Pergunte ao Google

Você procurou por: ανακληθείσες (Grego - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Grego

Inglês

Informações

Grego

Ανακληθείσες κοινοποιήσεις

Inglês

Notifications withdrawn

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Grego

Κοινοποιηθείσες υποθέσεις Ανακληθείσες κοινοποιήσεις

Inglês

Cases notified Notifications withdrawn Total cases closed by final decision

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Grego

Κοινοποιήσεις ανακληθείσες κατά την δεύτερη φάση

Inglês

Notifications withdrawn in phase II

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Grego

Κινpiιήσεις ανακληθείσες κατά τη δεύτερη !άση

Inglês

Cases notified Notifications withdrawn in phase INotifications withdrawn in phase IIFinal decisions Total cases closed by final decision

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Grego

Κοινοποιήσεις ανακληθείσες κατά την πρώτη φάση ι

Inglês

Notifications withdrawn in phase I

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Grego

Παραπομπές στις ανακληθείσες αποφάσεις ερμηνεύονται ως παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

Inglês

References to the repealed Decisions shall be construed as references to Regulation (EC) No 999/2001.

Última atualização: 2016-11-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τις κοινοποιούσες αρχές του σχετικά με ανακληθείσες εγκρίσεις συστημάτων ποιοτικού ελέγχου και, ανά περιόδους ή κατόπιν αιτήματος, διαθέτει στις κοινοποιούσες αρχές του πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις του συστήματος ποιοτικού ελέγχου.

Inglês

Each notified body shall inform its notifying authorities of quality system approvals withdrawn, and shall, periodically or upon request, make available to its notifying authorities information related to quality system assessments.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

Η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της ελευθερίας του Τύπου στη Λευκορωσία, περιλαμβανομένων και των δικαστικών διώξεων του Υπουργείου Ενημέρωσης με σκοπό το κλείσιμο δύο εκ των μεγαλύτερων ανεξάρτητων εφημερίδων της Λευκορωσίας, της Nasha Niva και της Narodnaya Volya, της δίκης του δημοσιογράφου Poczobut, και της ανακληθείσας άδειας του ραδιοφωνικού σταθμού Autoradio.

Inglês

The EU deplores the continuing deterioration of media freedom in Belarus, including the lawsuits filed by the Ministry of Information to close two of Belarus’ largest independent newspapers, Nasha Niva and Narodnaya Volya, the trial of the journalist Poczobut, and the cancelled licence of radiostation Autoradio.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

κατάλογο των προτάσεων απλούστευσης και των ανακληθεισών προτάσεων (παραρτήματα ΙΙΙ και IV).

Inglês

a list of simplification proposals and withdrawals (Annexes III and IV)

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

κατάλογος των προτάσεων απλούστευσης και των ανακληθεισών προτάσεων (παραρτήματα ΙΙΙ και IV).

Inglês

A list of simplification proposals and withdrawals (annexes III and IV).

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

Εάν ο αιτών δεν εμφανιστεί ενώπιον της αποφαινόμενης αρχής εντός ενός μηνός και δεν αποδείξει ότι η εν λόγω αποτυχία συμμόρφωσης οφειλόταν σε περιστάσεις που εξέφευγαν του ελέγχου του, η αποφαινόμενη αρχή θεωρεί την αίτηση σιωπηρώς ανακληθείσα.

Inglês

Where the applicant does not report to the determining authority within this one-month period and does not demonstrate that his or her failure was due to circumstances beyond his or her control, the determining authority shall consider that the application has been implicitly withdrawn.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

Σε περίπτωση ανάκλησης της προηγουμένης χορηγηθείας έγκρισης τύπου από κράτος μέλος, αυτό ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη με αντίγραφο του δελτίου ανακοίνωσης της έγκρισης τύπου το οποίο στο τέλος φέρει, με παχείς χαρακτήρες, ημερομηνία και υπογραφή, την ένδειξη «ΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ».

Inglês

If a Member State withdraws an approval it has previously granted, it must forthwith notify the other Member States thereof by means of a copy of the component type-approval certificate with ‘COMPONENT TYPE-APPROVAL WITHDRAWN’ added in large letters at the bottom of the certificate, and signed and dated.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

Όταν η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ως αβάσιμη όσον αφορά το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, ως ρητώς ανακληθείσα ή λόγω υπαναχώρησης, οι πραγματικοί και νομικοί λόγοι πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση.

Inglês

Where an application is rejected as inadmissible, as unfounded with regard to refugee status or subsidiary protection status, as explicitly withdrawn or as abandoned, the reasons in fact and in law shall be stated in the decision.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

Όταν μια αίτηση ανακληθεί ρητώς από τον αιτούντα, η αποφαινόμενη αρχή λαμβάνει απόφαση για την απόρριψή της ως ρητώς ανακληθείσας ή αβάσιμης, όταν η αποφαινόμενη αρχή, κατά το στάδιο ρητής ανάκλησης της αίτησης είχε ήδη κρίνει ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Inglês

Where an application is explicitly withdrawn by the applicant, the determining authority shall take a decision to reject the application as explicitly withdrawn or as unfounded where the determining authority has, at the stage that the application is explicitly withdrawn, already found that the applicant does not qualify for international protection pursuant to Regulation (EU) No XXX/XXX (Qualification Regulation).

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σχετικά με τυχόν ανακληθείσα άδεια παραμονής ή άδεια παραμονής της οποίας παρατάθηκε η ισχύς·

Inglês

the data entered in respect of any stay revoked or whose validity is extended;

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

Τα κάτωθι δεδoμένα πρέπει να σημειώνoνται σε κάθε χoρηγoύμενη, απoρριφθείσα ή ανακληθείσα έγκριση κατά τη διάρκεια της πρoαναφερθείσας περιόδoυ:

Inglês

The following information shall be provided in respect of each type-approval granted, refused or withdrawn during the above-mentioned period:

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

(2) [Μη διόρθωση των παρατυπιών] (α) Αν ο αιτών δεν συμμορφωθεί με την πρόσκληση μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, η διεθνής αίτηση, με την επιφύλαξη του στοιχείου (β), θεωρείται ανακληθείσα.

Inglês

(2) [Irregularities Not Corrected] (a) If the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall, subject to subparagraph (b), be considered abandoned.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

Ωστόσο, εάν ο αιτών αναφέρεται και πάλι στην αρμόδια αρχή μετά από ένα έτος από τότε που θεωρήθηκε ανακληθείσα η προηγούμενη αίτηση, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται βάσει της οδηγίας να επανεξετάσουν την υπόθεση και μπορούν να αντιμετωπίσουν τη νέα αίτηση ως μεταγενέστερη αίτηση.

Inglês

Nevertheless, if the applicant reports again more than one year after the previous application was considered withdrawn, Member States are not obliged by the Directive to reopen the case and can process the new application as a subsequent application.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σχετικά με τυχόν ανακληθείσα άδεια διαμονής ή άδεια διαμονής της οποίας παρατάθηκε η ισχύς·

Inglês

the data entered in respect of any stay revoked or whose validity is extended;

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Grego

Το θέμα της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης εξετάστηκε σε διάφορες υποθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων σε τομείς υπηρεσιών όπως η υπόθεση VEBA/VIAG και η ανακληθείσα πράξη EMI/Time Warner.

Inglês

The issue of collective dominance was discussed in a number of cases this year including cases in the services sectors such as Veba/Viag and the withdrawn operation EMI/Time Warner.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK