Google'a Sor

Şunu aradınız:: digitaalitelevisiolähetykset (Fince - İsveççe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

İsveççe

Bilgi

Fince

maanpäälliset digitaalitelevisiolähetykset

İsveççe

marksänd digital-tv

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Maanpäälliset digitaalitelevisiolähetykset (DVBT) (Itävalta ja Saksa)

İsveççe

Digital marksänd television (DVB-T) (Österrike och Tyskland)

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

Maanpäälliset digitaalitelevisiolähetykset (DVB-T) (Itävalta ja Saksa)

İsveççe

Digital marksänd television (DVB-T) (Österrike och Tyskland)

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Maanpäälliset digitaalitelevisiolähetykset (DVB-T) Berlin-Brandenburgissa (Saksa) -483 -

İsveççe

Skattelättnader för investeringsfonder som specialiserat sig på små kapitalföretag (Italien) -560 -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Alankomaiden viranomaiset sen sijaan väittivät, että symmetrisen valokuituverkon välityksellä voidaan tarjota uusia palveluja, kuten tiedostojen jakamista ja muita vertaissovelluksia sekä HDTV- ja digitaalitelevisiolähetyksiä, jotka kuuluvat eri markkinoille kuin nykyiset epäsymmetrisen liitännän kautta tarjottavat palvelut.

İsveççe

De nederländska myndigheterna hävdar däremot, att nya tjänster kan erbjudas via den symmetriska fiberbredbandsanslutning, t.ex. fildelning och andra ”peer-to-peer”-tillämpningar, HDTV och digital TV, som hör till en annan marknad än de nuvarande tjänsterna som erbjuds via asymmetriska anslutningar.

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Saksan viranomaiset ilmoittivat EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle 8 päivänä joulukuuta 2004 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin saapuneeksi 10 päivänä joulukuuta 2004, aikomuksestaan rahoittaa maanpäällisten digitaalitelevisiolähetysten aloittamista Baijerissa. Kyseisen toimenpiteen tarkoituksena on myöntää kaupallisille lähetysyhtiöille tukea maanpäällisistä digitaalitelevisiolähetyksistä aiheutuviin kustannuksiin.

İsveççe

Genom en skrivelse av den 8 december 2004, som inkom till kommissionen den 10 december 2004, anmälde Tyskland, i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget, en åtgärd om finansiering av införandet av digital marksänd television i Bayern genom stöd till privata programbolags kostnader vid digital markbunden överföring.

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Toimenpide vastasi maanpäällisiä digitaalitelevisiolähetyksiä varten Berlin-Brandenburgissa myönnettyä julkista tukea, jonka johdosta komissio aloitti 14 päivänä heinäkuuta 2004 muodollisen tutkintamenettelyn. Komissio teki asiassa 9 päivänä marraskuuta 2005 lopullisen päätöksensä [2], jonka mukaan valtiontuen ei katsottu soveltuvan yhteismarkkinoille.

İsveççe

Åtgärden liknade det offentliga stöd till digital marksänd television i Berlin-Brandenburg, som den 14 juli 2004 föranledde kommissionen att inleda ett formellt granskningsförfarande, som utmynnade i ett slutgiltigt beslut den 9 november 2005 där det statliga stödet förklarades vara oförenligt med den gemensamma marknaden [2].

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Toimenpiteen tarkoituksena oli tukea maanpäällisten digitaalitelevisiolähetysten aloittamista Baijerissa myöntämällä kaupallisille lähetysyhtiöille tukea maanpäällisistä digitaalitelevisiolähetyksistä aiheutuviin kustannuksiin [5].

İsveççe

Syftet med åtgärden var att stödja införandet av digital marksänd television i Bayern, genom finansiering av privata programbolags kostnader för digital markbaserad överföring [5].

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

DVB-T:llä tarkoitetaan digitaalitelevisiolähetyksiä maanpäällisessä verkossa.

İsveççe

DVB-T står för Digital-Video-Broadcasting via det markbundna nätet.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

DVB Digital Video Broadcasting (digitaalitelevisiolähetyksissä käytetyt standardit)

İsveççe

ETSI Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder

Son Güncelleme: 2014-11-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Edistääkseen maanpäällisiä digitaalitelevisiolähetyksiä koskevaa hanketta Berlin-Brandenburgin mediaviranomainen on maksanut yksityisille yleisradiotoiminnan harjoittajille korvauksia niin sanotuista siirtymiskustannuksista.

İsveççe

För att främja projektet för digitala markbundna TV-sändningar ersatte mediemyndigheten i Berlin-Brandenburg privata programföretag för omställningskostnader.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Muutoksilla varmistettiin, että toimenpide on teknologiariippumattomuuden periaatteen mukainen eli sillä ei suosita tarpeettomasti ja perusteettomasti maanpäällisiä digitaalitelevisiolähetyksiä (DVBT) kilpailevien jakelualustojen kustannuksella.

İsveççe

Ändringarna garanterade åtgärdens förenlighet med principen om ”teknisk neutralitet”, dvs. den skulle inte onödigt och omotiverat gynna digitala marksändningar (DVB-T) på bekostnad av konkurrerande TV-plattformar.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

403. Komissio teki 16. maaliskuuta digitaaliseen lähetystoimintaan liittyvästä valtiontuesta ensimmäisen päätöksensä, joka koski itävaltalaista Digitalisierungsfondsia.[241] Komissio päätti olla vastustamatta toimenpidettä sen jälkeen, kun Itävallan viranomaiset olivat muuttaneet sitä huomattavasti ilmoitusmenettelyn aikana. Muutoksilla varmistettiin, että toimenpide on teknologiariippumattomuuden periaatteen mukainen eli sillä ei suosita tarpeettomasti ja perusteettomasti maanpäällisiä digitaalitelevisiolähetyksiä (DVB-T) kilpailevien jakelualustojen kustannuksella. Toimenpide koostui eri alatoimista, joita olivat taloudellinen tuki digitaalisten televisiolähetysten pilottihankkeisiin ja tutkimukseen, kuluttajille suunnatut taloudelliset kannustimet digitaalivastaanotinten hankkimiseen, avustukset yrityksille innovatiivisten digitaalipalveluiden kehittämiseen ja tuet lähetystoiminnan harjoittajille ylimääräisten lähetyskustannusten kattamiseen silloin, kun analogista ja digitaalista televisiosignaalia lähetetään samanaikaisesti (rinnakkainlähetysten vaihe).

İsveççe

403. Den 16 mars utfärdade kommissionen sitt första beslut om statligt stöd till digitala sändningar. Beslutet gällde den österrikiska Digitalisierungsfonds[241]. Kommissionen beslutade att inte göra några invändningar efter det att de österrikiska myndigheterna gjort avsevärda ändringar i åtgärden i samband med anmälningsprocessen. Ändringarna garanterade åtgärdens förenlighet med principen om "teknisk neutralitet", det vill säga den skulle inte onödigt och omotiverat gynna digitala marksändningar (DVB-T) på bekostnad av konkurrerande tv-plattformar. Åtgärden bestod av olika delåtgärder: bidrag för pilotprojekt och forskningsverksamhet inom digitala tv-sändningar, ekonomiska incitament för att få konsumenterna att köpa digitala mottagare, bidrag till företag för utvecklande av innovativa digitala tjänster och bidrag till programföretag för att ersätta extra överföringskostnader vid parallellsändning av analog och digital tv (”samutsändningsfasen”).

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

600. Edistääkseen maanpäällisiä digitaalitelevisiolähetyksiä koskevaa hanketta Berlin-Brandenburgin mediaviranomainen on maksanut yksityisille yleisradiotoiminnan harjoittajille korvauksia niin sanotuista siirtymiskustannuksista. Yksityisille yleisradiotoiminnan harjoittajille myönnettiin avustus niiden kannustamiseksi siirtymään analogisista maanpäällisistä lähetyksistä digitaalisiin maanpäällisiin lähetyksiin. Uutta maanpäällistä digitaalitelevisioverkkoa ylläpitää T-Systems, joka on Deutsche Telekom AG:n tytäryhtiö. Komissio on tutkinut tämän korvauksen saatuaan asiasta kantelun. Sen mielestä korvaukset voivat olla valtiontukea sekä yksityisille yleisradiotoiminnan harjoittajille että T-Systemsille, joka on DVB-T -verkon operaattori. Sen vuoksi komissio päätti 14. heinäkuuta aloittaa muodollisen tutkimuksen.

İsveççe

600. För att främja projektet för digitala markbundna TV-sändningar ersatte mediemyndigheten i Berlin-Brandenburg privata programföretag för omställningskostnader. De privata programföretagen beviljades ett stöd för att få dem att gå över från analoga marksändningar till digitala marksändningar. Det nya TV-nätet för digitala marksändningar drivs av T-Systems, ett dotterbolag till Deutsche Telekom AG (DTAG). Kommissionen har undersökt denna ersättning med anledning av ett klagomål. Den anser att utbetalningen av ersättningar kan utgöra statligt stöd, både till privata programföretag och till T-Systems, som driver DVB-T-nätet. Den 14 juli beslutade kommissionen därför inleda en formell granskning.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

[244] Asia C 25/2004, Maanpäälliset digitaalitelevisiolähetykset (DVB-T) Berlin-Brandenburgissa, komission päätös 9.11.2005.

İsveççe

[244] Ärende C 25/2004, digital marksänd tv (DVB-T) i Berlin-Brandenburg, kommissionens beslut av den 9 november 2005.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

o) "parannetuilla digitaalisilla televisiolaitteilla" tarkoitetaan televisiovastaanottimien liittämiseen tarkoitettuja tv-sovittimia tai integroituja digitaalisia televisiolaitteita, joilla voidaan vastaanottaa interaktiivisia digitaalitelevisiolähetyksiä;

İsveççe

o) förbättrad digital televisionsutrustning: digitalboxar som är avsedda att anslutas till televisionsapparater eller integrerade digitala televisionsapparater och som kan ta emot digitala interaktiva televisionstjänster.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam