Você procurou por: nesmyslné (Tcheco - Húngaro)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Húngaro

Informações

Tcheco

nesmyslné hodnoty ořezu. ořezání nebude provedeno.

Húngaro

helytelen vágási értékek. vágás nem lesz végezve.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

neschopnost odolávat nutkání provádět určitou škodlivou činnost (např. hráčství) a opakující se nesmyslné činnosti

Húngaro

ellenállhatatlan késztetés valamilyen káros cselekvés végrehajtására, beleértve a kóros szerencsejátékot és az ismétlődő, értelmetlen cselekvéseket

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

je tedy nemožné a nesmyslné přímo identifikovat skutečnou kapacitu výlučně instalovanou pro jeden výrobek ve srovnání se všemi výrobky vyráběnými na stejných výrobních linkách.

Húngaro

lehetetlen és értelmetlen tehát közvetlenül megállapítani a kizárólag egy bizonyos termékre vonatkozó tényleges kapacitást az ugyanazokon a gyártósorokon előállított összes termékhez viszonyítva.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

je jasné, že kdyby strategií výrobního průmyslu unie bylo nahradit svou výrobu bionafty výrobou v argentině a dovážet hotový výrobek, bylo by pak nesmyslné a nelogické podávat proti takovému dovozu stížnost.

Húngaro

egyértelmű, hogy amennyiben az uniós gazdasági ágazatnak szándékában állna biodízel-termelését argentínában előállított, majd importált késztermékkel kiegészíteni, ésszerűtlen és logikátlan lenne a szóban forgó import ellen panaszt benyújtani.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

zvláště úsudek, stanovený poradcem by měl nesmyslné procedurální důsledky, které by vyvolávaly povinnost každého členského státu oznamovat komisi nejmenší předlohu rozhovoru nebo veřejného prohlášení ohledně podniku, jehož je referenčním akcionářem“.

Húngaro

különösen a konzultáns által választott érvelésnek lennének abszurd eljárásjogi következményei, ami minden tagállam számára azzal a kötelezettséggel járna, hogy értesítse a bizottságot a legkisebb tervezett interjúról vagy nyilvános bejelentésről egy olyan vállalattal kapcsolatosan, amelynek a többségi részvényese”.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

(52) tento požadavek je podobný tomu, který byl učiněn vyvážejícími výrobci ohledně epcg režimu, tj. příjem by nebyl ztracený, ale pouze odložený. nicméně, předpoklad, že by se kapitálové zboží dovezlo bezcelně a potom by se opět prodalo na domácím trhu proclené, by učinilo tento režim nesmyslným. v každém případě, i kdyby kapitálové zboží mělo být prodáno v určitém okamžiku v budoucnosti, příjmy by byly ztracené v částce úměrné odpisům příštích období. zda a kdy se takové kapitálové zboží prodá, je pouze obchodním rozhodnutím společnosti;

Húngaro

(52) ez az állítás hasonlít az exportáló termelőknek az epcg program keretében tett állításához, azaz a bevételről a kormány nem mond le, csak elhalasztja azt. annak feltételezése azonban, hogy a beruházási javakat vámmentesen importálják, majd a vám megfizetésével a belföldi piacon értékesítik, értelmetlenné tenné a programot. mindenesetre, még ha a beruházási javakat valamely későbbi időpontban értékesítenék is, a kormány a bevételről csak az értékcsökkenéssel arányos összeg erejéig mondana le. egyszerű vállalati kereskedelmi döntés, hogy a vállalat ezeket a beruházási javakat értékesíti-e, illetve, hogy azokat mely időpontban értékesíti.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

(102) pokud jde o určení výrobní kapacity, je nutno zdůraznit, že dotyčný výrobek se vyrábí na stejných výrobních linkách jako jiné výrobky této rodiny. je tedy nemožné a nesmyslné přímo identifikovat skutečnou kapacitu výlučně instalovanou pro jeden výrobek ve srovnání se všemi výrobky vyráběnými na stejných výrobních linkách. ve skutečnosti určení výrobní kapacity pro psv vycházelo z poměru, který porovnával skutečnou výrobu psv s celkovou výrobou všech výrobků vyráběných na stejných výrobních linkách. v tomto důsledku, na rozdíl od námitky av, určení výrobní kapacity pro psv bere v úvahu skutečnou výrobu psv;

Húngaro

(102) a gyártókapacitás felmérésének tekintetében hangsúlyozandó, hogy az érintett terméket ugyanazokon a gyártósorokon állítják elő, mint a termékcsalád egyéb termékeit. lehetetlen és értelmetlen tehát közvetlenül megállapítani a kizárólag egy bizonyos termékre vonatkozó tényleges kapacitást az ugyanazokon a gyártósorokon előállított összes termékhez viszonyítva. a vpsz gyártókapacitását tulajdonképpen a tényleges vpsz-gyártásnak az ugyanazokon a gyártósorokon előállított összes termék összes mennyiségéhez viszonyított aránya alapján határoztuk meg. következésképpen, az ausztrál kormány állításával szemben, a vpsz gyártókapacitásának értékelése kizárólag a tényleges vpsz-termelést veszi figyelembe.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

(128) pokud jde o platnost údajů pro rok 1996 získaných z uplynulého šetření ohledně psv pocházejících z tchaj-wanu a koreje, jak vysvětluje 99. bod odůvodnění, nebyli výrobci společenství, kteří tvořili výrobní odvětví společenství v tomto uplynulém šetření stejní jako ti, kteří tvoří výrobní odvětví společenství v tomto postupu. v tomto důsledku je nemožné stanovit související a spolehlivý trend na základě ekonomických ukazatelů vykázaných za rok 1996 v tomto uplynulém šetření a čísel za následující roky, která jsou vykázána v současném šetření. takový přístup by mohl vést k chybným a nesmyslným výsledkům;

Húngaro

(128) a tajvani és a koreai vpsz-re vonatkozó hatályvesztési felülvizsgálatból származó 1996-os adatok érvényességével kapcsolatban elmondható, amint azt a (99) preambulumbekezdésben is kifejtettük, hogy az említett hatályvesztési felülvizsgálatban a közösségi iparágat alkotó közösségi gyártók nem azonosak a jelenlegi eljárásban a közösségi iparágat alkotók piaci szereplőkkel. következésképpen lehetetlen összefüggő és megbízható tendenciát felállítani a hatályvesztési felülvizsgálatban szereplő 1996-os gazdasági mutatók és a jelenlegi eljárásban szereplő, ezt követő évekre vonatkozó adatok alapján. ez a módszer téves és értelmezhetetlen eredményekhez vezetne.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

(38) byl rovněž nalezen důkaz, že účetní záznamy společnosti nebyly v souladu s všeobecně uznávanými účetními zásadami (gaap) pákistánu, zejména pokud jde o oceňování zásob. navíc společnost na místě, a v souladu s ostatními dostupnými informacemi (viz 32. bod odůvodnění) přiznala, že na trhu společenství panuje ostrá konkurence mezi různými vyvážejícími zeměmi, což jen dále potvrdilo, že nahlášené číselné údaje o vysokém zisku z prodeje dotyčného výrobku této společnosti jsou skutečně nesmyslné.

Húngaro

(38) bizonyítékot találtak továbbá arra vonatkozóan is, hogy a vállalat számviteli nyilvántartása nincs összhangban pakisztán általánosan elfogadott számviteli alapelveivel (gaap), különösen a készletértékelés tekintetében. ezen túlmenően a vállalat a helyszínen – összhangban egyéb rendelkezésre álló információkkal (lásd a (32) preambulumbekezdést) – elismerte, hogy jelentős verseny van a különböző exportáló országok között a közösségi piacon, és ez még inkább arra utalt, hogy az érintett termék e vállalat általi értékesítésére vonatkozóan benyújtott nagy nyereséget tükröző számadatok valóban ésszerűtlenek.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

9. v případě nepřímého řízení na centralizovaném základě pozměněný návrh rovněž uvádí, že komise může u subjektů, jimž svěřila provádění rozpočtu, akceptovat, že jejich systémy kontroly, vedení účetnictví a zadávání zakázek jsou "s přihlédnutím k mezinárodně uznávaným normám rovnocenné s jejími pravidly". subjekty, jimž komise svěří provádění rozpočtu, nejsou v takových případech povinny řídit se ustanoveními finančního nařízení. navíc vzhledem k tomu, že neexistují žádné mezinárodně uznávané normy pro systémy zadávání zakázek ani pro audity shody, je požadavek náležitě zohlednit mezinárodně uznávané normy nesmyslný. totéž platí o podobné zmínce o mezinárodně uznávaných normách v odstavci 2 navrhovaného článku, který se týká postupů pro zadávání zakázek přijímající partnerské země v případě sdílení finančních prostředků. v důsledku toho se v těchto oblastech, kde se rozpočet může plnit centralizovaným řízením a nepřímým řízením na centralizovaném základě (jako rámcové programy v oblasti výzkumu a technologického rozvoje nebo činnosti v oblasti vzdělávání a odborné přípravy), mohou uplatňovat různé zásady, normy a pravidla na v podstatě totožný typ financování ze strany společenství (viz stanovisko Účetního dvora č. 1/2006 [12], bod 17).

Húngaro

9. közvetett centralizált irányítás esetére a felülvizsgált javaslat azt is előírja, hogy a bizottság "a nemzetközileg elismert standardok figyelembevétele mellett sajátjával egyenértékűnek ismerheti el" a végrehajtással megbízott szervek ellenőrzési, számviteli és beszerzési eljárásait. ennek következtében a szerveket, amelyekre a bizottság átruházza a költségvetés végrehajtását, nem kötik a költségvetési rendelet rendelkezései. mivel azonban a közbeszerzési rendszerekre és a megfelelőségi ellenőrzésekre nézve nincsenek nemzetközileg elismert standardok, a nemzetközi standardok megfelelő figyelembevételére vonatkozó kitétel értelmetlen. ugyanez vonatkozik a javasolt cikk – forrásösszevonások esetén a kedvezményezett partnerország közbeszerzési eljárásairól szóló –2. bekezdésének hasonló, nemzetközileg elfogadott standardokra való utalására is. mindezek eredményeképpen azokon a területeken, ahol a költségvetés centralizált vagy közvetett centralizált módon végrehajtható (mint például a ktf keretprogramok vagy az oktatás és képzés területének tevékenységei), eltérő alapelvek, standardok és szabályok vonatkozhatnának lényegében azonos típusú közösségi finanszírozásra (lásd 2006/1 sz. számvevőszéki vélemény [12], 17. cikk).

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

-a jestli ochrana přírody musí skutečně stát (tolik) peněz?3.28 a navíc: v hospodářsky složitějších časech se ochrana přírody nepovažuje za základ života a ekonomiky, ale stává se z ní obětní beránek, který brání vývoji "pozitivnímu" pro hospodářství.pouze na okraj zmiňme, že argumenty jsou přitom zcela nesmyslné: pokud nemůže být z důvodu opatření na ochranu přírody postavena silnice, kterou my osobně považujeme za důležitou, kroutíme nad tím hlavou. pokud má být ale oblast, kde sami trávíme dovolenou nebo volný čas, rozdělena silnicí, rádi uvádíme důvody pro udržení krajiny a její ochranu.

Húngaro

3.28 sőt, mi több: a gazdaságilag nehezebbnek tartott időszakokban a természetvédelmet nemcsak nem fogadják el az élet és a gazdaság alapjaként, hanem bűnbaknak teszik meg, mert akadályoz valamilyen%quot%pozitív%quot%, a gazdaság számára fontos fejlődést. csak mellékesen jegyezzük meg, hogy ennek során gyakran igencsak ellentmondó érveket hoznak fel: ha a természetvédelmi szabályozások miatt nem épülhet meg egy személyes felfogás szerint fontosnak tűnő út, sokan csóválják a fejüket. ha azonban az emberek saját pihenő-vagy szabadidős területét szelné ketté egy út, a terület megőrzéséért mindenki szívesen hozakodik elő tájvédelmi érvekkel.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

(49) pokud by spojené království a Španělsko uzavřely dohodu, kterou by ustavily společnou vládu nad gibraltarem, stanovisko komise s ohledem na regionální specifičnost by mělo ten nesmyslný dopad, že převažující sazba daně v gibraltaru by musela být stejná jako převládající sazba ve spojeném království, a stejně tak by se musela rovnat převládající sazbě ve Španělsku. v jiném případě by jurisdikce uplatňující nižší sazbu obsahovala prvek státní podpory.

Húngaro

(49) ha az egyesült királyság és spanyolország megállapodást kötnének a gibraltár feletti közös fennhatóságról, a bizottság álláspontja a regionális sajátosságról azt az értelmezhetetlen hatást gyakorolná, hogy az irányadó adókulcsnak gibraltárban egyszerre kellene ugyanakkorának lennie, mint az irányadó adókulcsnak az egyesült királyságban és az irányadó adókulcsnak spanyolországban. egyébként állami támogatás jelenne meg az alacsonyabb kulcsot alkalmazó joghatóságnál.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

(188) vypuknutí krize mohlo být také proto tak dlouho prodlužováno, protože zemská banka berlín jako část skupiny profitovala z rozsáhlých státních záruk odpovědnosti za instituce veřejného práva a ručení za instituce veřejného práva a refinancovala celou skupinu nezávisle na skutečných obchodních rizicích na kapitálových trzích, resp. přes soukromoprávní konstrukce záruk byly odpovědnost za instituce veřejného práva a ručení za instituce veřejného práva rozšířeny na jiné společnosti skupiny v jejich ekonomickém působení, a tím teprve byly vlastně umožněny mnohé, pro banku nesmyslné obchody. zrušení odpovědnosti za instituce veřejného práva a ručení za instituce veřejného práva k červenci roku 2005 zajistí to, že v budoucnosti nebude možný vznik krize tímto způsobem, resp. bude trhem včas objevena, resp. nebudou za to muset daňoví poplatníci platit miliardovými sumami.

Húngaro

(188) a válság kitörése ugyanakkor azért is volt ilyen sokáig késleltethető, mert a landesbank berlin, a konszern részeként az átfogó állami intézményi teher és kezességválalói felelősségekből profitált és függetlenül a valós üzleti kockázatoktól a teljes konszernt könnyen refinanszírozta a tőkepiacokon, illetve az intézményi terhet és kezességi helytállást a magánjogi felelősségi konstrukciókon át kiterjesztette más, az ő gazdasági hatáskörébe tartozó konszernvállalatokra és a bank számára sok értelmetlen üzlet csak ezáltal vált egyáltalán lehetővé. az intézményi teher és a kezességi helytállás 2005 júliusáig történő megszüntetése biztosítani fogja, hogy egy ilyen keletkezési mechanizmusokkal kialakuló válság a jövőben ne válhasson többé lehetővé, illetve az időben felismerhető legyen, illetve azért az adófizetőknek ne kelljen milliárdokkal jótállni.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

-"přijetí tvrzení právního poradce komisí by ostatně mělo diskriminační a protichůdné účinky se zásadou právní bezpečnosti. zvláště úsudek, stanovený poradcem by měl nesmyslné procedurální důsledky, které by vyvolávaly povinnost každého členského státu oznamovat komisi nejmenší předlohu rozhovoru nebo veřejného prohlášení ohledně podniku, jehož je referenčním akcionářem". mimo jiné by toto tvrzení mohlo vytvořit neopodstatněnou diskriminaci mezi orgány společenství a členskými státy. "zásadou podle práva společenství tedy je, že nikdo se nemůže dovolávat takových příslibů, učiněných orgánem společenství, pokud chybí "přesná, nepodmíněná a souhlasná ujištění, vycházející ze schválených a spolehlivých zdrojů, která by mu byla poskytnuta správou"" [108].

Húngaro

-"ha a bizottság elfogadná a jogi konzultáns téziseit, ez egyébként diszkriminatív és a jogi biztonság elvével ellentétes hatással járna. különösen a konzultáns által választott érvelésnek lennének abszurd eljárásjogi következményei, ami minden tagállam számára azzal a kötelezettséggel járna, hogy értesítse a bizottságot a legkisebb tervezett interjúról vagy nyilvános bejelentésről egy olyan vállalattal kapcsolatosan, amelynek a többségi részvényese". ezenkívül ez a tézis igazságtalan diszkriminációt érvényesítene a közösségi intézmények és a tagállamok között. "ugyanakkor elvi követelmény, hogy a közösségi jog szerint, senki sem hivatkozhat egy közösségi intézmény által tett ígéretre sem anélkül, hogy "amögött ne lennének hivatalos és megbízható forrásokból származó pontos, feltétel nélküli és egybehangzó biztosítékok, amelyeket a közigazgatás biztosított volna számára"" [108].

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

(20) někteří vyvážející výrobci zpochybnili metodiku použitou při stanovení částek zisku připočítávaných k výrobním nákladům a k prodejním, všeobecným a administrativním výdajům v případě použití konstruovaných běžných hodnot. u ruských a thajských spolupracujících vyvážejících výrobců by se komise stanovením celkového čistého zisku na základě tržeb realizovaných při obvyklém průběhu obchodování, a nikoli na základě celkového obratu všech domácích tržeb dotyčného výrobku, dopustila nesmyslného nafouknutí rozpětí zisku. u českého spolupracujícího vyvážejícího výrobce měla komise vynechat domácí prodej těch typů výrobků, jejichž objem představoval méně než 5% objemu téhož typu vyváženého do společenství. protože ceny takovéhoto prodeje se vzhledem k jejich nízké reprezentativnosti při stanovení běžné hodnoty neuvažují, nemělo by se k nim přihlížet ani při stanovení ziskového rozpětí.

Húngaro

(20) néhány együttműködő exportáló termelő vitatta a gyártási, illetve az értékesítési, általános és ügyviteli költségekhez (sg%amp% a költségek) hozzáadott haszon összegének megállapítására szolgáló módszert a számított rendes értékhez való visszatérés esetén. az orosz és thaiföldi együttműködő exportáló termelők állítása szerint a bizottság ésszerűtlenül magas haszonkulcsot állapítana meg, ha a teljes nettó profitot kizárólag a rendes kereskedelmi forgalomban bonyolított értékesítésre vetítené az érintett termék teljes hazai értékesítésének összforgalma helyett. a cseh együttműködő exportáló termelő állítása szerint a bizottságnak figyelmen kívül kellett volna hagynia az olyan típusú adk-ek belföldi értékesítését, amelyek mennyisége a közösségbe exportált azonos típus mennyiségének 5%-át nem éri el. mivel az ilyen értékesítések árait a rendes érték meghatározásakor általában nem veszik figyelembe, ugyanis azok nem reprezentatívak, a haszonkulcs meghatározásába sem kellene bevonni.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

(88) spolupracující vyvážející vývozce zpochybnil použití nákladů analogické země při stanovení úprav vývozních cen, pokud jde o dopravu a související náklady (manipulace, nakládání a vedlejší náklady). tvrdil, že se mají použít vlastní náklady, neboť jsou placeny nezávislým dopravcům a pojišťovatelům, a tedy se řídí tržními cenami. takovýto přístup by byl rovněž v souladu s přístupem komise, pokud jde o úpravy týkající se nákladů na provize, balení a úvěry. spolupracující vývozce také požádal o prověření srážky na dopravní náklady, kterou považuje za nesmyslnou.

Húngaro

(88) az együttműködő exportáló termelő vitatta az analóg ország költségeinek alkalmazását az exportáraknak a szállítási és ehhez kapcsolódó költségek (kezelési, rakodási és járulékos költségek) tekintetében történő kiigazítása érdekében. azzal érvelt, hogy saját költségeit kellene használni, mivel azokat független szállítmányozóknak és biztosítóknak fizeti, tehát követik a piaci árakat. ez a megközelítés megegyezne a bizottságnak a jutalék-, csomagolási és hitelköltségek tekintetében alkalmazott megközelítésével. másik eshetőségként az együttműködő exportáló termelő a szállítási költségkeret ellenőrzését kérte, mivel azt ésszerűtlennek tartotta.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

1.52 tvorba statických ukazatelů by nebyla nutně přizpůsobena měnícímu se prostředí řízení a kontroly v rámci komise. s ohledem na zavádění plánu pro rámec integrované kontroly (kom(2005) 252/4 z 15. června 2005) byla vypracována hodnotící zpráva ohledně rozdílů mezi rámcem vnitřní kontroly útvarů komise a zásadami kontroly vyjádřenými ve stanovisku Účetního dvora č. 2/2004, které se týká rámce vnitřní kontroly společenství. uvádí se, že míra globálních omylů stanovených pro jednotlivé politiky bude často nesmyslná, a to díky různorodosti a víceletému charakteru programů, které je vytvářejí. pro každé generální ředitelství se jako vhodnější jeví definovat svou strategii kontroly (zejména následné kontroly), své cílové ukazatele a vývoj požadovaný v určité době. komise si je vědoma, že tento postup, který byl zahájen již v roce 2003, by v jejích útvarech mohl být více formalizován.

Húngaro

[60] a decentralizáció végrehajtásának értékelése (a 2001-es Összefoglalás 2. intézkedése), irányítási kockázatértékelés (a 2002-es Összefoglalás 3.3.2. intézkedése), az elszámolások megbízhatóságával kapcsolatos egyes kérdések (behajtások, számviteli keretrendszer és jogi személyek adatbázisának, illetve szerződések adatbázisának) kidolgozása (a 2002-es Összefoglalás 5.3.2a. és 5.3.7. intézkedése, a fehér könyv 11. és 74. intézkedése).[61] a 2003-as évi éves belső ellenőrzési jelentés, a költségvetési rendelet 86. cikke (3) bekezdésének értelmében; "a 87. intézkedés végrehajtása" c. jelentés és az ún. relex családról készült jelentés.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

142 méně časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 až 10 pacientů z 1 000) • neschopnost odolávat nutkání provádět určitou škodlivou činnost (např. hráčství) a opakující se nesmyslné činnosti • pocit závratě při vstávání (pokles krevního tlaku)

Húngaro

nem gyakori mellékhatások (1000- ből több, mint 1, de kevesebb, mint 10 betegnél fordulnak elő) • ellenállhatatlan késztetés valamilyen káros cselekvés végrehajtására, beleértve a kóros szerencsejátékot és az ismétlődő, értelmetlen cselekvéseket • szédülés felálláskor, vérnyomáscsökkenés miatt

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Tcheco

ačkoli bylo známo, že nms dostává veřejné prostředky, dotčená konkurenční společnost tvrdí, že si nebyla vědoma rozsahu podpory, která je podle jejího mínění nesmyslně vysoká.

Húngaro

annak ellenére, hogy köztudott volt, hogy az nms állami forrásokból részesült, a szóban forgó versenytárs társaság azt állítja, nem tudott a támogatások létezéséről, amelyek véleménye szerint indokolatlanul magasak.

Última atualização: 2014-11-03
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

152 • náhlé usnutí bez varování, psychotické poruchy včetně abnormálního vnímáni reality a chování (paranoidní psychóza), neschopnost odolávat nutkání provádět určitou škodlivou činnost (např. hráčství) a opakující se nesmyslné činnosti, zvýšení libida • úzkost, poruchy spánku, děsivé sny, dezorientace • omdlévání, omdlévání kvůli poklesu krevního tlaku, pomalý pohyb anebo rozsáhlé křeče určitých svalových skupin, zvýšená spavost, pocit únavy anebo ztráty energie (netečnost), snížená koncentrace, ztráta paměti, snížená citlivost nebo pocit brnění, odlišná chuť jídla a pití, poruchy rovnováhy, třes • poruchy vidění jako například vidění barev či světel nebo zastřené vidění, • pocit závratě anebo točení hlavy • poruchy srdečního rytmu, zrychlená činnost srdce, bušení srdce (palpitace) • nízký anebo vysoký krevní tlak • kašel, škytavka, dušnost • žaludeční nevolnost a bolesti břicha • celkové svědění, vyrážky na kůži, podrážděná kůže • otékání kloubů • impotence u mužů (neschopnost dosáhnout či udržet erekci) • neschopnost správné chůze, abnormální pocity, zvýšení tělesné hmotnosti.

Húngaro

nem gyakori mellékhatások (1000- ből több, mint 1, de kevesebb, mint 10 betegnél fordulnak elő) • allergiás reakció • étvágytalanság, étvágycsökkenés • hirtelen, figyelmeztető előjelek nélküli elalvás, elmezavarok, beleértve a valóságról és a viselkedésről való gondolkodás zavarait (paranoid pszichózis), ellenállhatatlan késztetés valamilyen káros cselekvés végrehajtására, beleértve a kóros szerencsejátékot és az ismétlődő, értelmetlen cselekvéseket, fokozott nemi vágy, szorongás, alvászavarok, rémálmok, tájékozódási zavar • ájulás, vérnyomáscsökkenés okozta ájulás, lassú mozgás vagy elhúzódó görcs bizonyos izomcsoportokban, fokozott álmosság, fáradtságérzés vagy enegiahiány (levertség, letargia), a koncetráció csökkenése, memóriazavar, zsibbadás vagy bizsergő érzés, ételek és italok ízének megváltozása ízérzékelési zavar miatt, egyensúlyzavar, remegés • látászavarok, mint például színek vagy fények látása vagy homályos látás • szédülés vagy forgó jellegű szédülés (vertigo) • szabálytalan szívverés, gyorsult szívverés, szívdobogásérzés (palpitáció) • magas vérnyomás, alacsony vérnyomás • köhögés, csuklás, légszomj • kellemetlen érzés és fájdalom gyomortájon • egész testre kiterjedő viszketés, bőrkiütés, bőrirritáció • az ízületek duzzadása • képtelenség normális erekció elérésére, illetve fenntartására • képtelenség a normális járásra, kórosság érzése, testsúlynövekedés

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: esta concordância pode estar incorreta.
Exclua-a, se este for o caso.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK