Pergunte ao Google

Você procurou por: interpretattiva (Maltês - Polonês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Maltês

Polonês

Informações

Maltês

dikjarazzjoni interpretattiva

Polonês

oświadczenie interpretacyjne

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

Komunikazzjoni Interpretattiva

Polonês

Komunikat wyjaśniający

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Dikjarazzjoni Interpretattiva Konġunta dwar l-Artikolu 40 tal-Ftehim;

Polonês

Wspólna deklaracja wyjaśniająca dotycząca artykułu 40 Umowy;

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

4.2. Kontenut ta'Komunikazzjoni Interpretattiva possibbli dwar il-PPPs istituzzjonalizzati

Polonês

4.2. Treść potencjalnego komunikatu wyjaśniającego w sprawie zinstytucjonalizowanych PPP.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

F’komunikazzjoni interpretattiva, ilKummissjoni tiddefinixxi ukoll il-kunċett ta’ kabotaġġ temporanju.

Polonês

— programu „MEDIA 2007” symbolizującego duże zaangażowanie Unii w sektorze audiowizualnym.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Sabiex jitnaqqsu ddisparitajiet bejn il-leġiżlazzjonijiet, ilKummissjoni tipprevedi li tippreżenta komunikazzjoni interpretattiva għal uħud mid-dispożizzjonijiet.

Polonês

W celu zmniejszenia rozbieżności między tymi przepisami Komisja zamierza przedstawić komunikat wyjaśniający pewne przepisy dyrektywy.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

jevalwa s-sitwazzjoni tal-forniment u t-talba dinjija u l-prospett fuq il-bażi ta’ l-analiżi interpretattiva tas-sitwazzjoni preżenti u ta’ l-iżviluppi probabbli mħejjija mis-segretarjat ta’ l-Arranġement, fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni pprovduti b’konformità ma l-Artikolu III ta’ l-Arranġament preżenti, inkluż dak li jirrigwardja l-operazzjoni ta’ l-istrateġija ta’ l-operat domestiku u tal-kummerċ u ta’ xi informazzjoni oħra disponibbli għas-segretarjat;

Polonês

oceny światowej sytuacji popytu i podaży oraz perspektyw na podstawie analizy interpretacyjnej obecnej sytuacji i prawdopodobnego rozwoju sporządzonej przez Sekretariat Porozumienia, na podstawie dokumentacji dostarczonej zgodnie z artykułem III niniejszego Porozumienia, łącznie z dokumentacją dotyczącą działania polityk krajowych i handlowych oraz jakichkolwiek innych informacji dostępnych dla Sekretariatu;

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

jivvaluta s-sitwazzjoni tal-provvista u tad-domanda dinjija u d-dehra ġejjiena fuq il-bażi ta' analiżi interpretattiva tas-sitwazzjoni preżenti u l-iżviluppi probabbli mfassla mis-segretarjat ta' l-Arranġament, fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni provvduta skond l-Artikolu III ta' l-Arranġament preżenti, inkluż dak fejn jidħol l-operat tal-politici domestiċi u kummerċjali u kull tagħrif ieħor disponibbli għas-segretarjat:

Polonês

oceny światowej sytuacji popytu i podaży oraz perspektyw na podstawie analizy interpretacyjnej bieżącej sytuacji oraz prawdopodobnego rozwoju sporządzonej przez sekretariat Porozumienia, na podstawie dokumentacji dostarczonej zgodnie z artykułem III niniejszego Porozumienia, łącznie z tą dotyczącą działania polityk krajowych i handlowych oraz jakichkolwiek innych informacji dostępnych dla sekretariatu,

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Sets, kif imfissra fir-Regola Interpretattiva Ġenerali 3 tas-Sistema Armonizzata, għandhom jitqiesu bħala oriġinanti meta l-prodotti tal-komponenti kollha jkunu oriġinanti.

Polonês

Zestawy w rozumieniu reguły 3 Ogólnych reguł interpretacji Systemu Zharmonizowanego, uznaje się za pochodzące, jeżeli wszystkie elementy zestawu są produktami pochodzącymi.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Finalment, kif innutat il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni interpretattiva tagħha [74] dwar ir-Regolament 3577/92, ir-raggruppament tar-rotot f’servizz wieħed mhuwiex fih innifsu kuntrarju għar-Regolament imsemmi.

Polonês

Wreszcie, jak już Komisja stwierdziła w swoim komunikacie wyjaśniającym [74] dotyczącym rozporządzenia 3577/92, podział połączeń na grupy w obrębie tej samej usługi nie jest sam w sobie sprzeczny ze wspomnianym rozporządzeniem.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

(a) jevalwa s-sitwazzjoni tal-forniment u t-talba dinjija u l-prospett fuq il-bażi ta’ l-analiżi interpretattiva tas-sitwazzjoni preżenti u ta’ l-iżviluppi probabbli mħejjija mis-segretarjat ta’ l-Arranġement, fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni pprovduti b’konformità ma l-Artikolu III ta’ l-Arranġament preżenti, inkluż dak li jirrigwardja l-operazzjoni ta’ l-istrateġija ta’ l-operat domestiku u tal-kummerċ u ta’ xi informazzjoni oħra disponibbli għas-segretarjat;

Polonês

a) oceny światowej sytuacji popytu i podaży oraz perspektyw na podstawie analizy interpretacyjnej obecnej sytuacji i prawdopodobnego rozwoju sporządzonej przez Sekretariat Porozumienia, na podstawie dokumentacji dostarczonej zgodnie z artykułem III niniejszego Porozumienia, łącznie z dokumentacją dotyczącą działania polityk krajowych i handlowych oraz jakichkolwiek innych informacji dostępnych dla Sekretariatu;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Barra minn hekk, tfasslet komunikazzjoni interpretattiva talKummissjoni dwar irreġistrazzjoni ta’ vetturi biex taġġorna l-komunikazzjoni ta’ l-1996 dwar l-istess suġġett billi tqis l-evoluzzjoni tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej minn dik id-data.

Polonês

Dnia 12 grudnia Komisja przedstawiła komunikat zatytułowany„Raporty inwestycyjne i analitycy finansowi”5, w którym dokonuje przeglądu najnowszych przepisów prawa europejskiego w tym zakresie i udziela praktycznych rad zainteresowanym stronom.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Fil-5 ta’ Frar, ilKummissjoni adottat Komunikazzjoni interpretattiva rigward l-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju tal-appalti pubbliċi u l-konċessjonijiet għall-partenarjati pubbliċi- privati istitużżjonalizzati (PPPI) (6

Polonês

W dniu 5 lutego Komisja przyjęła komunikat wyjaśniający w sprawie stosowania prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinsty-

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Fil-Komunikazzjoni Interpretattiva tagħha ta’ l-4 ta’ Lulju 2001 (6), il-Kummissjoni Ewropea fasslet il-possibbiltajiet

Polonês

W swoim komunikacie interpretacyjnym z dnia 4 lipca 2001 r. (6) Komisja Europejska przedstawiła możliwości, jakie

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Fil21 ta’ Frar, ilKummissjoni adottat Komunikazzjoni (2) dwar ilKomunikazzjoni Interpretattiva dwar in-nozzjoni ta’ “skart” u “prodott sekondarju” sabiex ittejjeb iċċertezza ġuridika filqasam ta’ liskart u tiffaċilita l-fehim u lapplikazzjoni taddefinizzjoni ta’ dawn ta’ l-aħħar, partikolarment fiddawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti talĠustizzja talKomunitajiet Ewropej.

Polonês

Dnia 21 lutego Komisja przyjęła komunikat 1 w sprawie komunikatu wyjaśniającego dotyczącego odpadów i produktów ubocznych w celu poprawienia bezpieczeństwa prawnego w dziedzinie odpadów oraz umożliwienia zrozumienia i stosowania definicji tych ostatnich, w szczególności w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Fis-7 ta’ Diċembru, ilKummissjoni adottat komunikazzjoni interpretattiva dwar lapplikazzjoni ta’ lArtikolu 296 tat-Trattat tal-KE filqasam ta’ l-akkwist pubbliku taddifiża (1).

Polonês

Dnia 6 września Parlament Europejski i Rada zmieniły obowiązujący system w zakresie tworzenia spółek akcyjnych oraz utrzymywania i zmieniania wysokości ich kapitału1.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Fl-14 ta’ Frar, ilKummissjoni adottat “pakkett” marbut mas-suq intern talprodotti li fih erba’ inizjattivi mmirati biex itejbu ċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-merkanzija, kif ukoll biex iħaffu u jimmodernizzaw irregoli u lprinċipji applikabbli għas-suq intern, filwaqt li jsaħħu rregoli tassikurezza tal-prodotti: proposta għal Regolament li jistabbilixxi lproċeduri għall-applikazzjoni ta’ ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti kkummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor (2); proposta għal Regolament li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni u għallmonitoraġġ tassuq filkuntest tal-kummerċjalizzazzjoni talprodotti (3); proposta għal Deciżjoni li tistabbilixxi qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni talprodotti (4); u fl-aħħarnett, Komunikazzjoni interpretattiva dwar il-proċeduri għar-reġistraz- zjoni talvetturi bil-mutur li joriġinaw minn Stat Membru ieħor (5).

Polonês

Dnia 14 lutego Komisja przyjęła pakiet dotyczący wewnętrznego rynku produktów, obejmujący cztery inicjatywy mające poprawić swobodny przepływ towarów oraz uprościć i zmodernizować przepisy i zasady mające zastosowanie do rynku wewnętrznego, wzmacniając przepisy bezpieczeństwa produktów:

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Il-komunikazzjoni interpretattiva tal-Kummissjoni tal-2001 tisħaq li ‘Awtoritajiet kontraenti għandhom firxa kbira ta’ possibiltajiet biex jiddeterminaw il-klawsoli kontraenti dwar il-kunsiderazzjonijiet soċjali’ utelenka ‘xi eżempji ta’ kundizzjonijiet addizzjonali speċifiċi oħra li awtorità kontraenti tista’ timponi fuq l-offerent rebbiegħ.

Polonês

W komunikacie interpretacyjnym Komisji z2001 r. stwierdzono, że „Instytucje zamawiające dysponują szeroką gamą możliwości określania klauzul zamówienia wkwestiach społecznych” oraz podano „kilka przykładów dodatkowych warunków szczególnych, które instytucja zamawiająca może narzucić zwycięskiemu oferentowi”. Oto one:

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Ir-regola interpretattiva li tinsab filparagrafu 4 hija bbażata fuq it-test ta' lArtikolu 6(3) tatTrattat dwar lUnjoni Ewropea u tieħu l-kont dovut ta' lapproċċ lejn it-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni li segwiet il-Qorti talĠustizzja (per eżempju ssentenzi tat13 ta' Diċembru 1979, Hauer (44/79, Ġabra 1979, p.

Polonês

Zasada wykładni zawarta w ustępie 4 została oparta na brzmieniu artykułu 6 ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej i należycie uwzględnia podejście Trybunału Sprawiedliwości do wspólnych tradycji konstytucyjnych (np. wyrok z dnia 13 grudnia 1979 r. w sprawie 44/79 Hauer, Rec.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

Ir-regola interpretattiva li tinstab filparagrafu 4 hija bbażata fuq it-test ta' lArtikolu 6(2) tatTrattat dwar lUnjoni Ewropea (ara issa t-test ta' lArtikolu I-9(3) tal-Kostituzzjoni) u tieħu l-kont dovut ta' l-approċċ lejn it-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni li segwiet ilQorti talĠustizzja (p.e., issentenza tat-13 ta' Diċembru 1979, ilKaż 44/79 Hauer [1979] ECR 3727; issentenza tat-18 ta' Mejju 1982, ilKaż 155/79, AM & S, [1982] ECR 1575).

Polonês

Zasada wykładni zawarta w ustępie 4 została oparta na brzmieniu artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej (zob. obecne brzmienie artykułu I-9 ustęp 3 Konstytucji) i należycie uwzględnia podejście Trybunału Sprawiedliwości do wspólnych tradycji konstytucyjnych (np. wyrok z dnia 13 grudnia 1979 r. w sprawie 44/79 Hauer, Zb. Orz. str. 3727; wyrok z dnia 18 maja 1982 r. w sprawie 155/79, AM & S, Zb. Orz. str. 1575).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK