询问Google

您搜索了: σφετερίζετε (希腊语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

希腊语

英语

信息

希腊语

Ωφελεί τις χώρες υποδοχής διότι επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πληρούν τις κενές θέσεις εργασίας που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να πληρωθούν — δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι σφετερίζονται θέσεις εργασίας σε βάρος των ημεδαπών εργαζόμενων — και επομένως να παράγουν αγαθά ή να παρέχουν υπηρεσίες που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να παραγάγουν ή να παράσχουν.

英语

It benefits host countries because it allows companies to fill vacancies that would otherwise not be filled - there is no evidence that migrant workers take jobs away from host country workers - and so produce goods and provide services that they would otherwise be unable to do.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

希腊语

Από τη στιγμή που ένα γεωργικό προϊόν αποκτά συγκεκριμένη φήμη, η οποία ξεπερνά τα σύνορα του τόπου καταγωγής του, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο στην αγορά με απομιμήσεις που σφετερίζονται την επωνυμία του.

英语

When a food product becomes well-known outside its area of origin, it may find itself competing in the marketplace with imitation products making use of the same name.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

希腊语

Καμία χώρα, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, κανένα προϊόν δεν έχει το δικαίωμα να σφετερίζεται αυτό που με τόση προσπάθεια οικοδόμησαν οι παραγωγοί τυπικών προϊόντων ποιότητας.

英语

No country or region, either within or outside the EU, has the right to usurp something which has been built up by manufacturers of quality local products.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

"Οι ταυτότητες των μελών δεν σφετερίζονται με κανένα τρόπο τον τίτλο της αστυνομίας, αλλά έχουν το έμβλημα του Αλβανικού Κέντρου Μελετών για τον Αγώνα ενάντια στην Τρομοκρατία και το Οργανωμένο Έγκλημα στην αγγλική και αλβανική γλώσσα, τα στοιχεία του μέλους, τον προσωπικό κωδικό του/της που καταγράφεται στο κέντρο και τη θέση του προσώπου στον οργανισμό όπως έχει καταγραφεί", είπε στους SETimes.

英语

"ID membership cards have no title appropriation of the state police, but have the emblem of the Albanian Study Centre for the Fight against Terrorism and Organised Crime in Albanian and English, member data, his/her personal code recorded in the centre, and person's position under the registration board," he told SETimes.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

希腊语

Πώς σκέφτονται να αντιδράσουν οι Υπουργοί που συνέρχονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας κατά τις συναντήσεις τους με κυβερνητικούς παράγοντες της Δημοκρατίας των Σκοπίων, δεδομένου ότι στην περιοχή αυτή της Γιουγκοσλαβίας αναπτύσσονται έντονες εθνικιστικές και «αλυτρωτικές» τάσεις εις βάρος της Ελλάδας, χώρας μέλους της Κοινότητας και επιπλέον οι αρχές των Σκοπίων σφετερίζονται συστηματικά το ελληνικό όνομα της Μακεδονίας και παραχαράσσουν την ιστορία;

英语

What steps do the Foreign Ministers meeting in EPC intend to take during their talks with government representatives of the Republic of Skopje given that pronounced, pent-up nationalistic tensions are developing in this region of Yugoslavia, thereby posing a threat to Greece, a Community Member State, and that, furthermore, the Skopje authorities are systematically misappropriating the Greek name of Macedonia and distorting history ?

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

Η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από το Κοινοβούλιο, προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί για τον λόγο ότι σφετερίζεται τις αρμοδιότητες που απονέμονται στην Κοινότητα στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη, μη τηρώντας έτσι το άρθρο 47 ΕΕ.

英语

The Commission, supported by the Parliament, claims that the contested decision should be annulled because it impinges upon competences conferred upon the Community in the area of development cooperation, thus infringing Article 47 EU.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

Δεύτερον, η θεμελιούμενη στη Συνθήκη ΕΕ πράξη πρέπει να σφετερίζεται απονεμηθείσα στην Κοινότητα αρμοδιότητα, εμποδίζοντας ή περιορίζοντας την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής και καταλήγοντας έτσι σε αποτέλεσμα αποκλεισμού των κοινοτικών αρμοδιοτήτων.

英语

Second, the measure based on the EU Treaty must encroach on a competence conferred upon the Community by preventing or limiting the exercise of that competence, thus creating a pre-emptive effect on Community competence.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

Η Επιτροπή σφετερίζεται , όσον αφορά το πρόγραμμα δασικής δράσης για τις υπό ανάπτυξη χώρες, τις πέντε ακόλουθες βασικές κατευθύν­σεις όπως ορίζονται από κοινού,μεταξύ των κυριοτέρων σχετικών διεθνών αρχών και όπως πρόσφατα εγκρίθηκαν από το IX παγκόσμιο Δασι­κό Συνέδριο στο Μεξικό.

英语

As a forestry action programme for the developing countries, the Community follows the five main guidelines defined in collaboration with the main international bodies concerned and recently approved by the 9th World Forestry Congress in Mexico.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

Αντιθέτως, οι επαγγελματίες πελάτες ενεργούν ως «αυτοεξυπηρετούμενοι», κατά την έννοια της εικοστής πρώτης αιτιολογικής σκέψεως της ίδιας οδηγίας, και δεν θα μπορούσαν, επομένως, να σφετερίζονται τον τομέα της αποκλειστικής αδείας της Deutsche Post.

英语

On the other hand, business customers act as ‘self-providers’, for the purposes of recital 21 in the preamble to that directive, and cannot, therefore, encroach on Deutsche Post’s exclusive licence.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

Το έργο της διενέργειας της εξετάσεως περί της οποίας έκανε λόγο η Επιτροπή με την από 18 Φεβρουαρίου 1998 ανακοίνωση της δεν εναπόκειται στο Πρωτοδικείο, το οποίο δεν μπορεί να προβαίνει σε τέτοιες εξετάσεις, διότι άλλως θα σφετεριζόταν τις αρμοδιότητες του ενδιαφερόμενου κοινοτικού οργάνου.

英语

Since the applicant sought registration of the sign at issue in respect of all services falling within the category of 'insurance' without distinguishing between them, it is appropriate to confirm the assessment of the Board of Appeal in so far as it relates to those services as a whole.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

Για να καταλήξω, ο αξιότιμος κ. βουλευτής θα μου επιτρέψει να του επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι εάν το Συμβούλιο ακολουθούσε την τακτική που περιγράφει στην ερώτηση του και παρενέβαινε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα σφετερίζονταν αρμοδιότητες τις οποίες η Συνθήκη αναθέτει ρητά στην Επιτροπή.

英语

To conclude, the honourable Member will permit me to draw his attention to the fact that if it acted as he advocates in his question, by intervening in specific cases, the Council would be encroaching on an area for which the Treaty expressly confers responsibility on the Commission.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

ΕΠΙΤΡΟΠΗ κατά ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κατά το Συμβούλιο εμπίπτουν στον τίτλο V της Συνθήκης ΕΕ και οι οποίες είναι ικανές να παραγάγουν έννομα αποτελέσματα να μη σφετερίζονται τις αρμοδιότητες που οι διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ απονέμουν στην Κοινότητα.

英语

COMMISSION v COUNCIL scope of Title V of the EU Treaty and which are capable of having legal effects do not encroach upon the powers conferred by provisions of the EC Treaty on the Community.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

Η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκτιμά ότι η προσβαλλόμενη απόφαση σχετικά με την καταπολέμηση της διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού πρέπει να ακυρωθεί για τον λόγο ότι σφετερίζεται τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Κοινότητα στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη, παραβαίνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το άρθρο 47 ΕΕ.

英语

The Commission, supported by the Parliament, considers that the contested decision relating to combating the proliferation of small arms and light weapons must be annulled because it encroaches upon the competences conferred on the Community in the area of development cooperation, thus failing to observe Article 47 EU.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

Η ελευθερία χωρίς ισότητα περιορίζεταιαπλώς στην ικανότητα των ισχυρότερων και πλουσιότερων να σφετερίζονται τις πιο επικερδείςκαι πλεονεκτικές δραστηριότητες εις βάρος των λιγότερο ευνοη�ένων, των αδυνάτων, τωνλιγότερο χαρισ�ατικών, ή απλούστατα των λιγότερο επιθετικών.

英语

Liberty withoutequality becomes merely the ability of the strongest and most secure to arrogate to themselvesthe best-remunerated and most status-enhancing social roles at the expense of those who areless well off, weaker, less skilled or simply not so aggressive.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

Δεύτερον, η στηριζόμενη στη Συνθήκη ΕΕ πράξη πρέπει να σφετερίζεται αρμοδιότητα απονεμηθείσα στην Κοινότητα εμποδίζοντας ή περιορίζοντας την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής.

英语

Second, the measure based on the EU Treaty must encroach on a competence conferred upon the Community by preventing or limiting the exercise of that competence.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στις εμπορικές επιχειρήσεις με­γάλης κλίμακας να σφετερίζονται τους πόρους που, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να πηγαίνουν στις οικο­γενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

英语

Hyland (UPE). - Madam President, in the available time it is not possible to deal with the many challenges facing European agriculture or the role of farming as a central pillar in rural infrastructure. Neither is it possible to evaluate that role in economic terms.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

Στο μέτρο κατά το οποίο η προσβαλλόμενη απόφαση θεμελιώνεται στην επίδικη κοινή δράση, η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από το Κοινοβούλιο, ζητεί να κηρυχθεί παράνομη η εν λόγω κοινή δράση, και ιδίως ο τίτλος II αυτής, για τον λόγο ότι σφετερίζεται τις αρμοδιότητες της Κοινότητας.

英语

In so far as the contested decision is based on the contested joint action, the Commission, supported by the Parliament, is seeking to have the joint action, and in particular Title II thereof, declared illegal on the ground that it encroaches on Community competences.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

希腊语

Μπορούμε, επίσης, να θεωρήσουμε μία άλλη παρέκκλιση στον τομέα αυτό το γεγονός ότι όλο και περισσότερο το Συμβούλιο σφετερίζεται το δικαίωμα να σχολιάζει, κατά κάποιον τρόπο, τις νομοθετικές πράξεις, περιλαμβανομένων κι εκείνων που αποφασίζονται με τη διαδικασία της συναπόφασης, διαμέσου διαφόρων μονομερών δηλώσεων, σαν να ήταν αρμόδιο το Συμβούλιο, και αυτό μόνο, να δημιουργήσει μια κάποια δικαιοδοσία τρίτου βαθμού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη.

英语

In addition to this the Council is increasingly tending to claim the right to annotate legislative acts, as it were, including those that involve codecision. It does so through a number of unilateral declarations, as if it were up to the Council, and the Council alone, to create some kind of third court in the European legal order.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 1
质量:

希腊语

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στις εμπορικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας να σφετερίζονται τους πόρους που, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να πηγαίνουν στις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

英语

Large-scale commercial enterprises should not be allowed to usurp funding which should go, in my view, go to family farming.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 5
质量:

希腊语

Το ζητούμενο είναι απλώς και μόνο να καθορισθούν εύλογες προθεσμίες ούτως ώστε να τεθεί τέρμα μιας δια παντός στην παραγωγή και εμπορία ενός προϊόντος το οποίο, από τη στιγμή που παράγεται αποκλειστικά στην κοιλάδα του Δούρου, στην Πορτογαλία, δεν μπορεί να βλέπει άλλους να σφετερίζονται την ονομασία προέλευσής του, υπό οποιοδήποτε πρόσχημα.

英语

Reasonable deadlines should therefore be set in order to finally end the production and marketing of a product which is made only in the Douro valley in Portugal and whose denomination of origin cannot be used elsewhere, whatever the pretext.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認