Şunu aradınız:: vareindkøbs (Danca - İsveççe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

İsveççe

Bilgi

Danca

a) 499000 eur for vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter

İsveççe

a) 499000 euro vid varu- och tjänstekontrakt.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Danca

dette kan endog omfatte store vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter.

İsveççe

det kan gälla även stora varu- och tjänstekontrakt.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

denne adgang fremgår som bekendt ikke udtrykkeligt i direktiverne på vareindkøbs- og tjenesteydelsesområdet.

İsveççe

en sådan möjlighet framgår som bekant inte uttryckligen av direktiven på varu- och tjänsteupphandlingsområdet.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

regionsudvalget skal derfor igen opfordre kommissionen til at foreslå en hævning af tærskelværdierne i vareindkøbs- og tjenesteydelsesdirektivet.

İsveççe

-6 kommer därför återigen att anmoda kommissionen att föreslå en höjning av tröskelvärdena i direktivet för upphandling av varor och tjänster.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

når det drejer sig om vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der har en regelmæssig karakter eller skal fornyes inden for en given periode, beregnes kontraktens anslåede værdi på grundlag af:

İsveççe

i fråga om varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som skall förnyas inom en viss period, skall beräkningen av det uppskattade kontaktsvärdet grunda sig på

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Danca

de elektroniske auktioner bør derfor kun omfatte bygge- og anlægs- samt vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, for hvilke der kan fastsættes nøjagtige specifikationer.

İsveççe

det bör därför föreskrivas att de elektroniska auktionerna endast gäller sådana byggentreprenad-, varu- och tjänstekontrakt för vilka det kan fastställas exakta specifikationer.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

for offentlige vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der indgås med regelmæssige mellemrum, eller som skal fornyes inden for et bestemt tidsrum, beregnes kontraktens anslåede værdi på grundlag af:

İsveççe

i fråga om offentliga varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som avses förnyas inom en viss angiven period, skall beräkningen av det uppskattade värdet av kontraktet grunda sig på

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Danca

i forbindelse med udbudsprocedurerne for vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter kan ordregivere, der har indvilliget i at tage alternative tilbud i betragtning i henhold til stk. 1, ikke afvise et alternativt tilbud alene med den begrundelse, at det, såfremt det antages, vil blive en tjenesteydelseskontrakt i stedet for en indkøbskontrakt eller omvendt.

İsveççe

vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande enhet som har tillåtit alternativa utföranden enligt punkt 1 inte förkasta ett alternativ enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli antingen ett tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället för ett tjänstekontrakt.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Danca

a) for vareindkøb: for hvert vareområde den anslåede samlede værdi for de kontrakter eller rammeaftaler, som de agter at indgå i løbet af de næste tolv måneder, når den anslåede samlede værdi, jf. artikel 16 og 17, er 750000 eur eller derover

İsveççe

a) när det gäller varor: det beräknade totala värdet av de kontrakt eller ramavtal per varuområde som den avser att tilldela under de närmaste tolv månaderna, om det beräknade totala värdet enligt artiklarna 16 och 17 uppgår till minst 750000 euro.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Danca

a) art og mængde, herunder alle optionsklausuler vedrørende yderligere kontrakter og om muligt den foreløbige tidsfrist for brugen af disse klausuler; ved kontrakter, der kan fornyes, art og mængde samt den foreløbige tidsfrist for offentliggørelse af senere udbudsbekendtgørelser vedrørende de bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser, der udbydes, hvis en sådan frist foreligger

İsveççe

a) typ och mängd, även varje option på ytterligare kontrakt och om möjligt beräknad tidsfrist för optionen. när det gäller kontrakt som kan förnyas, typ och mängd samt, om möjligt, beräknad tidpunkt för kommande meddelanden om upphandling av byggentreprenader, varor eller tjänster som skall upphandlas.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Danca

i udbudsprocedurerne for offentlige vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter kan ordregivende myndigheder, der har givet tilladelse til alternative tilbud, ikke afvise et alternativt tilbud alene med den begrundelse, at der, såfremt det antages, enten vil blive tale om en tjenesteydelseskontrakt i stedet for en offentlig vareindkøbskontrakt eller omvendt.

İsveççe

vid offentlig upphandling av varor och tjänster får en upphandlande myndighet som har tillåtit alternativa anbud inte förkasta ett alternativt anbud enbart på grund av att anbudet, om det antas, skulle bli antingen ett tjänstekontrakt och inte ett offentligt varukontrakt, eller ett varukontrakt och inte ett offentligt tjänstekontrakt.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Danca

b) i undtagelsestilfælde, når bygge- og anlægsarbejdernes, vareindkøbenes eller tjenesteydelsernes art eller de hermed forbundne risici ikke muliggør en forudgående samlet prisfastsættelse

İsveççe

b) i undantagsfall om byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna är av sådant slag eller är förenade med sådana risker att det inte går att ange något totalpris i förväg.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Danca

a) for vareindkøb: for hvert vareområde den anslåede samlede værdi for de kontrakter eller rammeaftaler, som de agter at indgå i løbet af de næste tolv måneder, når den anslåede samlede værdi, jf. artikel 7 og 9, er 750000 eur eller derover.

İsveççe

a) när det gäller varor: det beräknade totala värdet av de kontrakt eller ramavtal per varuområde som den avser att tilldela under de närmaste 12 månaderna, om det beräknade totala värdet enligt artiklarna 7 och 9 uppgår till minst 750000 euro.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Danca

nedenfor findes modværdierne af de tærskelværdier, der gælder fra den 1. januar 2006 for offentlige vareindkøbs- og tjenesteydelsesaftaler samt bygge- og anlægskontrakter, jf. rådets direktiv 93/38/eØf [5] og wto-aftalen om offentlige indkøb, som indgået af rådet på fællesskabets vegne ved rådets afgørelse 94/800/ef af 22. december 1994:

İsveççe

nedan anges de tröskelvärden som från och med den 1 januari 2006 skall tillämpas vid offentlig upphandling av varor och tjänster samt bygg- och anläggningsarbeten i enlighet med rådets direktiv 93/38/eeg [5] och det avtal om offentlig upphandling som rådet ingick på gemenskapens vägnar genom beslut 94/800/eg:

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Danca

(22) elektroniske auktioner er en teknik, der vil brede sig, og der bør derfor fastlægges en fællesskabsdefinition af disse auktioner, som bør være omfattet af specifikke regler for at sikre, at de afvikles i overensstemmelse med principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed. de elektroniske auktioner bør derfor kun omfatte bygge-og anlægs-samt vareindkøbs-og tjenesteydelseskontrakter, for hvilke der kan fastsættes nøjagtige specifikationer. dette kan navnlig være tilfældet i forbindelse med tilbagevendende indkøbs-, bygge-og anlægs-samt tjenesteydelseskontrakter. af samme grund bør det på et hvilket som helst tidspunkt af den elektroniske auktion kunne fastslås, hvordan tilbudsgiveren er klassificeret. anvendelse af elektroniske auktioner gør det muligt for ordregivere at anmode tilbudsgiverne om at fremlægge nye og lavere priser og, når kontrakten tildeles på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ligeledes at forbedre andre elementer i tilbuddet end prisen. for at sikre at gennemsigtighedsprincippet overholdes, kan kun elementer, der kan vurderes automatisk ad elektronisk vej, uden at ordregiveren deltager heri og/eller har mulighed for at foretage en reel vurdering heraf, gøres til genstand for elektroniske auktioner, dvs. kun elementer, der er kvantificerbare, således at de kan udtrykkes i tal eller i procent. derimod bør de aspekter af et tilbud, der indebærer en vurdering af ikke-kvantificerbare elementer, ikke gøres til genstand for elektroniske auktioner. visse bygge-og anlægs-samt tjenesteydelseskontrakter, der involverer en intellektuel indsats som f.eks. projektering af bygge-og anlægsarbejder, bør derfor ikke gøres til genstand for elektroniske auktioner.

İsveççe

(22) eftersom förfarandet med elektroniska auktioner kommer att få ökad omfattning bör det införas en gemenskapsdefinition av sådana auktioner och fastställas särskilda regler för dessa för att garantera att de genomförs på ett sådant sätt att principerna om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet iakttas fullt ut. det bör därför föreskrivas att de elektroniska auktionerna endast gäller sådana byggentreprenad-, varu-och tjänstekontrakt för vilka det kan fastställas exakta specifikationer. detta kan bland annat gälla i fråga om återkommande varu-, byggentreprenad-och tjänstekontrakt. i samma syfte bör det också föreskrivas att anbudsgivarnas rangordning måste kunna fastställas under hela den elektroniska auktionen. användningen av elektroniska auktioner ger de upphandlande myndigheterna möjlighet att uppmana anbudsgivarna att erbjuda nya lägre priser och, när kontraktet tilldelas den anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, även att förbättra andra aspekter av anbudet än priset. för att säkerställa respekt för principen om öppenhet bör dock endast de aspekter som kan utvärderas automatiskt på elektronisk väg, utan ingripande och/eller bedömning från den upphandlande myndighetens sida bli föremål för elektronisk auktion, dvs. sådana aspekter som kan kvantifieras så att de kan uttryckas i siffror eller procenttal. däremot bör sådana aspekter av anbudsgivningen som innebär en bedömning av aspekter som inte kan kvantifieras inte bli föremål för elektronisk auktion. följaktligen bör vissa byggentreprenadkontrakt och tjänstekontrakt som innehåller intellektuella prestationer, såsom projekteringen av byggentreprenader, inte bli föremål för elektronisk auktion.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

det europæiske fællesskab har for nylig vedtaget nye direktiver om tildeling af offentlige kontrakter om bygge-og anlægsarbejder, vareindkøb og tjenesteydelser [1]. de indeholder detaljerede regler om udbudsprocedurer for hele eu.

İsveççe

europeiska gemenskapen har nyligen antagit nya direktiv om offentlig upphandling av bygg-och anläggningsarbeten, varor och tjänster [1]. genom dessa fastställs tillämpningsbestämmelser för konkurrensutsatta anbudsförfaranden som omfattar hela eu.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

når ordregiverne vælger at tildele kontrakten til den, der har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderer de tilbuddene for at fastslå, hvilket der indebærer det bedste forhold mellem kvalitet og pris. med henblik herpå fastsætter de økonomiske og kvalitative kriterier, der tilsammen skal gøre det muligt at fastslå, hvilket tilbud er det økonomisk mest fordelagtigt for ordregiveren. disse kriterier fastsættes ud fra kontraktsgenstanden, idet de skal gøre det muligt at vurdere de enkelte tilbuds resultatniveau i forhold til kontraktsgenstanden som defineret i de tekniske specifikationer og at måle forholdet mellem kvalitet og pris for hvert tilbud. for at sikre ligebehandling skal tildelingskriterierne gøre det muligt at sammenligne tilbuddene og vurdere dem objektivt. hvis disse betingelser er opfyldt, kan økonomiske og kvalitative tildelingskriterier, f.eks. dem, der vedrører opfyldelsen af miljøkrav, give ordregiveren mulighed for at opfylde den berørte almenheds behov som anført i kontraktspecifikationerne. under samme omstændigheder kan en ordregiver anvende kriterier, der skal opfylde sociale krav, navnlig svarende til behov -som defineret i kontraktspecifikationerne -hos særligt ugunstigt stillede befolkningsgrupper, hvortil hører modtagerne/brugerne af de bygge-og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser, der er omfattet af kontrakten.

İsveççe

när de upphandlande enheterna väljer att ge kontraktet till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, bör de utvärdera anbuden för att fastställa vilket som har det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris. för att göra detta bör de fastställa de ekonomiska och kvalitativa kriterier som i sin helhet bör göra det möjligt för den upphandlande enheten att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. fastställandet av dessa kriterier beror på föremålet för upphandlingen, eftersom de bör göra det möjligt att utvärdera varje anbuds prestanda i förhållande till föremålet för upphandlingen, enligt definitionen i de tekniska specifikationerna, samt att utvärdera förhållandet mellan kvalitet och pris för varje anbud. för att garantera likabehandling bör tilldelningskriterierna göra det möjligt att jämföra anbuden och bedöma dem på ett objektivt sätt. om dessa villkor är uppfyllda, kan ekonomiska och kvalitativa tilldelningskriterier, till exempel uppfyllande av miljökrav, göra det möjligt för den upphandlande enheten att tillgodose den berörda allmänhetens behov, så som de är formulerade i specifikationerna för upphandlingen. det är enligt samma villkor som en upphandlande enhet får använda kriterier som syftar till att tillgodose sociala krav, särskilt för att tillgodose behov -fastställda i specifikationerna för upphandlingen -hos särskilt missgynnade befolkningsgrupper till vilka förmånstagarna/användarna av de byggentreprenader, varor och tjänster som är föremål för upphandlingen hör.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

de supplerende vareindkøb, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder blev taget i betragtning ved beregning af værdien af kontrakten i overensstemmelse med artikel 5 i denne afgørelse.

İsveççe

kompletterande varor, tjänster eller byggentreprenader beaktades vid beräkningen av kontraktsvärdet enligt artikel 5 i detta beslut.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

den samlede værdi af kontrakter, som indgås om supplerende vareindkøb, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, må dog som regel ikke overstige 50 % af værdien af den oprindelige kontrakt.

İsveççe

det sammanlagda värdet av kompletterande varor, tjänster eller byggentreprenader skall dock normalt inte överstiga 50 % av det ursprungliga kontraktets värde.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

disse supplerende vareindkøb, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder ikke teknisk eller økonomisk kan adskilles fra den oprindelige kontrakt uden væsentlige ulemper, eller

İsveççe

de kompletterande varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna av tekniska eller ekonomiska skäl inte kan avskiljas från det ursprungliga kontraktet utan stora olägenheter, eller

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam