Şunu aradınız:: ñóïåðöåíòðàõ (Rusça - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Rusça

İngilizce

Bilgi

Rusça

=====> zoo 3.õ

İngilizce

=====> zoo 3.õ

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Rusça

==Ïàò÷ äëÿ ôèíàëüíîé âåðñèè ÒÒ2 ñ Àïäåéòîì== (Ôèêñ Àïäåéòà_0.21 îò 12.07.2011 âêëþ÷åí â äàííûé ïàò÷) ==Àâòîðû ïàò÷à: cation & antreg== Äàòà ñîçäàíèÿ ïàò÷à: 28.12.2012 > Ïîðÿäîê óñòàíîâêè Ïàò÷à: Ò× âåðñèè 1.0004 + ÒÒ2 + Àïäåéò + ýòîò Ïàò÷. Ïàò÷ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå èñïðàâëåíèÿ: 1) Èñïðàâëåíû âûëåòû èç-çà ãëþ÷íûõ çîìáè (Ïðèïÿòü, ÒÄ, ßíòàðü, Õ-18 è Ðàäàð). Íóæíà íîâàÿ èãðà. 2) Âíåñåíà ïðàâêà äëÿ îõðàííèêà îðóæåéêè íà áàçå Ñâîáîäû, ÷òîáû òîò íå ïðîïàäàë. (Âàæíî äëÿ çàâåðøåíèÿ êâåñòà Ïåòðåíêî íà ìîäèôèöèðîâàííûé ÐÃ-6). Íóæíà íîâàÿ èãðà. 3) Ñêîððåêòèðîâàíû êðóãè Âàðÿãà.  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íå ñðàáàòûâàë çà÷¸ò ïðîõîæäåíèÿ î÷åðåäíîãî êðóãà. 4) Èñïðàâëåíû íåäî÷¸òû ñ âûäà÷åé íåêîòîðûõ çàäàíèé ÷åðåç äèàëîãè, êîãäà çàäàíèå âûäàâàëîñü íå ïî îêîí÷àíèþ äèàëîãà, à íà óðîâíå î÷åðåäíîé ôðàçû. Ýòî ïðèâîäèëî ê ïîòåðå âçÿòèÿ êëþ÷åâûõ çàäàíèé ïðè ñëó÷àéíîì çàêðûòèè äèàëîãîâîãî îêíà äî ìîìåíòà ïîëíîãî çàâåðøåíèÿ äèàëîãà. 5) Ïåðåäåëàíû ïîëíîñòüþ âñå õàðàêòåðèñòèêè áðîíåæèëåòîâ, çàùèòíûõ êîñòþìîâ, ïëàùåé è êóðòîê. 6) Èñïðàâëåí ïîäñòâîëüíèê äëÿ ËÐ300. 7) Èñïðàâëåíî íåêîððåêòíîå îòîáðàæåíèå îáâåñîâ íà èêîíêàõ â èíâåíòàðå äëÿ íåñêîëüêèõ ñòâîëîâ. 8) Èñïðàâëåíû ãëþêè ñ íåñêîëüêèìè ÷óäî-ÿùèêàìè â Ïðèïÿòè. 9) Ñäåëàíû îäèíàêîâûå ïåð÷àòêè äëÿ âñåãî îðóæèÿ. 10) Ïîäïðàâëåí àìóëåò â Õ-16 (íåêîòîðûå íå ìîãëè åãî íàéòè). Äëÿ ýòîé ïðàâêè íàäî çàãðóæàòüñÿ ïåðåä âçÿòèåì êâåñòà íà Àìóëåòû. 11) Ïîäêîððåêòèðîâàíî îãðàáëåíèå íà ×àýñ-2. ( íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íå óñïåâàë ñðàáàòûâàòü ñêðèïò íà ñïàâí ìîíîëèòîâöà, êîòîðûé ãðàáèò àêò¸ðà). 12) Èçìåíåíà ëîãèêà Ñâîáîäîâöåâ âî ãëàâå ñ Ëóêàøåì, ÷òîáû çàõâàò áàçû ïðîõîäèë áîëåå êîððåêòíî. 13) Ìíîæåñòâî âàæíûõ ïðàâîê ìåëêîãî è ñðåäíåõî õàðàêòåðà.

İngilizce

Son Güncelleme: 2021-03-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Rusça

Ãèïåðìàðêåò/Ñóïåðöåíòð/Óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí ñî ñêèäêàìè

İngilizce

hypermarket/supercenter/discount department store

Son Güncelleme: 2005-05-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Rusça

õ

İngilizce

õ

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Rusça

1 »Õ

İngilizce

1

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Rusça

Õ

İngilizce

Õ

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Rusça

Õ

İngilizce

õ

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Rusça

Õ (# 213;) Большая o с тильдой

İngilizce

Õ (#213;) capital o, tilde

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Rusça

ÿØÿà jfif ÿÛc % # , #&')*) -0-(0%()(ÿÛc ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ÿÀ ; ¤ " ÿÄ ÿÄq ! 1a qaq "¡±ÁÑ 2ð #bá $3rñ %cb ²ÂÒ4rs ¢ &56dtcdst £ÿÄ ÿÄ( ! 1 aq "2 a #q4ÿÚ ?Í ÛÞ Û·ÿ nh Ú8¿ ä p Î2 ¤b± Û8Í5 .h&+¸Ívg(© v;Äzf 9 ¡f w =zä®[ Èbs· \rÙ) 42 » zÑÁ $t+¸ 8{wwÝÈ©ðaÌæ(b n,¤ È Æqe½r g \¿n, 2 Î: ï \ s m\ÆÛ×lòýç.q¿z qj´4íyͨ%u¡ q+ Ù£ãλ Òì xù icÒ n´t¤ ycÒ 7ÜÅ: zà¢j> ÎvÏ*jvö§² _:jq ·éhnߦjbqÎí#8¾u$À ¯¼íb 6÷¡e Í!

İngilizce

ÿØÿà jfif ÿÛc % # , #&')*) -0-(0%()(ÿÛc ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ÿÀ ; ¤ " ÿÄ ÿÄh ! 1aqaq " ¡± #2rÁÑ3bb$sr á 4tc ð s %c¢²ñÿÄ ÿÄ( 1 !

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Rusça

Также он был гитаристом группы operatsioon Õ в 1995.

İngilizce

he was a guitarist for operatsioon Õ in 1995.

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Rusça

ÿØÿà jfif , ,ÿþ;creator: gd-jpeg v1.0 (using ijg jpeg v62), quality = 80 ÿÛc % # , #&')*) -0-(0%()(ÿÛc ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ÿÀ Ü , " ÿÄ ÿÄ9 !1 aq "a q 2 ¡# $b±Áðñ 3Ñá4b ÿÄ ÿÄ !1 a q"ÿÚ ?ùq y@ r·ÕÅé=£ Ê Õ .p 6º\x ï ` xÏ _6 Ç».

İngilizce

ÿØÿà jfif , ,ÿþ;creator: gd-jpeg v1.0 (using ijg jpeg v62), quality = 80 ÿÛc % # , #&')*) -0-(0%()(ÿÛc ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ÿÀ Ü , " ÿÄ ÿÄ9 !1 aq "a q 2 ¡# $b±Áðñ 3Ñá4b ÿÄ ÿÄ !1 a q"ÿÚ ?ùq y@ r·ÕÅé=£ Ê Õ .p 6º\x ï ` xÏ _6 Ç».

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Rusça

Èòàê, Ëåîíèä Ïåðåâåðçåâ ðàññêàçûâàåò î äæàçå 20-õ ãîäîâ...>>>>

İngilizce

Подробнее о книге...>>>>

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Rusça

no matter what, the following disciplines in addition to kids crafts approach will be helpful for any.to get the records harmless,pandora bracelets, youe had reached generate your imac code safe and also to get the idea that will boot-up for endorsement. that can make hardly any overall body to use a backdoor connection in a imac because of floppy generate or perhaps a cd disk get,pandora jewellery.related articles: http://blogs.edweek.org/registration... &error=epe800 ½Ìѧ¼Æ»®__Ïò»ÔÀÏʦit½Ìѧվ pandora online article191 - home.shenbiml.cn - database error http://wantbamboo.net/ http://cheappandoracharmss.webs.com/ article370 - http://123-www.chin-shan.com/viewthr...4339849&extra= pandora silver charms article335 - ? - ?? - powered by discuz! http://www.u.hi.cn/read.php?tid=1257822 pandora beads article402 -

İngilizce

???????????????????? ????????????????????????d-day??????????????????????????????????????????????? ?m1??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????,????????????????,???????????????????subject?????????????????????241911?20 03?9?19?????????????? ??????????????????????????tigh???????????????????? ??????????????????????????????postingto bbc?????????louis vuittonlouis vuitton ???? ??? ???????????? lxblog - powered by lxblog.net - powered by ucenter home ocular rosacea treatment solution abode storkfeed.com

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Rusça

you might like to dilute orange veggie juice, through h2o, well before applying to face. wheat absolutely free doggy food products became very well liked within the last few number of years. canada goose*kids http://dantehost.jatekoldal.net/e107...t.php?rp.24.20 portal literacki - fabrica librorum. literatura: wiersze, opowiadania, felietony, eseje http://www.purepointgolf.com/members...php?f=9&t=8991 ÀôÍÛ²ñ - ÀôÍÛ²ñ¥Õ¥©¡¼¥é¥à http://www.fraternite.net/forum/foru...52525252525252 canada goose outlet .and so forth}.

İngilizce

?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ? coach??? ?????????????????????,ugg?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????,miumiu ???????related article gaoff04: main blog entry mcs site useroonermir1 - wikorees http://www.lvhandbagscheapjp.com

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Rusça

Буквы расположены в следующем порядке:a, Ã, ch, e, Ẽ, g, g̃, h, i, Ĩ, j, k, l, m, mb, n, nd, ng, nt, Ñ, o, Õ, p, r,rr, s, t, u, Ũ, v, y, Ỹ, '.

İngilizce

it consists of 33 letters, given here in collating order::a, Ã, ch, e, Ẽ, g, g̃, h, i, Ĩ, j, k, l, m, mb, n, nd, ng, nt, Ñ, o, Õ, p, r, rr, s, t, u, Ũ, v, y, Ỹ, ’.

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Rusça

õ (# 245;) Малая o с тильдой

İngilizce

õ (#245;) small o, tilde

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Rusça

?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????,????? ??? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????? ??,????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????,?????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????,????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????,????? ???? ?????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????????????,????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????,?????? ???? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????christian louboutin ã 㠣㠳㠫㠼 é 販 ã ©ã ®ã ã ã «raid 10ã ¯å ä½ ã ã ¾ã ã - é» èª ç å¡ - è ¶é* æ ¸ - powered by discuz! ã 㠣㠳㠫㠼 å° é åº ã ã ¼ã ã ®æ° å å ¨ã ¯ã ã ¹ã ¦ç ºã ã æ §ã å «ã ¾ã ã ¦ã ã ¾ã ã - ç °æ ¿å ä¿ æ¸© / drywall & insulation - bay area home forum - powered by discuz! ¥Á¥ã¥ó¥ë©` µêÅn ¥¹©`¥Ñ©`¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢×ÔÐŤò»Ø ͤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤* - ÐÝÏйàË® - °°É½ÍøÂçÁªÃË - powered by discuz!

İngilizce

private message senior member join date feb 2009 posts 175 re: b5 blue clasic momopar,is the t/a pkg.gonna be offered on the challenger,or are you just talkin about the charger?

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Rusça

ðaweb.archive.org/web/20120906202037/http://tremulous.net/files//mnt/ssd/pkoehn/site-crawl/tremulous.net.2016-08-08/web.archive.org/e0/web/20120906202037/http_/tremulous.net/files/index.htmlweb.archive.org/web/20120906202037/http://tremulous.net/forum/index.php?topic=16219.msg229559/web/20120907170723/http://tremulous.net/files/ /õ±wÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

İngilizce

ðaweb.archive.org/web/20120904141748/http://tremulous.net/files//mnt/ssd/pkoehn/site-crawl/tremulous.net.2016-08-08/web.archive.org/e0/web/20120904141748/http_/tremulous.net/files/index.htmlweb.archive.org/web/20120904141748/http://tremulous.net/forum/index.php?topic=7484.msg129076/web/20120907170723/http://tremulous.net/files/ ¶ö¶wÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Rusça

ÿØÿà jfif ÿÛc % # , #&')*) -0-(0%()(ÿÛc ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ÿÀ ^ " ÿÄ ÿÄ; ! 1aq a "q ¡±Á Ñ 2br#s ¢ðdbt£ñÿÄ ÿÄ !1 aqa ÿÚ ?g·½ú8 n+²o òc!] { ñ^3ò4 ¨£° 4§Ó ¾ e*rº & yr"ðøÇ ^_mg¾zì6 ¥= v¼¾ ¤ [v Îx å0 ã9ôÈ«] p«o ÔèÐøs 8 õ´\&y 8ôa0ä4j ÿ(lÓ ©Þj (Ð)¿l ö§ É lèl¤ Ëp 8Î '$9ìÆlýú;·lm´xlÌà± 5îÁ±f[ v´yΣ ºfu\çøÓÅõ(bµÈ Í\ , Òkô¨ôb½° Õå ´%j t μ» ³ y2àî ó§» m¥ v ªÑ«(ͦ¬v2 ãØÒ pöÊp¤1g ÍaÊ oÁÇÜéËf¥Ùµíq vÛÁÆ<(?Î { ²õ ×v<æ »ùÆgñ«µrÕ q ÙdùäÇé t± ë[ ÿʵ ?

İngilizce

ÿØÿà jfif ÿÛc % # , #&')*) -0-(0%()(ÿÛc ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ÿÀ ^ " ÿÄ ÿÄ; ! 1a qa"q ¡Á 2bÑ#3c± $6cbr ¢ÿÄ ÿÄ% !1 aq "2qaÿÚ ?

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Rusça

- á Õ ÔÅÂÑ ÖÅÎÁ, ÒÅÂÅÎÏË.

İngilizce

- ðÏÇÏÄÉ.

Son Güncelleme: 2018-02-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam