Спросить у Google

Вы искали: izaicinçjums (Латышский - Венгерский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Латышский

Венгерский

Информация

Латышский

Darbs Eiropas Savien¥bÇ ir izaicinÇjums.

Венгерский

Az Európai Uniónak dolgozninagy kihívást jelent.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Bez tam ‰ie izaicinÇjumi ir daudz svar¥gÇki globÇlÇs konkurences un sabiedr¥bas noveco‰anas aspektÇ – faktori,kas ir vïl aktuÇlÇki ‰odien nekÇ pirms pieciem gadiem. ·Çds novïrtïjums ir ar¥ Vima Koka vad¥tÇs augsta l¥me¿a grupas zi¿ojumÇ (1).

Венгерский

Akihívások azonban egyre sürgetőbbé váltak a globális verseny és az idősödő népességmellett; mindezek olyan tényezők, amelyek az öt évvel ezelőtti állapothoz képest mamég számottevőbbek. Ez az értékelés a Wim Kok elnökletével vezetett magas szintűcsoport által bemutatott jelentésben(1) olvasható.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Eso‰ie pa¿ïmieni attiec¥bÇ uz finansïm, pÇrvaldi un kvalitÇti neatbilst izaicinÇjumiem, kas ir aktuÇli akadïmi˙iem,studentiem un zinljanÇm kopumÇ globÇlÇ tirgus apstÇk∫os.

Венгерский

Rendkívül fontos minél több vállalkozói beruházást mozgósítani, a tagállamoknak pedig teljesen ki kellene aknázniuk az új állami támogatási keret kínáltalehetőségeket.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

IzaicinÇjumi ir tik lieli un msu ekonomikas savstarpïji atkar¥gas, ka dal¥bvalstis vienas pa‰as nevar tos pÇrvarït;

Венгерский

A kihívások mértékeolyan nagy, és a gazdaságok annyira függetlenek, hogy egyik tagállam sem képesegymaga megbirkózni a feladattal.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Lisabonas stratïÆijÇ tika noteikta virz¥ba uz konkurïtspïj¥gu, integrïtu, uz zinÇtnes atzi¿Çm balst¥tuekonomiku, sniedzot Eiropai padomu, kÇ stÇties pret¥ ‰odienas izaicinÇjumiem.

Венгерский

Felvázolta az utat egy versenyképes és mindenre kiterjedő, tudásalapúgazdaság felé, amely európai választ adott a kontinsünkre váró kihívásokra.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Tas var ietekmït produktivitÇtes pieauguma tempu. Pievïr‰ot pastiprinÇtu uzman¥bu zinljanÇm, izgl¥t¥bai un jauninÇjumiem atjaunotajÇ Lisabonas stratïÆijÇ, mïs sniedzam iespïju cilvïkiem uzveikt produktivitÇtes izaicinÇjumus ungarantïjam, ka Eiropas produktivitÇte kopumÇ Çtri palielinÇs.

Венгерский

Ugyanakkora már hosszú ideje munkanélküliként élőket és a viszonylag alacsony képzettségűeketvissza kell vezetnünk a munkaerőpiacra.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Eiropai jÇstÇjas pret¥ ‰iem izaicinÇjumiem un jÇveicina pÇrmai¿as, lai sekmïtu ilgtspïj¥gu raÏo‰anas un patïri¿a paraugu.

Венгерский

A Bizottság aktívan vizsgálni fogja a tagállamokkal, valamint az állami és magánszektor szereplőivel együtt, hogyan lehetne ezt azötletet a legjobban megvalósítani.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Komisija tam nepiekr¥t. ·odienas izaicinÇjumi ir vïl svar¥gÇki sabiedr¥bas noveco‰anas un globÇlÇs konkurences apstÇk∫os. Ja ar divkÇr‰u sparu un mïr˙tiec¥bu neuzlabosim msu ap¿em‰anos novïrst ‰os izaicinÇjumus, tad msu modelis par Eiropas sabiedr¥bu, pensijÇm, dz¥ves kvalitÇti dr¥z tiks ap‰aub¥ts.

Венгерский

Ebben kötelezettséget vállaltak arra vonatkozólag, hogy az Európai Uniót a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kell tenni, mely képes a fenntartható gazdasági fejlődésérdekében több és jobb munkahelyet, szorosabb társadalmi összetartást, valamint a környezet tiszteletbentartását biztosítani.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Komisija ierosina main¥t Lisabonas stratïÆijas darba kÇrt¥bu, pievïr‰ot uzman¥bu r¥c¥bai, kas sekmï izaugsmes undarbavietu att¥st¥bu saska¿Ç ar ilgtspïj¥gas att¥st¥bas mïr˙i. ·¥s stratïÆijas pasÇkumiem ir atkÇrtoti jÇuzsver Eiropas Savien¥bas potenciÇls sasniegt un veicinÇt vides un sociÇlos mïr˙us. Tomïr tagad ir izaicinÇjums noformulït stratïÆiju par jomÇm, kurÇs EiropÇ nav panÇkta prognozïtÇ att¥st¥ba (piemïram, lïna izaugsme un nepietiekamsdarbavietu skaits).

Венгерский

A Bizottság azt javasolja, hogy a lisszaboni menetrend célkitűzéseit olyan intézkedések felé kelleneátirányítani, amelyek oly módon segítik elő a növekedést és a munkahelyteremtést,hogy azokteljes mértékben összhangban legyenek a fenntartható fejlődéssel.Astratégiához tartozó intézkedéseknek meg kell erősíteniük az Unió azon képességét,hogy elérje, illetve továbbfejlessze környezetvédelmi és társadalmi célkitűzéseinket.Az igazi kihívás azonban egy olyan stratégia meghatározása, amely azokat a területekethelyezi előtérbe, amelyeken Európa nem tud jó teljesítményt felmutatni (például astagnáló növekedés és túl kevés új munkahely létrehozása).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Main¥ta attieksme pret pÇrvaldi un atbilst¥gas politikas sistïmas izveide ir visnoz¥m¥gÇkie izaicinÇjumi saist¥bÇ ar pilsoniskÇs sabiedr¥bas l¥dzdal¥bu Eiropas pïtniec¥bas pasÇkumos.

Венгерский

A civil társadalomnak az európai kutatásban való részvétele elŒtt álló legfontosabbkihívások: meg kell változtatni az irányítással kapcsolatos hozzáállást és megfelelŒ politikai keretet kell létrehozni.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Vajadz¥bu steidzami r¥koties ir apstiprinÇjusi ar¥ Vima Koka vad¥tÇ augsta l¥me¿a grupa pagÇju‰ajÇ novembr¥.·¥s grupas zi¿ojumÇ minïts nopietns izaicinÇjums.

Венгерский

Ma már látható, hogy az eddigi fejlődés a legjobb esetben is vegyes képet mutat. Noha Európa újjászületésénekszámos alapvető feltétele megvalósult, az európai és nemzeti szinten mutatkozó eredmények elmaradnak avárttól.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

IzaicinÇjumi ir l¥dz¥gi un ietekmï msu att¥st¥bas modeli.Mums kopÇ jÇstÇjas pret¥ ‰iem izaicinÇjumiem, jo ikviens ieguld¥jums ir svar¥gskop¥gu mïr˙u sasnieg‰anÇ.

Венгерский

A kihívások közösek, és befolyással vannaka fejlődés modelljére. Együttesen kell őket kezelnünk – hiszen mindenki egyénihozzájárulása fontos a közös siker biztosítása érdekében.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK