Vraag Google

Je was op zoek naar: ønskværdigt (Deens - Slovaaks)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Slovaaks

Info

Deens

Det var ikke ønskværdigt.

Slovaaks

No, tak to nie je práve ideálne.

Laatste Update: 2016-10-27
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Det er ikke ønskværdigt for en officer at han kommer direkte fra fængslet

Slovaaks

Ako to, že fičúr ako ty, hovoriaci po francúzsky a tak, skončí ako vojak?

Laatste Update: 2016-10-27
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Det vil være ønskværdigt, at du besvarer alle de stillede spørgsmål, især dem, der vedrører stillingen.

Slovaaks

Je dobré odpovedať na všetky položené otázky, najmä otázky týkajúce sa zamestnania.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Det ville desuden være ønskværdigt , hvis der ved indgåelse af lønaftaler ikke længere anvendes automatiske bagudskuende pristalsreguleringsordninger .

Slovaaks

Navyše je žiaduce , aby sa v mzdových dojednaniach postupne prestal používať systém automatickej indexácie podľa minulých údajov .

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Ledsaget kørsel fastsættelse af minimumsstandarder for ledsagende førere kan være ønskværdigt, bør det ikke udelukke eller afskrække folk fra at påtage sig denne rolle.

Slovaaks

Vedenie vozidla v sprievode ďalšej osoby skúsenosti. Stanovenie minimálnych požiadaviek na sprievodných vodičov by bolo vhodné, nemalo by však ľuďom zabrániť alebo ich odradiť od zhostenia sa tejto úlohy.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Normalt suspenderes pauseskærmen når strømbesparelse for skærm slår til, da intet naturligvis kan ses på skærmen alligevel. Dog udfører vissepauseskærme faktisk nyttige beregninger, hvorfor det ikke er ønskværdigt at suspendere dem.

Slovaaks

Zvyčajne je šetrič obrazovky pozastavený ak nabehne DPMS, veď aj tak na obrazovke nie je nič vidieť. Avšak v prípade, že šetrič obrazovky vykonáva užitočné výpočty, tak nie je žiadúce aby bol zastavený.

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Det er klart, at det hverken er muligt eller ønskværdigt at medregne alle disse priser, men samtidig er det heller ikke hensigtsmæssigt blot at se på nogle få af dem, eftersom de valgte priser ikke nødvendigvis er repræsentative for det generelle prisniveau.

Slovaaks

Je samozrejme rovnako nereálne ako aj nežiaduce brať do úvahy všetky tieto ceny. Zároveň však nestačí sledovať len niektoré z nich, pretože nemusia vypovedať o celkovej cenovej hladine.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Det er med henblik på at nedbringe den generelle rapporteringsbyrde ønskværdigt , at de statistiske oplysninger vedrørende den månedlige balance derudover anvendes til regelmæssig beregning af reservekravsgrundlaget i kreditinstitutterne , der er underlagt ESCB 's reservekravssystem .

Slovaaks

Na zníženie celkovej záťaže vyplývajúcej zo spravodajstva je žiadúce , aby sa štatistické informácie založené na mesačnej súvahe používali takisto aj na pravidelný výpočet bázy rezerv úverových ústavov , na ktoré sa vzťahuje systém minimálnych rezerv ESCB .

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Hvor lidt ønskværdige?

Slovaaks

Čo presne je pod tým "nebol vhodný"?

Laatste Update: 2016-10-27
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

Jeg formoder at vi ikke er ønskværdige.

Slovaaks

My pozvaní predpokladám nie sme.

Laatste Update: 2016-10-27
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Jeg udledte, at resultaterne ville være lidet ønskværdige.

Slovaaks

Vyvodzujem z toho, že výsledok by vôbec nebol vhodný.

Laatste Update: 2016-10-27
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

At det først og fremmest er europæiske borgere, der intensivt har studeret et givent lands sprog, kultur, historie, lovgivning og samfundsstrukturer, som kommer til at varetage forbindelserne med det pågældende land, er en ønskværdig situation, som kun kan give EU et forspring på alle planer.

Slovaaks

Fenomén prisťahovalectva nadobúda čoraz väčší význam v politickom, hospodárskom, sociálnom a intelektuálnom živote nášho kontinentu.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Den — ligeledes ønskværdige — beskyttelse af kvindens ret til at forplante sig (abstrakt), at blive gravid og at føde, uden at hendes arbejde udgør en uovervindelig forhindring, er ligeledes garanteret i fællesskabssammenhæng, men uden for direktiv 92/85.

Slovaaks

Rovnako požadovaná ochrana práva ženy na reprodukciu (všeobecne) a práva otehotnieť a porodiť dieťa bez toho, aby jej zamestnanie v tomto smere predstavovalo neprekonateľnú prekážku, je tiež zaručená právom Spoločenstva, avšak inými predpismi ako smernicou 92/85.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Disaggregerede data er måske tit ønskværdige, men indsamlingen heraf kan være vanskelig på grund af ressourcer eller politiske traditioner.

Slovaaks

Najnaliehavejším záujmom vlád je často úspech ich politiky a programov a práve tu je možné vytvoriť mnohé predpoklady úspešného využívania ukazovateľov.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

En situation, hvori der består en kollektiv dominerende stilling, som i betydelig grad hæmmer den effektive konkurrence på fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf, kan således opstå som følge af en fusion, når fusionen på grund af selve det pågældende markeds karakter og den ændring af dets struktur, gennemførelsen af fusionen vil medføre, fører til, at hvert medlem af det dominerende oligopol, der gør sig de fælles interesser klart, kunne finde det muligt, økonomisk hensigtsmæssigt og dermed ønskværdigt varigt at anlægge den samme adfærd på markedet med henblik på at sælge til højere priser end konkurrenterne uden at skulle indgå en aftale eller følge en samordnet praksis som omhandlet i artikel 81 EF, og uden at hverken aktuelle eller potentielle konkurrenter eller kunderne eller forbrugerne kan reagere effektivt.

Slovaaks

K situácii kolektívneho dominantného postavenia, ktoré významne narušuje efektívnu hospodársku súťaž na spoločnom trhu alebo jeho podstatnej časti, môže teda dôjsť v dôsledku koncentrácie vtedy, keď by vzhľadom na samotné vlastnosti relevantného trhu a zmenu týchto vlastností spôsobenú uskutočnením koncentrácie mala koncentrácia za následok, že každý člen dotknutého oligopolu by po uvedomení si spoločných záujmov považoval za možné, hospodársky racionálne, a teda vhodné dlhodobo rovnako postupovať na trhu s cieľom predávať za vyššie ceny, ako sú konkurenčné ceny, bez nutnosti uzavretia dohody alebo uskutočnenia zosúladeného postupu v zmysle článku 81 ES a bez toho, aby konkurenti, súčasní alebo potenciálni, alebo zákazníci a spotrebitelia mohli účinným spôsobom reagovať.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Hvor koncentrationen af økonomisk aktivitet er uundgåelig og normalt ønskværdig for økonomisk vækst, så er den store afstand mellem velfærdsniveauerne, der ofte følger med, det absolut ikke, ifølge Verdensbanken.

Slovaaks

Podľa Svetovej banky, zatiaľ čo koncentrácia ekonomickej aktivity je nevyhnutná a zvyčajne žiaduca pre hospodársky rast, veľké územné rozdiely v životnej úrovni, ktoré ju často sprevádzajú žiaduce nie sú.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Selv om det er muligt — og interessant — at udforske en række andre mere generelle spørgsmål vedrørende lovligheden af og/eller det ønskværdige i momseftergivelser, hvoraf nogle er blevet berørt under retsforhandlingerne, føler jeg ikke, at det vil være nyttigt for Domstolen at behandle disse generelle spørgsmål i større omfang for at afgøre, om de særlige bestemmelser, som Kommissionen har anfægtet, er i overensstemmelse med sjette direktiv.

Slovaaks

Hoci by bolo možné — a zaujímavé — preskúmať iné všeobecnejšie otázky týkajúce sa zákonnosti, resp. vhodnosti amnestií DPH, z ktorých niektoré boli spomenuté v priebehu konania, nedomnievam sa, že by bolo užitočné, aby sa Súdny dvor podrobnejšie zaoberal týmito všeobecnými otázkami s cieľom rozhodnúť, či sú konkrétne ustanovenia vytýkané Komisiou v súlade so šiestou smernicou.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Tag kontakt til bestyreren af forlystelsesstedet og forsøg sammen med den pågældende at få gennemført støjmålinger der, hvor det er relevant, for at formindske støjen.•Mål støjeksponeringen for de optrædende og andet personale.•Udfør en ny risikovurdering, hvis der er betydelige ændringer i de anvendte musikinstrumenter og i lydudstyret (f.eks. forstærkere), eller i selve forestillingen.•Afklar sammen med bestyreren af forlystelsesstedet, om der er aftalt et maksimalt lydtryk, og hvilket lydtryk der er ønskværdigt. (jf. artikel 3 i direktiv 2003/10/EF "Grænseværdier" og "aktionsværdier").•Sørg for, at det aftalte lydniveau ikke overskrides.•Underret bestyreren af forlystelsesstedet inden forestillingen om det typiske lydniveau i forbindelse med arrangementet.•Før tilsyn med eller optag lydniveauet under arrangementet.

Slovaaks

Zároveň sa skontaktujte s prevádzkovateľom priestorov a pokúste sa zmerať hladinu zvuku a, v prípade potreby, znížiť hluk;•Stanovte hladinu vystavenia hluku účinkujúcich a ostatného personálu;•Vykonajte nové posúdenie rizika, ak došlo k podstatným zmenám povahy použitého(-ých) hudobného(ých) nástroja(-ov), ozvučovacích zariadení (t. j. zosilovačov) alebo predstavenia;•S prevádzkovateľom priestorov si ujasnite, či došlo k dohode o maximálnej hladine zvuku, a aká hladina zvuku sa vyžaduje. (pozri článok 3 smernice 2003/10/ES „Limitné hodnoty vystavenia a akčné hodnoty vys-tavenia");•Túto dohodnutú hladinu zvuku neprekračujte;•Pred podujatím prevádzkovateľovi priestorov oznámte bežnú hladinu zvuku svojho predstavenia;•Počas podujatia monitorujte alebo zaznamenávajte hladinu zvuku.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Deens

I lyset af gennemførelsen af pengepolitikken ville en begrænsning af den smidige likviditetsstrøm på interbankmarkedet , særlig med hensyn til meget korte løbetider som dag-til-dag eller op til en uge , ikke være ønskværdig , hverken under normale omstændigheder eller i den nuværende situation med finansiel uro .

Slovaaks

Z hľadiska uskutočňovania menovej politiky by nebolo žiadúce obmedzovať plynulý tok likvidity na medzibankovom trhu , najmä pri veľmi krátkych splatnostiach , ktoré sú jednodňové alebo nepresahujú jeden týždeň , a to tak za normálnych okolností ako aj pri súčasných problémoch na finančnom trhu .

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Med henblik på at nedbringe den samlede indberetningsbyrde er det ønskværdigt , at de statistiske oplysninger vedrørende den månedlige balance anvendes til regelmæssig beregning af reservekravsgrundlaget i kreditinstitutterne , ( 1 ) EUT L 211 af 11.8.2007 , s. 8 .

Slovaaks

Na zníženie celkovej záťaže spojenej s vykazovaním je žiaduce , aby sa ( 1 ) Ú . v. EÚ L 211 , 11.8.2007 , s. 8 .

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK