Google'a Sor

Şunu aradınız:: lippujäsenvaltionsa (Fince - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

İngilizce

Bilgi

Fince

onko pyyntialuksen päällikkö saanut lippujäsenvaltionsa viranomaisilta ennakkoluvan;

İngilizce

that the master of the catching vessel has received a prior authorisation from its flag State authorities;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Päätöslauselma mahdollistaa poikkeuksen soveltamisen pienimuotoiseen kalastukseen eli lippujäsenvaltionsa talousvyöhykkeillä kalastustoimintaa harjoittaviin kalastusaluksiin.

İngilizce

The resolution provides for an exception for artisanal fisheries, namely fishing vessels engaged in fishing operations within the Exclusive Economic Zone (EEZ) of the Member State whose flag they fly.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Yhteisön kalastusaluksen päällikön on lähetettävä 2 kohdan mukaiset saalisilmoitukset lippujäsenvaltionsa kalastuksen seurantakeskukselle.

İngilizce

The masters of Community fishing vessels shall send to the Fisheries Monitoring Centre (FMC) of their flag Member State catch reports in accordance with paragraph 2.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Yhteisön kalastusalusten päälliköiden on toimitettava lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille jäljempänä toisessa alakohdassa mainitussa määräajassa saalisluettelo.

İngilizce

The masters of Community fishing vessels shall send the competent authorities in their flag Member State a "catch report" within the period specified in the second subparagraph.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

Yhteisön kalastusalusten päälliköiden on toimitettava lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille jäljempänä toisessa alakohdassa mainitussa määräajassa saalisluettelo.

İngilizce

The masters of Community fishing vessels shall send the competent authorities in their flag Member State a "catch report" within the period specified in the second subparagraph.

Son Güncelleme: 2014-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

Pyyntialuksen päällikön on ennen hinattaviin häkkeihin tehtäviä siirtotoimia lähetettävä lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille siirtoa koskeva ennakkoilmoitus, josta käy ilmi

İngilizce

Before any transfer operation into towed cages, the master of a catching vessel shall send to the competent authorities of his flag Member State before the transfer, a prior transfer notification indicating:

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Unionin kalastusalukset eivät saa osallistua jälleenlaivaustoimiin sääntelyalueella, elleivät ne ole saaneet siihen ennakolta lupaa lippujäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta.

İngilizce

EU fishing vessels shall engage in transhipment activities in the Regulatory Area only if they have received prior authorisation from the competent authorities in their flag Member State.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Yhteisön vesillä toimivan yhteisön kalastusaluksen sallitaan harjoittavan kalastustoimintaa ainoastaan, jos sillä on lippujäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten myöntämä voimassaoleva kalastuslupa.

İngilizce

A Community fishing vessel operating in Community waters shall only be authorised to carry out fishing activities insofar as it holds a valid fishing authorisation issued by the competent authorities of its flag Member State.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Jos kadonnutta pyydystä ei pystytä ottamaan talteen, aluksen päällikön on ilmoitettava lippujäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle 24 tunnin kuluessa pyydyksen katoamisesta seuraavat tiedot:

İngilizce

If the lost gear cannot be retrieved the master of the vessel shall notify the competent authority in its flag Member State within 24 hours of the loss of the following:

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

onko pyyntialuksen päällikkö lähettänyt lippujäsenvaltionsa viranomaisille ennakkoilmoituksen, jonka on vahvistanut allekirjoituksellaan aluksella oleva ICCAT:n alueellinen tarkkailija;

İngilizce

that the master of the catching vessel has sent a prior notification, countersigned by the ICCAT regional observer on-board, to its flag State authorities;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Pyyntialuksen päällikön on täytettävä ICCAT:n siirtoilmoitus ja toimitettava se lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille hinausalukseen tehdyn siirtotoimen lopuksi liitteessä III olevan mallin mukaisesti.

İngilizce

The master of a catching vessel shall complete and transmit to the competent authorities of his flag Member State, at the end of the transfer operation to the tug vessel, the ICCAT transfer declaration, in accordance with the format set out in Annex III.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Edellä 80 l artiklassa tarkoitetun pyyntialuksen päällikön on lähetettävä lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille saalisraportti, jossa ilmoitetaan hänen aluksensa saalistamat tonnikalamäärät ja myös se, että saalista ei ole.

İngilizce

The master of a catching fishing vessel referred to in Article 80l shall send to the competent authorities of his flag Member State a catch report stating the quantities of bluefin tuna caught by his vessel, including zero catch returns.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Kalastuslupavaatimus ei koske kokonaispituudeltaan alle 10 metriä pitkiä EU:n kalastusaluksia, jotka kalastavat yksinomaan lippujäsenvaltionsa aluevesillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityisten sääntöjen soveltamista.

İngilizce

Without prejudice to special rules EU fishing vessels of less than 10 metres’ length overall which fish exclusively in the territorial waters of their flag Member States shall be excluded from the obligation to a have a fishing authorisation.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Edellä 12 artiklassa tarkoitetun pyyntialuksen päällikön on lähetettävä lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille saalisilmoitus, jossa ilmoitetaan hänen aluksensa saalistamat tonnikalamäärät, myös silloin, kun saalista ei ole.

İngilizce

The master of a catching fishing vessel referred to in Article 12 shall send to the competent authorities of his flag Member State a catch report stating the quantities of bluefin tuna caught by his vessel, including zero catch returns.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittujen ennakkolupien saamiseksi suurten pelagisten pitkäsiima-alusten päällikön tai omistajan on ilmoitettava seuraavat tiedot lippujäsenvaltionsa viranomaisille ja rannikkosopimusvaltiolle vähintään 24 tuntia ennen suunniteltua jälleenlaivausta:

İngilizce

To receive the prior authorisations mentioned in paragraphs 1 and 2, the master or owner of the large scale pelagic longline vessel shall notify the following information to its flag Member State authorities and to the coastal CPC, at least 24 hours in advance of the intended transhipment:

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

ovatko pyyntialusten päälliköt täyttäneet ja toimittaneet lippujäsenvaltionsa viranomaisille suosituksen 08-05 liitteenä (liite 3) olevan ICCAT:n siirtoilmoituksen;

İngilizce

that the masters of catching vessels have completed and transmitted to their flag State authorities the ICCAT transfer declaration as attached (Annex 3) to Recommendation 08-05;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdan johdantovirkkeessä säädetään, kaiken mittaisten Euroopan unionin kalastusalusten, joilla on lohen kalastuslupa, päälliköiden on välittömästi kalastustoimen päättymisen jälkeen ilmoitettava lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdassa luetellut tiedot.

İngilizce

By way of derogation from the introductory sentence of Article 17(1) of Regulation 1224/2009, masters of European Union fishing vessels of all length retaining salmon and/or sea trout on board shall notify the competent authorities of their flag Member State immediately after the completion of the fishing operation of the information listed in Article 17(1) of Regulation 1224/2009.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklassa säädetään, tämän asetuksen 3 artiklan soveltamisalaan kuuluvia kalakantoja aluksella pitävien unionin kalastusalusten päälliköiden on toimitettava lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kaksi tuntia ennen satamaan saapumista.

İngilizce

By way of derogation from Article 17 of Regulation (EC) No 1224/2009, masters of Union fishing vessels retaining on board fish stocks subject to Article 3 of this Regulation shall notify the competent authorities of their flag Member State of the information listed in Article 17(1) of Regulation (EC) No 1224/2009 two hours before entering into port.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Kun perussopimuksen mukaisesti niin päätetään, sellaisten unionin kalastusalusten, joita ei ole varustettu toimivalla 9 artiklassa tarkoitetulla satelliittiseurantajärjestelmällä tai jotka eivät toimita kalastuspäiväkirjan tietoja sähköisesti 15 artiklassa tarkoitetuin tavoin ja joihin sovelletaan pyyntiponnistusjärjestelmää, päälliköiden on toimitettava vastaanottajan asianmukaisesti kirjaamana teleksinä, telekopiona, puhelinviestinä tai sähköpostina taikka radioitse unionin sääntöjen mukaisesti hyväksyttyä radioasemaa käyttäen pyyntiponnistusilmoituksen muodossa lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa rannikkojäsenvaltiolle välittömästi ennen kutakin kyseisen pyyntiponnistusjärjestelmän piiriin kuuluvalle maantieteelliselle alueelle saapumista ja sieltä poistumista seuraavat tiedot:”

İngilizce

When it is so decided in accordance with the Treaty, masters of Union fishing vessels which are not equipped with a functioning vessel monitoring system as referred to in Article 9 or which do not transmit fishing logbook data electronically as referred to in Article 15 and which are subject to a fishing effort regime shall communicate by telex, fax, telephone message or e-mail duly recorded by the recipient or by radio via a radio station approved under Union rules the following information in the form of a fishing effort report to the competent authorities of his flag Member State and, where appropriate, to the coastal Member State immediately before each intro and exit from a geographical area subject to that fishing effort regime:"

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

Toimijan on lähetettävä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset lippujäsenvaltionsa viranomaisille päivittäin viimeistään klo 9.00 (GMT) edellisen päivän osalta, kun kyseessä ovat kurenuotta-alukset ja yli 24 metrin pituiset alukset, ja viimeistään maanantaina keskiyöllä edellisen, sunnuntaina keskiyöllä (GMT) päättyneen viikon osalta, kun kyseessä ovat muut pyyntialukset.

İngilizce

The reports referred to in paragraphs 1 and 2 shall be transmitted by the operator to its flag Member State authorities on a daily basis for purse seiners and vessels over 24 metres by the latest at 9.00 GMT for the preceding day and for other catching vessels by the latest Monday midnight for the preceding week ending Sunday midnight GMT.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam