Fråga Google

You searched for: ekat (Lettiska - Tjeckiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Lettiska

Tjeckiska

Info

Lettiska

EKAT paplašināšana

Tjeckiska

Rozšíření ECAA

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Par pastāvošajām interpretācijām pirms šā nolīguma parakstīšanas dienas informē EKAT partnerus.

Tjeckiska

Stávající výklady se sdělí partnerům ECAA přede dnem podpisu této dohody.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Apvienotās komitejas lēmumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un EKAT partneru oficiālajos vēstnešos.

Tjeckiska

Rozhodnutí smíšeného výboru se zveřejní v úředních věstnících Evropské unie a partnerů ECAA.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Katras Asociētās puses pakāpeniskās pārejas laikā uz pilnīgu EKAT noteikumu piemērošanu veic novērtējumus.

Tjeckiska

Postupný přechod každé přidružené strany k úplnému používání ECAA podléhá posouzení.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Šajā nolūkā Eiropas Kopiena nosūta EKAT partneriem visus Tiesas spriedumus, kas attiecas uz nolīguma darbību.

Tjeckiska

Za tímto účelem předkládá Evropské společenství partnerům ECAA všechny rozsudky Soudního dvora, které se týkají fungování této dohody.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

e) "EKAT partneris" ir asociētā puse, Norvēģija vai Islande;

Tjeckiska

e) "partnerem ECAA" přidružená strana, Norsko nebo Island;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

EKAT partneris ar lēmumu un saskaņā ar IV pielikumu var noteikt to, ciktāl un saskaņā ar kādu kārtību tā tiesas piemēro attiecīgo noteikumu.

Tjeckiska

Partner ECAA může formou rozhodnutí a v souladu s přílohou IV stanovit, v jakém rozsahu a jakým způsobem mají jeho soudy a tribunály uplatňovat toto ustanovení.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

ŅEMOT VĒRĀ, ka noteikumiem par EKAT būtu daudzpusēji jāpiemēro EKAT, un tādēļ saistībā ar EKAT ir jāformulē īpaši noteikumi;

Tjeckiska

BEROUCE V ÚVAHU, že pravidla týkající se společného evropského leteckého prostoru se mají používat na mnohostranném základě v rámci společného evropského leteckého prostoru a že je v tomto ohledu zapotřebí stanovit zvláštní pravidla;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Tas attiecas arī uz aģentūru, filiāļu vai meitasuzņēmumu izveidi, ko veic EK dalībvalstu vai EKAT partneru valstspiederīgie, kuri veic uzņēmējdarbību jebkurā no to teritorijām.

Tjeckiska

Totéž platí při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností státními příslušníky členského státu ES nebo partnera ECAA usazenými na území kteréhokoli z nich.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Šā nolīguma mērķis ir izveidot Eiropas Kopējo aviācijas telpu, turpmāk – "EKAT".

Tjeckiska

Cílem této dohody je vytvoření společného evropského leteckého prostoru (European Common Aviation Area, dále jen "ECAA").

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

Apvienotās komitejas priekšsēdētāja amatu pārmaiņus ieņem kāds no EKAT partneriem vai Eiropas Kopiena un tās dalībvalstis, ievērojot kārtību, ko nosaka Apvienotās komitejas reglamentā.

Tjeckiska

Smíšenému výboru v souladu s pravidly stanovenými jeho jednacím řádem střídavě předsedají partner ECAA nebo Evropské společenství a jeho členské státy.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Saistībā ar šā nolīguma darbības jomu un nosacījumiem un neskarot I pielikumā uzskaitīto attiecīgo tiesību aktu noteikumus, nav ierobežota EK dalībvalstu vai EKAT partneru valstspiederīgo brīvība veikt uzņēmējdarbību jebkurā no to teritorijām.

Tjeckiska

V oblasti působnosti a v rámci podmínek této dohody, aniž jsou dotčena ustanovení příslušných aktů uvedených v příloze I, není omezena svoboda usazování státních příslušníků členského státu ES nebo partnera ECAA na území kteréhokoli z nich.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Šis nolīgums sastāv no pantiem, kur izklāstīti EKAT darbības pamataspekti, turpmāk – pamatnolīgums, pielikumiem, kur I pielikumā ir uzskaitīti Eiropas Kopienas tiesību akti, ko saskaņā ar pamatnolīgumu piemēro Līgumslēdzēju pušu starpā, un protokoliem, no kuriem vismaz viens attiecībā uz katru Asociēto pusi nosaka tai piemērojamos pārejas pasākumus.

Tjeckiska

Tato dohoda obsahuje články, které upravují obecné fungování ECAA (dále jen "hlavní dohoda"), přílohy, z nichž příloha I obsahuje právní předpisy Evropského společenství použitelné mezi smluvními stranami v rámci hlavní dohody, a protokoly, z nichž alespoň jeden pro každou přidruženou stranu stanoví přechodná ujednání použitelná pro tuto přidruženou stranu.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Lettiska

Kopiena, darbojoties kopā ar EK dalībvalstīm, vai EKAT partneris var iesniegt Apvienotajai komitejai domstarpību jautājumus saistībā ar šā nolīguma piemērošanu vai interpretāciju, izņemot gadījumus, kad šajā nolīgumā ir izklāstītas īpašas procedūras.

Tjeckiska

Kromě případů, kdy tato dohoda stanoví zvláštní postup, může Společenství společně s členskými státy ES nebo partner ECAA předložit spornou záležitost týkající se použití nebo výkladu této dohody smíšenému výboru.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

ATZĪSTOT starptautiskās civilās aviācijas integrēto raksturu un vēloties izveidot Eiropas Kopējo aviācijas telpu (EKAT), kuras pamatā ir Līgumslēdzēju pušu savstarpēja gaisa pārvadājumu tirgus pieejamība un brīvība veikt uzņēmējdarbību ar vienlīdzīgiem konkurences nosacījumiem un atbilstīgi vienādiem noteikumiem, tostarp drošības, drošuma, gaisa satiksmes pārvaldības, sociālās saskaņotības un vides jomā;

Tjeckiska

UZNÁVAJÍCE integrovanou povahu mezinárodního civilního letectví a vedeny přáním vytvořit společný evropský letecký prostor založený na vzájemném přístupu na trhy smluvních stran s leteckou dopravou a na svobodě usazování, s rovnými podmínkami hospodářské soutěže, a na dodržování stejných pravidel – včetně pravidel v oblasti bezpečnosti, ochrany, řízení letového provozu a harmonizace v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

EKAT pamatā ir brīva tirgus pieejamība, brīvība veikt uzņēmējdarbību, vienlīdzīgi konkurences nosacījumi un kopīgi noteikumi, tostarp drošības, drošuma, gaisa satiksmes pārvaldības, sociālajā un vides jomā.

Tjeckiska

ECAA je založen na volném přístupu na trh, svobodě usazování, rovných podmínkách hospodářské soutěže a na společných pravidlech, včetně pravidel v oblasti bezpečnosti, ochrany, řízení letového provozu, v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

lai parakstītu un provizoriski piemērotu Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (EKAT) izveidi

Tjeckiska

o podpisu a prozatímním uplatňování mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

PATUROT PRĀTĀ, ka EKAT noteikumu pilnīga ievērošana, tostarp pilnīga tirgus pieejamība, nav sasniedzama uzreiz, bet drīzāk pakāpeniski ar īpašu, laika ziņā ierobežotu pārejas noteikumu palīdzību;

Tjeckiska

BEROUCE V ÚVAHU, že souladu s pravidly společného evropského leteckého prostoru, včetně úplného přístupu na trh, nelze dosáhnout jednorázově, ale spíše prostřednictvím přechodných opatření usnadněných časově omezenými zvláštními ujednáními;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Saistībā ar šā nolīguma darbības jomu un neskarot I pielikumā uzskaitīto attiecīgo tiesību aktu noteikumus, uzņēmējsabiedrībām vai uzņēmumiem, kuri ir izveidoti vai dibināti saskaņā ar EK dalībvalstu vai EKAT partneru tiesību aktiem un kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta atrodas EKAT, piemēro tādu pašu attieksmi kā EK dalībvalstu vai EKAT partneru fiziskajām personām, kas ir to valstspiederīgie.

Tjeckiska

V oblasti působnosti této dohody, aniž jsou dotčena ustanovení příslušných aktů uvedených v příloze I, se se společnostmi založenými nebo uspořádaným podle práva členského státu ES nebo partnera ECAA, jež mají svou hlavní provozovnu v ECAA, zachází stejně jako s fyzickými osobami, které jsou státními příslušníky členských států ES nebo partnerů ECAA.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Lettiska

Eiropas Kopiena var aicināt piedalīties EKAT jebkuru valsti vai struktūru, kura ir gatava savus tiesību aktus gaisa pārvadājumu jomā un saistītos jautājumus padarīt saderīgus ar Kopienas gaisa pārvadājumu tiesību aktiem un saistītajiem jautājumiem un ar kuru Kopiena ir izveidojusi vai veido ciešu ekonomisko sadarbību, piemēram, asociācijas nolīgumu.

Tjeckiska

Evropské společenství může vyzvat k účasti v ECAA jakýkoliv stát nebo subjekt, který je připraven sladit své právní předpisy o letecké dopravě a souvisejících záležitostech s odpovídajícími právními předpisy Společenství a který vytvořil nebo vytváří rámec úzké hospodářské spolupráce, jako je dohoda o přidružení.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK