Vraag Google

Je was op zoek naar: vesiviljelylaitos (Fins - Grieks)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Grieks

Info

Fins

vesiviljelylaitos

Grieks

υδατοκαλλιεργητική εκμετάλλευση

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Rekisteröity vesiviljelylaitos

Grieks

Εγκατάσταση * Τόπος εγκατάστασης

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Rekisteröity vesiviljelylaitos

Grieks

Εγκεκριμένο κέντρο υδατοκαλλιέργειας

Laatste Update: 2014-11-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

- tuottajajärjestöjen tai -ryhmittymien tai muiden niiden nimissä toimivien elinten toteuttamat yhteistä etua koskevat toimet kalavarojen entistä järkiperäisemmän hoidon hyväksi; nämä aloitteet voivat koskea pyyntiponnistuksen hallinnointiaa, kalavarojen säilyttämisen teknisten toimenpiteiden edistämistä aiempaa valikoivammat pyyntimenetelmät mukaan lukien, työolojen, tuotteiden ja terveyden parantamista, yhteisiä vesiviljelylaitteita, ympäristön ja rannikkoekosysteemien entistä paremmaksi suojelemiseksi toteutettuja toimenpiteitä, kalastustuotteiden elektronisen kaupankäynnin järjestämistä, koulutukseen pääsyä ja yritysten luomista, laadun parantamista sekä teknisiä innovaatioita (luettelo ei ole täydellinen).

Grieks

— ενέργειες συνολικού ενδιαφέροντος που πραγματοποιούνται από ενώσεις ή ομά­δες παραγωγών ή άλλες οργανώσεις που ενεργούν εξ ονόματος τους με στόχο μια περισσότερο εξορθολογιστική διαχείριση των πόρων. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να αφορούν τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας, την προώθηση τεχνικών μέτρων διατήρησης των πόρων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται επιλεκτικότερες μέθοδοι αλιείας, η βελτίωση των όρων εργασίας και των υγειονομικών όρων των προϊόντων, συλλογικοί εξοπλισμοί υδατοκαλλιέργειας, μέτρα για μια καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και των παράκτιων οικοσυστημάτων, η οργάνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου αλιευτικών προϊόντων, η πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και στην ίδρυση επιχειρήσεων, η βελτίωση της ποιότη­τας και η τεχνολογική καινοτομία (μη περιοριστικός κατάλογος).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

3.Perusasetuksen 29 artiklan mukainen tuki voi kattaa laitoksissa käytävään vähittäiskauppaan liittyvät investoinnit, jos tällainen kauppa on olennainen osa vesiviljelylaitosta, sanotunkuitenkaan rajoittamatta mainitun asetuksen 35 artiklan 6 kohdansoveltamista.

Grieks

Η στήριξη piου piαρέχεται δυνάει του άρθρου 28 piαράγραφο 6 τουβασικού κανονισού piορεί να καλύpiτει το κόστο των εκτιήσεων

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Euroopassa toimii nykyisin kaikkiaan 123 sertifioitua luonnonmukaista vesiviljelylaitosta, joiden osuus on noin puolet koko maailman luonnonmukaisesta tuotannosta.

Grieks

Αυτή τη στιγή υpiάρχουν στην Ευρώpiη 123 ονάδε υδατοκαλλιέργεια ε βιολογική piιστοpiοίηση οι οpiοίε piαράγουν το ήισυ σχεδόν τη piαγκόσια βιολογική piαραγωγή.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Tuella voidaan esimerkiksi auttaa vesiviljelylaitosta, joka siirtyy luonnonmukaiseen vesiviljelyyn tai joka sijaitsee Natura 2000 alueella ja joutuu siksi noudattamaan entistä tiukempia ympäristömääräyksiä. Korvausten määrä lasketaan objektiivisilla perusteilla, kuten perinteisiin tuotanto-menetelmiin suhteutettujen tulonmenetysten, uusien menetelmien aiheuttamien lisäkustannusten ja tuotannon edellyttämien investointien perusteella.

Grieks

Η στήριξη αυτή piορεί για piαράδειγα να βοηθήσει ια ονάδα εκτροφή piου piρόκειται να υιοθετήσει βιολογικέ εθό-δου υδατοκαλλιέργεια ή η οpiοία, όντα σε piεριοχή του δικτύου Natura 2000, καλείται να εκpiληρώσει νέε piεριβαλλοντικέ αpiαιτήσει.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

• tuottajajärjestöjen tai muiden niiden nimissä toimivien elinten edistämätyhteistä etua koskevat toimet kalavarojen entistä järkiperäisemmän hoidonhyväksi;nämä aloitteet voivat koskea pyyntiponnistuksen hallintoa,kalavaro-jen säilyttämisen teknisten toimenpiteiden edistämistä,aiempaa valikoivammat pyyntimenetelmät mukaan luettuina,työolojen ja tuotteiden terveysriskien seurannan parantamista,yhteisiä vesiviljelylaitteita,ympäristön ja rannikkoekosysteemien entistä paremmaksi suojelemiseksi toteutettuja toimenpi-teitä,kalastustuotteiden elektronisen kaupankäynnin järjestämistä,koulutuk-seen pääsyä ja yritysten perustamista,laadun parantamista ja teknisiä innovaatioita jne.

Grieks

•µέτρα συλλογικού ενδιαφέροντος piου piροωθούνται αpiό οµάδες piαραγωγών ήάλλες οργανώσεις piου ενεργούν για λογαριασµό τους, τα οpiοία έχουν ως στόχο τηνpiερισσότερο εξορθολογισµένη διαχείριση των piόρων. Τα µέτρα µpiορούν να αφορούν τα εξής: διαχείριση της αλιευτικής piροσpiάθειας, piροώθηση τεχνικών µέτρων―συµpiεριλαµβανοµένων piερισσότερο εpiιλεκτικών αλιευτικών µεθόδων― για τηδιατήρηση των αλιευτικών piόρων, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και υγειονοµική piαρακολούθηση των piροϊόντων, συλλογικές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργει-ας, µέτρα piου έχουν ως στόχο την καλύτερη piροστασία του piεριβάλλοντος και τουpiαράκτιου οικοσυστήµατος, οργάνωση ηλεκτρονικής εµpiορίας αλιευτικών piροϊό-ντων, piρόσβαση σε σχέδια εpiιµόρφωσης και έναρξης αλιευτικών δραστηριοτήτων,βελτίωση της piοιότητας και τεχνολογική καινοτοµία κλpi.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

f) yhteisiä vesiviljelylaitteita, vesiviljelytilojen rakenteiden uudistamista ja parantamista, vesiviljelyjätteiden yhteistä käsittelyä;g) kalankasvatuksesta aiheutuvien tautien tai loisriskien torjumista pyyntialueilla tai rannikkojen ekosysteemeissä;

Grieks

ιβ) επινόηση και θέση σε εφαρμογή συστημάτων βελτίωσης και ελέγχου της ποιότητας, ανιχνευσιμότητας, υγειονομικών όρων, στατιστικών οργάνων και επίπτωσης στο περιβάλλον·

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

ii) joka sijaitsee kahden vesistön suun välissä; taiiii) jossa sijaitsevan yhden tai useamman vesiviljelylaitoksen molemmin puolin on tarkoituksenmukaiset puskurivyöhykkeet;

Grieks

i) που έχει ακριβή γεωγραφική οριοθέτηση και συνιστά ομοιογενές υδρολογικό σύστημα ή σειρά τέτοιων συστημάτων, ή

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Fins

l)%quot%alueella%quot% tarkoitetaan joko koko maata, rannikkovyöhykettä, mannervyöhykettä tai nimettyä vesiviljelylaitosta, jonka asianomaisen kolmannen maan toimivaltainen keskusviranomainen on hyväksynyt yhteisöön vientiä varten.3 artikla

Grieks

Προϋποθέσεις εισαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ζώντων ψαριών, των αυγών και γαμετών τους για καλλιέργεια, καθώς και ζώντων ψαριών υδατοκαλλιέργειας για τον εμπλουτισμό εγκαταστάσεων ψυχαγωγικής αλιείας

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK