Pergunte ao Google

Você procurou por: varhaiseläkeohjelmiin (Finlandês - Eslovaco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Eslovaco

Informações

Finlandês

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää komission hyväksymiin varhaiseläkeohjelmiin osallistuville tuottajille väliaikaisen luovutuksen kokonaiskeston pidennyksestä kyseisten ohjelmien perusteella.

Eslovaco

Ale v prípade producentov, ktorí sa zapojili do programu predčasného odchodu do dôchodku uznávaného komisiou, môžu členské štáty stanoviť pre celkové trvanie dočasného ponechania, že sa na základe takýchto programov zvýši.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää komission hyväksymiin varhaiseläkeohjelmiin osallistuville tuottajille väliaikaisen luovutuksen kokonaiskeston pidennyksestä kyseisten ohjelmien perusteella.

Eslovaco

Avšak v prípade výrobcov, ktorí sú zapojení do systému skorého odchodu do dôchodku uznaného Komisiou, môžu členské štáty zabezpečiť predĺženie celkovej dĺžky dočasného prenájmu na základe takýchto systémov.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää komission hyväksymiin varhaiseläkeohjelmiin osallistuville viljelijöille väliaikaisen luovutuksen kokonaiskeston pidennyksestä kyseisten ohjelmien perusteella.

Eslovaco

Avšak, v prípade farmárov zúčastňujúcich sa na schéme predčasného odchodu do dôchodku uznanej Komisiou, členské štáty môžu stanoviť, na celú dobu trvania dočasného prenájmu na základe týchto schém, ich zvýšenie.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää komission hyväksymiin varhaiseläkeohjelmiin osallistuville viljelijöille väliaikaisen luovutuksen kokonaiskeston pidennyksestä kyseisten ohjelmien perusteella.

Eslovaco

V prípade farmárov zúčastňujúcich sa na schéme predčasného odchodu do dôchodku uznanej Komisiou však členské štáty môžu stanoviť na celú dobu trvania dočasného prenájmu na základe týchto schém ich zvýšenie.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Eräässä aikaisemmassa varhaiseläkeohjelmassa oli mukana vain 75 prosenttia työntekijöistä, mitä pidettiin hyvin vähäisenä määränä.

Eslovaco

Predchádzajúcu schému predčasného odchodu do dôchodku prijalo iba približne 75 % zamestnancov, čo sa považovalo za veľmi nízky podiel.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Tavoite 1 -alueilla mainittu osasto rahoittaa kolmea toimenpidekokonaisuutta, joiden soveltaminen aloitettiin vuoden 1992 YMP-uudistuksen yhteydessä — maatalouden ympäristöohjelma, maanviljelijäin varhaiseläkeohjelma ja maatalousmaan metsittämisohjelma — sekä vuoristoalueiden ja epäsuotuisten alueiden tukeminen.

Eslovaco

Okrem týchto konkrétnych opatrení sa väèina programov do znaènej miery realizuje v mestách bez toho, aby boli oznaèené ako pecificky „mestské”.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(10) Kun otetaan huomioon tuottajakohtaisia enimmäismääriä koskevan järjestelmän markkinoita säätelevä vaikutus, olisi säädettävä niiden palkkio-oikeuksien, joita oikeuksien haltija ei ole käyttänyt tietyn ajanjakson aikana, palauttamisesta kansalliseen varantoon. Tätä sääntöä ei pitäisi kuitenkaan soveltaa joissakin asianmukaisesti perustelluissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten pientuottajien tai Euroopan maatalouden ohjaus-ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/1999(18) tarkoitettuihin laajaperäistämis-ja varhaiseläkeohjelmiin osallistuvien tuottajien osalta.

Eslovaco

(10) Berúc do úvahy riadiaci účinok, ktorý bude mať systém individuálnych limitov na trhu, treba vydať ustanovenie, aby práva na prémie, nevyužité ich držiteľom počas určitého obdobia, boli vrátenie do národnej rezervy. Toto pravidlo však neplatí v niektorých výnimočných a patrične zdôvodnených prípadoch, ako napríklad v prípade malých výrobcov alebo v prípade, keď sa výrobcovia zúčastňujú programov rozširovania a v systéme skoršieho odchodu do dôchodku, spomínané v nariadení Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ktoré mení, doplňuje a ruší určité nariadenia [18].

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(39) Kuudenneksi Carsid-hanke voidaan Corusin mukaan toteuttaa ainoastaan Charleroita ja Clabecqia koskevan erityisen varhaiseläkeohjelman ansiosta. Corusin mielestä poikkeaminen lain mukaisesta vähimmäiseläkeiästä (58 vuotta) edellyttää omavaltaista hallinnollista päätöstä, jota ilman Carsidin on otettava palvelukseensa kaikki Charleroissa työskentelevät työntekijät tai heidän työnantajansa on maksettava kaikki varhaiseläkkeestä koituvat kulut. Corusin mielestä viranomaisten osallistuminen varhaiseläkeohjelmaan on valtiontukea.

Eslovaco

(39) Po šieste, podľa Corusu je operácia Carsid uskutočniteľná iba vďaka špeciálnemu programu vyplácania predpenzijných podpôr v Charleroi a Clabecqu. Corus uvádza, že nedodržanie minimálneho zákonom stanoveného dôchodkového veku (58 rokov) si vyžaduje právomocné administratívne rozhodnutie, inak bude Carsid nútený prevziať všetkých robotníkov pracujúcich v Charleroi, alebo ich zamestnávateľ bude musieť znášať všetky náklady, spojené s vyplácaním predpenzijných podpôr. Podľa Corusu je účasť verejných inštitúcií na programe vyplácania predpenzijných podpôr štátnou pomocou.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

(42) Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 116, 117 ja 118 artiklassa käyttöön otetun viljelijäkohtaisia enimmäismääriä koskevan järjestelmän täytäntöönpanemiseksi voimassa olevien hallinnollisten sääntöjen soveltamista voidaan jatkaa, erityisesti ilmaiseksi myönnettävien oikeuksien, tavanomaisten oikeuksien käytön, vähimmäiskäyttö mukaan luettuna, oikeuksien väliaikaisen luovutuksen tai siirron, viljelijäkohtaisten enimmäismäärien muutosten ilmoittamisen ja kansallisen varannon kautta tehtävän oikeuksien siirron osalta. Jotkut kyseisistä säännöistä ovat erityissäännöksiä poikkeuksellisia ja asianmukaisesti perusteltuja olosuhteita varten, kuten oikeuksien käyttämisen osalta pienviljelijät ja laajaperäistämis-ja varhaiseläkeohjelmiin osallistuvat viljelijät, tai oikeuksien siirtämisen osalta palkkio-oikeuksien periytyminen ja julkisessa tai yhteisessä omistuksessa laiduntamista varten olevia maa-alueita käyttävät viljelijät.

Eslovaco

(42) vzhľadom na implementáciu systému jednotlivých limitov, zavedených v článkoch 116, 117 a 118 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa môžu naďalej používať existujúce administratívne pravidlá, najmä čo sa týka využitia práv udelených bezplatne, využitia normálnych práv vrátane minimálneho využitia, dočasného prenájmu a prevodu práv, oznámenia zmien jednotlivých stropov a prevodu práv prostredníctvom národnej rezervy. Niektoré z týchto pravidiel sú špecifické opatrenia pre výnimočné a náležite ospravedlniteľné okolnosti, ako napríklad tie, ktoré sa týkajú využitia práv malými farmármi a farmármi zúčastňujúcimi sa na extenzifikačných programoch a schéme predčasného odchodu do dôchodku a na účely prevodu pri zdedení práv na prémie a v prípade farmárov používajúcich iba verejne alebo kolektívne vlastnené pozemky na pasenie;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

-jos viljelijä osallistuu komission hyväksymään varhaiseläkeohjelmaan, jossa oikeuksien siirto ja/tai väliaikainen luovutus ei ole pakollista;

Eslovaco

-v prípade farmára zúčastňujúceho sa na schéme predčasného odchodu do dôchodku uznanej Komisiou, v ktorej nie sú prevod a/alebo dočasné prenajatie práv povinné;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

-tapausta, jossa tuottaja osallistuu komission tunnustamaan varhaiseläkeohjelmaan, jossa oikeuksien siirto ja/tai väliaikainen luovutus ei ole pakollista,

Eslovaco

-prípadu producenta, ktorý sa zapojil do programu predčasného odchodu do dôchodku uznávaného komisiou, v ktorom prevod a/alebo dočasné ponechanie práv nie je povinné,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

c) tuottaja osallistuu komission hyväksymään varhaiseläkeohjelmaan, jossa oikeuksien siirto ja/tai väliaikainen luovutus ei ole pakollista; tai

Eslovaco

c) v prípade výrobcu, ktorý je zapojený do systému skoršieho odchodu do dôchodku uznaného Komisiou, v ktorom prevod a/alebo dočasné prepožičanie práv nie je povinné, alebo

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

c) viljelijä osallistuu komission hyväksymään varhaiseläkeohjelmaan, jossa oikeuksien siirto ja/tai väliaikainen luovutus ei ole pakollista;

Eslovaco

(c) v prípade farmára zúčastňujúceho sa na schéme predčasného odchodu do dôchodku uznanej Komisiou, v ktorej nie je prevod a/alebo dočasné prenajatie práv povinné;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK