Vraag Google

Je was op zoek naar: xharejn (Maltees - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Maltees

Engels

Info

Maltees

li jkunu irċevew pretensjoni mill-parti danneġġjata u li għandhom iwieġbu għal dik il-pretensjoni fi żmien xharejn mill-preżentazzjoni tal-pretensjoni.

Engels

that it has received a claim from the injured party and that it will respond to that claim within two months of the presentation of that claim.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

Jekk il-Kummissjoni tonqos milli tirreaġixxi fi żmien xharejn wara li tirċievi l-pjan tal-kumpens imsemmi fil-paragrafi 1 u 2, il-pjan tal-kumpens għandu jitqies li huwa approvat.

Engels

If the Commission fails to react within the period of two months after receiving the compensation plan referred to in paragraph 1 and 2, the compensation plan shall be deemed to have been approved.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jaċċertaw li, fil-każ ta' relazzjonijiet ta' l-impjieg li jeżistu hekk kif jidħlu fis-seħħ id-disposizzjonijiet li huma jadottaw, min iħaddem jagħti lill-ħaddiem, fuq talba, fi żmien xharejn minn meta jirċievi dik it-talba;

Engels

Member States shall take the necessary measures to ensure that, in the case of employment relationships in existence upon entry into force of the provisions that they adopt, the employer gives the employee, on request, within two months of receiving that request;

Laatste Update: 2016-12-09
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

Fejn il-kuntratt jew ir-relazzjoni ta' l-impjieg jintemm qabel it-tmiem tal-perijodu ta' xharejn mid-data tal-bidu tax-xogħol, l-informazzjoni provduta f'Aritikolu 2 u f'dan l-Artikolu għandha ssir disponibbli għhall-ħaddiem sa mill-inwas l-aħħar ta' dan il-perijodu.

Engels

Where the contract or employment relationship comes to an end before expiry of a period of two months as from the date of the start of work, the information provided for in Article 2 and in this Article must be made available to the employee by the end of this period at the latest.

Laatste Update: 2016-12-09
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

L-informazzjoni msemmija f'Artikolu 2 (2) tista' tingħata lill-ħaddiem, mhux aktar tard minn xharejn wara l-bidu ta' l-impjieg, fil-forma ta':

Engels

The information referred to in Article 2 (2) may be given to the employee, not later than two months after the commencement of employment, in the form of:

Laatste Update: 2016-12-09
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

Fejn l-ebda mid-dokumenti imsemmii f'paragrafu 1 ma jingata lill-ħaddiem fiż-żmien preskritt, min iħaddem għandu jkun obbligat li jagħti lill-ħaddiem, mhux aktar tard minn xharejn wara l-bidu ta' l-impjieg, dikjarazzjoni bil-miktub iffirmata minn min iħaddem u li fiha mill-inqas l-informazzjoni msemmija f'Artikolu 2 (2).

Engels

Where none of the documents referred to in paragraph 1 is handed over to the employee within the prescribed period, the employer shall be obliged to give the employee, not later than two months after the commencement of employment, a written declaration signed by the employer and containing at least the information referred to in Article 2 (2).

Laatste Update: 2016-12-09
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

Qabel ma l-fergħa ta' l-istituzjoni ta' kreditu tibda bl-attivitajiet tagħha, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru li jospita għandhom, fi żmien xharejn minn meta jirċievu l-informazjoniu msemmija f'paragrafu 3, iħejju għas-superviżjoni ta' l-istituzjoni ta' kreditu bi qbil ma l-Artikolu 22 u jekk meħtieġ jindikaw il-kundizzjonijiet li bihom, fl-interess ta' ġid ġenerali, dawk l-attivitajiet għandhom ikunu mwettqa fl-Istat Membru li jospita.

Engels

Before the branch of a credit institution commences its activities the competent authorities of the host Member State shall, within two months of receiving the information mentioned in paragraph 3, prepare for the supervision of the credit institution in accordance with Article 22 and if necessary indicate the conditions under which, in the interest of the general good, those activities must be carried on in the host Member State.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

l-awtoritajiet doganali wara li jkunu rċevew in-notifika għandhom jitrażmettu xi oġġezzjonijiet meta jkun il-każ, u l-ikta tard fi żmien xharejn mid-data tal-komunikazzjoni tal-applikazzjoni u l-proposta ta' l-awtorizzazzjoni;

Engels

the customs authorities having received notification shall transmit any objections as soon as possible, and in any case within two months of the date of communication of the application and draft authorization;

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

Il-proċeduri mgħarrfa lill Kummissjoni jistgħu jiġu applikati sakemm il-Kummissjoni ma tgħarraf lill-Istati Membri kkonċerntai, fi żmien xharejn mid-data fiha tkun irċiviet il-proposta, ta' xi oġġezzjonijiet għal dik l-applikazzjoni.

Engels

The procedures communicated to the Commission may be applied unless the Commission notifies the Member States concerned, within two months of the date of receipt of the draft, of any objections to such application.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

Il-Kunsill, bir-Regolament (KE) Nru 301/94 [3], estenda dan id-dazju għal perijodu li ma jeċċedix xharejn.

Engels

The Council, by Regulation (EC) No 301/94 (3), extended this duty for a period not exceeding two months.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

Qabel ma' l-fergħa ta' ditta ta' l-investiment tibda bl-attivitajiet tagħha, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru li jospita għandhom, fi żmien xharejn minn meta jirċievu l-informazjoniu msemmija fil-paragrafu 3, iħejju għas-superviżjoni tad-ditta ta' l-investiment bi qbil ma' l-Artikolu 19 u, jekk meħtieġ, jindikaw il-kundizzjonijiet li bihom, f'interess ta' ġid ġenerali, dawk l-attivitajiet għandhom ikunu mwettqa fl-Istat Membru li jospita.

Engels

Before the branch of an investment firm commences business the competent authorities of the host Member State shall, within two months of receiving the information referred to in paragraph 3, prepare for the supervision of the investment firm in accordance with Article 19 and, if necessary, indicate the conditions, including the rules of conduct, under which, in the interest of the general good, that business must be carried on in the host Member State.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' xharejn"

Engels

The period laid down in Article 4(3) of Decision 1999/468/EC shall be set at two months.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Maltees

Il-Partijiet Kontrattwali għandhom jinfurmaw lil-xulxin bl-ismijiet u l-indirizzi ta’ dawk il-korpi mhux aktar tard minn xharejn wara li dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ.

Engels

The Contracting Parties shall inform one another of the names and addresses of those bodies not later than two months after this Agreement comes into force.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

li b'mod konġunt għandhom jinnotifikawha, fi żmien xharejn mill-wassla tat-talba, jekk l-Istat Membru jew il-Komunità, jew l-Istat Membru u l-Komunità b'mod konġunt, għandhomx ikunu parti tal-kwistjoni.

Engels

which jointly shall notify it, within two months of receipt of the request, whether the Member State or the Community, or the member and the Community jointly, shall be party to the dispute.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

Kwalunkwe emenda għall-Artikoli ta' din il-Konvenzjoni, proponuta minn Parti Kontraenti jew mill-Kumitat tal-Ministri, għandha tkun ikkomunikata lejn is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Ewropa u mgħoddija minnu mill-anqas xharejn qabel il-laqgħa tal-Kumitat Permanenti lejn l-Istati Membri tal-Kunsill ta' l-Ewropa, lejn kull firmatarju, lejn kull Parti Kontraenti, lejn kull Stat mistieden sabiex jiffirma din il-Konvenzjoni b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 19 u lejn kull Stat mistieden li jintrabat magħha b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 20.

Engels

Any amendment to the Articles of this Convention proposed by a Contracting Party or the Committee of Ministers shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him at least two months before the meeting of the Standing Committee to the Member States of the Council of Europe, to any signatory, to any Contracting Party, to any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 19 and to any State invited to accede to it in accordance with the provisions of Article 20.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

Kwalunkwe emenda għall-Appendiċi ta' din il-Konvenzjoni, proponuta minn Parti Kontraenti jew mill-Kumitat tal-Ministri, għandha tkun ikkomunikata lejn is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Ewropa u mgħoddija minnu mill-anqas xharejn qabel il-laqgħa tal-Kumitat Permanenti lejn l-Istati Membri tal-Kunsill ta' l-Ewropa, lejn kull firmatarju, lejn kull Parti Kontraenti, lejn kull Stat mistieden sabiex jiffirma din il-Konvenzjoni b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 19 u lejn kull Stat mistieden li jintrabat magħha b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 20.

Engels

Any amendment to the Appendices to this Convention proposed by a Contracting Party or the Committee of Ministers, shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him at least two months before the meeting of the Standing Committee to the Member States of the Council of Europe, to any signatory, to any Contracting Party, to any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 19 and to any State invited to accede to it in accordance with the provisions of Article 20.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

Matul dawn it-tlett xhur, eżaminazzjoni teknika ta' tali informazzjoni għandha tkun imwettqa fi żmien xahar, u l-kunsultazzjonijiet konġunti fil-livell tal-Kumitat ta' l-Ambaxxaturi għandhom ikunu mwettqa matul ix-xharejn l-oħra,

Engels

Within these three months, technical examination of such information shall be completed within one month, and joint consultations at the level of the Committee of Ambassadors shall be completed within two further months,

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Maltees

L-Istati Membri għandhom jgħaddu l-isem ta' l-organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet li hemm referenza għalihom fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu u fit-tieni sub-paragrafu ta' l-Artikolu 2(2) fi żmien xharejn mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Engels

Member States shall forward a name of the body or bodies referred to in the first subparagraph of this paragraph and in the second subparagraph of Article 2 (2) within two months of the date of entry into force of this Regulation.

Laatste Update: 2014-10-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK