Спросить у Google

Вы искали: tetrabromdifenyletheru (Чешский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Чешский

Английский

Информация

Чешский

„b/ „Tetrabromdifenyletherem a pentabromdifenyletherem“ se rozumí 2,2',4,4'-

Английский

"b/ "Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether" means 2,2',4,4'

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Чешский

Tetrabromdifenylether

Английский

Tetrabromodiphenyl ether

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

Nařízením Komise (EU) č. 757/2010 ze dne 24. srpna 2010, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách [9], se provádějí rozhodnutí přijatá podle Stockholmské úmluvy s cílem zařadit chlordekon, pentachlorbenzen, hexabrombifenyl, hexachlorcyklohexany, lindan, tetrabromdifenylether, pentabromdifenylether, hexabromdifenylether a heptabromdifenylether do přílohy A části 1 Stockholmské úmluvy tím, že tyto chemické látky budou doplněny do přílohy I části A nařízení (ES) č. 850/2004.

Английский

Commission Regulation (EU) No 757/2010 of 24 August 2010 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annexes I and III [9] implements decisions taken under the Stockholm Convention to list chlordecone, pentachlorobenzene, hexabromobiphenyl, hexachlorocyclohexanes, lindane, tetrabromodiphenyl ether, pentabromodiphenyl ether, hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether in Part 1 of Annex A to the Stockholm Convention by adding those chemicals to Part A of Annex I to Regulation (EC) No 850/2004.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Ve třídě polybromovaných difenyletherů (PBDE): 2,2′,4-tribromdifenylether (BDE-28, č. CAS 41318-75-6); 2,2′,4,4′-tetrabromdifenylether (BDE-47, č. CAS 5436-43-1); 2,2′,4,5′-tetrabromdifenylether (BDE-49, č. CAS 243982-82-3); 2,2′,4,4′,5-pentabromdifenylether (BDE-99, č. CAS 60348-60-9); 2,2′,4,4′,6-pentabromdifenylether (BDE-100, č. CAS 189084-64-8); 2,2′,3,4,4′,5′-hexabromdifenylether (BDE-138, č. CAS 67888-98-6); 2,2′,4,4′,5,5′-hexabromdifenylether (BDE-153, č. CAS 68631-49-2); 2,2′,4,4′,5,6′-hexabromdifenylether (BDE-154, č. CAS 207122-15-4); 2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromdfenylether (BDE-183, č. CAS 207122-16-5) a 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-dekabromdifenylether (BDE-209, č. CAS 1163-19-5), ve vejcích a vaječných výrobcích, mléku a mléčných výrobcích, mase a masných výrobcích, živočišných a rostlinných tucích a olejích, rybách a jiných potravinách mořského původu, výrobcích pro zvláštní výživu a v potravinách pro kojence a malé děti, a to prostřednictvím analytických metod s mezí stanovitelnosti 0,01 ng/g v syrovém stavu nebo nižší.

Английский

for the class of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs): 2,2′,4-tribromodiphenyl ether (BDE-28, CAS No 41318-75-6); 2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47, CAS No 5436-43-1); 2,2′,4,5′-tetrabromodiphenyl ether (BDE-49, CAS No 243982-82-3); 2,2′,4,4′,5-pentabromodiphenyl ether (BDE-99, CAS No 60348-60-9); 2,2′,4,4′,6-pentabromodiphenyl ether (BDE-100, CAS No 189084-64-8); 2,2,3,4,4,5-hexabromodiphenyl ether (BDE-138, CAS No 67888-98-6); 2,2′,4,4′,5,5′-hexabromodiphenyl ether (BDE-153, CAS No 68631-49-2); 2,2′,4,4′,5,6′-hexabromodiphenyl ether (BDE-154, CAS No 207122-15-4); 2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromodiphenyl ether (BDE-183, CAS No 207122-16-5) and 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-decabromodiphenyl ether (BDE-209, CAS No 1163-19-5), in eggs and egg products, milk and dairy products, meat and meat products, animal and vegetable fats and oils, fish and other seafood, products for specific nutritional uses, and food for infants and small children, using analytical methods with a limit of quantification of 0,01 ng/g wet weight or lower;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Vzhledem k tomu, že látky tetrabromdifenylether, pentabromdifenylether, hexabromdifenylether a heptabromdifenylether jsou již zařazeny do seznamu v příloze V nařízení (ES) č. 689/2008 a podléhají proto zákazu vývozu, nedoplňují se tyto chemické látky do seznamu chemických látek uvedených v části 3 přílohy I nařízení (ES) č. 689/2008.

Английский

Since tetrabromodiphenyl ether, pentabromodiphenyl ether, hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether are already listed in Annex V to Regulation (EC) No 689/2008 and are therefore subject to an export ban, those chemicals are not added to the list of chemicals contained in Part 3 of Annex I to Regulation (EC) No 689/2008.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Tetrabromdifenylether C12H6Br4O

Английский

Tetrabromodiphenyl ether C12H6Br4O

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Чешский

K zajištění souladu v případě těchto derivátů, identifikovaných COP4 jako látky s charakterem perzistentních organických znečisťujících látek, by mělo nařízení (ES) č. 850/2004 uplatnit stejný přístup jako příloha XVII nařízení (ES) č.1907/2006. Z tohoto důvodu by měly být deriváty hexabromdifenylether, heptabromdifenylether, tetrabromdifenylether a pentabromdifenylether zařazeny do přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004.

Английский

For reasons of coherence the listing in Regulation (EC) No 850/2004 should follow the approach of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 for those derivatives identified by COP4 as having POP characteristics; therefore hexabromodiphenyl ether, heptabromodiphenyl ether, tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether derivatives should be listed in Annex I to Regulation (EC) No 850/2004.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Používání výrobků obsahujících jako složku tetrabromdifenylether, které jsou v Unii používány před 25. srpnem 2010, je povoleno.

Английский

Use of articles already in use in the Union before 25 August 2010 containing Tetrabromodiphenyl ether as a constituent of such articles shall be allowed.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Pro účely této položky se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci tetrabromdifenyletheru v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích přísadách výrobků, pokud je rovna nebo menší než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních).

Английский

For the purposes of this entry, Article 4(1)(b) shall apply to concentrations of Tetrabromodiphenyl ether equal to or below 10 mg/kg (0,001 % by weight) when it occurs in substances, preparations, articles or as constituents of the flame-retarded parts of articles.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

aniž je dotčeno ustanovení v písmeni b), může být povolena výroba, uvedení na trh a použití výrobků a přípravků obsahujících tetrabromdifenylether v koncentraci do 0,1 % hmotnostních, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití;

Английский

without prejudice to subparagraph (b), articles and preparations containing concentrations below 0,1 % of tetrabromodiphenyl ether by weight when produced partially or fully from recycled materials or materials from waste prepared for re-use;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Pentabromdifenylether, hexabromdifenylether, heptabromdifenylether a tetrabromdifenylether v současné době nejsou v Evropské unii uváděny na trh vzhledem k omezení danému nařízením Komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII [7], a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních [8].

Английский

Pentabromodiphenyl ether, hexabromodiphenyl ether, heptabromodiphenyl ether and tetrabromodiphenyl ether are not currently being placed on the market in the Union as they are restricted by Commission Regulation (EC) No 552/2009 of 22 June 2009 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII [7] and Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment [8].

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Zasedání COP4 rozhodlo o zařazení do přílohy A úmluvy (odstraňování) tetrabromdifenylether, pentabromdifenylether, hexabromdifenylether a heptabromdifenylether, dále jen „polybromované difenylethery“.

Английский

The COP4 decided to list tetrabromodiphenyl ether, pentabromodiphenyl ether, hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether, hereinafter ‘polybrominated diphenyl ethers’, in Annex A (elimination) to the Convention.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK