Vraag Google

Je was op zoek naar: satellitcenter (Deens - Maltees)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Maltees

Info

Deens

om oprettelse af et EU-satellitcenter

Maltees

dwar it-twaqqif ta'ċentru tas-Satelliti ta'l-Unjoni Ewropea

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Vedtægt for personalet ved Den Europæiske Unions Satellitcenter [1]

Maltees

Ir-Regolamenti tal-Persunal taċ-Ċentru Satellitari ta'l-Unjoni Ewropea [1]

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Den Europæiske Unions Satellitcenter, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og EU-fiskerikontrolagenturet for at sikre den fælles anvendelse af overvågningsredskaber

Maltees

Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima u l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd fil-provvediment tal-applikazzjoni komuni tal-għodod ta’ sorveljanza;

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

I overensstemmelse med opfordringerne fra EP til at udvikle EU's Satellitcenter (EUSC) fuldt ud, så dets po-

Maltees

F'konformità mal-appelli mill-PE li ċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (EUSC) jkun żviluppat bis-sħiħ biex

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

1. Der oprettes et EU-satellitcenter, i det følgende benævnt "centret". Det påbegynder sit virke den 1. januar 2002.

Maltees

1. 1. Ċentru tas-Satelliti ta'l-Unjoni Ewropea (EUSC), hawnhekk iżjed ‘il quddiem imsejjaħ "iċ-ċentru", huwa hawnhekk stabbilit. Huwa għandu jkun operattiv mill-1 ta'Jannar 2002.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

Agenturet bør forbedre udvekslingen af oplysninger og samarbejdet med andre EU-organer, -kontorer og -agenturer, såsom Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur og EU's Satellitcenter, for at udnytte oplysninger, kapacitet og systemer, der allerede står til rådighed på europæisk plan, såsom det europæiske jordovervågningsprogram, bedst muligt.

Maltees

L-Aġenzija għandha ttejjeb l-iskambju ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni mal-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji l-oħra tal-Unjoni, bħall-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima u ċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea, sabiex isir l-aħjar użu possibbli mill-informazzjoni, il-kapaċitajiet u s-sistemi li huma diġà disponibbli fil-livell Ewropew, bħall-Programm Ewropew ta' Monitoraġġ tad-Dinja.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Der vil blive ydet støtte til OPCW i form af levering af op til 5 satellitbilledsprodukter fra EU's Satellitcenter (EU SATCEN) til OPCW om ugen i hele perioden med start fra kontraktens undertegnelse og indtil den 31. december 2014.

Maltees

L-appoġġ lill-OPCW ser jiġi pprovdut permezz tal-provvista ta' massimu ta' 5 prodotti ta' immaġni bis-satellita taċ-Centru Satellitari tal-UE (ĊENSAT UE) kull ġimgħa għal perijodu totali li jibda mill-iffirmar tal-kuntratt sal-31 ta' Diċembru 2014.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Det projekt, der støttes via denne rådsafgørelse, er at stille situationskendskabsprodukter vedrørende sikkerheden for OPCW's og FN's fælles mission, herunder vejnettets beskaffenhed, til rådighed gennem levering af satellitbilleder og dertil knyttede informationsprodukter fra EU's Satellitcenter (EU SATCEN) til OPCW.

Maltees

Il-proġett appoġġat permezz ta' din id-Deċiżjoni huwa l-forniment ta' prodotti ta' konsapevolezza tas-sitwazzjoni relatati mas-sigurtà tal-Missjoni Konġunta NU-OPCW permezz tal-provvista lill-OPCW ta' immaġni bis-satellita u prodotti ta' informazzjoni relatati taċ-Centru Satellitari tal-UE (ĊENSAT UE).

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Der blev efter det uformelle forsvarsministermøde i Deauville (oktober 2008) indgået en række konkrete aftaler i Rådet i forskellige sammensætninger af medlemsstater (november 2008) vedrørende f.eks. en multinational A400M-enhed og en europæisk lufttransportflåde (EATF), næste generation af observationssatellitterne i form af det multinationale rumbaserede billeddannende system, et europæisk initiativ vedrørende marineluftvåbnets interoperabilitet og tilrådighedsstillelsen af satellitbilleder fra regeringskilder for EU's satellitcenter.

Maltees

Wara l-laqgħa Informali talMinistri tad-Difiża f'Deauville (Ottubru 2008), intlaħqu numru ta' ftehimiet konkreti fil-Kunsill f'konfigurazzjonijiet diversi ta' Stati Membri (Novembru 2008) li jirrelataw, pereżempju, ma' Unità multinazzjonali A400M u Flotta Ewropea tat-

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Tre af dem — Det Europæiske Forsvarsagentur, Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier og Den Europæiske Unions Satellitcenter — udfører opgaver inden for denfælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (den såkaldte »anden søjle« i Den Europæiske Union).

Maltees

Tlieta minn dawn – l-EDA, l-EUISS u l-EUSC – iwettqu ħidma fil-qasam tal-politika komuni barranijau ta’ sigurtà (it-‘tieni kolonna’ ta’ lUnjoni Ewropea).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

(1) Rådet nåede den 10. november 2000 til principiel enighed om oprettelsen af et satellitcenter i Den Europæiske Union, der omfatter de relevante dele af de eksisterende strukturer i Den Vesteuropæiske Union (WEU).

Maltees

(1) Fl-10 ta'Novembru 2000 il-Kunsill irreġistra l-ftehim milħuq minnu fil-prinċipju dwar it-twaqqif ta'ċentru tas-Satelliti fi ħdan l-Unjoni Ewropea, li jinkorpora l-aspetti rilevanti ta'l-istrutturi eżistenti ta'l-Unjoni Ewropea tal-Punent (WEU).

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

(2) Oprettelsen af et EU-satellitcenter er afgørende for en styrkelse af hurtig varsling og kriseovervågning i forbindelse med den fælles udenrigs-og sikkerhedspolitik (FUSP), især den europæiske sikkerheds-og forsvarspolitik (ESFP).

Maltees

(2) It-twaqqif ta'ċentru tas-Satelliti ta'l-Unjoni Ewropea huwa essenzjali sabiex jissaħħu l-funzjonijiet ta'twissija bikrija u ta'kontroll ta'kriżi fil-kuntest tal-Politika Barranija u ta'Sigurtà Komuni (PESK), u b’mod partikolari tal-Politika Ewropea ta'Sigurtà u Difiża (ESDP).

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

1. Centrets personale, inklusive direktøren, består af kontraktansatte medarbejdere, der rekrutteres på så bredt et grundlag som muligt blandt statsborgere fra medlemsstaterne. Personalet rekrutteres i begyndelsen efter behov blandt personalet ved WEU's satellitcenter

Maltees

1. L-impjegati taċ-ċentru, inkluż id-Direttur, għandhom ikunu impjegati b’kuntratt u għandhom jintgħażlu fuq bażi kemm jista'jkun wiesgħa minn fost iċ-ċittadini ta'l-Istati Membri. L-impjegati tal-bidu għandhom jintgħażlu kif ikun meħtieġ minn fost l-impjegati taċ-ċentru tas-Satelliti ta'l-WEU.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

20. Med henblik herpå bør agenturet i sit hovedsæde indføre de nødvendige strukturer for en tidstro koordinering mellem medlemsstaterne, inkl. mulighed for kommunikation med de foreslåede regionale styringsenheder ved de ydre søgrænser mod syd, Kommissionen og Den Europæiske Unions og Fællesskabets relevante organer og de mulige eksterne partnere som f.eks. FN's højkommissær for flygtninge (UNHCR) og Den Internationale Organisation for Migration (IOM). FRONTEX opfordres til at etablere et teknisk samarbejde med de relevante EU-og fællesskabsagenturer og -organer, herunder EUROPOL, EU's Satellitcenter (EUSC), Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA), Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og Det Europæiske Center for Sygdomskontrol (ECDC) under behørig hensyntagen til de respektivt gældende regler.

Maltees

20. Għal dan l-għan, l-Aġenzija għandu jkollha fil-kwartieri ġenerali tagħha l-faċilitajiet neċessarji għall-koordinament f’ħin reali bejn l-Istati Membri, inklużi komunikazzjonijiet maċ-ċentri ta'kmand reġjonali proposti fil-fruntieri marittimi esterni tan-Nofsinhar, il-Kummissjoni u korpi rilevanti ta'l-Unjoni Ewropea u tal-Komunità, kif ukoll imsieħba esterni possibbli bħall-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati (UNHCR) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM). Il-FRONTEX hija mħeġġa tidħol f’kooperazzjoni teknika ma'l-aġenziji u korpi Ewropej u Komunitarji rilevanti, inklużi l-EUROPOL, iċ-Ċentru Satellitari Ewropew (EUSC), l-Aġenzija Ewropea tad-Difiża (EDA), l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza Marittima (EMSA), l-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA) u ċ-Ċentru Ewropew għall-Kontroll tal-Mard (ECDC), filwaqt li tqis ir-regoli applikabbli għalihom.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

4. Udsendte eksperter fra tredjelande har status af "besøgende" i centret. De er underlagt bestemmelserne i afsnit I i denne ordning, som de gør sig bekendt med ved tiltrædelsen af tjenesten, med forbehold af bestemmelserne i bilaget til Rådets fælles aktion vedrørende oprettelse af et Satellitcenter for Den Europæiske Union.

Maltees

4. Esperti sekondati minn pajjiżi terzi għandu jkollhom l-istatus ta'viżitaturi għaċ-Ċentru. Huma għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta'Titolu I ta'dawn ir-Regolamenti, li għandhom jiffamiljarizzaw ruħhom magħhom, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta'l-Anness għall-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta'Ċentru Satellitari ta'l-Unjoni Ewropea.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

[11] Jf. Rådets fælles aktion af 20. juli 2001 om oprettelse af et EU-satellitcenter (2001/555/FUSP) artikel 2, stk. 1: Centret støtter EU's beslutningstagning i forbindelse med FUSP, især ESFP, ved at levere materiale, der tilvejebringes gennem analyse af satellitbilleder og supplerende data, herunder eventuelt luftfotos, i henhold til artikel 3 og 4.

Maltees

[11] Ara l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill ta'l-20 ta'Lulju 2001 dwar it-twaqqif ta'Ċentru tas-Satellita ta'l-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 2, Punt 1: (2001/555/CFSP) Iċ-Ċentru għandu jappoġġa t-teħid tad-deċiżjonijiet ta'l-Unjoni fil-kuntest tas-CFSP, partikolarment ta'l-ESDP, billi jipprovdi materjal li jirriżulta mill-analiżi ta'xbihat tas-satellita u data kollaterali, inkluż xbihat mill-ajru kif ikun xieraq, skond l-Artikoli 3 u 4.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK