Vraag Google

Je was op zoek naar: 1866 (Pools - Zweeds)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Pools

Zweeds

Info

Pools

1866

Zweeds

1866

Laatste Update: 2011-07-12
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Pools

Nr CAS 1866-31-5

Zweeds

CAS-nr 1866-31-5

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Pools

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1866/2005

Zweeds

Rådets förordning (EG) nr 1866/2005

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Pools

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/2004

Zweeds

Kommissionens förordning (EG) nr 1866/2004

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Pools

Rozporządzenie (EWG) nr 1866/86 traci moc.

Zweeds

Förordning (EEG) nr 1866/86 upphävs.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Pools

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/95 [33].

Zweeds

- kommissionens förordning (EG) nr 1866/95 (33).

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Pools

1866 (100, 0) 24 (1, 3) 258 (13, 8)

Zweeds

1866 (100, 0) 24 (1, 3) 258 (13, 8)

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia
Waarschuwing:
Deze centrering kan foutief zijn.
Gelieve het te verwijderen indien je dit meent.

Pools

Rozporządzenie Rady (WE) NR 1866/94z dnia 27 lipca 1994 r.

Zweeds

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1866/94 av den 27 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1766/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

Naukowiec – w 1866 roku wynalazł dynamit. Później ufundował Nagrodę Nobla za największe dokonania naukowe.

Zweeds

Vetenskapsman: uppfann dynamiten 1866 och instiftade Nobelpriset för stora upptäckter.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

(notyfikowana jako dokument nr C(1998) 1866)(98/532/WE)

Zweeds

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR FATTAT DETTA BESLUT

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdań z przeglądów dotyczących, odpowiednio, Trichoderma atroviride (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) i T-11 (SANCO/1841/2008), w szczególności ich dodatki I i II, w wersji przyjętej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

Zweeds

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska slutsatserna i granskningsrapporterna om Trichoderma atroviride (tidigare T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) och T-11 (SANCO/1841/2008) beaktas, särskilt tilläggen I och II, i den form de slutgiltigt färdigställdes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/2000 z dnia 6 września 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do rozszerzania na niezrzeszonych niektórych zasad przyjętych przez organizacje producentów w sektorze rybołówstwa [3] zawiera w szczególności kryteria odnoszące się do oszacowywania stopnia reprezentatywności organizacji producentów w sektorze połowowym, które nie są odpowiednie dla sektora akwakultury.

Zweeds

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 1886/2000 av den 6 september 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 när det gäller att utvidga tillämpningen av vissa regler som antagits av fiskerisektorns producentorganisationer till att omfatta ej anslutna aktörer(3), finns bl.a. kriterier som skall användas för att bedöma representativiteten hos producentorganisationer i fångstsektorn, men dessa kriterier kan inte tillämpas på vattenbrukssektorn.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1866/86 z dnia 12 czerwca 1986 r. ustanawiające pewne środki techniczne w celu ochrony zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, Cieśnin Mały i Wielki Bełt i Sund [3] było wielokrotnie zmieniane w istotnym zakresie; ze względu na konieczność zachowania przejrzystości i racjonalności wspomniane rozporządzenie powinno zostać skonsolidowane.

Zweeds

(1) Rådets förordning (EEG) nr 1866/86 av den 12 juni 1986 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Östersjön, Bälten och Öresund (3) har undergått flera och omfattande ändringar. För att skapa klarhet och av praktiska skäl bör en kodifiering av nämnda förordning företas.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

(10) W celu zapewnienia właściwego zarządzania ilościami zgodnie z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 1866/95, (WE) nr 2497/96, (WE) nr 1899/97 oraz (WE) 1396/98 ostateczny termin ważności pozwoleń powinien być ustalany pod koniec każdego roku kontyngentowego.

Zweeds

(10) För att de kvantiteter som föreskrivs i förordningarna (EG) nr 1866/95, (EG) nr 2497/96, (EG) nr 1899/97 och (EG) nr 1396/98 skall förvaltas på bästa sätt, bör giltighetstiden för licenserna fastställas till slutet av varje kvotår.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

(261) Ponadto rozporządzenie (WE) nr 1866/2005 rozszerzające częściowe zawieszenie środków wobec początkowego zakresu produktu z Chorwacji i Ukrainy staje się nieaktualne z uwagi na uchylenie rozporządzenia (WE) nr 348/2000.

Zweeds

(261) Förordning (EG) nr 1866/2005 om förlängning av det partiella tillfälliga upphävandet av åtgärder enligt den ursprungliga produkträckvidden som avser produkter med ursprung i Kroatien och Ukraina blir dessutom föråldrad när förordning (EG) nr 348/2000 upphävs.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1866/95 [25], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2807/2000 [26], ustanawia procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w umowach o wolnym handlu i kwestiach związanych z handlem między Wspólnotą z jednej strony, a Estonią, Litwą i Łotwą, z drugiej strony.

Zweeds

(3) Genom kommissionens förordning (EG) nr 1866/95(25), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2807/2000(26), fastställs tillämpningsföreskrifter inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg för den ordning som fastställs i interimsavtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Estland, Lettland och Litauen å andra sidan.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

(3) Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w art. 52 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, w przypadku wkładów przyznawanych na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi [5], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 3193/94 [6], konieczne jest dalsze stosowanie przepisów dotyczących płatności określonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1866/90 z dnia 2 lipca 1990 r. w sprawie zasad posługiwania się ecu w zarządzaniu budżetowym Funduszami Strukturalnymi [7], ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 2745/94 [8].

Zweeds

(3) När det gäller bidrag som godkänts på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94(6), är det enligt övergångsbestämmelserna i artikel 52.1 i förordning (EG) nr 1260/1999 viktigt att bibehålla utbetalningsbestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 1866/90 av den 2 juli 1990 om förfarandet vid användningen av ecu i strukturfondernas budget(7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2745/94(8).

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

- rozporządzenia Rady (EWG) nr 1866/86 z dnia 12 lipca 1986 r. ustanawiającego niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych na Morzu Bałtyckim, w Bełtach i Sundzie [5],

Zweeds

- Rådets förordning (EEG) nr 1866/86 av den 12 juni 1986 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Östersjön, Bälten och Öresund (5).

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

Rozporządzenie (EWG) nr 1866/90 traci moc, bez uszczerbku dla przepisów przejściowych określonych w art. 52 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

Zweeds

Förordning (EEG) nr 1866/90 skall upphöra att gälla utan att detta påverkar tillämpningen av de övergångsbestämmelser som föreskrivs i artikel 52 i förordning (EG) nr 1260/1999.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Pools

W art. 4 ust. 2 rozporządzeń: (EWG) nr 903/90, (EWG) nr 2699/93, (WE) nr 1559/94, (WE) nr 1866/95, (WE) nr 2497/96 i (WE) nr 509/97 otrzymuje brzmienie:

Zweeds

I förordningarna (EEG) nr 903/90, (EEG) nr 2699/93, (EG) nr 1559/94, (EG) nr 1866/95, (EG) nr 2497/96 och (EG) nr 509/97 skall artikel 4.2 ersättas med följande:

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK