Google'a Sor

Şunu aradınız:: vervangingsmiddelen (Hollandaca - Slovakça)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Slovakça

Bilgi

Hollandaca

b) nieuwe informatie over mogelijke vervangingsmiddelen beschikbaar komt.

Slovakça

b) sú dostupné nové informácie o možných náhradách.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

2) Technisch haalbare vervangingsmiddelen kunnen ook een bepaalde mate van gevaar met zich meebrengen, waarmee rekening moet worden gehouden.

Slovakça

Druhý problém možno riešiť pomocou ľubovoľných existujúcich metód na náhradu chemických látok, napríklad pomocou metódy, ktorú vypracoval BIA (Berufsgenossenschattliches Institut für Arbeitssicherheit) a ktorá je opísaná ďalej.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

Overwegende dat er reeds goede vervangingsmiddelen of alternatieve werkwijzen bestaan, die voortzetting van het gebruik van deze drie stoffen onnodig maken;

Slovakça

keďže už existujú efektívne náhrady, resp. alternatívne postupy, na základe ktorých nie je nevyhnutné ďalšie používanie uvedených látok;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

De gebruiker dient ook aan te tonen dat een behoorlijke inspanning wordt geleverd om alternatieven en vervangingsmiddelen te evalueren, in de handel te brengen en volgens de nationale wetgeving te laten goedkeuren en dat onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling en toepassing van alternatieven en vervangingsmiddelen.

Slovakça

Žiadateľ by mal taktiež preukázať, že sa vynakladá primerané úsilie s cieľom ohodnotiť alternatívy a náhrady, uviesť ich na trh a zaručiť ich schválenie vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a že sa uskutočňujú výskumné programy na vývoj a rozšírenie alternatív a náhrad.

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

De gebruiker dient ook aan te tonen dat een behoorlijke inspanning wordt geleverd om alternatieven en vervangingsmiddelen te evalueren, in de handel te brengen en volgens de nationale wetgeving te laten goedkeuren en dat onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling en toepassing van alternatieven en vervangingsmiddelen.

Slovakça

Žiadateľ by mal takisto preukázať, že sa vynakladá primerané úsilie s cieľom posudzovať alternatívy a náhrady, uviesť ich na trh a zaručiť ich schválenie vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a že sa uskutočňujú výskumné programy na vývoj a rozšírenie alternatív a náhrad.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

De gebruiker dient ook aan te tonen dat een behoorlijke inspanning wordt geleverd om alternatieven en vervangingsmiddelen te evalueren, in de handel te brengen en volgens de nationale wetgeving te laten goedkeuren en dat onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling en toepassing van alternatieven.

Slovakça

Žiadateľ by mal takisto preukázať, že sa vynakladá primerané úsilie s cieľom posudzovať alternatívy a náhrady, uviesť ich na trh a zaručiť ich schválenie vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a že sa uskutočňujú výskumné programy na vývoj a rozšírenie alternatív.

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

De aanvrager dient ook aan te tonen dat een behoorlijke inspanning wordt geleverd om alternatieven en vervangingsmiddelen te evalueren, in de handel te brengen en volgens de nationale wetgeving te laten goedkeuren en dat onderzoek wordt gedaan met het oog op de ontwikkeling en toepassing van alternatieven en vervangingsmiddelen.

Slovakça

Žiadateľ by mal takisto preukázať, že sa vynakladá primerané úsilie s cieľom posudzovať alternatívy a náhrady, uviesť ich na trh a zaručiť ich schválenie vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a že sa uskutočňujú výskumné programy na vývoj a rozšírenie alternatív a náhrad.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

Waarschijnlijk zorgen bepaalde geneesmiddelen of stoffen die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd ervoor dat de vitamine D in FOSAVANCE niet in uw lichaam komt, bijvoorbeeld kunstmatige vervangingsmiddelen voor vet, mineraaloliën, orlistat en de cholesterolverlagende medicijnen cholestyramine en colestipol.

Slovakça

Je pravdepodobné, že niektoré lieky alebo prísady v jedle vrátane umelých tukov, minerálnych olejov, orlistatu a liekov na zníženie cholesterolu, cholestyramínu a kolestipolu môžu zabrániť vitamínu D v lieku FOSAVANCE dostať sa do Vášho tela.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

Waarschijnlijk zorgen bepaalde geneesmiddelen of stoffen die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd ervoor dat de vitamine D in ADROVANCE niet in uw lichaam komt, bijvoorbeeld kunstmatige vervangingsmiddelen voor vet, mineraaloliën, orlistat en de cholesterolverlagende medicijnen cholestyramine en colestipol.

Slovakça

Je pravdepodobné, že niektoré lieky alebo prísady v jedle vrátane umelých tukov, minerálnych olejov, orlistatu a liekov na zníženie cholesterolu, cholestyramínu a kolestipolu môžu zabrániť vitamínu D v lieku ADROVANCE dostať sa do Vášho tela.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

bewustmaking, beoordeling en beheer van de gezondheidsrisico’s, met inbegrip van informatie over bestaande vervangingsmiddelen of procedés die bij de desbetreffende gebruiksomstandigheden minder gevaarlijk voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers zijn;

Slovakça

znalosť, posúdenie, a manažment zdravotných rizík vrátane informovania o existujúcich náhradných látkach alebo postupoch, ktoré sú v daných podmienkach použitia menej nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov;

Son Güncelleme: 2014-11-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

Voorts voorziet zij erin dat de Lid-Staten ervoor zorg dragen dat de beginselen en doelstellingen van de Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk inzake verkoop, voorlichting en bevoegdheden van gezondheidsdiensten ten uitvoer worden gelegd.

Slovakça

Tiež poskytuje členským štátom prijať princípy a ciele Medzinárodného kódexu pre obchodovanie s náhradami materského mlieka, ktoré sa zaoberajú marketingom, informáciami a zodpovednosťami zdravotníckych orgánov.

Son Güncelleme: 2014-10-17
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

In verband met de ontwikkeling van kennis en techniek op het gebied van vervangingsmiddelen die minder gevaarlijk zijn dan cadmium en cadmiumverbindingen, zal de Commissie in overleg met de lidstaten met regelmatige tussenpozen de situatie beoordelen overeenkomstig de procedure van artikel 133, lid 3, van deze verordening.

Slovakça

Vzhľadom na vývoj poznatkov a techník v súvislosti s menej nebezpečnými náhradami, ako je kadmium a jeho zlúčeniny, Komisia po porade s členskými štátmi v pravidelných intervaloch hodnotí situáciu v súlade s postupom ustanoveným v článku 133 ods. 3 tohto nariadenia.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

Zij onderstreept dat de DOD-overeenkomst, in bepaalde gevallen van dienstverstoring, bepaalt dat de door de concessiehouder gemaakte kosten voor het inzetten van vervangingsmiddelen of voor de vergoeding van klanten in mindering zouden worden gebracht op de contractuele boete die door de OTC aan de concessiehouders wordt opgelegd.

Slovakça

Poukazuje na ustanovenia dohody, podľa ktorých v určitých prípadoch narušenia služby výdavky uvoľnené poverenou spoločnosťou na zabezpečenie náhradných prostriedkov alebo na odškodnenie zákazníkov sa odpočítajú od zmluvnej pokuty účtovanej povereným spoločnostiam zo strany OTC.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

De lidstaten kunnen bij de Commissie een verlenging van de in artikel 4, lid 2, vastgestelde periode aanvragen, wanneer zij van mening zijn dat een in bijlage II of bijlage VII vermelde werkzame stof vanwege de gezondheid, de veiligheid of de bescherming van het culturele erfgoed voor hen essentieel is of van cruciaal belang is voor het functioneren van de maatschappij, terwijl er geen technisch en economisch haalbare alternatieven of vervangingsmiddelen beschikbaar zijn die met het oog op milieu en gezondheid aanvaardbaar zijn.

Slovakça

Členské štáty môžu požiadať Komisiu o predĺženie lehoty stanovenej v článku 4 ods. 2 v prípadoch, keď usúdia, že účinná látka uvedená v prílohách III a VII je pre nich dôležitá zo zdravotných dôvodov a dôvodov bezpečnosti a ochrany kultúrneho dedičstva alebo je jej používanie rozhodujúce pre fungovanie spoločnosti, ak nie sú k dispozícii technicky alebo ekonomicky vhodné alternatívne alebo náhradné účinné látky, ktoré sú prijateľné z hľadiska ochrany zdravia alebo životného prostredia.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

Bepaalde stoffen die niet in bijlage II van Verordening (EG) nr. 2032/2003 zijn opgenomen, worden gebruikt voor toepassingen waarvoor lidstaten stellen dat er bewijsmateriaal is waaruit blijkt dat er een essentiële behoefte aan bestaat vanwege de gezondheid, de veiligheid en de bescherming van het cultureel erfgoed of dat het gebruik van cruciaal belang is voor het functioneren van de maatschappij zonder dat er technisch en economisch haalbare alternatieven of vervangingsmiddelen zijn die met het oog op milieu of gezondheid aanvaardbaar zijn.

Slovakça

Niektoré látky neuvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2032/2003 sa používajú v aplikáciách, o ktorých členské štáty tvrdia, že sú preukázateľne nevyhnutné zo zdravotných dôvodov a z dôvodov bezpečnosti a ochrany kultúrneho dedičstva alebo je ich používanie rozhodujúce pre fungovanie spoločnosti, ak nie sú k dispozícii technicky alebo ekonomicky vhodné alternatívne alebo náhradné účinné látky, ktoré sú prijateľné z hľadiska ochrany zdravia alebo životného prostredia.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

Bij Besluit IX/6 is vastgesteld dat een toepassing van methylbromide alleen als „kritisch” mag worden beschouwd wanneer de aanvrager aantoont dat het niet beschikbaar zijn van methylbromide voor die toepassing tot een ernstige marktverstoring zou leiden en dat er voor de gebruiker geen technisch en economisch haalbare alternatieven of vervangingsmiddelen beschikbaar zijn die uit milieu- en gezondheidsoogpunt aanvaardbaar zijn en geschikt zijn voor de gewassen en omstandigheden in kwestie.

Slovakça

Podľa rozhodnutia IX/6 sa metylbromid má klasifikovať ako „kritický“ len vtedy, ak žiadateľ preukáže, že nedostatočná dostupnosť metylbromidu na konkrétny účel by spôsobila značné narušenie trhu a že neexistujú technicky a hospodársky uskutočniteľné alternatívy alebo náhrady dostupné pre používateľa, ktoré by boli prijateľné z hľadiska životného prostredia a zdravia a vhodné pre jednotlivé plodiny a okolnosti navrhnutia látky.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

Bij Verordening (EG) nr. 1451/2007 is echter bepaald dat de Commissie van dat verbod mag afwijken in die gevallen waarin een lidstaat van mening is dat een bepaalde werkzame stof essentieel is vanwege de gezondheid, de veiligheid of de bescherming van het culturele erfgoed of van cruciaal belang is voor het functioneren van de maatschappij, terwijl er geen technisch en economisch haalbare alternatieven of vervangingsmiddelen beschikbaar zijn die met het oog op milieu en gezondheid aanvaardbaar zijn, en dat de lidstaten het op de markt brengen van werkzame stoffen mogen toelaten die uitsluitend bestaan uit levensmiddelen of diervoeders die zijn bestemd voor gebruik als insectwerende of lokstoffen van productsoort 19.

Slovakça

Nariadením (ES) č. 1451/2007 sa Komisii umožňuje udeliť výnimky z daného zákazu, pokiaľ členský štát považuje aktívnu látku za významnú z dôvodov zdravia, bezpečnosti či ochrany kultúrneho dedičstva, alebo za rozhodujúcu pre fungovanie spoločnosti v prípadoch, keď neexistujú technicky a hospodársky realizovateľné alternatívne riešenia alebo náhrady prijateľné z hľadiska životného prostredia alebo zdravia, a ustanovuje sa, že členské štáty môžu povoliť uvádzať na trh aktívne látky pozostávajúce výhradne z potravín alebo krmív, ktoré sú určené na používanie ako odpudzovače alebo návnady typu výrobkov 19.

Son Güncelleme: 2014-11-11
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

Uit een beoordeling van de technische en wetenschappelijke vooruitgang is gebleken dat het gebruik van lood in de onder punt 8, onder i), vallende toepassing onvermijdelijk is, aangezien de vervangingsmiddelen nog niet beschikbaar zijn.

Slovakça

Z posúdenia technického a vedeckého pokroku vyplýva, že používanie olova v aplikácii, na ktorú sa vzťahuje položka 8i), je nevyhnutné, pretože náhradné riešenia ešte nie sú k dispozícii.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

Bij Besluit nr. IX/6 is vastgesteld dat de toepassing van methylbromide alleen als „kritisch” mag worden beschouwd wanneer de gebruiker aantoont dat het niet beschikbaar zijn van methylbromide voor die toepassing tot een ernstige marktverstoring zou leiden en dat er voor de gebruiker geen technisch en economisch haalbare alternatieven of vervangingsmiddelen beschikbaar zijn die uit milieu- en gezondheidsoverwegingen aanvaardbaar zijn en geschikt zijn voor de gewassen en omstandigheden in kwestie.

Slovakça

Rozhodnutím IX/6 sa stanovuje, že použitie metylbromidu sa môže považovať za „kritické“ len vtedy, ak žiadateľ preukáže, že nulová disponibilita metylbromidu na daný osobitný účel by spôsobila značné narušenie trhu a že neexistujú technicky a hospodársky uskutočniteľné alternatívy alebo náhrady dostupné užívateľovi, ktoré by boli prijateľné z hľadiska životného prostredia a zdravia a vhodné pre jednotlivé plodiny a okolnosti.

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

Bij Besluit nr. IX/6 is vastgesteld dat de toepassing van methylbromide alleen als „kritisch” mag worden beschouwd wanneer de gebruiker aantoont dat het niet beschikbaar zijn van methylbromide voor die toepassing tot een ernstige marktverstoring zou leiden en dat er voor de gebruiker geen technisch en economisch haalbare alternatieven of vervangingsmiddelen beschikbaar zijn die uit milieu- en gezondheidsoverwegingen aanvaardbaar zijn en geschikt zijn voor de gewassen en omstandigheden in kwestie.

Slovakça

Podľa rozhodnutia IX/6 sa metylbromid má klasifikovať ako „kritický“ len vtedy, ak žiadateľ preukáže, že nedostatočná dostupnosť metylbromidu na konkrétny účel by spôsobila značné narušenie trhu a že neexistujú technicky a hospodársky uskutočniteľné alternatívy alebo náhrady dostupné pre používateľa, ktoré by boli prijateľné z hľadiska životného prostredia a zdravia a vhodné pre jednotlivé plodiny a okolnosti navrhnutia látky.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam