Fråga Google

You searched for: bankrotējušām (Lettiska - Italienska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Lettiska

Italienska

Info

Lettiska

- nav tikušas pasludinātas par bankrotējušām,

Italienska

- non siano stati oggetto di una procedura fallimentare;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

To apstiprinot tika citēts publicēts raksts, kurā teikts, ka “BP aiziešana no saules enerģijas rūpniecības pēc četrdesmit gadu darba tajā, liecina, cik sīva konkurence ir parādījusies saules enerģijas tirgū un cik pārpilns tas ir.” Tomēr šajā rakstā nav teikts, ka Tata ir nekonkurētspējīgs uzņēmums; rakstā ir stāstīts par situāciju saules enerģijas tirgū kopumā, runājot par konkurenci uz dzīvību un nāvi šajā nozarē un, ka “daudzi uzņēmumi visā pasaulē ir atlaiduši simtiem strādnieku un bankrotējuši”.

Italienska

A sostegno di ciò viene citato un articolo di stampa secondo il quale «l'uscita di BP dall'industria dell'energia solare dopo circa quattro decenni dimostra quanto sia diventato competitivo e affollato questo mercato». Tuttavia tale articolo non indicava solo la Tata come società non competitiva, ma trattava della situazione del mercato dei pannelli solari in generale, parlando di «concorrenza agguerrita che segna un'industria», e dicendo che «molte società in tutto il mondo hanno chiuso stabilimenti, licenziato centinaia di lavoratori e presentato istanza di fallimento».

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukuši uzņēmējdarbību, ir iesaistīti tiesas procesā attiecībā uz iepriekš minētajiem jautājumiem vai nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;

Italienska

in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività o in altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico delle quali sia in corso un procedimento di tal genere;

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukuši uzņēmējdarbību, tie ir iesaistīti procesā attiecībā uz iepriekšminētajiem jautājumiem vai nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;

Italienska

i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Šādu kaitējumus būs grūti labot, ņemot vērā, ka iepriekšējie darbinieki būs bijuši spiesti doties darba meklējumos un kreditori būs piesardzīgi, nodrošinot finansējumu atkal atvērtiem bankrotējušiem uzņēmumiem.

Italienska

Tale danno sarebbe difficilmente riparabile, dato che le imprese saranno state chiuse, gli ex dipendenti saranno stati costretti a trasferirsi per trovare lavoro e le fonti di credito saranno caute a finanziare la riapertura di imprese fallite.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

parakstītu spiestuves apliecinājumu, ko apstiprinājis tās ārējais revidents, par to, ka attiecībā uz spiestuvi netiek veiktas procedūras, kuru mērķis ir pasludināt to par bankrotējušu, izdot tiesas lēmumu par piespiedu likvidāciju vai administratora iecelšanu, mierizlīgums ar kreditoriem, vai arī līdzīgas procedūras saskaņā ar valsts normatīviem aktiem; un

Italienska

una dichiarazione sottoscritta dalla stamperia, certificata dai suoi revisori esterni, che attesti che essa non è oggetto di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione o di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi o regolamenti nazionali;

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Saskaņā ar nolīguma 5. un 8. pantu, Argentīnas izpildiestāde atļauj jaunu zvejas licenču, kas aptver I protokolā noteiktās zvejas iespējas, nodošanu tālāk uzņēmumiem, kas ir vai tiks reģistrēti saskaņā ar Argentīnas normatīviem aktiem, attiecībā uz Kopienas kuģiem, kas darbojas kopprojektos, kā minēts šajā pielikumā, izņemot tās licences, kuras izsniegtas noenkurotiem kuģiem ar Argentīnas karogu, kas jebkāda iemesla dēļ ir noenkuroti uz vairāk nekā gadu bez pārtraukuma, piemēram, kuģiem, kas pieder bankrotējušām kompānijām.

Italienska

Conformemente agli articoli 5 e 8 dell'accordo, la competente autorità argentina autorizza le imprese costituite e da costituirsi secondo l'ordinamento argentino a trasferire ai pescherecci comunitari che operano nell'ambito delle associazioni temporanee di imprese di cui al presente allegato le autorizzazioni di pesca corrispondenti alle possibilità fissate nel protocollo I, tranne quelle rilasciate a pescherecci argentini rimasti inattivi, per qualsiasi motivo, per più di un anno intero, o a pescherecci appartenenti ad imprese in fallimento.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Saskaņā ar nolīguma 5. un 8. pantu, Argentīnas izpildiestāde veicina derīgo zvejas licenču nodošanu tālāk šajā pielikumā minētajām uzņēmējsabiedrībām, izņemot tās licences, kuras izsniegtas noenkurotiem kuģiem ar Argentīnas karogu, kas jebkāda iemesla dēļ ir noenkuroti uz vairāk nekā gadu bez pārtraukuma, piemēram, kuģiem, kas pieder bankrotējušām kompānijām.

Italienska

Conformemente agli articoli 5 e 8 dell'accordo, la competente autorità argentina concede alle società contemplate nel presente allegato il trasferimento delle vigenti autorizzazioni di pesca, tranne quelle rilasciate a pescherecci argentini rimasti inattivi, per qualsiasi motivo, per più di un anno intero, o a pescherecci appartenenti ad imprese in fallimento.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

2007. gada maijā maksātnespējas administrators publicēja bankrotējušā TB apzināto parādsaistību sarakstu PLN 63 miljonu apmērā.

Italienska

Nel maggio 2007 il curatore fallimentare ha comunicato l'elenco dei debiti riconosciuti di TB in stato di fallimento per un importo totale di 63 milioni di PNL. Tale importo comprende i debiti istituzionali.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Turklāt jāņem vērā globālās ekonomikas konteksts šā pārdošanas darījuma laikā: kad bankrotējušais uzņēmums Daewoo Motors 2006. gadā piekrita pārdot 51 % kapitāla daļu, DWAR bija ievērojamas saistības (nenokārtotas muitas prasības, parādi citiem Daewoo meitasuzņēmumiem u. c.).

Italienska

Inoltre, si deve tener conto anche del contesto economico generale del periodo in cui è stata realizzata quest’ultima vendita: quando la società Daewoo Motors, che aveva dichiarato fallimento, ha accettato di vendere il 51 % delle sue azioni nel 2006, DWAR doveva far fronte a debiti consistenti (il credito doganale ancora non rimborsato, i debiti verso altre controllate di Daewoo ecc.).

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukuši uzņēmējdarbību, ir iesaistīti tiesvedībā saistībā ar iepriekš minētajām situācijām vai nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;

Italienska

siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, procedura della stessa natura o situazione analoga risultante da una procedura simile prevista da leggi e regolamenti nazionali;

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Tādējādi Tieliikelaitos var iegūt konkurences priekšrocību, jo to nevar pasludināt par bankrotējušu.

Italienska

Tieliikelaitos può quindi ottenere un vantaggio concorrenziale giacché non può essere dichiarata fallita.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Ņemot vērā valsts atbildību, saskaņā ar Bankrota likuma 1. nodaļas 3. pantu valsts uzņēmumus nevar atzīt par bankrotējušiem.

Italienska

Per quanto attiene alla responsabilità dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, capo 1 della legge fallimentare, le imprese statali non possono essere dichiarate fallite.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Jebkurā gadījumā sūdzības iesniedzēji piebilst, ka privātiem uzņēmumiem, ko pēc Somijas tiesību aktiem var pasludināt par bankrotējušiem, arī ir jāsniedz aizdevuma piešķīrējam garantijas, kas atbilst valsts garantijas maksas apmēram.

Italienska

Ad ogni modo, i denuncianti osservano che le imprese private che possono essere dichiarate fallite ai sensi della legge finlandese devono fornire al prestatore garanzie uguali al costo della tassa di garanzia versata allo Stato.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Viņi uzsver, ka, lai gan pašreizējais Bankrota likums stājās spēkā tikai 2004. gada 1. septembrī, arī iepriekš nepastāvēja iespēja pasludināt Tieliikelaitos par bankrotējušu.

Italienska

Essi sottolineano il fatto che benché la vigente legge fallimentare sia entrata in vigore soltanto il 1o settembre 2004, neppure prima di tale data esisteva la possibilità di dichiarare fallita Tieliikelaitos.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Tomēr, ja kredītiestādi atzīst par bankrotējušu vai ja to likvidē piespiedu kārtā, konfidenciālu informāciju, kas neattiecas uz trešām personām, kuras iesaistītas mēģinājumos kredītiestādi glābt, var izpaust civillietu vai komerclietu tiesvedībā.

Italienska

Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Saīsināt bankrota procedūras ilgumu, samazināt nepabeigto lietu skaitu, kas sakrājies bankrotu procedūrās, un samazināt nepabeigto lietu skaitu uzņēmumiem, kas ir bankrotējuši, bet nav likvidēti.

Italienska

Abbreviare la durata delle procedure fallimentari, eliminare il ritardo accumulato in queste procedure e ridurre il numero delle società in fallimento non ancora sciolte.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukuši uzņēmējdarbību, tie ir iesaistīti tiesas procesā saistībā ar iepriekšminētajiem jautājumiem vai nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas attiecīgās valsts tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;

Italienska

i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to lietas pārvalda tiesas, tie noslēguši vienošanos ar kreditoriem, pārtraukuši uzņēmējdarbību, attiecībā uz tiem notiek tiesvedība saistībā ar šiem jautājumiem vai arī tie ir jebkādā citā analoģiskā situācijā, kas izriet no līdzīgas valsts tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras;

Italienska

si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi o regolamenti nazionali;

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Tomēr Komisija atzīmē, ka pārdošanas apjoms Polijā ir strauji krities un dažiem veikaliem ir saistības pret FSO vai arī tie ir bankrotējuši, šāda racionalizācija bija nepieciešama rentabilitātes un izmaksu samazināšanas nolūkā.

Italienska

La Commissione osserva, tuttavia, che dal momento che le vendite in Polonia sono enormemente diminuite e alcuni punti di vendita hanno crediti rimanenti nei confronti di FSO oppure hanno dichiarato fallimento, tale razionalizzazione era necessaria dal punto di vista della redditività e al fine di limitare i costi della vendita.

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK