Fråga Google

You searched for: dangosant (Walesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Walesiska

Engelska

Info

Walesiska

Dangosant fod y Cabinet wedi fy nghefnogi yn fy mhenderfyniadau

Engelska

They indicate that the Cabinet supported me in my decisions

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Pan ddychwelant ar y trywydd cywir , dangosant fod ganddynt ddoniau

Engelska

When they get back on the right track , they show that they have talents

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Dangosant fath o fywyd nad ydym ni , fel Aelodau Cynulliad , yn ei brofi

Engelska

They show a sort of life that we , as Assembly Members , do not experience

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Dangosant y niwed a wnaed i'r DU gan amrywiadau yn y cyfraddau cyfnewid

Engelska

They show the damage done to the UK by fluctuations in exchange rates

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Dangosant yr hyn sydd yn bosibl lle caiff ystyriaeth fanwl ei rhoi i anghenion a photensial Cymru

Engelska

They show what is possible when detailed consideration is given to the needs and potential of Wales

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Adlewyrcha'r blaenoriaethau hyn flaenoriaethau rhychwantol y Cynulliad Cenedlaethol a dangosant fod datblygiad diwylliannol yn fater trawsbynciol

Engelska

These priorities reflect the overarching priorities of the National Assembly and show that cultural development is cross-cutting

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Dangosant ein cefnogaeth i ysbryd a bwriadau'r cynnig a'n bod wedi cael dadl adeiladol ar y materion pwysig hyn

Engelska

They show our support for the spirit and intentions behind the motion and that we have had a constructive debate on these important issues

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Sut bynnag yr ystyrir ac yr eglurir y problemau hynny , dangosant nad oes gennym strwythur sydd yn gallu dygymod â newidiadau cyffrous a phellgyrhaeddol ac ymateb yn greadigol a pharod iddynt

Engelska

However you consider and explain those problems , they show that we do not have a structure that can cope with exciting and far-reaching changes and respond to them creatively and readily

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae'r ffigurau hyn yn siarad drostynt eu hunain a hefyd dangosant y manteision economaidd ychwanegol sy'n bosibl drwy fynediad newydd i ardaloedd

Engelska

These figures speak for themselves and also indicate the potential additional economic benefits of new access to areas

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Dangosant fod cyfran y cyllid a ddaw o Lywodraeth ganolog i ariannu gwasanaethau llywodraeth leol yn yr awdurdodau lleol ledled Cymru wedi gostwng yn yr holl awdurdodau namyn da ; bu cynnydd yn y ddau awdurdod hynny

Engelska

They show that in local authorities throughout Wales the proportion of funding that comes from central Government to fund local government services has decreased in all but two authoritie ; it has increased in those two authorities

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Os ystyriwch y ffigurau ar gyfer Medi 2003 , a gyhoeddwyd heddiw , dangosant fod cynnydd o 2 ,500 yn nifer staff y GIG a gyflogir yn uniongyrchol , i 62 ,644

Engelska

If you consider the figures for September 2003 , announced today , they show that the number of directly employed NHS staff has increased by 2 ,500 to 62 ,644

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae'r prosiectau'n gwneud gwahaniaeth yn y rheng flaen ar draws amrywiaeth o wasanaethau yn ein cymunedau , a dangosant fod gweithdrefnau gweithio ar y cyd ar waith

Engelska

The projects are delivering at the sharp end across a range of services in our communities , and they demonstrate that joint working is being undertaken

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae'r penderfyniadau hynny'n rhagddyddio ffurfio'r Cabinet partneriaeth , ond dangosant fod gallu'r weinyddiaeth Lafur --

Engelska

Those decisions predate the formation of the partnership Cabinet , but they show that the ability of the Labour administration --

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Ni chefais ddigon o amser i ymdrin â chynifer o enghreifftiau ag y dymunaswn , ond nid yw'r rhai yr wyf wedi cyfeirio atynt ond yn rhai o blith llawer o agweddau ar strategaeth iechyd gyfannol Llafur , a dangosant pam na chefnogaf y cynnig hwn

Engelska

I have not had time to go into as many examples as I would like , but the ones that I have mentioned only begin to scratch the surface of Labour's holistic health strategy , and show why I will not support this motion

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Yr unig beth y gallwch ei wneud yw darllen disgrifiadau hanesyddol , sydd yn eithaf diddorol , oherwydd dangosant , er gwaethaf yr hyn a gredwn , fod amrywiadau a newidiadau enfawr wedi digwydd i'n harfordir

Engelska

All you can do is read historical accounts , which are quite interesting as they will show that , despite what we think , there have been enormous fluctuations and changes in our coastline

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Os edrychwch ar y dangosyddion diweddaraf ar gyfer cyflogaeth , enillion a hoff bwnc Lisa Francis , sef twristiaeth , dangosant dwf sylweddol yn economi Cymru , yn sicr mewn perthynas â gweddill y DU , felly nid wyf am glywed darlith gan y Torïaid ar reolaeth economaidd

Engelska

If you look at the latest indicators for employment , earnings , and Lisa Francis's favourite subject of tourism , they show dramatic growth in the Welsh economy , certainly in relation to the rest of the UK , so I will not take any lectures from the Tories about economic management

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Ni all y Cynulliad hwn lwyddo hyd nes y bydd y Prif Ysgrifennydd a'r Cabinet yn torri'r llinyn bogail sydd yn eu cysylltu â San Steffa ; hyd nes y dangosant rywfaint o ddewrder gwleidyddol a gwrthsefyll bwlïan , goruchwylio , canoli a'r chwant Sofietaidd am rym sydd yn deillio o'r Kremlin ym Millbank

Engelska

This Assembly cannot succeed until the First Secretary and the Cabinet cut the umbilical cord that links them to Westminste ; until they show some political courage and stand up to the bullying , nannying , centralising , Soviet-style control freakery that emanates from the Millbank Kremlin

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Edwina Hart : Nid oedd fy sylwadau am Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio yn rhai diystyrio ; dangosant fy ymddiriedaeth lwyr ym mhrosesau'r Cynulliad , Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio , y broses archwilio , yr Ysgrifennydd Parhaol fel swyddog cyfrifo , a rôl Archwilydd Cyffredinol Cymru

Engelska

Edwina Hart : My comments regarding the Chair of the Audit Committee were not dismissiv ; they indicate my full confidence in the Assembly's processes , the Chair of the Audit Committee , the audit process , the Permanent Secretary as accounting officer , and the role of the Auditor General for Wales

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Nid yw fy ystadegau i'n dangos ichi wario £100 miliwn y flwyddyn ar gyfalaf : dangosant ichi wario £48 miliwn yn 1996-1997 , £77 miliwn yn 1997-1998 a £75 miliwn yn 1998-1999

Engelska

My statistics do not show that you spent £100 million a year on capital : they show that you spent £48 million in 1996-1997 , £77 million in 1997-1998 and £75 million in 1998-1999

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Yr ydym wedi gofyn i feddygon teulu gyflymu'r broses hon ac er eu bod yn gontractwyr hunangyflogedig a'u cyfrifoldeb hwy yw hyn yn y pen draw , yr wyf yn siwr y dangosant yr un ewyllys da ag ysbytai , lle mae gennym reolaeth fwy uniongyrchol i fynnu y canfyddir cofnodion

Engelska

We have asked GPs to speed this up and , although they are self-employed contractors and it is up to them in the end , I am sure that they will show the same goodwill as hospitals , where we have more direct control to insist that records are found

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK