Pergunte ao Google

Você procurou por: kiinteistöpankkipalvelujen (Finlandês - Eslovaco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Eslovaco

Informações

Finlandês

(138) Saksa on myös ilmoittanut, että yritystaloudellisesta näkökulmasta kaiken kaikkiaan odotettavissa oleva tukien käyttömäärä vastaa huonoimman vaihtoehdon skenaariota, joka on arvioitu 6,1 miljardiksi euroksi ([...]* euroa vuokratakuista, [...]* euroa enimmäishintatakuista, [...]* euroa kunnostustakuista, [...]* euroa kirjanpitoarvoja koskevista takuista ja [...]* euroa jälkeenpäin korvattavista määristä) ja joka siten vastaa tuen taloudellista arvoa. Saksa perusteli tätä taloudellista arvoa pohtimalla vaihtoehtoista näkökulmaa. Sen mukaan kaikki riskit olisi ilman riskisuojaan kuuluvia takuita jouduttu torjumaan pääomanlisäyksellä, jonka suuruus olisi ollut noin [...]*—[...]* euroa. Tällöin olisi noin [...]* euron pääoma tullut osaksi edellä kuvattujen takuiden käteisarvoa (nimellinen taloudellinen arvo 6,1 miljardia euroa). Pääoma olisi koostunut [...]*—[...]* euron pääomanlisäyksestä kiinteistöpankkipalveluja tarjoaville yhtiöille (joilta olisi vaadittu jopa [...]* euron riskivastaavia tapauksessa, että nimellisiä teoreettisia enimmäisriskejä vuokra-, kunnostus-ja kirjanpitoarvotakuista ei olisi täysimääräisesti katettu) samaan tarkoitukseen luvattujen ja käytettyjen konsernipankkien luottojen perustaksi sekä [...]*—[...]* euron varmuuslisästä.

Eslovaco

(138) Nemecko takisto doložilo, že celkové očakávané platobné nároky z podnikovo-hospodárskeho hľadiska zodpovedajú najhoršiemu scenáru s odhadom na 6,1 mld. EUR ([...] EUR nároky z garantovaného nájomného, [...] EUR z garancie najvyšších cien, [...] EUR z revitalizačných záruk, [...] EUR z garantovanej účtovnej hodnoty a [...] EUR pre ostatné prípady), a tým aj ekonomickej hodnote pomoci. Túto hodnotu podložilo Nemecko alternatívnou úvahou: bez záruky na odvrátenie rizík by museli byť všetky riziká následkom prísunu kapitálu vo výške asi [...] EUR — [...] EUR zbavené záruk. Pritom by približne [...] EUR z kapitálu pripadlo na súčasnú hodnotu uvedených záruk v hotovosti (nominálna ekonomická hodnota: 6,1 mld. EUR); [...] až [...] EUR na prísun kapitálu na zaistenie prisľúbených a koncernovými bankami uplatnených úverov pre spoločnosti, realizujúce služby v súvislosti s nehnuteľnosťami (ktoré treba pri neúplnom pokrytí nominálnych teoretických najvyšších rizík zo záruk za nájomné, revitalizáciu a zachovanie účtovnej hodnoty pripočítať k rizikovým aktívam vo výške až [...] EUR) a tiež [...] až [...] EUR na bezpečnostnú prirážku.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(139) Tässä yhteydessä Saksa on myös ilmoittanut, että riskisuojan enimmäistakausmäärän rajoittaminen runsaiden 6 miljardin euron taloudelliseen arvoon ei ole kuitenkaan valvontaoikeudellisista syistä mahdollista. Vain 21,6 miljardin euron määrällä voidaan kattaa kaikki teoriassa ajateltavissa olevat edellä mainitut riskit, joten konsernipankkien kiinteistöpankkipalveluja tarjoaville yhtiöille myöntämillä luotoilla, jotka on myös annettu ja otettu käyttöön vuokra-, kunnostus-ja muiden edellä mainittujen takuiden vuoksi, ei ole tytäryhtiöpankkien ja konsernin omavaraisuusastetta laskettaessa merkitystä, koska niiden laskennallinen painotus on 0 prosenttia eikä niitä sen vuoksi huomioida. Samasta syystä niitä ei myöskään sisällytetä suurluottorajan laskentaan. Enimmäisvastuun rajaaminen taloudellisesti realistista riskiä vastaavaksi johtaisi toisaalta valvontasäännökset huomioon ottaen siihen, että jopa [...]* euron riskivastaavat olisi otettava huomioon, suurluottojen enimmäisraja ylittyisi ja omavaraisuustunnuslukujen lasku tekisi välttämättömäksi uudet merkittävät pääomanlisäykset. BAFin on vahvistanut 7 päivänä maaliskuuta 2003 päivätyllä kirjeellä, että valvontasäännösten mukaan kaikki teoreettiset riskit on otettava huomioon niiden vähäisestä taloudellisesta arvosta huolimatta.

Eslovaco

(139) V tejto súvislosti Nemecko tiež uviedlo, že obmedzenie najvyššej záruky v súvislosti s odvrátením rizík na ekonomickú hodnotu asi 6 mld. EUR nie je možné vzhľadom na požiadavky bankového dohľadu. Iba suma 21,6 mld. EUR pokrýva všetky teoreticky možné, vyššie uvedené riziká, takže úvery koncernových bánk pre spoločnosti, realizujúce služby v súvislosti s nehnuteľnosťami, ktoré boli takisto prisľúbené a uplatnené kvôli rizikám z garancie nájomného, revitalizácie a iných vyššie uvedených záruk, nehrajú pri výpočte koeficientu vlastných prostriedkov čiastkových bánk a celého koncernu nijakú úlohu, pretože sú pri výpočte vážené 0%, nezapočítavajú sa ani sa nepripočítavajú k hraniciam veľkých úverov. Obmedzenie najvyššej záruky na ekonomicky realistické riziko by z hľadiska bankového dohľadu viedlo naopak k tomu, že by sa úvery vo výške až [...] EUR museli pripočítať k rizikovým aktívam, čím by sa prekročila horná hranica veľkých úverov a klesajúci koeficient vlastného kapitálu by si znovu vyžiadal ďalší významný prísun kapitálu. BAFin potvrdil podporu kalkulácii všetkých teoreticky možných rizík napriek menšej hospodárskej hodnote vo svojom liste zo 7. marca 2003.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(15) Vähittäispankkitoiminnan, kiinteistörahoituksen ja kiinteistöpankkipalvelujen ohella BGB tai sen tytäryhtiöt toimivat myös pääomamarkkinoilla (maksuliikenteessä ja arvopaperikaupassa) sekä lopetettavilla tai voimakkaasti supistettavilla aloilla "ulkomaiset suurasiakkaat" (esimerkiksi hanke-ja vientirahoitus) sekä "julkishallintoon kuuluvat asiakkaat" (luotonanto). Investointipankkitoiminta käsitti vain suhteellisen vähäisen määrän osakkeiden ja obligaatioiden liikkeeseenlaskuja, eikä sillä ole tulevaisuudessa enää itsenäistä roolia. Maantieteellisesti BGB: n toiminta keskittyy Berliinin ja Brandenburgin osavaltion alueelle erityisesti vähittäispankkitoiminnan osalta. Esimerkiksi kiinteistörahoituksen alalla sen toiminta on kuitenkin myös kansallista ja esimerkiksi pääomamarkkinoilla jopa kansainvälistä.

Eslovaco

(15) Okrem obchodných oblastí retailové bankovníctvo, financovanie nehnuteľností a služby spojené s nehnuteľnosťami je BGB, resp. jej dcérske spoločnosti, činná aj v oblasti obchodov na kapitálovom trhu (peňažné obchody a obchody s cennými papiermi) a v likvidovaných, resp. silne utlmovaných segmentoch veľkí klienti/zahraničie (napr. financovanie projektov a exportu) a vo verejnom sektore (poskytovanie úverov). Aktivity v oblasti investičného bankovníctva zahŕňajú iba emisie akcií a obligácií v pomerne malom objeme a v budúcnosti už nebudú hrať samostatnú úlohu. Geograficky sa činnosť BGB koncentruje na oblasť Berlína a spolkovú krajinu Brandenbursko, hlavne čo sa týka retailového bankovníctva. V oblasti financovania nehnuteľností je však, napríklad, činná aj na celoštátnej úrovni a v oblasti obchodov na kapitálovom trhu, okrem toho aj na medzinárodnej úrovni.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

(182) Kiinteistöpankkipalvelutoimintojen alalla (rahastotoiminnot ja rakennuttaja-/rakennusyhtiötoiminnot) ei kansallisissa rahastotoiminnoissa olisi havaittavissa välitöntä ylikapasiteettia. Kilpailu jatkuisi kuitenkin kovana, vaikkakin pitkällä aikavälillä varsin muuttumattomana. Tässä yhteydessä on huomautettava, että menettelyn kuluessa koko kiinteistöpankkipalvelujen alue on luvattu irrottaa BGB: stä.

Eslovaco

(182) Čo sa týka služieb spojených s nehnuteľnosťami (fondy a stavebníci/developeri) nemožno v národnom obchode s fondmi hovoriť priamo o nadmerných kapacitách. Existuje však vysoká intenzita hospodárskej súťaže, ktorá dlhodobo nepoľavuje. V tomto smere treba poznamenať, že v priebehu konania bolo prisľúbené odčleniť celú oblasť služieb spojených s nehnuteľnosťami z BGB.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(207) Ilmoituksensa täydennykseksi Saksa tarjosi komission menettelyn aloittamista koskevaan päätökseen antamassaan vastauksessa kiinteistöpankkipalvelutoimintojen supistamisen lisäksi korvaavana lisätoimenpiteenä niiden täydellistä irrottamista ja — joitakin harvoja markkinoilla myyntikelpoisia vielä määrittelemättömiä yhtiöitä lukuun ottamatta — niiden siirtoa Berliinin osavaltiolle vuoden 2005 loppuun mennessä. Tästä toimenpiteestä tuli näin ollen osa rakenneuudistussuunnitelmaa. Siihen sisältyvät kaikki kiinteistöpankkipalveluja tarjoavat yhtiöt, joita huhtikuussa 2002 annettu riskisuoja koskee, kuten erityisesti IBAG, Bavaria, IBV, IBG ja LPFV.

Eslovaco

(207) Ako dodatok k notifikácii ponúklo Nemecko vo svojej odpovedi na otvorenie konania zo strany Komisie nad rámec zredukovania služieb spojených s nehnuteľnosťami ich úplné vyčlenenie a — okrem niekoľko málo spoločností, ktoré by sa dali predať na trhu a ktoré ešte treba určiť — ich prevod na spolkovú krajinu Berlín do konca roka 2005 ako ďalšie kompenzačné opatrenie. Toto opatrenie sa tým stalo súčasťou koncepcie reštrukturalizácie. Týka sa to všetkých spoločností, poskytujúcich služby spojené s nehnuteľnosťami, spadajúce pod odvrátenie rizík z apríla 2002, menovite IBAG, Bavaria, IBV, IBG a LPFV.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(208) Huhtikuussa 2002 syntynyt riskisuoja koskee kaikkia pankin vanhoista kiinteistöpankkipalveluihin kuuluvista liiketoimista johtuvia riskejä, jotka olivat syntyneet ennen edellä mainittuja kuhunkin tapaukseen sovellettavia määräpäiviä. Tästä seuraa, että pankkia koskivat enää sellaisten kiinteistöpankkipalvelutoimintojen riskit, jotka olivat syntyneet asianomaisten määräaikojen jälkeen. Koska kiinteistöpankkipalvelumarkkinoita on edelleen pidettävä ongelmallisina ja niitä koskevia ennusteita erittäin epävarmoina, komissio katsoo neuvonantajansa Mazarsin tavoin, että kiinteistöpankkipalveluun kuuluvien uusien liiketoimintojen jatkuva ja selkeä supistaminen edistää merkittävällä tavalla alueellisen pankin pitkän aikavälin elinkelpoisuutta ja keskittymistä ydinliiketoimintaansa. Riskisuojan piiriin kuuluvien vanhojen liiketoimintojen siirto Berliinin osavaltiolle markkinahintaan mahdollistaa pankille myös tähän saakka ydinliiketoiminnan ulkopuolelle sidottujen resurssien vapauttamisen, vaikka jo riskisuojattujen vanhojen liiketoimien siirto ei sellaisenaan vaikuttaisikaan merkittävästi pankin riskitilanteeseen.

Eslovaco

(208) Odvrátenie rizík z apríla 2002 pokrýva všetky riziká zo starých obchodov banky v oblasti služieb spojených s nehnuteľnosťami, ktoré boli uskutočnené pred príslušnými rozhodnými dňami, uvedenými vyššie. Z toho vyplýva, že pre banku v oblasti služieb spojených s nehnuteľnosťami pripadajú do úvahy iba riziká z nových obchodov uzatvorených po týchto rozhodných dňoch. Pretože trh v oblasti služieb spojených s nehnuteľnosťami je aj naďalej považovaný za problematický a prognózy v tejto oblasti sú veľmi neisté, považuje Komisia — čo potvrdzuje aj jej poradca Mazars — pokračujúce razantné obmedzovanie nových obchodov v oblasti služieb spojených s nehnuteľnosťami za dôležitý príspevok k dosiahnutiu dlhodobej životaschopnosti a zameraniu sa na kľúčovú činnosť regionálnej banky. Transfer starých obchodov, spadajúcich pod odvrátenie rizík, na spolkovú krajinu Berlín za trhovú cenu umožní banke uvoľniť zdroje, doteraz viazané mimo kľúčových obchodov, aj keď transfer doteraz pokrytých starých obchodov ako taký nebude mať nijaký signifikantný efekt na rizikovú situáciu banky.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(209) Mazarsin tavoin komissio pitää täydellistä luopumista kiinteistöpankkipalvelujen liiketoiminta-alueesta selkeänä ja taloudellisesti järkevänä toimenpiteenä, joka todennäköisesti edistää pankin tuloksen vakauttamista pitkällä aikavälillä. Myös pääomamarkkinat suhtautunevat tähän toimenpiteeseen näin ollen myönteisesti, ja sen pitäisi helpottaa pankin suunniteltua yksityistämistä.

Eslovaco

(209) Komisia považuje úplné odčlenenie oblasti služieb spojených s nehnuteľnosťami zhodne s firmou Mazars za jasný a hospodársky účelný rez, ktorý by mohol prispieť k dlhodobej stabilizácii výsledkov banky. Toto opatrenie by sa mohlo stretnúť aj s pozitívnym hodnotením kapitálového trhu a uľahčiť plánovanú privatizáciu banky.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(239) Saksa tai pankki tekivät aluksi yhteenvedon lähtötilanteesta. Kesäkuun 24 päivänä 2003 päivätyn keskipitkän aikavälin suunnitelman perusteella määritettiin odotettavissa olevat lisärasitteet, jotka aiheutuisivat komission neuvonantajan ehdotusten sisällyttämisestä suunnitelmaan, jo luvatusta kiinteistöpankkipalvelutoimintojen irrottamisesta konsernista ja IBB: n erottamisesta erilliseksi yhtiöksi. Kaiken kaikkiaan nämä kolme toimenpidettä aiheuttaisivat vuosina 2003—2006 perusskenaarion mukaan kertaluontoisina kokonaisrasituksina ‐[...]* euroa, mistä ‐[...]* euroa johtuisi riskeihin varautumisen tehostamisesta ja ‐[...]* euroa negatiivisesta myyntituotosta tai omistusosuuksien kirjanpitoarvojen arvostuksen alentamisesta ja muista kiinteistöpankkipalveluja tarjoavien tytäryhtiöiden IBG: n ja IBAG: n irrottamiseen konsernista liittyvien transaktioiden seurauksista. Edellä mainittujen kolmen toimenpiteen keskipitkän tai pitkän aikavälin vaikutukset olisivat kuitenkin vähäisiä. Suunnitelman mukainen tulos vuodelta 2006 ilman veroja supistuisi vain hyvin vähän, noin [...]* eurolla, eli [...]* eurosta (24 kesäkuuta 2003 laaditun keskipitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti) [...]* euroon (uuden laskelman mukaisesti). Näin ollen pankki voisi kaiken kaikkiaan toteuttaa toimenpiteet ilman nykyiseen suunnitelmaan tehtäviä merkittäviä muutoksia. Kesäkuun 24 päivänä 2003 tehty keskipitkän aikavälin suunnitelma perustui konsernin [...]* tavoiteluokitukseen ja oman pääoman [...]* prosentin tuottotavoitteeseen vuodelta 2006.

Eslovaco

(239) Nemecko, resp. banka najprv zhrnuli východiskovú situáciu. Na základe strednodobého plánu z 24. júna 2003 sa potom uskutočnila kvantifikácia očakávaného dodatočného zaťaženia, vyplývajúceho zo zapracovania návrhov poradcov Komisie, z už prisľúbeného vyčlenenia obchodov s financovaním nehnuteľností a vyčlenenia IBB. Celkove by tieto tri opatrenia v období 2003 až 2006 priniesli v základnom scenári zaťaženie mínus [...] EUR, z toho mínus [...] EUR na zvýšenie prevencie rizík, ako aj mínus [...] EUR na negatívny výťažok predaja, resp. odpisy účtovných hodnôt majetkových účastí a iné následky transakcií v rámci vyčlenenia dcérskych podnikov IBG a IBAG, prevádzkujúcich financovanie nehnuteľností. Strednodobé, resp. dlhodobé dôsledky uvedených troch opatrení sú však nízke. Plánovaný výsledok pred zdanením v roku 2006 by sa tak zredukoval len minimálne o [...] EUR, t. j. z [...] EUR (podľa strednodobého plánu z 24. júna 2003) na [...] EUR (podľa novej kalkulácie) a banka by ho preto dokázala zvládnuť bez podstatnejších zmien doteraz predložených plánovaných ukazovateľov. Strednodobý plán z 24. júna 2003 vychádza z cieľového ratingu [...] koncernu a výnosnosti vlastného kapitálu vo výške [...]% na rok 2006.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(267) Riskisuojaukseen liittyi menettelyn aloittamista koskevan päätöksen tekohetkellä vielä epäselvyyttä tuen taloudellisesta arvosta. Sittemmin Saksa on esittänyt, että sen taloudelliseksi arvoksi on määritettävä runsaat 6 miljardia euroa (ks. 138 kappale). Saksa on myös ilmoittanut, että kiinteistöpankkipalveluissa ei ole kysymys vakavaraisuussäännösten piiriin kuuluvasta liiketoiminnasta, joten tarpeettomaksi käyvää liiketoimintojen supistamista ei voi tässä tapauksessa johtaa pääomaosuuksista. Lisäksi Saksa esitti, että riskisuoja liittyi lähinnä kiinteistöpankkipalveluihin kuuluviin vanhoihin liiketoimiin. Tässä voitaisiin tosin väittää, että uudet liiketoiminnot tulivat mahdollisiksi vasta IBAG: n rakenneuudistusvaiheessa, jolloin ne saivat takauksen. Näin ollen markkinoiden vääristymisaste voitaisiin määrittää kuitenkin vain uusien liiketoimintojen määrän (rakenneuudistusvaiheessa arvion mukaan noin [...]* euroa, ks. 90 kappale) tai enintään riskisuojan kokonaisarvon 86,1 miljardia euroa) perusteella.

Eslovaco

(267) Čo sa týka odvrátenia rizík, v čase otvorenia konania ešte nebola jasná hospodárska hodnota tejto pomoci. Medzitým Nemecko uviedlo, že hospodárska hodnota pomoci sa rovná 6 mld. EUR (pozri bod 138). Ďalej Nemecko vyhlásilo, že v oblasti služieb spojených s nehnuteľnosťami nejde o obchodnú oblasť, podliehajúcu predpisom o kapitálovej primeranosti, takže redukcia činnosti, ktorej sa tu má zabrániť, sa nedá odvodiť z podielov kapitálu. Ďalej bolo uvedené, že odvrátenie rizík sa vzťahuje hlavne na staré obchody v oblasti služieb spojených s nehnuteľnosťami. Tu by sa však dalo argumentovať, že nové obchody vo fáze reštrukturalizácie IBAG sa vlastne jej zaštítením umožnia. V tomto zmysle by mohol o stupni deformácii trhu vypovedať len objem nových obchodov (pre fázu reštrukturalizácie odhadovaný celkove na približne [...] EUR; pozri bod odôvodnenia 90) alebo maximálna hodnota celkového odvrátenia rizík (6,1 mld. EUR).

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(272) BGB toimii ennen kaikkea yksityis-ja yritysasiakkaiden alueella (vähittäispankkitoiminnot), kiinteistörahoitusalalla (kiinteistöalan yritysten rahoittaminen), kiinteistöpankkipalvelut (rahasto-ja hanketoiminnot) ja pääomamarkkinatoiminnot (maksuliikenne ja arvopaperikauppa).

Eslovaco

(272) Aktivity BGB sú zamerané hlavne na oblasti obchodu s súkromnými a firemnými klientmi (retailové bankovníctvo), financovanie nehnuteľností (nehnuteľnosti pre živnostníkov), služby spojené s nehnuteľnosťami (fondové a projektové obchody) a obchod na kapitálových trhoch (peňažné obchody, obchody s cennými papiermi).

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(274) Saksan toimittamien tietojen perusteella menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä vielä kokonaisuudessaan kiinteistöliiketoiminnoiksi kuvattu toiminta-alue oli vastasuoritteiden tarkempaa tutkintaa varten jaettava eri tarjoaja-ja kysyntärakenteiden mukaisesti kiinteistörahoituksen ja kiinteistöpankkipalvelujen osa-alueisiin. Kiinteistörahoituksen liiketoiminta-alue käsittää BGB: n sisäisen määritelmän mukaisesti määrältään suuret rahoitustoiminnot (vähintään noin 5 miljoonaa euroa), joten siihen kuuluu pääasiassa kiinteistöalalla toimivien yritysten rahoitus (esimerkiksi asuinrakennuksia tai ostoskeskuksia varten). Niitä harjoittaa lähinnä tytäryhtiö BerlinHyp (noin kaksi kolmannesta liiketoimista), mutta myös LBB: llä ja BGB: llä itsellään on samoja toimintoja. Yksityisestä kiinteistörahoituksesta ylivoimaisesti suurin osa kuuluu konsernin yksityisasiakastoimintoihin.

Eslovaco

(274) Oblasť činnosti, ktorá bola v rozhodnutí o otvorení konania na základe informácií Nemecka nazvaná ešte spoločne ako obchod s nehnuteľnosťami, bola pre ďalšie posudzovanie kompenzačných opatrení rozdelená na základe rôznej štruktúry ponuky a dopytu na čiastkové oblasti financovanie nehnuteľností a služby spojené s nehnuteľnosťami. Obchodná oblasť financovanie nehnuteľností sa podľa internej definície BGB týka veľkoobjemového financovania (asi od 5 mil. EUR), a tým prevažne financovania živnostenských nehnuteľností (napr. bytová výstavba alebo nákupné strediská). Prevádzkuje ju prevažne dcérska spoločnosť BerlinHyp (asi 2/3 obchodného objemu), ale aj LBB a samotná BGB. Súkromné financovanie nehnuteľností patrí prevažne do oblasti koncernu obchody s súkromnými klientmi.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(277) Tätä taustaa vasten Saksa oli jo kesällä 2002 tarjoutunut irrottamaan kiinteistöpankkitoiminnot BGB: stä ja siirtämään ne Berliinin osavaltiolle. Tämä yleinen tavoite esitettiin yksityiskohtaisesti Saksan tammikuussa 2004 toimittamassa sitoumuksessa. Sen mukaan Saksa sitoutuu varmistamaan, että BGB myy tai lakkauttaa tasevaikutteisesti viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005 kaikki omistamansa osuudet kiinteistöpankkipalveluja tarjoavista yhtiöistä, jotka kuuluvat riskisuojan piiriin.

Eslovaco

(277) Na tomto pozadí Nemecko už v lete roku 2002 ponúklo, aby služby spojené s nehnuteľnosťami boli z BGB vyňaté a prevedené na spolkovú krajinu Berlín. Tento všeobecný zámer bol podrobne špecifikovaný v prísľube Nemecka, odovzdanom v januári 2004. Podľa toho sa Nemecko zaviazalo, že zabezpečí, aby BGB predala alebo likvidovala všetky majetkové účasti na službách spojených s nehnuteľnosťami, na ktoré sa vzťahuje odvrátenie rizík, s bilančnou účinnosťou najneskôr k 31. decembru 2005.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(281) Saksan tässä vaiheessa suunnittelemien toimenpiteiden tuloksena taseen loppusumma supistuisi noin 30 prosenttia. Supistuminen saavutetaan myynneillä (esimerkiksi noin 6 miljardia euroa vähittäispankkitoiminnoissa myymällä Allbank, BG Polska, Zivnostenska Banka ja Weberbank), lakkauttamisilla (esimerkiksi noin 90 konttoria ja 6 asiakaspalvelukeskusta) sekä vähentämällä omaisuuden määrää. Ulkomaisten suurasiakkaiden ja kiinteistöpankkipalvelujen liiketoiminta-alueille, jotka lakkautetaan tai irrotetaan konsernista, jää vuoden 2006 jälkeen hajanaisia kohteita, jotka on mahdollista purkaa vain asteittain. Julkishallinnon toimialuetta supistetaan voimakkaasti. Pankin tärkeimmät toimialueet rakenneuudistuksen jälkeen ovat näin ollen Berliinin alueen vähittäispankkitoiminnot, kiinteistörahoitus ja pääomamarkkinatoiminnot.

Eslovaco

(281) Opatrenia, ktoré Nemecko v tomto štádiu plánovalo, by viedli k celkovej redukcii bilančnej sumy o približne 30%. Dosiahnuté majú byť predajmi (napr. približne 6 mld. EUR v retailovom bankovníctve predajom Allbank, BG Polska, Živnostenskej banky a Weberbank), zatvorením obchodným miest (napr. okolo 90 filiálok a 6 klientskych centier) a tiež redukciou majetku. V obchodných oblastiach veľkí klienti/zahraničie a služby spojené s nehnuteľnosťami, ktoré majú byť likvidované, resp. vyňaté, zostanú po roku 2006 zvyšky, ktoré sa budú odbúravať len postupne. Oblasť Verejná správa má byť silne zredukovaná. Základné piliere banky budú po reštrukturalizácii teda tvoriť retailový obchod v oblasti Berlína, financovanie nehnuteľností a obchody na kapitálovom trhu.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(47) Alun perin ehdotettujen vastasuoritteiden tai korvaavien toimenpiteiden, kuten olennaisten omistusosuuksien myymisen, raha-ja arvopaperikauppatoimintojen, Debt Finance ‐toiminta-alueen, kiinteistöpankkipalvelujen, toimipaikkojen lukumäärän, henkilöstömäärän ja julkishallintoon kuuluvia asiakkaita palvelevan liiketoiminta-alueen supistamisen sekä luopumisen sijaintipaikoista ja liiketoimista ulkomaisten ja suurasiakkaiden kanssa pitäisi johtaa BGB: n taseen supistumiseen yhteensä 26 prosentilla (190 miljardista eurosta 140 miljardiin euroon). Korvaavien toimenpiteiden ja kullakin niistä tavoiteltavan BGB: n omaisuuteen ja työllistämistilanteeseen kohdistuvan vaikutuksen osittain ylimalkaisesta kuvauksesta johtuu, että komissio ei kyennyt arvioimaan, oliko tämä kokonaisvaikutus realistisesti saavutettavissa ja millainen vaikutus toimenpiteillä olisi BGB: n tulevaan asemaan Saksan rajaamilla markkinoilla tai markkinalohkoilla. Tästä syystä komissio tarvitsi yksityiskohtaiset tiedot kunkin toimenpiteen vaikutuksista BGB: n omaisuuteen, työllistämistilanteeseen ja tulevaan asemaan markkinoilla/markkinalohkoilla.

Eslovaco

(47) Celkove mali pôvodne navrhované kompenzačné opatrenia ako predaj podstatných majetkových účastí, redukcia obchodov na peňažnom trhu, ako aj obchodov s cennými papiermi, oblasti financovania pohľadávok, obchodu s nehnuteľnosťami, počtu pobočiek, personálu, redukcia obchodov pre verejnú správu a zrušenie pracovísk a obchodu so zahraničnými a veľkými klientmi, priviesť k zníženiu bilančnej sumy BGB o 26% (zo 190 na 140 mld. EUR). Pretože opis kompenzačných opatrení a ich možného príspevku k plánovaným dôsledkom na majetok a zamestnaneckú situáciu v BGB nebol celkom presný, Komisia nebola schopná posúdiť, či by sa tento celkový efekt dal naozaj dosiahnuť a ako by sa tieto opatrenia odzrkadlili v budúcom postavení BGB na nemeckých trhoch alebo v jednotlivých segmentoch. Komisia preto potrebovala podrobné informácie o efektoch každého opatrenia na majetok, zamestnaneckú situáciu a budúcu pozíciu BGB na trhu/v segmentoch.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Kiinteistöpankkipalvelut -3,2 -[...]* -[...]* -

Eslovaco

Služby, spojené s nehnuteľnosťami -3,2 -[...] -[...] -

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK