Pergunte ao Google

Você procurou por: consent to (Inglês - Galês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Galês

Informações

Inglês

Consent to disclosure withheld

Galês

Ni roddwyd caniatâd i ddatgelu

Última atualização: 2007-05-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: LowriWilliams

Inglês

They consent to that and tell us so in private

Galês

Maent yn cytuno ar hynny ac yn dweud hynny wrthym yn breifat

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Cracked concrete was already falling down when consent to demolish was granted in 1996

Galês

Yr oedd concrit wedi cracio eisoes yn disgyn pan roddwyd caniatâd i ddymchwel yn 1996

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

It is about caring and sharing an informed consent to the best degree possible because you cannot take the information in

Galês

Mae'n ymwneud â gofalu am bobl a rhannu caniatâd hyddysg i'r graddau gorau posibl oherwydd na ellir deall yr wybodaeth

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

They include either revocation of the original listed building consent to demolish , or scheduling as an ancient monument

Galês

Maent yn cynnwys naill ai diddymu'r caniatâd adeilad rhestredig gwreiddiol i ddymchwel , neu ei gofrestru yn heneb

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

It is this Conservative negotiated directive that provides a legal basis for marketing consent to be valid at the European level

Galês

Y gyfarwyddeb hon a negodwyd gan y Ceidwadwyr sydd yn rhoi'r sylfaen gyfreithiol i ganiatâd marchnata i fod yn ddilys ar lefel Ewropeaidd

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

We also hope to overcome the problems encountered with the shifting sandbanks in the Dee estuary and get consent to complete the dredging that has proved necessary

Galês

Yr ydym hefyd yn gobeithio datrys y problemau a gafwyd gyda'r cefnenni tywod symudol yn aber Dyfrdwy a chael caniatâd i gwblhau'r gwaith carthu angenrheidiol

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Can you believe it ? Not only that , it obtained the commission's consent to delay presenting its evidence until July

Galês

A gredech y fath beth ? Nid yn unig hynny , cafodd gydsyniad y comisiwn i ohirio cyflwyno ei thystiolaeth tan fis Gorffennaf

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

That would allow us , under marketing consent , to say that Wales , as a geographic area , can implement as restrictive a policy as possible on GM seeds

Galês

Byddai hynny'n caniatáu inni , o dan ganiatâd marchnata , ddweud y gall Cymru , fel ardal ddaearyddol , weithredu polisi mor gyfyngedig â phosibl ar hadau a addaswyd yn enetig

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Those forecasts are currently chargeable at premium rates , and the Meteorological Office will not consent to their free distribution , despite their vital role as regards safety

Galês

Codir cyfraddau premiwm am y rhagolygon hynny ar hyn o bryd ac ni fydd y Swyddfa Fetereolegol yn cytuno i'w dosbarthu am ddim , er gwaethaf eu rôl holl bwysig o ran diogelwch

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

While Westminster decided to allow parents to give consent to childminders to use physical punishment , the Assembly has proposed that childminders in Wales should never shake , smack or humiliate children

Galês

Er i San Steffan benderfynu caniatáu i rieni roi'r hawl i warchodwyr plant ddefnyddio cosb gorfforol , cynigiodd y Cynulliad na ddylai gwarchodwyr plant yng Nghymru fyth ysgwyd , curo na bychanu plant

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

One is whether Parliament will give its consent to mega casinos at all and , if so , would it be done on the basis of a pilot group of eight casinos , as we are now given to understand

Galês

Un ohonynt yw a fydd y Senedd yn caniatáu casinos mawr o gwbl ac , os bydd , a wneid hynny ar yr amod y ceid grŵp rhagbrofol o wyth casino , fel yr ydym wedi'i gael ar ddeall yn awr

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Did you know that we broke the law in relation to giving consent to release genetically modified organisms in July ? The Department for the Environment , Transport and the Regions illegally authorised consent for genetically modified trials by the authority of these Assembly Secretaries on behalf of the National Assembly for Wales

Galês

A wyddoch inni dorri'r gyfraith mewn perthynas â chaniatáu rhyddhau organebau a addaswyd yn enetig yng Ngorffennaf ? Yr oedd Adran yr Amgylchedd , Trafnidiaeth a'r Rhanbarthau wedi awdurdodi caniatâd yn anghyfreithlon ar gyfer profion ar addasiadau genetig drwy awdurdod yr Ysgrifenyddion Cynulliad hyn ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Q4 Ann Jones : What responsibility does the Minister have for giving consent to enable the development of offshore windfarms in the UK territorial waters off the coast of Wales ? ( OAQ36539 )

Galês

C4 Ann Jones : Pa gyfrifoldeb sydd gan y Gweinidog dros roi caniatâd i ddatblygu ffermydd gwynt yn y môr yn nyfroedd tiriogaethol y DU ar arfordir Cymru ? ( OAQ36539 )

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Networking and spreading good practice on any aspect of purchasing , cooking and presenting food and getting kids ' consent to eating a healthy diet is vital to ward off the obesity time bomb that we face in 20 or 30 years ' time if we do not crack this issue

Galês

Mae rhwydweithio a lledaenu arferion da ar unrhyw agwedd ar brynu , coginio a chyflwyno bwyd a chael gan blant gydsynio i fwyta deiet iach yn hanfodol er mwyn atal y bom amser o ran gordewdra sy'n ein hwynebu ymhen 20 neu 30 mlynedd onid ydym yn datrys y broblem hon

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

In May 2000 , we resolved that when determining applications for consent to release genetically modified organisms into the Welsh environment , we should refuse , unless we have enough information to confidently conclude that it will not cause harm to the environment , health , or interfere with our ecological systems

Galês

Ym Mai 2000 , penderfynasom y dylem wrthod ceisiadau am ganiatâd i ryddhau organebau sydd wedi'u haddasu'n enetig i'r amgylchedd yng Nghymru os nad oes gennym ddigon o wybodaeth i allu bod yn sicr na fyddant yn peri niwed i'r amgylchedd , iechyd , neu'n ymyrryd â'n systemau ecolegol

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

The guidance , which has also been issued in England , contains information about the procedures relating to post-mortem examinations , obtaining consent to the examination and the retention of organs , body parts or tissues , as well as their respectful disposal

Galês

Mae'r arweiniad , a gyhoeddwyd yn Lloegr hefyd , yn cynnwys gwybodaeth am y gweithdrefnau sydd yn ymwneud ag archwiliadau post-mortem , cael caniatâd i archwilio a chadw organau , rhannau o'r corff neu feinweoedd , ynghyd â sut i'w gwaredu gyda pharch

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

the general policy of the National Assembly for Wales in respect of its transferred functions under section 111 of the Environmental Protection Act 1990 of determining applications for consent to release genetically modified organisms in to the Welsh environment , is not to grant such consents unless the position is that sufficient information is available to the Assembly to enable it to conclude with confidence that the release is not capable of causing damage to the Welsh environment by harming the health of humans or other living organisms or interfering with their ecological systems

Galês

polisi cyffredinol Cynulliad Cenedlaethol Cymru mewn perthynas â'r swyddogaethau a drosglwyddwyd iddo o dan adran 111 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 wrth benderfynu ar geisiadau am ganiatâd i ryddhau organebau a addaswyd yn enetig i amgylchedd Cymru , yw peidio â rhoi caniatâd o'r fath oni bai fod gwybodaeth ddigonol ar gael i'r Cynulliad i'w alluogi i ddod i gasgliad yn hyderus na fydd rhyddhau organebau o'r fath yn gwneud drwg i amgylchedd Cymru drwy niweidio iechyd pobl neu organebau byw eraill neu ymyrryd â'u systemau ecolegol

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

The First Minister : I take it that you are referring to the material that was brought into the public domain during the public inquiry five or six years ago for consent to expand Mostyn port so that the seabed could be sufficiently dredged to allow P&am ;O Ferries from Ireland to dock during low and high tides

Galês

Y Prif Weinidog : Cymeraf eich bod yn cyfeirio at y deunydd a dducpwyd i'r maes cyhoeddus yn ystod yr ymchwiliad cyhoeddus bum neu chwe mlynedd yn ôl er mwyn cael caniatâd i ehangu porthladd Mostyn fel y gellid carthu digon o wely'r môr i ganiatáu i longau P&am ;O Ferries o Iwerddon ddocio pan fo'r môr ar drai ac ar benllanw

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com
Aviso: contém formatação HTML invisível

Inglês

Can I assume that paragraph 7 on page 3 , entitled ` co-operation ' refers to the ability , for example , of the Department of the Environment , Transport and the Regions , to give consent to GM trials on our authority ? I raised this issue last week because of the Friends of the Earth successful court challenge to a decision by that department

Galês

A allaf gymryd fod paragraff 7 ar dudalen 3 , o dan y teitl ` co-operation ' yn cyfeirio at allu Adran yr Amgylchedd , Trafnidiaeth a'r Rhanbarthau , er enghraifft , i roi caniatâd i dreialon bwyd a addaswyd yn enetig ar ein hawdurdod ni ? Codais y mater hwn yr wythnos diwethaf oherwydd sialens lwyddiannus Cyfeillion y Ddaear yn y llys yn erbyn penderfyniad gan yr adran honno

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK