Google'a Sor

Şunu aradınız:: copy (Vietnamca - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Vietnamca

Lehçe

Bilgi

Vietnamca

Lỗi 'copy file ()' Không thể cất file!

Lehçe

Błąd przy kopiowaniu Nie można zapisać pliku!

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Vietnamca

Trò chơi bài Copy text \t Texas hold'em

Lehçe

Gra Texas Hold'em

Son Güncelleme: 2014-08-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Vietnamca

Thư mục% 1 không tồn tại, không thể copy skeleton

Lehçe

Katalog% 1 nie istnieje, nie można skopiować domyślnych ustawień.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Vietnamca

Thư mục mới@ title: menu in Copy To or Move To submenu

Lehçe

Katalog główny@ title: menu in Copy To or Move To submenu

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Vietnamca

Đây là một phiên bản copy của chiếc Boeing B-29 Superfortress Hoa Kỳ.

Lehçe

W 1945 roku trzy amerykańskie bombowce Boeing B-29 Superfortress awaryjnie wylądowały na terytorium radzieckim.

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Vietnamca

Thư mục% 1 không tồn tại, không thể copy skeleton cho% 2

Lehçe

Katalog% 1 nie istnieje, nie można skopiować domyślnych ustawień dla użytkownika% 2.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Vietnamca

59; 127)* Ioan Oros, Cazania lui Varlaam în Sălaj - exemplarul necunoscut de la Giurtelec an unknown copy of Varlam's Homiliary in Giurtelec ("Cazania" de Varlaam en Sălaj - l'exemplaire inconnu de Giurtelec).

Lehçe

59; 127)* Ioan Oros, Cazania lui Varlaam în Sălaj – exemplarul necunoscut de la Giurtelec ("Cazania" de Varlaam en Sălaj – l'exemplaire inconnu de Giurtelec).

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Vietnamca

" Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland.Click for digitized, full-text copy of this book (in French).

Lehçe

" Paryż: "Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland", 1834

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Vietnamca

kfmclient copy 'src' 'dest' # Sao chép URL từ 'src' tới 'dest'. # 'src' có thể là danh sách các URL.

Lehçe

kfmclient copy 'src' 'dest' # Kopiuje 'src' URL- a do 'dest'. # 'src' może być listą URL- i.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Vietnamca

In the following steps, you will create two TrueCrypt volumes (outer and hidden) within the first partition behind the system partition. The hidden volume will contain the hidden operating system (OS). TrueCrypt will create the hidden OS by copying the content of the system partition (where the currently running OS is installed) to the hidden volume. To the outer volume, you will copy some sensitive looking files that you actually do NOT want to hide. They will be there for anyone forcing you to disclose the password for the hidden OS partition. You can reveal the password for the outer volume within the hidden OS partition (the existence of the hidden OS remains secret).Finally, on the system partition of the currently running OS, you will install a new OS, so-called decoy OS, and encrypt it. It must not contain sensitive data and will be there for anyone forcing you to reveal your pre-boot authentication password. In total, there will be three passwords. Two of them can be disclosed (for the decoy OS and outer volume). If you use the third one, the hidden OS will start.

Lehçe

Wykonując kolejne kroki, stworzysz dwa wolumeny TrueCrypt (zewnętrzny i ukryty) które będą za pierwszą partycją systemową. Ukryty wolumen będzie zawierał ukryty system operacyjny (OS). TrueCrypt będzie tworzył ukryty OS poprzez skopiowanie partycji systemowej (gdzie obcenie jest zainstalowany i uruchomiony OS) do ukrytego wolumenu. Do zewnętrznego wolumenu, skopiuj jakieś pliki, które NIE będą ukryte. One będą dostępne dal każdego po to aby ujawnić hasło ukrytej partycji OS. Możesz ujawnić hasło do zewnętrznego wolumenu która zawiera ukryty system operacyjny OS.Na koniec, na partycji gdzie aktualnie masz uruchomiony OS, możesz zainstakować nowy OS, zwany dalej pierwszym (decoy) OS, i zaszyfrować go. On nie może zawieraż wrażliwych danych. W sumie, będą trzy hasła. Dwa z nich można ujawnić (do pierwszego (decoy) OS i zewnętrzengo wolumenu). Jeżeli użyjesz terzeciego hasła, zostanie uruchomiony ukryty system operacyjny OS.

Son Güncelleme: 2009-11-02
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Vietnamca

Outer volume has been successfully created and mounted as drive %hc:. To this volume you should now copy some sensitive-looking files that you actually do NOT want to hide. The files will be there for anyone forcing you to disclose your password. You will reveal only the password for this outer volume, not for the hidden one. The files that you really care about will be stored in the hidden volume, which will be created later on. When you finish copying, click Next. Do not dismount the volume.Note: After you click Next, cluster bitmap of the outer volume will be scanned to determine the size of uninterrupted area of free space whose end is aligned with the end of the volume. This area will accommodate the hidden volume, so it will limit its maximum possible size. Cluster bitmap scanning ensures that no data on the outer volume are overwritten by the hidden volume.

Lehçe

Wolumen zewnętrzny został pomyślnie utworzony i podłączony jako dysk %hc:. Należy teraz skopiować do niego dane sprawiające wrażenie cennych, a których w rzeczywistości NIE chcesz chronić. Dane te będą udostępnione osobie zmuszającej Cię do wyjawienia hasła. Możesz zdradzić tylko hasło do wolumenu zewnętrznego, a nie do ukrytego. Dane, które NAPRAWDĘ chcesz chronić, będą zapisywane w wolumenie ukrytym, który zostanie utworzony później. Kiedy skończysz kopiowanie, kliknij przycisk Dalej. Nie odłączaj tego wolumenu.Pamiętaj: Po kliknięciu przycisku Dalej, mapa bitowa klastrów wolumenu zewnętrznego zostanie przeskanowana w celu określenia wielkości ciągłego obszaru wolnego, którego koniec pokrywa się z końcem wolumenu. Ten obszar może być wykorzystany przez wolumen ukryty i ogranicza jego maksymalną wielkość. Skanowanie mapy bitowej klastrów zapewnia, że żadne dane wolumenu zewnętrznego nie zostaną nadpisane przez wolumen ukryty.

Son Güncelleme: 2009-11-02
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Vietnamca

To encrypt the data on this partition, please follow these steps:1) Create a TrueCrypt volume on an empty partition/device and then mount it.2) Copy all files from the partition that you originally wanted to encrypt to the mounted TrueCrypt volume (that has been created and mounted in step 1). That way, you will create a TrueCrypt-encrypted backup of the data.3) Create a TrueCrypt volume on the partition that you originally wanted to encrypt and make sure that (in the TrueCrypt wizard) you choose the option Create encrypted volume and format it (instead of the option Encrypt partition in place). Note that all data stored on the partition will be erased. After the volume is created, mount it.4) Copy all files from the mounted backup TrueCrypt volume (created and mounted in step 1) to the mounted TrueCrypt volume that has been created (and mounted) in step 3.After you complete these steps, the data will be encrypted and, in addition, there will be an encrypted backup of the data.

Lehçe

Aby zaszyfrować dane na tej partycji, proszę postępować według następujących kroków:1) Stwórz wolumen w TrueCrypt na pustej partycji/urządzeniu i zamontuj go.2) Skopiuj wszystkie plik i foldery z partycji, którą chcesz zaszyfrować do zamontowanego wolumenu TrueCrypt (który została stworzony i zamontowany w kroku 1). Tym sposobem, będziesz mógł stworzyć zaszyfrowaną kopię danych i umięścić ją w TrueCrypt.3) Stwórz wolumen TrueCrypt na partycji, którą chcesz zaszyfrować i upewnij się, że masz zaznaczoną opcję (w Wizardzie TrueCrypt) Stwórz zaszyfrowany wolumen i sformatuj go (wewnątrz opcji Szyfruj partycję). Uwaga, wszystkie dane zapisane na partycji zostaną skasowane. Po stworzeniu wolumenu, zamontuj go.4) Skopij wszystkie pliki i foldery z wolumenu TrueCrypt (stworzonego i zamontowanego w kroku 1) do zamontowanego wolumenu TrueCrypt który został stworzony (i zamontowany) w kroku 3.Po wykonaniu powyższych kroków, wszystkie dane będą zaszyfrowane, i dodatkowo, będzie zaszyfrowana kopia tych danych.

Son Güncelleme: 2009-11-02
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Vietnamca

Error: TrueCrypt driver not found.Please copy the files 'truecrypt.sys' and 'truecrypt-x64.sys' to the directory where the main TrueCrypt application (TrueCrypt.exe) is located.

Lehçe

Błąd: Nie znaleziono sterownika programu TrueCrypt.Skopiuj pliki 'truecrypt.sys' i 'truecrypt-x64.sys' do katalogu, w którym znajduje się główna aplikacja TrueCrypt (TrueCrypt.exe).

Son Güncelleme: 2009-11-02
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Vietnamca

Note: If you need to securely transfer files from the decoy system to the hidden system, follow these steps:1) Start the decoy system.2) Save the files to an unencrypted volume or to an outer/normal TrueCrypt volume.3) Start the hidden system.4) If you saved the files to a TrueCrypt volume, mount it (it will be automatically mounted as read-only).5) Copy the files to the hidden system partition or to another hidden volume.

Lehçe

Notka: Jeżeli potrzebujesz szyfrowanej transmisji plików pomiedzy pierwszym systemem a ukrytym systemem, postęuj wg kroków: 1) Uruchom pierwszy system (decoy system). 2) Zapisz pliki na niezaszyfrowanym wolumenie lub na zewnętrzym/normalnym wolumenie TrueCrypt. 3) Uruchom ukryty sytsem operacyjny. 4) Jeżeli zapisałeś pliki na wolumenie TrueCrypt, podłącz go (zostanie on automatycznie podłączony jako tylko do odczytu). 5) Skopiuj pliki do ukrytego systemu operacyjnego lub do innego ukrytego wolumenu.

Son Güncelleme: 2009-11-02
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Vietnamca

The outer volume has been created and mounted as drive %hc:. To this outer volume you should now copy some sensitive-looking files that you actually do NOT want to hide. They will be there for anyone forcing you to disclose the password for the first partition behind the system partition, where both the outer volume and the hidden volume (containing the hidden operating system) will reside. You will be able to reveal the password for this outer volume, and the existence of the hidden volume (and of the hidden operating system) will remain secret.IMPORTANT: The files you copy to the outer volume should not occupy more than X. Otherwise, there may not be enough free space on the outer volume for the hidden volume (and you will not be able to continue). After you finish copying, click Next (do not dismount the volume).

Lehçe

Zewnętrzny wolumen został stworzony i podłączony jako %hc:. Do tego wolumenu możesz skopiować jakieś pliki kóre aktualnie nie były ukryte.WAŻNE: Pliki kopiowane na zewnętrzny wolumen nie powinny być większe niż X. Inaczej, może nie być wystarczającej ilości wolnego miejsca na zewnętrzym wolumenie dla ukrytego wolummenu (i dalej nie kontynuowanie). Po zakończeniu kopiowania, kliknij Dalej (nie odłączaj wolumenu).

Son Güncelleme: 2009-11-02
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam