Спросить у Google

Вы искали: representatiivse (Датский - Чешский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Чешский

Информация

Датский

Sel juhul ekstrapoleeritakse juhuslikult valitud asjakohaste üksikute toimikute representatiivse valimi põhjaliku uurimise tulemused kõikidele kindlakstehtud kogumisse kuuluvatele toimikutele kooskõlas üldtunnustatud auditeerimisnormidega.

Чешский

V takomto prípade sa výsledky dôkladného preskúmania reprezentatívnej vzorky jednotlivých dotknutých súborov, ktoré boli náhodne vybrané, extrapolujú pre všetky súbory tvoriace identifikovanú skupinu podľa všeobecne prijatých noriem revízie účtov.

Последнее обновление: 2010-09-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Sel juhul ekstrapoleeritakse juhuslikult valitud asjakohaste üksikute toimikute representatiivse valimi põhjaliku uurimise tulemused kõikidele kindlakstehtud kogumisse kuuluvatele toimikutele kooskõlas üldtunnustatud auditeerimisnormidega.

Чешский

V tem primeru se rezultati temeljite preiskave značilnega vzorca posameznih naključno izbranih zadevnih dokumentov ekstrapolirajo na vse dokumente, ki tvorijo ugotovljeno populacijo, v skladu s splošno sprejetimi revizijskimi standardi.

Последнее обновление: 2010-09-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Selleks peaksid ettevõtjad oma uimastamispraktika tõhususe kontrollimiseks looma representatiivse valimi, võttes arvesse loomarühma homogeensust ja muid olulisi tegureid, näiteks kasutatavaid seadmeid ja kaasatud personali.

Чешский

Prevádzkovatelia podnikov by mali na tento účel určiť reprezentatívnu vzorku na kontrolu účinnosti svojich postupov omračovania, pričom by mali zohľadňovať homogénnosť skupiny zvierat a iné kritické faktory, ako je použité vybavenie a zapojený personál.

Последнее обновление: 2010-08-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Selleks peaksid ettevõtjad oma uimastamispraktika tõhususe kontrollimiseks looma representatiivse valimi, võttes arvesse loomarühma homogeensust ja muid olulisi tegureid, näiteks kasutatavaid seadmeid ja kaasatud personali.

Чешский

V ta namen bi morali nosilci dejavnosti določiti reprezentativni vzorec za preverjanje učinkovitosti svojih praks omamljanja, ob upoštevanju homogenosti skupine živali ter drugih pomembnih dejavnikov, kot sta uporabljena oprema in osebje, ki pri tem sodeluje.

Последнее обновление: 2010-08-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

a) ekstrapolatsiooni, kasutades samalaadsete tunnustega tehingute representatiivset valimit,

Чешский

(a) ekstrapolacijo z uporabo reprezentativnega vzorca transakcij, ki so homogene narave;

Последнее обновление: 2010-09-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

a) ekstrapolatsiooni, kasutades samalaadsete tunnustega tehingute representatiivset valimit,

Чешский

a) extrapolácii, pričom použije reprezentatívnu vzorku transakcií, ktoré sú svojou povahou analogické,

Последнее обновление: 2010-09-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

(7) Selliste kaitsealade rajamine käesoleva direktiivi raames on oluline samm ülemaailmsel säästva arengu tippkohtumisel ja nõukogu otsusega 93/626/EMÜ [7] heaks kiidetud bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis võetud kohustuste täitmise suunas ning aitab kaasa selliste alade sidusa ja representatiivse võrgustiku loomisele.

Чешский

(7) Vytvorenie takýchto chránených oblastí podľa tejto smernice bude dôležitým krokom k splneniu záväzkov prijatých na Svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji a v Dohovore o biologickej diverzite, schváleným rozhodnutím Rady 93/626/EHS [7], a prínosom k vytvoreniu jednotných a reprezentatívnych sietí takýchto oblastí.

Последнее обновление: 2010-09-01
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

(7) Selliste kaitsealade rajamine käesoleva direktiivi raames on oluline samm ülemaailmsel säästva arengu tippkohtumisel ja nõukogu otsusega 93/626/EMÜ [7] heaks kiidetud bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis võetud kohustuste täitmise suunas ning aitab kaasa selliste alade sidusa ja representatiivse võrgustiku loomisele.

Чешский

(7) Vzpostavitev takšnih zaščitenih območij v skladu s to direktivo bo pomemben korak k izpolnitvi obveznosti, sprejetih na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju in v Konvenciji o biološki raznovrstnosti, odobreni s Sklepom Sveta 93/626/EGS [7], ter bo prispevala k razvoju skladnega in reprezentativnega omrežja teh območij.

Последнее обновление: 2010-09-01
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Käesoleva artikli kohaselt kehtestatud meetmeprogrammid sisaldavad ruumilisi kaitsemeetmeid, mis aitavad kaasa kaitstud merealade sidusa ja representatiivse võrgustiku loomisele, hõlmates piisavalt sellesse kuuluvate selliste ökosüsteemide mitmekesisust nagu elupaikade direktiivi ja linnukaitse direktiivi kohased erikaitsealad ning merekaitsealad, milles on kokku leppinud ühendus või asjaomased liikmesriigid rahvusvaheliste või piirkondlike lepingute raames, milles nad on osalised.

Чешский

Programi ukrepov, oblikovani v skladu s tem členom, vključujejo prostorske varovalne ukrepe, ki prispevajo k skladnim in reprezentativnim mrežam zaščitenih morskih območij, ustrezno vključujejo raznovrstnost sestavnih ekosistemov, kot so posebna ohranitvena območja v skladu z Direktivo o habitatih, posebna območja varstva v skladu z Direktivo o pticah in zaščitena morska območja, kakor so se dogovorile Skupnost oziroma zadevne države članice v okviru mednarodnih ali regionalnih sporazumov, katerih pogodbenice so.

Последнее обновление: 2010-09-01
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Käesoleva artikli kohaselt kehtestatud meetmeprogrammid sisaldavad ruumilisi kaitsemeetmeid, mis aitavad kaasa kaitstud merealade sidusa ja representatiivse võrgustiku loomisele, hõlmates piisavalt sellesse kuuluvate selliste ökosüsteemide mitmekesisust nagu elupaikade direktiivi ja linnukaitse direktiivi kohased erikaitsealad ning merekaitsealad, milles on kokku leppinud ühendus või asjaomased liikmesriigid rahvusvaheliste või piirkondlike lepingute raames, milles nad on osalised.

Чешский

Programy opatrení ustanovené podľa tohto článku musia zahŕňať opatrenia priestorovej ochrany, napríklad osobitné chránené územia podľa smernice o biotopoch, osobitne chránené územia podľa smernice o vtákoch, ako aj morské chránené oblasti, ako ich schválilo Spoločenstvo alebo dotknuté členské štáty v rámci medzinárodných alebo regionálnych dohôd, ktorých sú zmluvnými stranami, ktoré budú prínosom pre zosúladené a reprezentatívne siete morských chránených oblastí a budú primerane prihliadať na diverzitu ekosystémov, ktoré ich tvoria.

Последнее обновление: 2010-09-01
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Nende kontrollide jaoks kasutatakse piisavalt representatiivset loomade valimit ning kontrollimissageduse kindlaksmääramisel võetakse arvesse eelmiste kontrollide tulemusi ja kõiki tegureid, mis võivad mõjutada uimastamisprotsessi tõhusust.

Чешский

Takéto kontroly sa vykonávajú na dostatočne reprezentatívnej vzorke zvierat a ich frekvencia sa stanoví s ohľadom na výsledok predchádzajúcich kontrol a všetkých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť účinnosť procesu omračovania.

Последнее обновление: 2010-08-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Nende kontrollide jaoks kasutatakse piisavalt representatiivset loomade valimit ning kontrollimissageduse kindlaksmääramisel võetakse arvesse eelmiste kontrollide tulemusi ja kõiki tegureid, mis võivad mõjutada uimastamisprotsessi tõhusust.

Чешский

Ti pregledi se opravijo na zadostno reprezentativnem vzorcu živali, njihova pogostost pa se določi ob upoštevanju rezultata predhodnih pregledov in vseh dejavnikov, ki bi lahko vplivali na učinkovitost procesa omamljanja.

Последнее обновление: 2010-08-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK