Je was op zoek naar: najkorzystniejszego (Pools - Spaans)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Pools

Spaans

Info

Pools

w ramach doradztwa w zakresie wykonalności i opłacalności zostaną przeprowadzone analizy jak najkorzystniejszego sposobu wprowadzania produktu do obrotu

Spaans

el estudio de viabilidad se centrará en la mejor forma de comercializar el producto

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

przedsiębiorstwo inwestycyjne powinno stosować swoją politykę realizacji zleceń do każdego realizowanego przez siebie zlecenia klienta, mając na względzie uzyskanie dla niego najkorzystniejszego wyniku zgodnie z tą polityką.

Spaans

las empresas de inversión deben aplicar su política de ejecución a cada orden de los clientes que ejecuten con miras a obtener el mejor resultado posible para el cliente con arreglo a esa política.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

ponadto komisja wskazała na fakt, że plan restrukturyzacji zgodny z wytycznymi winien zawierać różne scenariusze będące odzwierciedleniem założeń scenariusza najkorzystniejszego, najmniej korzystnego i pośredniego.

Spaans

asimismo, la comisión señaló que, según las directrices, en el plan de reestruccturación debían contemplarse varias hipótesis: la optimista, la pesimista y la intermedia.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Pools

w odniesieniu do obszarów objętych niniejszym rozdziałem ktz stosują wobec unii traktowanie nie mniej korzystne od najkorzystniejszego traktowania mającego zastosowanie do największych gospodarek handlowych, zgodnie z definicją w ust. 4.

Spaans

en los campos cubiertos por el presente capítulo, los ptu no otorgarán a la unión un trato menos favorable que el trato más favorable aplicable a cualquier otra economía de mercado importante, según la definición del apartado 4.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

ktz przyznaje osobom fizycznym i prawnym z unii traktowanie nie mniej korzystne od najkorzystniejszego traktowania mającego zastosowanie wobec podobnych osób fizycznych i prawnych z największych gospodarek handlowych, z którymi zawarł umowę o integracji gospodarczej po 1 stycznia 2014 r.

Spaans

un ptu concederá a las personas físicas y jurídicas de la unión un trato no menos favorable que el trato más favorable aplicable a las personas físicas y jurídicas similares de cualquier economía comercial importante con la que haya suscrito un acuerdo de integración económica tras el 1 de enero de 2014.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

unia przyznaje osobom fizycznym i prawnym z ktz traktowanie nie mniej korzystne od najkorzystniejszego traktowania mającego zastosowanie wobec podobnych osób fizycznych i prawnych z krajów trzecich, z którymi unia zawiera lub zawarła umowę o integracji gospodarczej;

Spaans

la unión concederá a las personas físicas y jurídicas de los ptu un trato no menos favorable que el trato más favorable aplicable a las personas físicas y jurídicas similares de cualquier tercer país con el que la unión suscriba o haya suscrito un acuerdo de integración económica;

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

niemcy zauważają w tym kontekście, że niniejszej inwestycji wolnego kraju związkowego bawarii nie da się porównać z dowolną inwestycją osób trzecich, którym zależy przede wszystkim na uzyskaniu możliwie najkorzystniejszego oprocentowania wniesionego przez nie kapitału.

Spaans

en este contexto, alemania aduce que, en el presente caso, la inversión del estado federado no es comparable a la de cualquier otro inversor, cuyo único interés radica en lograr la mayor remuneración posible por su capital aportado.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

(163) w związku z tym przeanalizowane zostały wewnętrzne metody restrukturyzacji grupy alstom i sprawdzono, czy umożliwią one przedsiębiorstwu skuteczną reorganizację wykorzystania jego siły roboczej i wybór najkorzystniejszego położenia geograficznego.

Spaans

(163) por lo tanto, se han analizado las medidas internas de reestructuración de alstom verificándose que permitirán a la empresa reorganizar eficazmente la utilización de su mano de obra y racionalizar su presencia geográfica.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

szybkość, prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia, rozmiar i charakter zlecenia, wpływ na rynek i inne ukryte koszty transakcji można uznać za względy ważniejsze niż cena i koszt wyłącznie wtedy gdy w ujęciu całościowym służą one osiągnięciu najkorzystniejszego wyniku dla klienta detalicznego.

Spaans

factores tales como la rapidez, la probabilidad de la ejecución y la liquidación, el volumen y la naturaleza de la orden, el impacto en el mercado y otros costes de transacción implícitos pueden tener prioridad sobre la contraprestación inmediata en términos de precios y costes solo en la medida en que sean esenciales para conseguir el mejor resultado posible en términos de contraprestación total para el cliente minorista.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

b) listę miejsc realizacji zleceń, co do których przedsiębiorstwo ma duże zaufanie, jako do miejsc pozwalających mu konsekwentnie wypełnić obowiązek podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszego wyniku przy realizacji zleceń klienta;

Spaans

b) una lista de centros de ejecución que la empresa utilice preferentemente a la hora de cumplir su obligación de adoptar todas las medidas razonables para obtener de manera coherente el resultado óptimo para la ejecución de las órdenes de los clientes;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

opinia m. poiaresa madura — sprawa c-412/06 powiadomiony o przysługującym mu prawie do odstąpienia, wyboru najkorzystniejszego momentu do podważenia wiążącego go stosunku umownego.

Spaans

conclusiones del sr. poiares maduro — asunto c-412/06 su derecho de revocación, la elección del momento más oportuno para cuestionar su relación contractual.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

przedsiębiorstwo inwestycyjne nie powinno zachęcać klienta do udzielania mu instrukcji co do sposobu realizacji zlecenia poprzez wyraźne wskazywanie lub pośrednie sugerowanie mu treści takich instrukcji, w sytuacji gdy na podstawie racjonalnych przesłanek, przedsiębiorstwo to powinno wiedzieć, że w wyniku wykonania takich instrukcji może ono nie uzyskać najkorzystniejszego wyniku dla klienta.

Spaans

las empresas de inversión no deben inducir a sus clientes a darles instrucciones específicas sobre cómo ejecutar una orden, sugiriéndoles explícita o implícitamente el contenido de la instrucción, cuando resulte razonable suponer que las empresas sepan que ese tipo de instrucción previsiblemente les impedirá obtener los mejores resultados posibles para ese cliente.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

wynikającego z dyrektywy 2004/39/we obowiązku podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku dla klienta nie należy traktować jako zobowiązania przedsiębiorstwa inwestycyjnego do uwzględniania w swojej polityce realizacji zleceń wszystkich dostępnych miejsc realizacji takich zleceń.

Spaans

la obligación que figura en la directiva 2004/39/ce de adoptar todas las medidas razonables para obtener el mejor resultado posible para el cliente no debe entenderse como exigencia de que la empresa de inversión incluya en su política de ejecución todos los centros de ejecución disponibles.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

niemcy zauważają w tym kontekście, że niniejszej inwestycji wolnego kraju związkowego bawarii nie da się porównać z dowolną inwestycją osób trzecich, którym zależy przede wszystkim na uzyskaniu możliwie najkorzystniejszego oprocentowania wniesionego przez nie kapitału.

Spaans

en este contexto, alemania aduce que, en el presente caso, la inversión del estado federado no es comparable a la de cualquier otro inversor, cuyo único interés radica en lograr la mayor remuneración posible por su capital aportado.

Laatste Update: 2014-11-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

informator dla zlecających leczenie i zestaw do produktów mikroskopowych dla zlecających leczenie − narzędzia edukacyjne powinny ułatwić lekarzom uzyskanie jak najkorzystniejszego profilu korzyści i zagrożeń związanych z leczeniem porfimerem. − nie należy stosować leczenia porfimerem u pacjentów: o z rozpoznaniem ciężkiej choroby wątroby, o z rozpoznaniem przetoki tchawiczo- przełykowej lub oskrzelowo- przełykowej, o z podejrzeniem nadżerek dużych naczyń krwionośnych.

Spaans

guía para el médico y kit de diapositivas para el médico − las herramientas educativas están diseñadas para ayudar a los médicos en la optimización de la relación beneficio-riesgos del tratamiento con porfímero. − los pacientes no deben recibir tratamiento con porfímero si: o tienen una enfermedad hepática grave. o tienen fístulas traqueales o broncoesofágicas. o pueden tener erosiones de los vasos sanguíneos principales.

Laatste Update: 2012-04-11
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Pools

- reorganizacja operacyjna podsektorów power environment i power turbo-systems, obejmująca zmianę wielkości lub zamknięcie niektórych zakładów, której celem jest przede wszystkim redukcja zatrudnienia oraz wybór najkorzystniejszego położenia geograficznego,

Spaans

- una reorganización operativa de los subsectores power environnement y power turbo-systems, que implica el redimensionamiento o el cierre de algunas instalaciones, con el fin de reducir los efectivos y racionalizar la implantación geográfica,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

gdy ryż zostaje przejęty ze składów osoby ubiegającej się o skup na podstawie art. 7, należy ustalić cenę do wypłacenia na podstawie ceny skupu interwencyjnego z dnia przyjęcia oferty, dostosowaną do odpowiedniej podwyżki i obniżki ceny oraz zmniejszoną o koszty najkorzystniejszego transportu pomiędzy miejscem, w którym przejmuje się ryż niełuskany, a najbliższym centrum skupu interwencyjnego, zgodnie art. 5 ust. 1, a także o koszty przeładunkowe.

Spaans

en caso de aceptación en los almacenes del ofertante, en aplicación del artículo 7, el precio que deberá pagarse se determinará en función del precio de intervención vigente el día de aceptación de la oferta, corregido con las bonificaciones y descuentos aplicables, y deducido el importe de los gastos de transporte más favorables desde el lugar donde se acepte el arroz con cáscara hasta el centro de intervención más próximo definido en el apartado 1 del artículo 5 y el importe de los gastos de salida del almacenamiento.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

przedsiębiorstwo inwestycyjne spełnia określony w art. 21 ust. 1 dyrektywy 2004/39/we wymóg podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia klientowi jak najkorzystniejszego wyniku w zakresie, w jakim realizuje zlecenie lub konkretny aspekt zlecenia zgodnie z konkretnymi instrukcjami klienta dotyczącymi zlecenia lub konkretnego aspektu zlecenia.

Spaans

una empresa de inversión cumplirá con su obligación en virtud del artículo 21, apartado 1, de la directiva 2004/39/ce de adoptar todas las medidas razonables con el fin de obtener el resultado óptimo para un cliente en la medida que ejecute una orden o un aspecto concreto de la orden siguiendo instrucciones específicas del cliente en relación con la orden o el aspecto concreto de la orden.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

w 2006 roku, podstawa wymiaru rent i emerytur ustalana jest na podstawie średnich wynagrodzeń i podstaw wymiaru ubezpieczenia rentowego, ubezpieczenia, na które wpłacane są składki; pod uwagę brane jest szesnaście kolejnych lat opłacania składek od roku 1970, umożliwiających obliczenie najkorzystniejszego dla ubezpieczonego świadczenia.

Spaans

en el año 2006, la base de cálculo de las pensiones se estableció a partir de los salarios medios y de las bases de cálculo del seguro de invalidez correspondientes a las cotizaciones a este seguro; para ello se tienen en cuenta los 16 años de cotización consecutivos a partir de 1970 que proporcionen la pensión más favorable para el asegurado.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

w przypadku gdy ryż zostaje przejęty ze składów ubiegającego się o skup na podstawie art. 11, cena do wypłacenia jest ustalana na podstawie ceny skupu interwencyjnego z dnia przyjęcia oferty, dostosowanej do odpowiedniej podwyżki i obniżki ceny oraz pomniejszonej o koszty najkorzystniejszego transportu pomiędzy miejscem, w którym przejmuje się ryż niełuskany, a najbliższym centrum interwencyjnym, a także o koszty przeładunkowe.

Spaans

en caso de aceptación en los almacenes del ofertante, en aplicación del artículo 11, el precio que deberá pagarse se determinará en función del precio de intervención vigente el día de aceptación de la oferta, corregido con las bonificaciones y descuentos aplicables, y deducidos el importe de los gastos de transporte más favorables desde el lugar donde se acepte el arroz con cáscara hasta el centro de intervención más próximo y el importe de los gastos de salida del almacenamiento.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK