektioner i lufthavne, hos operatører og hos enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer - for at overvåge medlemsstaternes anvendelse af bestemmelserne i denne forordning og påvise eventuelle svage punkter i luftfartssikkerheden. Med dette for øje underretter den nationale myndighed skriftligt Kommissionen om, hvilke lufthavne på dens område der betjener civil luftfart, ud over dem, der er omfattet af artikel 4, stk. 2, tredje afsnit.

Lets

Komisija sadarbībā ar valsts iestādi veic pārbaudes, tostarp lidostu, operatoru un tiesību subjektu, kas piemēro aviācijas drošības standartus, pārbaudes, lai uzraudzītu, kā dalībvalstis piemēro šo regulu, un noteiktu vājos punktus aviācijas drošībā. šajā nolūkā valsts iestāde rakstiski informē Komisiju par visām tās teritorijā esošām civilās aviācijas lidostām, kas nav lidostas, uz kurām attiecas 4. panta 2. punkta trešā daļa.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Medlemsstaterne, de, der driver lufthavne, luftfartsselskaber og andre enheder, der anvender luftfartssikkerhedsnormer, har ansvaret for at udarbejde, gennemføre og ajourføre deres sikkerhedsprogrammer som beskrevet i artikel 9-12.

Lets

Dalībvalstis, lidostu operatori, gaisa pārvadātāji un citi tiesību subjekti, kas piemēro aviācijas drošības standartus, ir atbildīgi par attiecīgo drošības programmu veidošanu, piemērošanu un uzturēšanu atbilstīgi 9. un 12. pantam.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK