Você procurou por: pamudināšanai (Letão - Dinamarquês )

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Letão

Dinamarquês

Informações

Letão

kamēr es nāku, veltī sevi lasīšanai, pamudināšanai un mācīšanai!

Dinamarquês

indtil jeg kommer, så giv agt på oplæsningen, formaningen, undervisningen.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Letão

izraudzītā struktūra, tās direktors un darbinieki, kas iesaistīti atbilstības novērtēšanā, nedrīkst būt pakļauti nekādai ietekmei un pamudināšanai, jo īpaši materiālajai stimulēšanai, kas var ietekmēt viņu vērtējumus vai atbilstības novērtēšanas rezultātus, it sevišķi no tām personām vai personu grupām, kuras ir ieinteresētas novērtēšanas rezultātos.

Dinamarquês

organet, dets leder og personale, som foretager overensstemmelsesvurderingen, skal være uafhængige af enhver form for pression eller incitament, navnlig af økonomisk art, som kunne påvirke deres vurdering eller resultaterne af deres overensstemmelsesvurdering, især fra personer eller grupper af personer, der har interesse i vurderingsresultaterne.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Letão

d) piedalīšanās kādā no darbībām, kas minētas iepriekšējos punktos, apvienošanās minēto darbību izdarīšanai, izdarīšanas mēģinājums, palīdzība noziedzīgas darbības veikšanā, pamudināšana uz noziedzīgu darbību, padomu došana vai noziedzīgas darbības izpildes atvieglošana.

Dinamarquês

d) medvirken i en af de handlinger, som er nævnt under de foregående litraer, samarbejde om eller forsøg på at begå en sådan handling, hjælp, tilskyndelse eller rådgivning med henblik på en sådan handling eller lettelse af dens gennemførelse.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Letão

4.4.2.2.6 attiecībā uz sociālās nodrošināšanas maksātspēju daudzas reformas atrodas sagatavošanas procesā, lai atjaunotu tās finansiālo bilanci, saskaroties ar pieaugošo vispārējo eiropas iedzīvotāju novecošanos. galvenokārt tas ietver pabalsta ilgumu pielāgošanu paredzamajam dzīves ilguma pieaugumam un pamudināšanu lietot papildus apdrošināšanas shēmas un pensiju fondus. neskatoties uz šo reformu attīstību, tās sastopas ar nozīmīgiem kavējumiem attiecībā uz sociālo aizsardzību, kas balstās uz papildus shēmām, kā arī ar īstenošanas un efektivitātes problēmām — jo īpaši pārāk daudz ir priekšlaicīgu aiziešanu pensijā, neskatoties uz 2002. gadā barselonā pieņemtajiem lēmumiem. jāseko, lai sociālās nodrošināšanas reformas tiek precīzi īstenotas un jāizvairās no jaunu izņēmumu situāciju izveidošanās, kuras atstātu negatīvas sociālās un ekonomiskās sekas eiropas ekonomikā.

Dinamarquês

4.4.2.2.6 hvad angår socialsikringsordningens solvens, er der igangsat adskillige reformer med henblik på at genskabe den finansielle balance som reaktion på den aldring af befolkningen, der er en kendsgerning i samtlige eu-medlemsstater. det drejer sig navnlig om at tilpasse den periode, hvori der indbetales bidrag, til den længere forventede levetid og tilskynde til brugen af supplerende forsikringsordninger og pensionsfonde. disse reformer er i gang, men støder samtidig på betydelige forsinkelser med hensyn til supplerende ordninger for social forsorg samt gennemførelses-og effektivitetsproblemer. navnlig forlader for mange personer arbejdsmarkedet for tidligt på trods af de mål, der blev fastsat i barcelona i 2002. det gælder bl.a. om at sørge for, at reformerne af socialsikringsordningerne bliver retfærdige, så der ikke opstår nye tilfælde af udstødelse, da dette ville indebære både socialt og økonomisk set negative følger for den europæiske økonomi.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Letão

4.4.3.4 Šī kandidātu pamudināšana uz dārgas intelektuālas investīcijas piešķiršanu konsultācijas laikā ļautu ieviest šādus jauninājumus, un tā atbilstu lisabonas stratēģijas garam. patiešām, vajadzētu izvairīties no tā, ka šī kandidāta oriģinālo pasākumu intelektuālais īpašums tiktu nodots citu konkurentu rīcībā. tas tiek nodrošināts ar jaunā procesa, tā sauktā "konkurētspējas dialoga", īstenošanu dalībvalstu nacionālajās tiesībās.

Dinamarquês

4.4.3.4 denne opfordring til ansøgerne om at yde en bekostelig intellektuel investering under en høringsprocedure, der giver mulighed for en sådan nytænkning, er i overensstemmelse med ånden i lissabon-strategien. det bør ligeledes undgås, at den intellektuelle ejendomsret til denne ansøgers originale forslag kan stilles til rådighed for andre konkurrenter. det er et spørgsmål om etik og et incitament til nytænkning, som bør omsættes til national ret i medlemsstaterne som led i den nye procedure med "konkurrencepræget dialog" i forbindelse med opp.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Letão

personas pamudināšana kļūt par programmas dalībnieku un reģistrēt atbilstīgos ražojumus.

Dinamarquês

enheden opfordres til at blive programdeltager og registrere kvalificerede produkter.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Letão

vienlaikus joprojām ir nepieciešami pasākumi, lai novērstu bērnu kļūšanu par kaitējošu vai nelikumīgu rīcību upuriem, kā rezultātā tiek nodarīts fizisks un psiholoģisks kaitējums, un bērnu pamudināšanu atdarināt šādu rīcību, nodarot pāri sev un citiem.

Dinamarquês

dette gælder også børn, der bliver ofre for skadevoldende og ulovlig adfærd, som medfører fysisk og psykisk skade, og børn, der lokkes til at efterligne en sådan adfærd til skade for sig selv og andre.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Letão

tā uzskata, ka šajā gadā, kad pagājuši 10 gadi kopš kara noziegumiem srebrenicā balkānos, eiropas savienībai, vēl vairāk nekā jebkad, ir jāstrādā pie lēna un pastāvīga sadarbības, pārliecināšanas, pamudināšanas un, visbeidzot, sankciju procesa izveides.

Dinamarquês

hvad angår forvaltning af fælles bestande og årlig udveksling af fiskerimuligheder i det nordøstlige atlanterhav, har eu og færøerne indgået en aftale om fiskerimulighederne for 2006.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Letão

- "naudas atmazgāšana" ir šādas darbības, kad tās izdarītas tīši: - mantas konversija vai nodošana, zinot, ka šī manta ir iegūta ar noziedzīgu darbību vai piedaloties šādā darbībā, lai slēptu vai maskētu šīs mantas nelikumīgo izcelsmi vai palīdzētu kādai personai, kas iesaistīta šādas darbības izdarīšanā, izvairīties no savas rīcības juridiskajām sekām, - mantas patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, aprites, kā arī faktiskā īpašnieka un ar mantu saistīto tiesību slēpšana vai maskēšana, zinot, ka šī manta ir iegūta noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā, - mantas iegūšana, valdījums vai lietošana, mantas saņemšanas brīdī zinot, ka šī manta iegūta noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā, - piedalīšanās kādā no darbībām, kas minētas iepriekšējās trīs daļās, apvienošanās kādas iepriekš minētas darbības izdarīšanai, izdarīšanas mēģinājums, palīdzība noziedzīgas darbības veikšanā, pamudināšana uz noziedzīgu darbību, padomu došana vai noziedzīgas darbības izpildes atvieglošana.

Dinamarquês

- konvertering eller overfoersel af formuegoder - vel vidende, at de hidroerer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en saadan handling - med det formaal at fortie eller tilsloere formuegodernes ulovlige oprindelse eller at hjaelpe personer, som er involveret i en saadan handling, til at unddrage sig de retlige konsekvenser heraf - fortielse eller tilsloering af formuegodernes art, oprindelse, lokalisering, placering eller bevaegelser eller af den egentlige ejendomsret til disse formuegoder eller dertil knyttede rettigheder, vel vidende, at de hidroerer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en saadan handling - erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende ved modtagelsen af disse goder, at de hidroerer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en saadan handling - medvirken i en af de handlinger, som er naevnt under de tre foregaaende punkter, medvirken med henblik paa at begaa den naevnte handling, forsoeg paa at begaa den, det af hjaelpe, tilskynde eller raade nogen til at begaa den eller det at lette gennemfoerelsen heraf.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Letão

galvenokārt tas ietver pabalsta ilgumu pielāgošanu paredzamajam dzīves ilguma pieaugumam un pamudināšanu lietot papildus apdrošināšanas shēmas un pensiju fondus.

Dinamarquês

det drejer sig navnlig om at tilpasse den periode, hvori der indbetales bidrag, til den længere forventede levetid og tilskynde til brugen af supplerende forsikringsordninger og pensionsfonde.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Letão

4.4.3.4 Šī kandidātu pamudināšana uz dārgas intelektuālas investīcijas piešķiršanu konsultācijas laikā ļautu ieviest šādus jauninājumus, un tā atbilstu lisabonas stratēģijas garam.

Dinamarquês

4.4.3.4 denne opfordring til ansøgerne om at yde en bekostelig intellektuel investering under en høringsprocedure, der giver mulighed for en sådan nytænkning, er i overensstemmelse med ånden i lissabon-strategien.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Letão

jo attiecīgie valsts tiesību akti neaizliedz zobārstniecības pakalpojumu sniedzējam vienkārši, proti, bez piesaistīšanas vai pamudināšanas, ietvert telefongrāmatā vai citos sabiedrībai pieejamos informācijas līdzekļos norādes, kas ļauj uzzināt par tā profesionālo darbību.

Dinamarquês

den offentlige sundhed, hvis den pågældende nationale lovgivning ikke medfører et forbud mod, at en person, der yder tandpleje, i en telefonbog eller andre informationsmidler, som er tilgængelige for offentligheden, blot omtaler angivelser — uden tillokkende eller tilskyndende karakter — der gør det muligt at få kendskab til vedkommendes eksistens som fagmand.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Letão

bet ja mēs ciešam bēdas, tad tas jūsu pamācīšanai un pestīšanai; kad tiekam iepriecināti, tad tas jūsu iepriecināšanai; ja mēs tiekam pamudināti, tad tas jūsu pamudināšanai un glābšanai. tas dara to, ka jūs panesat tās pašas ciešanas, kuras mēs ciešam,

Dinamarquês

men hvad enten vi lide trængsel, sker det til eders trøst og frelse, eller vi trøstes, sker det til eders trøst, som viser sin kraft i, at i udholde de samme lidelser, som også vi lide; og vort håb om eder er fast,

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK