Google'a Sor

Şunu aradınız:: oderb (Almanca - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Almanca

Lehçe

Bilgi

Almanca

oderb) nicht im Rahmen eines Zollverfahrens befördert,

Lehçe

b) są przemieszczane nie będąc objętymi procedurą celną.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

a) vom dienstältesten Kammervorsitzenden oderb) bei gleichem Dienstalter vom ältesten Kammervorsitzenden.

Lehçe

b) w razie takiego samego stażu pracy – najstarszy przewodniczący jednej z izb, spełniający warunek na podstawie poprzedniego punktu.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

oderb) Mutter-und Tochterunternehmen unter einheitlicher Leitung des Mutterunternehmens stehen.

Lehçe

b) jednostka dominująca zarządza tą jednostką i jednostką zależną na jednolitych zasadach.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

oderb) bei der Lieferstufe ab Kai gemäß Absatz 7 Unterabsatz 3 am Kai zur Verfügung gestellt wurden

Lehçe

b) zostały umieszczone na nabrzeżu, w przypadku dostawy na bazie ex quay zgodnie z przepisami ust. 7 akapit trzeci;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

oderb) in eine Freizone, wenn das Verbringen der Waren in diese Freizone unmittelbar erfolgen soll:

Lehçe

b) do wolnego obszaru celnego, jeżeli towary mają być wprowadzone bezpośrednio do tego wolnego obszaru celnego;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

oderb) gegen eine unrechtmäßige Nutzung oder Patentverletzung gerichtlich vorzugehen oder dem Lizenzgeber dabei Beistand zu leisten;

Lehçe

b) do podjęcia lub do udzielenia pomocy licencjodawcy w podjęciu kroków przeciwko takim sprzeniewierzeniom lub naruszeniom;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

oderb) zwischen der Ausfahrt aus dem Hafen und der Rückkehr in den Hafen nie mehr als 24 Stunden auf See verbringen.

Lehçe

b) niespędzających nigdy więcej niż 24 godziny na morzu, licząc od chwili wyjścia w morze do chwili powrotu do portu.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

oderb) einen Vorschlag, eine Zulassung oder eine Registrierung abzulehnen, und eine Erläuterung gemäß Artikel 4 Absatz 4,

Lehçe

b) propozycję odmowy wydania zezwolenia lub dokonania rejestracji oraz dokument wyjaśniający, tak jak zgodnie z art. 4 ust. 4;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

a) für die Herstellung von anderen Erzeugnissen als Lebensmitteln und Futtermitteln oderb) für die Aussaat oder das Auspflanzen bestimmt sind.

Lehçe

a) państwo trzecie przeznaczenia wymaga poddania produktu szczególnej obróbce dla zapobieżenia wprowadzeniu organizmu szkodliwego na swoje terytorium; albo

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

oderb) um sicherzustellen, daß die Produktion des Lizenznehmers den Qualitätsvorschriften entspricht, die für den Lizenzgeber und die anderen Lizenznehmer gelten,

Lehçe

b) zapewnienia, że produkty licencjobiorcy zgodne są z minimalnymi standardami jakościowymi stosowanymi przez licencjodawcę i innych licencjobiorców;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

oderb) dass der betreffende Wirkstoff nicht in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen wird, mit Angabe der entsprechenden Gründe.

Lehçe

b) lub o niewłączaniu substancji aktywnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, ze wskazaniem powodów niewłączenia.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

oderb) wenn der Bewerber eine Berufserfahrung auf See als Mitglied einer Decksmannschaft nachweisen kann; für die höchstzulässige Verkürzung von drei Jahren muß der Bewerber eine Berufserfahrung von mindestens vier Jahren auf See nachweisen können.

Lehçe

b) jeżeli wnioskodawca może dostarczyć dowód zawodowego doświadczenia zdobytego na statku morskim jako członek załogi pokładowej; w celu uzyskania zmniejszenia o maksymalną ilość trzech lat wnioskodawca powinien dostarczyć dowód potwierdzający co najmniej czteroletnie doświadczenie w żegludze morskiej.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

a) der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 oderb) der Durchführungsvorschriften gemäß Artikel 64 Absatz 1 dieser Richtlinie;

Lehçe

21. „urzędowy lekarz weterynarii” oznacza lekarza weterynarii wyznaczonego przez właściwe władze;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Herkunft der TiereDie Tiere sind entwedera) im Gebiet der Gemeinschaft geboren und seit ihrer Geburt dort gehalten worden (4)oderb) aus einem Drittland eingeführt worden, das den tierseuchenrechtlichen Bedingungen genügt, die gemäß Artikel 8 der Richtlinie 72/462/EWG(4) mit der Entscheidung 79/542/EWG des Rates festgelegt wurden.

Lehçe

Pochodzenie zwierzątZwierzęta albo:(a) urodziły się i są chowane od chwili urodzenia na terytorium Wspólnoty (4)albo(b) zostały przywiezione z trzeciego państwa spełniającego warunki zdrowotne zwierząt określone w decyzji Rady 79/542/EWG zgodnie z artykułem 8 dyrektywy 72/462/EWG(4)

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Ein vom Seuchenstatus der angrenzenden Gewässer unabhängiges Kompartiment wird mit Wasser versorgt:a) durch eine Wasseraufbereitungsanlage, die den jeweiligen Erreger inaktiviert, um das Risiko der Seucheneinschleppung auf ein vertretbares Maß zu senken, oderb) direkt aus einem Brunnen, einem Bohrloch oder einer Quelle.

Lehçe

Enklawa, która jest niezależna od statusu zdrowotnego otaczających ją wód naturalnych, ma zapewnione dostawy wody:a) przez zakład oczyszczania wody unieszkodliwiający odnośny patogen w celu obniżenia do dopuszczalnego poziomu ryzyka wprowadzenia choroby; lubb) bezpośrednio ze studni, odwiertu lub źródła.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Die Maßnahme schließt die Gewährung von Beihilfen aus bzw. setzt die vorherige Anmeldung jeder beabsichtigten Gewährung von Beihilfen bei der Kommission voraus, a)wenn sich die förderfähigen Gesamtkosten des Vorhabens auf mindestens 25 Mio. EUR belaufen unddie Bruttobeihilfeintensität mindestens 50 % beträgt oderin Gebieten, in denen Regionalbeihilfen gewährt werden dürfen, die Nettobeihilfeintensität mindestens 50 % beträgt, oderb)wenn sich das Gesamtvolumen der Beihilfe auf mindestens 15 Mio. EUR brutto beläuft _BAR_ Nein _BAR_

Lehçe

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o przyznaniu pomocy, a)jeśli całkowite koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą co najmniej 25 mln EUR orazintensywność pomocy brutto wynosi co najmniej 50 %,na obszarach, które kwalifikują się do pomocy regionalnej, intensywność pomocy netto wynosi co najmniej 50 %; lubb)jeśli całkowita kwota pomocy brutto wynosi co najmniej 15 mln EUR _BAR_ Nie _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Einzelbeihilfen für größere Vorhaben _BAR_ Gemäß Artikel 6 der Verordnung gilt die Maßnahme nicht für die Gewährung von Einzelbeihilfen bzw. erfordert die vorherige Anmeldung der betreffenden Beihilfen bei der Kommission, a)wenn sich die förderfähigen Gesamtkosten des Vorhabens auf mindestens 25 Mio. EUR belaufen unddie Bruttobeihilfeintensität mindestens 50 % beträgt;in Gebieten, in denen Regionalbeihilfen gewährt werden dürfen, die Nettobeihilfeintensität mindestens 50 % beträgt, oderb)wenn sich das Gesamtvolumen der Beihilfe auf mindestens 15 Mio. EUR brutto beläuft _BAR_ Ja _BAR_

Lehçe

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji _BAR_ Zgodnie z art. 6 rozporządzenia środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o przyznaniu pomocy, jeżeli: a)całkowite koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą co najmniej 25 mln EUR orazintensywność pomocy brutto wynosi co najmniej 50 %,na obszarach, które kwalifikują się do objęcia pomocą regionalną, intensywność pomocy netto wynosi co najmniej 50 %; lubb)całkowita kwota pomocy brutto wynosi co najmniej 15 mln EUR _BAR_ Tak _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Einzelbeihilfen für größere Vorhaben _BAR_ Im Einklang mit Artikel 6 der Verordnung gilt die Maßnahme nicht für die Gewährung von Einzelbeihilfen bzw. erfordert die vorherige Anmeldung der betreffenden Beihilfen bei der Kommission, a)wenn sich die förderfähigen Gesamtkosten des Vorhabens auf mindestens 25 Mio. EUR belaufen unddie Bruttobeihilfeintensität mindestens 50 % beträgt;in Gebieten, in denen Regionalbeihilfen gewährt werden dürfen, die Nettobeihilfeintensität mindestens 50 % beträgt; oderb)wenn das Gesamtvolumen der Beihilfe sich mindestens auf 15 Mio. EUR brutto beläuft _BAR_ Ja _BAR_ _BAR_

Lehçe

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji _BAR_ Zgodnie z art. 6 rozporządzenia, środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o przyznaniu pomocy, a)jeśli całkowite koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą co najmniej 25 mln EUR orazintensywność pomocy brutto wynosi co najmniej 50 %,na obszarach, które kwalifikują się do pomocy regionalnej, intensywność pomocy netto wynosi co najmniej 50 %; lubb)jeśli całkowita kwota pomocy brutto wynosi co najmniej 15 mln EUR _BAR_ Tak _BAR_ _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Einzelbeihilfen für größere Vorhaben _BAR_ In Einklang mit Artikel 6 der Verordnung Die Maßnahme schließt die Gewährung von Beihilfen aus bzw. setzt die vorherige Anmeldung jeder beabsichtigten Gewährung von Beihilfen bei der Kommission voraus, a)wenn sich die förderfähigen Gesamtkosten des Vorhabens auf mindestens 25 Mio. EUR belaufen unddie Bruttobeihilfeintensität mindestens 50 % beträgt oderin Gebieten, in denen Regionalbeihilfen gewährt werden dürfen, die Nettobeihilfeintensität mindestens 50 % beträgt, oderb)wenn sich das Gesamtvolumen der Beihilfe auf mindestens 15 Mio. EUR beläuft _BAR_ Ja _BAR_ _BAR_

Lehçe

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji _BAR_ Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o przyznaniu pomocy, a)jeśli całkowite koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą co najmniej 25 mln EUR orazintensywność pomocy brutto wynosi co najmniej 50 %,na obszarach, które kwalifikują się do pomocy regionalnej, intensywność pomocy netto wynosi co najmniej 50 % lubb)jeśli całkowita kwota brutto wynosi co najmniej 15 mln EUR _BAR_ Tak _BAR_ _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Einzelbeihilfen für größere Vorhaben _BAR_ In Einklang mit Artikel 6 der Verordnung Die Maßnahme schließt die Gewährung von Beihilfen aus bzw. setzt die vorherige Anmeldung jeder beabsichtigten Gewährung von Beihilfen bei der Kommission voraus, a)wenn sich die förderfähigen Gesamtkosten des Vorhabens auf mindestens 25 Mio. EUR belaufen unddie Bruttobeihilfeintensität mindestens 50 % beträgt oderin Gebieten, in denen Regionalbeihilfen gewährt werden dürfen, die Nettobeihilfeintensität mindestens 50 % beträgt, oderb)wenn sich das Gesamtvolumen der Beihilfe auf mindestens 15 Mio. EUR brutto beläuft _BAR_ Ja _BAR_

Lehçe

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji _BAR_ Zgodnie z art. 6 rozporządzenia środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymaga uprzedniego powiadomienia Komisji o przyznaniu pomocy, a)jeśli całkowite koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą co najmniej 25 mln EUR orazintensywność pomocy brutto wynosi co najmniej 50 %,na obszarach, które kwalifikują się do pomocy regionalnej, intensywność pomocy netto wynosi co najmniej 50 % lubb)jeśli całkowita kwota brutto wynosi co najmniej 15 mln EUR _BAR_ Tak _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam