Şunu aradınız:: baie (Hollandaca - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Danca

Bilgi

Hollandaca

baie vertecity in newfoundland canada

Danca

baie vertecity in newfoundland canada

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

baie-comeaucity in quebec canada

Danca

baie- comeaucity in quebec canada

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

baie st-paulcity in quebec canada

Danca

baie st- paulcity in quebec canada

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

•jaarlijkse zitting van de iotc, grand baie (mauritius),

Danca

•Årsmøde i iotc, grand baie (mauritius),

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

bovendien heeft de commissie, in het kader van het onderzoek naar twee klachten tegen steun die de rederijen sea france en bai zouden hebben ontvangen, de franse autoriteiten tweemaal vragen gesteld over de financieringswijze van bepaalde van hun schepen.

Danca

i forbindelse med behandlingen af to klager, der var indbragt over for kommissionen på grund af støtteforanstaltninger, som rederierne sea france og bai havde draget fordel af, spurgte kommissionen desuden to gange de franske myndigheder, hvordan visse af deres skibe blev finansieret.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

brief d(2003) 288 van de commissie van 15 januari 2003 aan de franse autoriteiten betreffende eventuele steun die rederij bai heeft genoten, en antwoord van de franse autoriteiten aan de commissie van 2 april 2003.

Danca

kommissionens brev d (2003) 288 af 15. januar 2003 til de franske myndigheder om eventuelle støtteforanstaltninger til fordel for rederiet bai og myndighedernes svar til kommissionen af 2. april 2003.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

wat ten slotte de toepassing van het beginsel van het gewettigd vertrouwen in deze zaak betreft, verwijzen de franse autoriteiten naar beschikking 2002/15/eg van de commissie van 8 mei 2001 betreffende de door frankrijk verleende staatssteun aan het bedrijf „bretagne angleterre irlande” („bai” of „brittany ferries”), waarin de bewuste regeling zou zijn onderzocht.

Danca

og endelig med hensyn til anvendelsen af princippet om berettiget forventning henviser de franske myndigheder til kommissionens beslutning 2002/15/ef af 8. maj 2001 om frankrigs statsstøtte til selskabet »bretagne angleterre irlande« (»bai« eller »brittany ferries«), hvor den gennemgår den foreliggende ordning.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

gezien de tussentijdse overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in oostelijk en zuidelijk afrika, enerzijds, en de europese gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (hierna „de overeenkomst” genoemd), die op 29 augustus 2009 in grand baie is ondertekend en sinds 14 mei 2012 voorlopig wordt toegepast, en met name artikel 64,

Danca

under henvisning til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige afrika på den ene side og det europæiske fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (i det følgende benævnt »aftalen«), der blev undertegnet i grand baie den 29. august 2009, og som har fundet midlertidig anvendelse siden den 14. maj 2012, særlig artikel 64, og

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

botou city simencum town bai fo tang casting factory;

Danca

botou city simencum town bai fo tang casting factory

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

zaak t-230/95: bretagne angleterre irlande (bai) tegen commissie van de europese gemeenschappen („beroep tot schadevergoeding — nietcontractuele aansprakelijkheid — staatssteun — mededeling van tot betrokken lidstaat gerichte beschikking aan klager — vertraging — materiële en morele schade — oorzakelijk verband")

Danca

sag t-230/95: bretagne angleterre irlande (bai) mod kommissionen for de europæiske fællesskaber (erstatningssøgsmål — ansvar uden for kontraktforhold — statsstøtte — klageren meddelt den beslutning, der var rettet til den berørte medlemsstat — forsinket meddelelse — økonomisk og ikke-økonomisk skade — årsagssammenhæng)

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

zaak t­230/95: bretagne angleterre irlande (bai) tegen commissie van de europese gemeenschappen („beroep tot schadevergoeding — niet­contractuele aansprakelijkheid — staatssteun — mededeling van tot betrokken lidstaat gerichte beschikking aan klager — vertraging — materiële en morele schade — oorzakelijk verband")

Danca

sag t-230/95: bretagne angleterre irlande (bai) mod kommissionen for de europæiske fællesskaber (erstatningssøgsmål — ansvar uden for kontraktforhold — statsstøtte — klageren meddelt den beslutning, der var rettet til den berørte medlemsstat — forsinket meddelelse — økonomisk og ikke-økonomisk skade — årsagssammenhæng)

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

Οεchatting voor de bai oproduktie.

Danca

h oplysningerne om bruttoproduktionen er baseret pá skon.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

lichters, afaea ; taaksiaaaacbopaa· zal lortes,en ; opblaasbar« baie« «aa kaaaistef lluoultuk 90 ex 90.01

Danca

hade, lanciere; tanklartaret uden egen imrtitrkraft, sejlbåde ; oppusteliot ude af kun ..ti 9e. plastiske eateria1er kapttd *«1 cx 9h.01

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

zaak t-230/95 16 bretagne angleterre irlande (bai)/commissie van de europese gemeenschappen steunmaatregelen van de staten

Danca

sag t-264/97 d / rådet for den europæiske union tjenestemandsvedtægten

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

de samenwerking inzake ontwikkelingsfinancienng: c) maatregelen waardoor een beroep wordt gedaan op hei initiatief van gemeenschappen en op de participa­tie van bij de planning en uitvoering van ontwikke­lingsprojecten betrokken personen, te bevorderen; d) ertoe bij te dragen dat de bevolking zoveel mogelijk Ín de baien van de ontwikkeling deelt; e) ertoe bij te dragen dal het vermogen van de lgo toi innovatie, aanpassing en omzeiling van technologieën wordt ontwikkeld, a) wordl ten uitvoer gelegd op basis van en in overeen stemming met de door de bevoegde autoriteiten van de lgo vastgestelde ontwikkelingsdoelsiellingen, -strategieën en -pnonieiten op lokaal en regionaal ni veau, waarbij naar behoren rekening wordl gehouden met de onderscheiden geografische, sociale en culturele kenmerken van de lgo, alsook met hun bijzondere mogelijkheden; b) geschiedt tegen zeer vrijgevige voorwaarden, c) waarborgt dat de inbreng van middelen op een voorspelbaardere en regelmaugere basis geschiedt, f) ertoe bij te dragen dat de natuurlijke rijkdommen van de lgo op optimale en oordeelkundige wijze worden geëxploreerd, in sund gehouden, ver- en bewerkt en geëxploiteerd, ten einde hun inspanningen op het gebied van industrialisatie en economische diversifiering aan te moedigen; g) de optimale ontplooiing van het menselijke potentieel in de lgo te ondersteunen en te bevorderen; d) waarborgt de deelneming van de lgo aan het beheer en het gebruik van de financiële middelen en een doeltreffende decentralisatie van de besluitvormingsbevoegdheden; e) versterkt het menselijke potentieel en de besuande administratieve structuren in de lgo en maakt daar van zoveel mogelijk gebruik; f) is soepel en op de situatie van ieder lgo en op hei specifieke karakter van hei betrokken project of pro gramma toegesneden; h) de toeneming van de geldstromen naar de lgo te bevorderen op voorwaarde dat die aan de veranderende behoeften van de lgo beantwoorden en om de inspanningen van de lgo naar harmonisatie van de internationale samenwerking ten behoeve van hun ontwikkeling langs de weg van medefinanciering met andere financieringsinsiellingen of met derden, te on dersteunen; i) naar nieuwe methoden te zoeken om rechtstreekse particuliere investeringen Ín de lgo aan te moedigen, de ontwikkeling te steunen van een gezonde, g) geschiedl met zo weinig mogelijk administratieve formaluciien en volgens eenvoudige en rationele procedures, opdat de projecten en programma's snel en doeltreffend kunnen worden uitgevoerd;

Danca

samarbejdet med henblik pi udviklingsfmansiering c) at fremme foransultninger, der vil kunne mobilisere lokalsamfundenes initiativ, og som kan sikre en aktiv delugelse af de personer, der er berørte af planlægningen og gennemførelsen af udviklingsprojekterne d) at bidrage ril, at befolkningen i videst muligt omfang fir gavn af udviklingsprocessen a) iværksættes pi lokalt og regionalt plan pi grundlag af de udviklingsmal, -strategier og -prioriteter, som de kompetente myndigheder i olt har veduget, og i overensstemmelse med disse, idet der uges hensyn til olts respektive geografiske, sociale og kulturelle karakteristika samt ril deres særlige muligheder e) at bidrage ril at udvikle olts kapacitet med hensyn ril innovation, tilpasning og omdannelse af teknologi b) gennemføres pi meget liberale betingelser c) sikrer, at tilførslen af midler sker pi et mere forudsigeligt og regelmjessigt grundlag f) at bidrage til, at efterforskning efter, bevaring, forarbejdning, bearbejdning og udnyttelse af olts naturressourcer sker pi optimal og rationel vis for at støtte deres bestræbelser med henblik pi industrialisering og økonomisk diversificering d) sikrer, at olt deluger i forvaltningen og anvendelsen af de finansielle midler, samt at der sker en effektiv decentralisering af beslutningsmyndigheden g) at støtte og fremme den optimale udvikling af olts menneskelige ressourcer: e) styrker og udnytter olts menneskelige ressourcer og eksisterende administrative strukturer men muligt f) er fleksibelt og tilpasset det enkelte olts situation samt det pigældende projekts eller programs særlige h) at fremme en stigning i strømmen af finansielle midler ril olt, siledes at deres udviklingsbehov kan imødekommes, og at støtte olts bestræbelser pi at harmonisere det internationale samarbejde om deres udvikling gennem samfinansieringsakrioner sammen med andre finansieringsinstitutter eller tredjemand i) at søge nye metoder til fremme af de direkte, private investeringer i olt, at suøtte udviklingen af en sund, blomstrende og dynamisk privat sektor i olt og fremme strømmen af private, lokale, sivel nationale g) gennemføres med et minimum af administrative formaliteter og efter enkle og rationelle procedurer, siledes at projekterne og programmerne kan iværksættes hurtigt og effektivt

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

bij arrest van 28 januari 1999, bai/commissie (t-14/96, jurispr. blz. 11-139; hierna: „arrest bai"), heeft het gerecht de beschikking van 7 juni 1995 nietig verklaard, op grond dat de commissie op basis van een verkeerde uitlegging van artikel 92, lid 1, eg-verdrag tot de conclusie was gekomen dat de nieuwe overeenkomst geen staatssteun vormde.

Danca

ved dom af 28. januar 1999 i sagen bai mod kommissionen (sag t-14/96, herefter »bai-dommen«) annullerede retten beslutningen af 7. juni 1995 med den begrundelse, at kommissionens vurdering, hvorefter den nye aftale af 1995 ikke udgjorde statsstøtte, var baseret på en fejlagtig fortolkning af ef-traktatens artikel 92, stk. 1.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

i-4125, punt 96); 6 januari 2004, bai en commissie/bayer (c-2/01 p en c-3/01 p, jurispr. blz. i-23, punten 47, 61 en 117); 6 april 2006, general motors/commissie (c-551/03 p, jurispr. blz.

Danca

i, s. 4125, præmis 96, af 6.1.2004, forenede sager c-2/01 p og c-3/01 p, bai og kommissionen mod bayer, sml.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

in 7uidelijk afrika (80 miljoen, waarvan 31 miljoen uit begrotingsmiddelen) zijn middelen bestemd voor de bouw van een stuwdam voor de watervoorziening van gaborone in botswana, de uitbreiding van een bedrijf voor de garnalenkweek aan de noordwestkust van madagaskar, het herstel en de uitbreiding van het drai­neringsstelsel van de baie du tombeau en en het rollend materieel op de lijn tussen kaya en abidjan, in ivoorkust, waar eveneens de exploitatie van twee aard­olie­ en ­gasvelden ter hoogte van abid­jan, de uitbreiding van cacaofabrieken in abidjan en san pedro en de produktie van kunststoffen zijn gefinancierd, in ghana een globale lening voor de finan­ciering van leasingtransacties, in guinee een waterkrachtcentrale langs de rivier de konkouré en in senegal de drinkwa­tervoorziening van dakar en de moder­nisering van de vijf belangrijkste luchtha­vens van het land.

Danca

i det sydlige afrika bevilgede banken 80 mio ecu, herunder 31 mio af budgetmidler, nemlig med følgende fordeling: botswana, opførelse af en dæmning med henblik på forsyning af gaborone med vand; madagaskar, udvidelse af en rejefarm på nordvestkysten; mauritius, rehabilitering og udvidelse af kloaknettet i baie du torn- rehabilitering af infrastrukturer og rullende materiel på jernbanelinien mel lem kaya og abidjan; elfenbenskysten, udnyttelsen af to kulbrinteforekomster ud for abidjan, en udvidelse af anlæg for kakaoproduktion i abidjan og san pedro samt en plastfabrik; ghana, et globallån til finansiering af leasingforretninger; guinea, udnyttelse af vandkraftmulighederne i konkouréfloden og senegal, forsyning af dakar med vand samt modernisering af de fem største lufthavne i landet.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

(2") beschikking nr. 3632/93/egks van de commissie van 28 december 1993 inzake de communautaire regels voor staatssteun ten behoeve van de kolenindustrie. pb l 329. (2"·) zaak t-14/96, bretagne angleterre irlande (bai) v commissie. t-l 10/97 kneisslicommissie, t-123/97

Danca

) kommissionens beslutning nr. 3632/93/eksf af 28. december 1993 om fællesskabsordningen for statsstøtte til kulindustrien, eft l 329.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

zaak t-14/96: bretagne angleterre irlande (bai) tegen commissie van de europese gemeenschappen („staatssteun — beroep tot nietigverklaring — beschikking houdende sluiting van krachtens artikel 93, lid 2, eg-verdrag ingeleide onderzoeksprocedure — begrip staatssteun in de zin van artikel 92, lid 1, eg-verdrag")

Danca

sag t-14/96: bretagne angleterre irlande (bai) mod kommissionen for de europæiske fællesskaber (statsstøtte — annullationssøgsmål — beslutning om at indstille en procedure, der var indledt i henhold til ef-traktatens artikiel 93, stk. 2 — begrebet statsstøtte som omhandlet i ef-traktatens artikel 92, stk. 1)

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam