Şunu aradınız:: staatssteunvoorschriften (Hollandaca - Fince)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Fince

Bilgi

Hollandaca

tegen deze achtergrond van de recente verschuiving in de benadering van de commissie is het niet langer mogelijk om a priori de toepassing van staatssteunvoorschriften op luchthavens uit te sluiten.

Fince

tämän viimeaikaisen muutoksen vuoksi komissio katsoo, ettei vuodesta 2000 lähtien enää ole ollut mahdollista jättää lentoasemia suoralta kädeltä valtiontukisääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

echter, op grond van de in de unierechtspraak vastgelegde beginselen, doet het feit dat een organisatie geen winstoogmerk heeft, niet ter zake voor de toepassing van de staatssteunvoorschriften.

Fince

euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä määriteltyjen periaatteiden mukaan valtiontukisääntöjen soveltamiseen ei kuitenkaan vaikuta se, tavoitteleeko jokin yhteisö voittoa.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

de uitbreiding van het toepassingsbereik van de staatssteunvoorschriften berust dus niet op de rechtspraak, doch op een politiek besluit van de commissie van 2005, dat bijgevolg niet met terugwerkende kracht kan worden toegepast.

Fince

valtiontukisääntöjen soveltamisalan laajentaminen ei näin ollen perustu oikeuskäytäntöön, vaan komission vuonna 2005 tekemään poliittiseen päätökseen. sen vuoksi sitä ei voida soveltaa taannehtivasti.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

(51) overwegende dat maatregelen voor plattelandsontwikkeling ook zonder communautaire medefinanciering in aanmerking behoren te komen voor steun van de lidstaat; dat, wegens het aanzienlijke economische effect van dergelijke steun, met het oog op coherentie met de voor communautaire steun in aanmerking komende maatregelen en ter vereenvoudiging van de procedures, specifieke staatssteunvoorschriften dienen te worden vastgesteld;

Fince

(51) maaseudun kehittämistoimenpiteille olisi voitava antaa jäsenvaltioissa tukea ilman yhteisön osarahoitusta; tällaisten tukien huomattavan taloudellisen merkityksen vuoksi samoin kuin niiden johdonmukaisuuden varmistamiseksi yhteisön tukea saavien toimenpiteiden kanssa ja menettelyjen yksinkertaistamiseksi olisi vahvistettava erityiset valtiontukisäännöt,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

48. toegespitst op marktfalen en gepastheid van steun: risicokapitaal wordt voornamelijk door de particuliere sector verschaft. toch wordt in de huidige staatssteunvoorschriften inzake risicokapitaal uitgegaan van een equity gap in de eu en erkend dat op grond van marktfalen in verband met imperfecte of asymmetrische informatie en transactiekosten staatssteun gerechtvaardigd is. in dit verband belemmert innovatiegerelateerd markfalen een efficiënte aandelenfinanciering van bedrijven. hoewel dit marktfalen zich vooral in de vroegste fase van de levenscyclus van een onderneming kan voordoen, kan staatssteun ook een rol spelen in latere fasen, bijvoorbeeld na de zaaifase (d.w.z. na het eind van de eerste fase en aan het begin van de expansiefase, waarin een nieuwe financieringsronde nodig is). de oeso-werkgroep voor kmo´s en ondernemerschap heeft op de tweede oeso-ministersconferentie over kmo´s in juni 2004 een verslag uitgebracht waarin deze tekortkoming van de markt uitdrukkelijk wordt genoemd[6].

Fince

48. markkinahäiriö ja tuen tarkoituksenmukaisuus: riskipääoma tulee ensi sijassa yksityisiltä toimijoilta. voimassa olevien riskipääomaa koskevien valtiontukisääntöjen mukaan eu:ssa vallitsee pääomakuilu ja niissä tunnustetaan, että markkinahäiriöt, jotka liittyvät puutteellisiin tai epäsymmetrisiin tietoihin ja transaktiokustannuksiin, voivat olla peruste valtiontuelle. innovointiin liittyvät markkinahäiriöt haittaavat yritysten mahdollisuuksia saada tehokkaasti oman pääoman ehtoista rahoitusta. vaikka markkinahäiriöt ovat potentiaalisesti suurimmat yrityksen toiminnan alkuvaiheessa, valtiontuella voi olla oma roolinsa myöhemmässä vaiheessa, esim. alkuvaiheen jälkeen (esim. varhaisvaiheen lopussa ja laajentumisvaiheen alussa, kun uutta rahoitusta tarvitaan). oecd:n pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä tarkasteleva työryhmä julkaisi pk-yrityksiä käsitelleessä oecd:n toisessa ministerikokouksessa kesäkuussa 2004 raportin[6], jossa nimenomaisesti esitellään tätä markkinapuutetta.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

49. stimulerend effect en evenredigheid: wat de ontwikkeling van staatssteunvoorschriften terzake betreft, kan ervan worden uitgegaan dat er bij kmo´s sprake is van een stimulerend effect. omwille van de evenredigheid moeten het steunbedrag en de duur wel aan een maximum worden gebonden.

Fince

49. kannustava vaikutus ja oikeasuhteisuus: tämän alan valtiontukisääntöjen laatimisessa voidaan pitää itsestään selvänä, että tuella on kannustava vaikutus pk-yrityksiin. tuen enimmäismäärä ja kesto on kuitenkin rajattava tuen oikeasuhteisuuden varmistamiseksi.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

in het licht van het voorgaande is de commissie van oordeel dat zij geen nauwkeurige, onvoorwaardelijke en concordante toezeggingen heeft gedaan die bij de begunstigden van de betrokken maatregel gegronde verwachtingen wekken dat de regeling rechtmatig was, in de zin dat deze niet binnen het toepassingsbereik van de staatssteunvoorschriften viel - en dat de eventuele voordelen welke die maatregel opleverde, niet tot een terugvorderingsprocedure konden leiden.

Fince

komissio katsoo edellä esitetyn perusteella, ettei se ole antanut sellaisia täsmällisiä, ehdottomia ja yhtäpitäviä vakuutteluja, jotka voisivat synnyttää kyseisen toimenpiteen edunsaajissa perusteltuja odotuksia siitä, että järjestelmä on säännönmukainen eikä kuulu valtiontukisääntöjen soveltamisalaan ja ettei toimenpiteestä aiheutuviin mahdollisiin etuihin liity takaisinperintää.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

na de invoering van de imu (de nieuwe gemeentelijke belasting op onroerende zaken die de ici (ozb) heeft vervangen) heeft de commissie, op verzoek van de italiaanse autoriteiten en in het licht van de opmerkingen van de klagers ten aanzien van de nieuwe regelgeving, erin toegestemd om na te gaan of de nieuwe imu-vrijstelling voor niet-commerciële organisaties die specifieke activiteiten uitoefenen, in overeenstemming is met de staatssteunvoorschriften.

Fince

italiassa on otettu käyttöön uusi kunnallinen kiinteistövero (imu), joka korvasi entisen kunnallisen kiinteistöveron (ici). komissio lupautui italian viranomaisten pyynnöstä ja kantelun tekijöiden esittämien huomautusten perusteella tarkistamaan, onko tietynlaista toimintaa harjoittaville ei-kaupallisille yhteisöille myönnetty vapautus tästä uudesta kunnallisesta kiinteistöverosta valtiontukisääntöjen mukainen.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

ten slotte concludeert de commissie dat, in het licht van de specifieke kenmerken van de maatregel tot vrijstelling van de imu voor niet-commerciële organisaties die uitsluitend specifieke niet-commerciële activiteiten uitoefenen met inachtneming van de door de nationale wetgeving opgelegde voorwaarden, die activiteiten niet kunnen worden beschouwd als economische activiteiten in de zin van de staatssteunvoorschriften en dat de maatregel dus bijgevolg niet onder de toepassing van artikel 107, lid 1, van het verdrag valt,

Fince

kun tarkastellaan sellaisille ei-kaupallisille yhteisöille, jotka harjoittavat yksinomaan tietynlaista toimintaa italian lainsäädännössä asetettujen edellytysten mukaisesti, myönnettyä vapautusta uudesta kunnallisesta kiinteistöverosta (imu), komissio katsoo toimenpiteen erityispiirteiden perusteella, ettei tällaista toimintaa voida pitää valtiontukisäännöissä tarkoitettuna taloudellisena toimintana, eikä se näin ollen kuulu seut-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan,

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

(51) overwegende dat maatregelen voor plattelandsontwikkeling ook zonder communautaire medefinanciering in aanmerking behoren te komen voor steun van de lidstaat; dat, wegens het aan zienlijke economische effect van dergelijke steun, met het oog op coherentie met de voor communautaire steun in aanmerking komende maatregelen en ter vereenvoudiging van de procedures, specifieke staatssteunvoorschriften dienen te worden vastgesteld;

Fince

(51) maaseudun kehittämistoimenpiteille olisi voitava antaa jäsenvaltioissa tukea ilman yhteisön osarahoitusta; tällaisten tukien huomattavan taloudellisen merkityksen vuoksi samoin kuin niiden johdonmukaisuuden varmistamiseksi yhteisön tukea saavien toimenpiteiden kanssa ja menettelyjen yksinkertaistamiseksi olisi vahvistettava erityiset valtiontukisäännöt,

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam