Fråga Google

You searched for: schengenstater (Danska - Finska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Danska

Finska

Info

Danska

Brug og formidling af Interpol-indberetninger i Schengenstater

Finska

Interpol-kuulutuksen käyttö ja jakelu Schengen-valtioissa

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Danska

Oversigt over lande, hvis statsborgere er visumpligtige i nogle Schengenstater

Finska

Erittely valtioista, joiden kansalaisia koskee viisumipakko joissakin Schengenvaltioissa BENELUX SAKSA KREIKKA ESPANJA RANSKA ITALIA ITA¨VALTA

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

1. — fælles liste over lande, hvis statsborgere er visumpligtige i samtlige Schengenstater

Finska

1 – Yhteinen luettelo valtioista, joiden kansalaisilta vaaditaan viisumi kaikissa Schengenvaltioissa

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Retningslinjer for for bevismidler bevismidler og og indicier indicier i i forbindelse forbindelse med med tilbagetagelsesaftaler tilbagetagelsesaftaler mellem mellem Schengenstater

Finska

Schengenvaltioiden valisten va¨listen takaisinottosopimusten takaisinottosopimusten yhteydessa yhteydessa¨ huomioon huomioon otettavia otettavia todisteita todisteita ja ja tunnusmerkkeja tunnusmerkkeja¨ koskevat koskevat paaperiaatteet pa¨a¨periaatteet

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Fælles liste liste over over lande, lande, hvis hvis statsborgere statsborgere er er visumpligtige visumpligtige i i samtlige samtlige Schengenstater

Finska

Yhteinen luettelo luettelo valtioista, valtioista, joiden joiden kansalaisilta kansalaisilta vaaditaan vaaditaan viisumi viisumi kaikissa kaikissa Schengenvaltioissa

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

3) er at fastsætte bestemmelser for udvekslingen af oplysninger mellem grænsekontrolmyndighederne i de forskellige Schengenstater om visumpligtige søfolk i transit.

Finska

¨ ma¨n tyo¨ohjeen, joka on laadittu asiakirjan SCH/II-Visa (96) 11 rev 3 perusteella, tavoitteena on yksinomaan luoda tiedonvaihtoja¨rjestelma¨ niiden viranomaisten va¨lille, joiden toimialaan yksitta¨isten Schengen-ja¨senvaltioiden rajavartioinnissa kuuluvat viisumipakon alaisiin kauttakulkumatkalla oleviin merimiehiin liittyva¨t asiat.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Ajourført oversigt oversigt over over stater, stater, hvis hvis statsborgere statsborgere kun kun er er visumpligtige visumpligtige i i nogle nogle Schengenstater

Finska

Ajantasaistettu luettelo luettelo valtioista, valtioista, joiden joiden kansalaisilta kansalaisilta vaaditaan vaaditaan viisumi viisumi vain vain joissakin joissakin Schengenvaltioissa

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

7 om retningslinjer for bevismidler og indicier i forbindelse med tilbagetagelsesaftaler mellem Schengenstater godkendes. Det anbefales, at disse retningslinjer anvendes fra datoen for vedtagelsen af denne afgørelse.

Finska

¨ listen takaisinottosopimusten yhteydessa¨ huomioon otettavia todisteita ja tunnusmerkke- ja

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

4. løbende gensidig information mellem alle Schengenstater om resultaterne af ekspertmissioner i hjemlandene og transitlandene, især de lande, der ansøger om tiltrædelse af EU, til brug i forbindelse med hjælpeforanstaltninger

Finska

¨ ht o ¨ - ja kauttakulkuvaltioille antama tuki, joka sisa¨lta¨a¨ neuvojen antamisen laittoman maahanmuuton esta¨miseksi kussakin valtiossa voimassa olevan kansallisen lainsa¨a¨da¨nno¨n mukaisesti, jotta laiton maahantulo Schengen-valtioon voitaisiin esta¨a¨.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Bilaget til dette dokument indeholder en oversigt over repræsentationerne med henblik pa˚ udstedelse af Schengen-visa i tredjelande, hvor alle Schengenstater ikke er repræsenteret.

Finska

Keskusryhma¨ vastaanottaa tiedot ta¨ha¨n taulukkoon tehta¨vista¨ muutoksista, joista asianomaiset ja¨senvaltiot ovat sopineet keskena¨a¨n. (1)

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

For personer omfattet af fællesskabsretten skal der etableres separate kontrolsteder med en ensartet minimumsskiltning i alle Schengenstater i form af Den Europæiske Unions symbol med bogstaverne »EU« omgivet af en krans af stjerner.

Finska

Yhteiso¨n lain mukaan etuoikeutetussa asemassa oleville on siksi varattava erilliset tarkastuspisteet, jotka merkita¨a¨n kaikissa Schengenvaltioissa yhtena¨isella¨ va¨himma¨ismerkinna¨lla¨, jossa on Euroopan unionin tunnus ja lisa¨ksi kirjaimet EU ta¨htikeha¨n sisa¨lla¨.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Indberetninger, der formidles via Interpols kanaler, og som også omfatter Schengenområdet eller dele deraf, skal have følgende påtegning: »undtagen for Schengenstater«.

Finska

Interpolin kautta välitettävissä, myös Schengen-alueen tai osan siitä kattavissa kuulutuksissa olisi oltava seuraava maininta: ”Schengen-valtioita lukuun ottamatta”.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Danska

Bilag 2, liste A, i de fælles konsulære instrukser indeholder en liste over lande, hvis statsborgere ikke er visumpligtige i en eller flere Schengenstater, når de er indehavere af diplomatpas, officielle pas eller tjenestepas, men visumpligtige, når de er indehavere af almindeligt pas.

Finska

Yhteisen konsuliohjeiston liitteessä 2 olevassa luettelossa A luetellaan maat, joiden kansalaisilta ei vaadita viisumia yhdessä tai useammassa Schengen-valtiossa, jos heillä on diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassi, mutta joilta vaaditaan viisumi, jos heillä on tavallinen passi.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

1) om pa˚ grundlag af bestemmelserne i kapitel VIII i de fælles konsulære instrukser ( samarbejdet i mellem konsulaterne pa˚ stedet, i betragtning af, at gensidig udveksling af oplysninger mellem Schengenstaterne om, at en visumansøgninger blevet indgivet i en af staterne, er en hjælp til at undga˚, at der indgives flere eller flere pa˚ hinanden følgende ansøgninger, i betragtning af, at stempling til identificering af visumansøgninger er en hjælp til at undga˚, at den samme person søger visum flere steder eller flere pa˚ hinanden følgende gange, i betragtning af, at en standardisering af praksis med at stemple alle visumansøgninger, uanset hvilket land de indgives i, vil bidrage til at dæmpe eventuelle forbehold over for en afvigende praksis —

Finska

) VIII luvun, joka koskee konsuliyhteistyo¨ta¨, katsoo, etta¨ Schengenin kumppanivaltioiden va¨linen kullekin valtiolle ja¨tettyja¨ viisumihakemuksia koskeva tiedonvaihto voi esta¨a¨ usean samanaikaisen tai pera¨kka¨isen hakemuksen ja¨tta¨misen, katsoo, etta¨ leiman ka¨ytto¨ merkkina¨ viisumihakemuksen ja¨tta¨misesta¨ esta¨a¨ samaa hakijaa ja

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

14. udveksling af informationer — med inddragelse af Europol, for sa˚ vidt dette er tilladt i forbindelse med personoplysninger og under forudsætning af, at organerne under Europolkonventionen giver deres tilladelse — mellem de af Schengenstaterne udpegede centrale myndigheder om situationens udvikling, de trufne foranstaltninger og de foretagne pa˚gribelser, herunder ogsa˚ om menneskesmuglerorganisationer og sluserruter, samt hurtigere videregivelse af disse informationer til de kompetente tjenester

Finska

14) Schengenvaltioiden nimea¨mien keskuspaikkojen va¨linen tietojenvaihto – niin, etta¨ myo¨s Europol osallistuu siihen edellytta¨en, etta¨ ta¨ma¨ on henkilo¨tietojen osalta sallittua ja etta¨ Europol-yleissopimuksessa ma¨a¨ra¨tyt toimielimet antavat ta¨ha¨n suostumuksensa – tilanteen kehittymisesta¨, toteutetuista toimenpiteista¨ ja kiinniotoista, ennen kaikkea ihmisten salakuljetusta harjoittavista organisaatioista ja niiden ka¨ytta¨mista¨ reiteista¨, seka¨ na¨iden tietojen nopeutettu toimittaminen edelleen asiaa ka¨sitteleville viranomaisille.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

1995 om om hurtig hurtig udveksling udveksling mellem mellem Schengenstaterne

Finska

Schengenvaltioiden

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

2. tæt samarbejde med hjemlandenes og transitlandenes kompetente myndigheder i henhold til Schengenstaternes nationale ret, især i form af ra˚dgivning og støtte via Schengenstaternes forbindelsesofficerer

Finska

2) La¨heinen yhteistyo¨ la¨hto¨- ja kauttakulkumaiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa Schengenvaltioiden kansallisen lainsa¨a¨da¨nno¨n mukaisesti niin, etta¨ ne saavat Schengenvaltioiden yhteyshenkilo¨ilta¨ neuvoja ja tukea.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

3. støtte til hjemlandene og transitlandene pa˚ de i punkt 2 nævnte betingelser via Schengenstaternes forbindelsesofficerer med henblik pa˚ ra˚dgivning om forebyggelse af illegal indvandring i henhold til gældende national ret, for at bekæmpe illegal indvandring i Schengenstaterne

Finska

3) Schengenin sopimusvaltioiden yhteyshenkilo¨iden edella¨ 2 kohdassa mainitulla tavalla la

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

377 b) Schengenstaterne udpeger centrale kontaktpunkter, hvortil meddelelse om behov for ra

Finska

377 b) Schengenvaltiot nimea¨va¨t yhteyspisteita¨, joille ilmoitetaan, tarvitaanko neuvoja ja onko niita¨ mahdollista antaa, ja joiden va¨lityksella¨ ratkaistaan operatiivisia kysymyksia¨ ja toimitetaan asiakirjaneuvontaa koskevia tietoja.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

4.2.Uanset forpligtelsen i artikel 16 i Schengen-konventionen, der er klart formuleret i bilag 14 til de fælles konsulære instrukser, og pa˚ grundlag af hvilken Schengenstaterne inden 72 timer skal fremsende oplysninger om udstedelse af visum med begrænset territorial gyldighed, tilra˚des det Schengenstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer hver ma˚ned at udveksle statistiske oplysninger om de visa med begrænset territorial gyldighed, som er udstedt i den forega˚ende ma˚ned, og videresende disse oplysninger til deres respektive centrale myndighed.

Finska

4.2 Riippumatta Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 16 artiklan mukaisesta velvoitteesta, joka on esitetty selkea¨sti yhteisen konsuliohjeiston liitteessa¨ 14 ja jonka perusteella Schengenvaltioiden on tiedotettava 72 tunnin kuluessa sellaisen viisumin myo¨nta¨misesta¨, jonka voimassaolo on alueellisesti rajoitettu, Schengenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot velvoitetaan vaihtamaan kuukausittain tilastotietoja edellisen kuukauden aikana myo¨nta¨mista¨a¨n alueellisesti rajoitetuista viisumeista seka¨ toimittamaan kyseiset tiedot kukin omille keskusviranomaisilleen.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:



Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK